Директива / /ес на комисията от XXX годинастраница1/4
Дата27.09.2016
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4


D017346/01ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността1, и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1) В приложното поле на Директива 2009/43/ЕО попадат всички свързани с отбраната продукти, които съответстват на продуктите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 19 март 2007 г.

(2) На 21 февруари 2011 г. Съветът прие актуализиран Общ списък на оръжията на Европейския съюз2.

(3) Поради това Директива 2009/43/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4) С оглед на последователността държавите-членки следва да прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, от същата дата, както посочената по отношение на разпоредбите, необходими за съобразяване с Директива 2009/43/ЕО.

(5) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по трансфер в ЕС на продукти, свързани с отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 2009/43/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.Член 2

Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от [3 месеца след публикуването в ОВ] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 30 юни 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Комисията

ПредседателПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Директива 2009/43/ЕО се заменя със следното:ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на свързаните с отбраната продукти


Забележка 1: Термините в кавички („“) са термини с дефиниции. Вж. „Дефиниции на термините, използвани в настоящия списък“, приложени към същия списък.

Забележка 2: В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите) независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1
Гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

a. Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;Забележка СО1.a. не се прилага за следните оръжия:

a. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

b. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

c. револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

b. Гладкоцевни оръжия, както следва:

1. Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;

2. Други гладкоцевни оръжия, както следва:

a. Напълно автоматични;

b. Полуавтоматични или с презареждане тип „помпа“;
c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

d. Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.a., СО1.b. или СО1.c.Забележка 1 СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

Забележка 2 СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени в СО3.

Забележка 3 СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4 СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2
Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти: a.

a. Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;Забележка 1 СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.a.

Забележка 2 СО2.а. не се прилага за следните оръжия:

1. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

Забележка 3 СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално разработени за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m.
b. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

Забележка СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.

c. Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:

1. специално предназначени за военна употреба; и

2. специално предназначени за оръжията, посочени в СО2.а.;

d. стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а


СО3
Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи: a.

a. бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;

b. устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.a.

Забележка 1 Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:

a. метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

b. предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

c. импулсни енергоизточници;

d. изгарящи гилзи за барутни заряди;

e. касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

Забележка 2 СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка 3 СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

a. сигнализиране;

b. плашене на птици; или

c. запалване на струи газ от петролни кладенци.


СО4
Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.c.

a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, „пиротехнически“ устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;Забележка СО4.а включва:

a. димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

b. реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

b. Оборудване, имащо всичко изброено:

1. Специално разработени за военна употреба; и

2. Специално разработени за 'дейности' свързани с едно от следното:

a. изделията, изброени в СО4.a.; или

b. самоделни взривни устройства (СВУ/IED).

Техническа забележка:

За целите на СО4.b.2. 'дейности' включва управление, изстрелване, насочване, контролиране, разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане.Забележка 1 СО4.b. включва:

a. мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1 000 kg втечнен газ на ден;

b. непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

Забележка 2 СО4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.
c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).

Забележка СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:

a. Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:

1. пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400 nm; или

2. активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;

b. Разпръскващи системи за противодействие;

c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети „земя-въздух“; и

d. Монтирани са на „граждански летателен апарат“ и имат всичко изброено:

1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен „граждански летателен апарат“, на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:

a. граждански тип сертификат; или

b. равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);

2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до „софтуер“; и

3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от „гражданския летателен апарат“, на който е била монтирана.СО5
Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

a. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

b. Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;

c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.a. или СО5.b.;Забележка За целите на СО5.c. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.

d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.a., СО5.b. или СО5.c.СО6
Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;Техническа забележка

За целите на СО6.а терминът „сухопътни транспортни средства“ включва и влекачи.

b. Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

1. Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо;

2. Компоненти, имащи всичко изброено:

a. специално предназначени за транспортните средства, посочени в СО6.b.1.; и

b. осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.Важно: Вж. също СО13.а.

Забележка 1 СО6.а включва:

a. танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;

b. бронирани сухопътни транспортни средства;

c. транспортни средства тип „Амфибия“ и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

d. ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Забележка 2 Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти обхващат:

a. пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми;

b. бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

c. специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

d. Маскировъчно осветление.

Забележка 3 СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7
Химически или биологични токсични вещества, „вещества за борба с масови безредици“, радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

a. Биологични агенти или радиоактивни материали, „приспособени за бойна употреба“, които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

b. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1. Нервнопаралитични БТХВ:

a. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB):O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0); b.

b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);

2. Кожнообривни БТХВ:

a. Серни иприти, като:

1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2. бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);

3. бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4. 1,2- бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5. 1,3- бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7. 1,5- бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8. бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);

9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

b. Люизити като:

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2. трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3. бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

c. Азотни иприти, като:

1. HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

2. HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

3. HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);

3. БТХВ инкапацитанти, като:

3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

a. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ „Оранжев агент“ (CAS 39277-47-9);

c. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:

DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2. O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

d. „Вещества за борба с масови безредици“, активни химически съставки и комбинации от тях, включително:

1. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

Забележка 1 СО7.d. не се прилага за „вещества за борба с масови безредици“, отделно опаковани за целите на личната самозащита.

Забележка 2 СО7.d. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.

e. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените, и специално предназначени за него компоненти:

1. Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d.; или

2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.c.

f. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, компоненти и химически смеси, както следва:

1. Оборудване, предназначено или модифицирано за защита от материали, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;

2. Оборудване, предназначено или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b., и специално предназначени за него компоненти;

3. Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;

Забележка СО7.f.1. включва:

a. филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

b. защитно облекло.

Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също точка 1А004 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

g. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.a., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;Забележка СО7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.

Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

h. „Биополимери“, специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, изброени в СО7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

i. „Биокатализатори“ за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1. „Биокатализатори“, специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, изброени в СО7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2. Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на „биокатализаторите“, контролирани от СО7.i.1., както следва:

a. „специални преносители“;

b. вируси;

c. клетъчни култури.


Забележка 1 СО7.b. и СО7.d. не се прилагат за:

a. Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

b. Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

c. Хлор (CAS 7782-50-5);

d. Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

e. Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);f. Отпада от 2004 г.;

g. Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

h. Бензилбромид (CAS 100-39-0);

i. Бензилйодид (CAS 620-05-3);

j. Бромацетон (CAS 598-31-2);

k. Бромциан (CAS 506-68-3);

l. Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

m. Хлорацетон (CAS 78-95-5);

n. Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

o. Йодацетон (CAS 3019-04-3);

p. Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2 Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.h. и СО7.i.2., са изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8
Енергетични материали“ и свързаните с тях вещества, както следва:

Важно 1: Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

Важно 2: За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба

Технически забележки

1. За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на СО8.

2. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена в този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).

a. „Взривни вещества“, както следва, и смеси от тях:

1. ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1–оксид) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. също така СО8.g.3. и g.4. за „прекурсорите“ му);

5. CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12. Фуразани, както следва:

a. DAAOF (диаминоазоксифуразан);

b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13. HMX и производни (вж. също така СО8.g.5. за „прекурсорите“ му), както следва:

a. HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);

b. дифлуорамино-аналози на HMX;

c. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница