Директива / /ес на комисиятастраница1/3
Дата10.04.2018
Размер0.5 Mb.
  1   2   3
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, XXX

C(2010) XXX окончателен

D006819/03

Проект наДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти

Проект наДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от […] година

за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността1, и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:


  1. В приложното поле на Директива 2009/43/ЕО попадат всички свързани с отбраната продукти, които съответстват на продуктите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 19 март 2007 г.

  2. На 15 февруари 2010 г. Съветът прие актуализиран Общ списък на оръжията на Европейския съюз2.

  3. Поради това е необходимо приложението към Директива 2009/43/ЕО, в което фигурира списъкът на свързаните с отбраната продукти, да бъде съответно изменено.

  4. С оглед на последователността държавите-членки следва да прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, от същата дата, както посочената по отношение на разпоредбите, необходими за съобразяване с Директива 2009/43/ЕО.

  5. Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Директива 2009/43/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 2009/43/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.Член 2

Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Тези разпоредби се прилагат считано от 30 юни 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, което приемат в областта, уредена с настоящата директива.Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Комисията

Председател

[...]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на свързаните с отбраната продукти

Забележка 1: Термините в кавички ("") са термини с дефиниции. Вж. 'Дефиниции на термините', приложени към настоящия списък.

Забележка 2: В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1 Гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

a. Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;

Забележка: СО1.a. не се прилага за следните оръжия:

a. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

b. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;c. револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

b. Гладкоцевни оръжия, както следва:

1. Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;

2. Други гладкоцевни оръжия, както следва:

a. Напълно автоматични;

b. Полуавтоматични или с презареждане тип "помпа";

c. Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

d. Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.a., СО1.b. или СО1.c.Забележка 1: СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

Забележка 2: СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени в СО3.

Забележка 3: СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

Забележка 4: СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2 Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти:

a.Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;

Забележка 1: СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.a.

Забележка 2: СО2.а. не се прилага за следните оръжия:

1. мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2. копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

Забележка 3: СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално разработени за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m.

b.Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;Забележка: СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.

c. Оръжейни мерници.

d. Стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а

СО3 Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

a.Бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;

b.Взривателни устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.a.Забележка 1: Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:

a.метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

b. предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

c. импулсни енергоизточници;

d. изгарящи гилзи за барутни заряди;

e. касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.Забележка 2: СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

Забележка 3: СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

a.сигнализиране;

b.плашене на птици; или

c. запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4 Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

Важно 1: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

Важно 2: За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.c.

a. Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, "пиротехнически" устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;Забележка: СО4.а включва:

a.димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

b.реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

b. Оборудване, включващо следното:

1. специално разработени за военна употреба; и

2. специално предназначено за управление, контролиране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, изстрелване, насочване, тралене, обезвреждане, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, детониране или откриване на някое от изброените:

a.изделията, изброени в СО4.a; или

b.самоделни взривни устройства (СВУ/IED).Забележка 1: СО4.b включва:

a.мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1000 kg втечнен газ на ден;

b.непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

Забележка 2: СО4.b.не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.

c. Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).Забележка: СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:

a.Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:

1. пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400 nm; или

2. активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;

b. Разпръскващи системи за противодействие;

c. Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети "земя-въздух"; и

d. Монтирани са на "граждански летателен апарат" и имат всичко изброено:

1. ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен "граждански летателен апарат", на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:a. граждански тип сертификат; или

b. равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);

2. ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до "софтуер"; и

3. ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от "гражданския летателен апарат", на който е била монтирана.

СО5 Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

a. Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

b. Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;

c. Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.a. или СО5.b.;Забележка: За целите на СО5.c. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.

d. Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.a., СО5.b. или СО5.c.

СО6 Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

Важно: За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;Техническа забележка

За целите на СО6.а терминът "сухопътни транспортни средства" включва и влекачи.

b. Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени със средства за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.Важно: Вж. също СО13.а.

Забележка 1: СО6.а включва:

a. танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;

b. бронирани сухопътни транспортни средства;

c. транспортни средства тип "Амфибия" и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

d. ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Забележка 2: Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти обхващат:

a. пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми и осколки или оставащи годни за движение след пробиване;

b. бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

c. специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

d. Маскировъчно осветление.

Забележка 3: СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7 Химически или биологични токсични вещества, "вещества за борба с масови безредици", радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

a. Биологични агенти и радиоактивни материали "приспособени за бойна употреба", които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

b. Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1. Нервнопаралитични БТХВ:

a. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB):O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8); и

Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0);

b. O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

c. O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);

2. Кожнообривни БТХВ:

a. Серни иприти, като:

1. 2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2. бис(2-хлоретил) сулфид CAS 505-60-2);

3. бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4. 1,2- бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5. 1,3- бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7. 1,5- бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8. бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);

9. бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

b. Люизити, като:

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2. трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3. бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

c. Азотни иприти, като:

1. HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

2. HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

3. HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);

3. БТХВ инкапацитанти, като:

a. 3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

a. Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

b. 2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ "Оранжев агент" (CAS 39277-47-9);

c. Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1. Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:

DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2. O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3. Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4. Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

d."Вещества за борба с масови безредици", активни химически съставки и комбинации от тях, включително:

1. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);Забележка 1: СО7.d. не се прилага за "вещества за борба с масови безредици", отделно опаковани за целите на личната самозащита.

Забележка 2: СО7.d. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.

e. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените, и специално предназначени за него компоненти:

1. Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d.; или

2. БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.c.

f. Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, компоненти и химически смеси, както следва:

1. Оборудване, предназначено или модифицирано за защита от материали, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;

2. Оборудване, предназначено или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b., и специално предназначени за него компоненти;

3. Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;Забележка: СО7.f.1. включва:

a.филтро- вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

b.защитно облекло.

Важно: За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също точка 1А004 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

g. Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.a., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;Забележка: СО7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.

Важно: Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

h."Биополимери", специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, изброени в СО7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

i."Биокатализатори" за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1."Биокатализатори", специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, изброени в СО7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2. Биологични системи, както следва: "специални преносители", вируси или клетъчни култури, съдържащи генетична информация, характерна за производството на "биокатализаторите", изброени в СО7.i.1.

Забележка 1: СО7.b. и СО7.d. не се прилагат за:

a.Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

b.Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

c.Хлор (CAS 7782-50-5);

d.Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

e.Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);

f.Отпада от 2004 г.;

g.Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

h.Бензилбромид (CAS 100-39-0);

i.Бензилйодид (CAS 620-05-3);

j.Бромацетон (CAS 598-31-2);

k.Бромциан (CAS 506-68-3);

l.Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

m.Хлорацетон (CAS 78-95-5);

n.Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

o.Йодацетон (CAS 3019-04-3);

p.Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2: Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.h. и СО7.i.2., са изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8 "Енергетични материали" и свързаните с тях вещества, както следва:Важно 1: Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

Важно 2: За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба

Технически забележки

1.За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на СО8.

2.Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена в този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).

a."Взривни вещества", както следва, и смеси от тях:

1. ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан–1–оксид) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. също така СО8.g.3. и g.4. за "прекурсорите" му);

5. CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9. DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12. Фуразани, както следва:

a. DAAOF (диаминоазоксифуразан);

b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13. HMX и производни (вж. също така СО8.g.5. за "прекурсорите" му), както следва:

a. HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);

b. дифлуорамино-аналози на HMX;

c. K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);

16. Имидазоли, както следва:

a. BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;

b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);

d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);

e. PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17. NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);

18. NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19. Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;

20. PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);

21. RDX и производни, както следва:

a. RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит; T4; хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);

b. кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.g.7 за "прекурсорите" му);

24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25. Тетразоли, както следва:

a. NTAT (нитротриазол аминотетразол);

b. NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж.също СО8.g.6. за "прекурсорите" му);

28. TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО8.g.2. за "прекурсорите" му);

29. TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);

31. Триазини, както следва:

a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);

32. Триазоли, както следва:

a. 5-азидо-2-нитротриазол;

b. ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

d. BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);

e. DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);

g. NTDNA (2-нитротриазол 5–динитрамид) (CAS 75393-84-9);

h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5–динитротриазол);

i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);

33. Експлозиви, невключени в СО8.a., които имат една от следните характеристики:

a. скорост на детонация, превишаваща 8700 m/s при максимална плътност, или

b. налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);

34. Органични експлозиви, невключени в СО8.а., имащи всички изброени характеристики:

a. дават налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече, и

b. остават стабилни при температури 523 К (250 C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;

b."Ракетно гориво", както следва:

1. Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани състави;

2. Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани състави;

3."Ракетни горива" със силова константа над 1200 kJ/kg;

4."Ракетни горива", които могат да поддържат постоянна скорост на горене по-голяма от 38 mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене) — налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C);

5. Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни "ракетни горива" (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при –40 °C (233 K);

6. Всяко "ракетно гориво", съдържащо субстанциите, описани в СО8.а.

7."Ракетни горива", неизброени другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално предназначени за военна употреба;

c."Пиротехнически състави", горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:

1. Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;

2. Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);

3. Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни производни;

4. Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови производни):

a. Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;

b. Монометил хидразин (CAS 60-34-4);

c. Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);

d. Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

5. Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:

a. Метали и техни сплави, както следва:

1. Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

2. Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната по-малка или равна на 3 μm, получено при редукция на железен оксид с водород;

b. Смеси, съдържащи един от следните елементи:

1. Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната по-малка от 60 μm; или

2. Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

6. Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;

7. Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни компоненти;

8. Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 μm или по-малка, произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;

9. Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65—1,68;Забележка 1: Самолетните горива, контролирани от СО8.с.1, са крайни продукти, не техни съставни части.

Забележка 2: СО8.с.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.

Забележка 3: СО8.с.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените метали или смеси са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

Забележка 4: СО8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10—20 % или повече от общата маса).

d. Окислители, както следва, и техните смеси:

1. ADN (амониев динитрамид или SR 12 (CAS 140456-78-6);

2. AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);

3. Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:

a. Други халогени;

b. Кислород; или

c. Азот;


Забележка 1: СО8.d.3 не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2). Вж. 1C238 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

Забележка 2: СО8.d.3 не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно състояние.

4. DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);

8. Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);

9. Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);

10. Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);Забележка: СО8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.

e. Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:

1. АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също СО8.g.1. за неговите "прекурсори");

2. ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.g.1 за неговите "прекурсори");

3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.g.8 за неговите "прекурсори");

6. Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално предназначени за военна употреба и съдържащи някой от следните елементи:

a. Нитро групи;

b. Азидо групи;

c. Нитрат групи;

d. Нитраза групи; или

e. Дифлуороамино групи;

7. FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;

8. FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол формал);

11. GAP (глицидилазидни полимери) (CAS 143178-24-9) и техните производни;

12. HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число по-малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);

13. Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10000, както следва:

a. Поли(епихлорхидриндиол);

b. Поли(епихлорхидринтриол)

14. NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);

15. PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);

16. Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);

17. Полинитроортокарбонати;

18. TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS 53159-39-0).

f."Добавки", както следва:

1. Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);

4. Фероценови производни, както следва:

a. Бутацен (CAS 125856-62-4);

b. Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);

c. Фероценови карбоксилни киселини;

d. n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);

e. Други добавъчни полимерни фероценови производни;

5. Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);

6. Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);

7. Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);

8. Оловен малеат (CAS 19136-34-6);

9. Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);

10. Оловен станат (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид) и др. производни на MAPO;

12. Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);

13. N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);

14. 3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);

15. Металорганични купелуващи агенти, както следва:

a. Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пирофосфат или KR3538;

c. Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1, трис(диоктил)фосфат;

16. Полицианодифлуораминоетиленоксид;

17. Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;

18. Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);

19. Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250 m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;

20. TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини и техните соли;

21. TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;

22. TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).

g."Прекурсори", както следва:

Важно: В СО8.g. препратките са към изброени "Енергетични материали", произведени от тези субстанции.

1. BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.e.1 и e.2);

2. Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);

3. HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. също СО8.а.4);

4. TAIW (тетраацетилдибензилхексаазоизовюрцитан) (вж. също СО8.а.4) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);

6. 1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.a.27.);

7. 1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също СО8.a.23.);

8. 1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също СО8.e.5.).

Забележка 5: Отпада от 2009 г.

Забележка 6: СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с "енергетичен материал", посочен в СО8.а., или метали на прах, посочени в СО8.с.:

a.Амониев пикрат (CAS 131-74-8);

b.Черен барут;c.Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);

d.Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);

e.Нитроскорбяла (CAS9056-38-6);

f.Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);

g.Тетранитронафтален;

h.Тринитроанизол;

i.Тринитронафтален;

j.Тринитроксилен;

k.N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);

l.Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

m.Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);

n.Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

o.Нитроцелулозa(CAS 9004-70-0);

p.Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);

q.2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);

r.Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);

t.Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

u.Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);

w.Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7); метилетилдифенилкарбамид [Централити];

x.N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);

y.Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 13114-72-2);

z.Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);

aa.2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb.4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

dd.Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. 1С011.d. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба).

СО9
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница