Директива / /ес на комисията от XXX годинаДата01.02.2018
Размер46.14 Kb.
ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Приложение I към Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки1, и по-специално член 3, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:


  1. Понятието „опаковка“ е дефинирано в член 3, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО посредством определянето на редица критерии. Артикулите, които са изброени в приложение I към въпросната директива, са обяснителни примери за прилагането на тези критерии.

  2. За целите на правната сигурност и хармонизацията при тълкуването на дефиницията на „опаковка“ се налага преразглеждането и изменението на списъка с обяснителни примери. Както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО, приоритетно следва да се разгледат следните артикули: кутии за CD и видеоносители, саксии за цветя, тръби и цилиндрични вложки, около които се навиват гъвкави материали, предпазна отлепваща се хартия на самозалепващи се етикети и опаковъчна хартия.

  3. Мерките, предвидени в настоящото директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21 от Директива 94/62/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 94/62/ЕО се заменя с текста от приложението към настоящата директива.Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 септември 2013 година. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

от името на Председателя,
[…]
[Длъжност]


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Обяснителни примери за критерий i)

Опаковки

Кутии за сладки

Тънка обвивка около кутия за CD

Пощенски пликове за каталози и списания (със списанието)

Хартиени подложки за сладкиш, продавани заедно със сладкиша

Ролки, тръби и цилиндрични вложки, около които се навиват гъвкави материали (например пластмасово фолио, алуминий, хартия), с изключение на ролки, тръби и цилиндрични вложки, които са част от машини за производство и не се използват при представянето на продукта за продажба

Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани единствено при продажбата и транспортирането на растението, а не по време на целия му жизнен цикъл

Стъклени шишенца за инжекционни разтвори

Шпиндели за CD (които се продават заедно с компактдисковете и не са предназначени да бъдат използвани за тяхно съхранение)

Закачалки за дрехи (продавани с дрехите)

Кибритени кутии

Стерилни преградни системи (пликове, поставки и материали, необходими за съхраняване на стерилността на продукта)

Капсули за машини за напитки (например кафе, какао, мляко), които след употреба остават празни

Предпазна отлепваща се хартия за самозалепващи се етикети

Стоманени бутилки за многократно пълнене, използвани за различни видове газ, с изключение на пожарогасители

Артикули, които не са опаковки

Саксии за цветя, които са предназначени да бъдат използвани по време на целия жизнен цикъл на растението

Кутии за инструменти

Пакетчета за чай

Восъчни обвивки около сирене

Обвивки на колбаси

Закачалки за дрехи (продавани самостоятелно)

Капсули за машини за кафе, пликове за кафе от фолио, торбички за кафе от филтърна хартия, които се изхвърлят заедно с използваното кафе

Касети за принтер

Кутии за CD, DVD и видеокасети (продавани заедно със CD-, DVD- или видеоносители)

Шпиндели за CD (които се продават самостоятелно и са предназначени да бъдат използвани за съхранение)

Водоразтворими пликове за детергенти

Надгробни светилници (чашкообразни поставки за свещи)

Механична мелница (вградена в съд за многократно пълнене, например мелнички за пипер за многократно пълнене)Пояснителни примери за критерий ii)

Опаковки, ако са предназначени и предвидени за пълнене на мястото на продажба

Хартиени или найлонови торбички

Чинии и чаши за еднократна употреба

Пластмасово прилепващо фолио за опаковка на храна (cling film)

Пликчета за сандвичи

Алуминиево фолио

Пластмасово фолио за изпрани дрехи в обществени перални

Стоманени бутилки за многократно пълнене, използвани за различни видове газ, с изключение на пожарогасителиАртикули, които не са опаковки

Бъркалки


Прибори за хранене за еднократна употреба

Опаковъчна хартия (продавана самостоятелно)

Хартиени форми за печене на тестени изделия (продавани празни)

Хартиени подложки за сладкиш, продавани без сладкишаОбяснителни примери за критерий iii)

Опаковки

Етикети, които са закачени директно или са прикрепени към продуктаЧасти от опаковки

Четка за мигли, която е част от капачката на флакона

Залепващи се етикети, които са прикрепени към друг елемент на опаковката

Книговезки телени скоби

Пластмасови калъфи

Дозатор, който е част от капачката на контейнер с детергент

Механична мелница (вградена в съд за еднократна употреба, напълнен с продукт, например мелнички за пипер за еднократна употреба)

Артикули, които не са опаковки

Етикети за радиочестотна идентификация (RFID tags)1ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница