Директива 2003/48/еио на съвета на ес и транспонирането и в националното законодателствоДата04.03.2017
Размер38.58 Kb.
#16258


ФИШ VІІ.1
ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕИО НА СЪВЕТА НА ес И ТРАНСПОНИРАНЕТО И В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Европейската директива 2003/48/ЕИО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания е приета на 3 юни 2003 година. Директивата е транспонирана от Република България във вътрешното законодателство в сила от 1 януари 2007 година.
I. ЦЕЛ, ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ НА РЕЖИМА НА ДИРЕКТИВАТА
ЦЕЛ

Целта на Директивата е облагането на доходите на физическите лица от една държава-членка под формата на лихви, изплащани от лице от друга държава-членка. Според разпоредбите на Директивата този доход следва да се облага в държавата на лицето, което получава лихвения доход. Преди приемането на Директивата резиденти на някои държави-членки са имали възможност да избягват данъчно облагане в държавата, където са резиденти, за частта от лихвения си доход, получен в друга държава-членка. Крайната цел, да се постигне ефективно данъчно облагане на лихвените плащания в държавата-членка по местожителство на реалния получател (бенефициент) за данъчни цели, се постига чрез обмен на информация за лихвените плащания между държавите-членки.ОБХВАТ

Директивата не се отнася до всички видове спестявания, а само до лихвени плащания и касае само физически лица.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В директивата са определени основни понятия като „лихвени плащания”, „бенефициент”, „агент по плащанията” и др.ПРИНЦИПИ

Принципи, съгласно които функционира Директивата:

1.1. Обмяна на информация между данъчните администрации на държавите-членки относно изплатените лихвени плащания от лицето, което изплаща лихвения доход (агента-платец) на физическото лице, което получава лихвения доход (краен получател).

1.2. Всяка държава-членка облага или не облага доходите на резидентите (физически лица с постоянен адрес) от спестявания под формата на лихвени плащания съгласно националното законодателство.ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРИНЦИПА ЗА ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ – дерогационен режим

Другият режим е изключение за три държави – Австрия, Белгия и Люксембург. Съгласно този режим въпросните държави нямат задължение да предават информация за лихвения доход, а вместо това са задължени да налагат данък при източника съгласно чл. 11 от Директивата (от 15 до 35% във времето). Три четвърти от този данък се превежда на държавата, на която получателят на дохода е местно лице, а една четвърт остава в съответната държава-членка, където е удържан данъкът.

Директивата предвижда две възможности получателят на лихвения доход да избегне удържането на данъка при източника:


  • Получателят на дохода изрично да упълномощи платеца на лихвения доход да предаде информация;

  • Да се издаде удостоверение на получателя на дохода от държавата, където е установен.

ЗАСЕГНАТИ ТРЕТИ СТРАНИ: Швейцария, Лихтенщайн, Сан-Марино, Монако, Андора, 10 зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия - Ангила, Търкс и Кайкос, Джърси, Гърнси, Монтсерат, Британски Вирджински острови, остров Ман, Кайманови острови, Холандски Антили и Аруба.II. ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕИО В НАЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

С разпоредбите на глава петнадесета от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се транспонират изискванията на Европейската директива 2003/48/ЕИО, а именно приспадането и възстановяването на данъка за доходи от спестявания, платен в друга държава–членка на Европейския съюз.


ДИРЕКТИВАТА СЕ ПРИЛАГА


ДИРЕКТИВАТА НЕ СЕ ПРИЛАГА, ТЪЙ КАТО НЯМА ТРАНСГРАНИЧНОСТ, Т.Е. И АГЕНТ-ПЛАТЕЦЪТ И БЕНЕФИЦИЕНТЪТ СА В БЪЛГАРИЯ.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

България е задължена да осъществява (предоставя) автоматичен обмен на информация по отношение на всички държави-членки относно доходите от спестявания, изплатени от източници в България. Информацията се предоставя на компетентния орган на държавата на местното лице, получател на дохода, на годишна база, най-късно шест месеца след края на съответната данъчна година. Предоставят се данни относно притежателя на дохода, платеца и лихвеното плащане.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ! Във връзка с прилагането на Дял втори, глава шестнадесета, раздел ІV от ДОПК и Директива 2003/48/ЕО е утвърдено „Ръководство относно изискванията за предоставяне на информация за доходи от спестявания от агент–платци на територията на Република България”. Ръководството, както и други помощни материали в тази връзка могат да се открият в раздел „Данъци” на интернет страницата на Националната агенция за приходите www.nap.bg.


НАРЪЧНИК ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, 2015Каталог: files -> naruchnik-zddfl-2015
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-zddfl-2015 -> Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения
naruchnik-zddfl-2015 -> Доходи от източници в република българия чл. 8 от зддфл


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница