Директива 2009/29/ео зид на зоосДата01.11.2017
Размер223.61 Kb.


Директива 2009/29/ЕО


ЗИД на ЗООС

Член 1 параграф 1 до параграф 9

Член 1(10) (чл.9а )

Корекция на количеството квоти за цялата Общност

1. По отношение на инсталациите, които са били включени в схемата на Общността през периода 2008—2012 г. съгласно член 24, параграф 1, количеството квоти, които се издават, считано от 1 януари 2013 г., се коригира, така че да отразява средното годишно количество квоти, издадени за тези инсталации през периода на тяхното включване в схемата, коригирано с линейния коефициент, посочен в член 9.


2. По отношение на инсталациите, извършващи дейностите, посочени в приложение I, които са включени в схемата на Общността от 2013 г. нататък, държавите-членки следят за това, операторите на такива инсталации да предоставят на съответния компетентен орган подкрепени с достатъчно доказателства и независимо проверени данни за емисиите с оглед на вземането им под внимание при коригирането на количеството квоти, които да се издадат за цялата Общност.
Всички подобни данни се предават на съответния компетентен орган до 30 април 2010 г. в съответствие с разпоредбите, приети съгласно член 14, параграф 1.

В случай че предадените данни са подкрепени с достатъчно доказателства, компетентният орган уведомява за това Комисията в срок до 30 юни 2010 г. и количеството квоти, които да бъдат издадени, коригирано с посочения в член 9 линеен коефициент, се коригира по съответен начин.

В случай че инсталациите отделят парникови газове, различни от CO2, компетентният орган може да уведоми за по-малко количество емисии съобразно възможностите за намаляване на емисиите на тези инсталации.

3. Комисията публикува посочените в параграфи 1 и 2 коригирани количества до 30 септември 2010 г.


4. По отношение на инсталациите, които са изключени от схемата на Общността в съответствие с член 27, количеството квоти на общностно равнище, които да бъдат издадени от 1 януари 2013 г., се коригира в низходяща посока, за да отрази средния годишен размер на проверени емисии на тези инсталации през периода 2008—2010 г., коригирани с линейния коефициент, посочен в член 9.

Чл. 131и (5) Операторите на инсталациите, извършващи дейностите, посочени в приложение 7, т. 2.4, т. 2.5, т. 2.6, т. 3.2, т. 3.5, т. 3.6, т. 4.3, т. 4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т. 4.10, т. 4.11. т. 4.12 и т. 4.13, които са включени в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове от 2013 г. нататък, следва до 30 април 2010 г. да предоставят на Компетентния орган по чл. 131а, ал.3 подкрепени с достатъчно доказателства данни за периода 2005-2008 г. за емисиите на парникови газове в съответствие с приложение 7.

(6) Компетентният орган по чл.131а, ал.3 проверява данните по ал.5 и ги докладва на Европейската комисия в срок до 30 юни 2010 г.

(7) В случай, че някои от инсталациите по ал. 5 отделят освен въглероден диоксид и други парникови газове, компетентният орган по чл.131а, ал.3 може да уведоми Европейската комисия за по-малко количество емисии съобразно възможностите за намаляване на емисиите на тези инсталации.Срок за транспониране във вътрешното законодателство до 31.12.2012 г.
Не се транспонира
Пълно само т. 2

(по отношение на т.1 – квоти през периода 2008—2012 г. съгласно член 24, параграф 1 не се издават в страната; точки 3 и 4 се отнасят за Комисията)

Не се транспонира

Не се транспонира
Член 1 параграф 11 и 12


Срок за транспониране във вътрешното законодателство до 31.12.2012 г.


Член 1(13)
Национални мерки за изпълнение

1. Всяка държава-членка публикува и представя пред Комисията най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталациите на нейна територия, които попадат в приложното поле на настоящата директива, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация на нейна територия,

изчислено в съответствие с правилата, посочени в член 10а, параграф 1 и член 10в.

2. Най-късно до 28 февруари всяка година компетентният орган определя количеството квоти, които се разпределят за тази година, изчислено в съответствие с членове 10, 10а и 10в. 3л.

3. Държавите-членки не могат да издават безплатно квоти съгласно параграф 2 на инсталации, на които Комисията е отказала включване в списъка, посочен в параграф 1


Чл. 131б (2) Компетентният орган по чл. 131а, ал.3 публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталациите на територията на страната, които попадат в обхвата на схемата за търговия с емисии на парникови газове за периода от 2013 г. нататък, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация.

(3) Разпределението на квоти за емисии на парникови газове от инсталации за периода 2013-2020 г. и всеки следващ период се осъществява в съответствие с наредбата по чл. 131л, т. 4
(11) Компетентният орган по чл. 131к издава на операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, определени за всяка година от съответния период до 28 февруари на тази година.
(14) Не се издават безплатно квоти съгласно ал.11 за периода от 2013 г. нататък на инсталации, на които Европейската комисия е отказала включване в списъка, посочен в ал.2.
(15) При инвестиционно предложение за изграждане на инсталация по чл.131в, ал.1 и 2 и участие в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове се подава искане до компетентния орган по чл.131а, ал.3 за предвиждане на предварително количество квоти от резерв нови участници в Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове по чл.77а.

(16) Съдържанието на искането и процедурата по предвиждане на предварително количество квоти от резерв за нови участници съгласно ал.15 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.
Пълно

Член 1 параграф 14 до 32
Срок за транспониране във вътрешното законодателство до 31.12.2012 г.


Член 2
Не се транспонира

Член 3
Не се транспонира

Член 4
Не се транспонира

Член 5
Не се транспонира


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Директива 2003/87/ЕО се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

1. Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за изследване, разработване и изпитване на нови продукти и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не влизат в приложното поле на настоящата директива.


2. Праговите стойности, посочени по-долу, обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности, попадащи в една и съща категория, се извършват в една и съща инсталация, мощностите на тези дейности се сумират.
3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата на Общността, се сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, които са част от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли,факелни тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни,двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. „Съоръжения, които използват изключително биомаса“ включват съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или спиране на съоръжението.
4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за която праговата стойност не е изразена като обща номинална топлинна мощност, праговата стойност на тази дейност има предимство при вземането на решение за включването в схемата наОбщността.

5. Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата стойност на мощността на която и да е дейност понастоящото приложение, всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за изгаряне на опасниили твърди битови отпадъци, се включват в разрешителното за емисии на парникови газове.


6. От 1 януари 2012 г. се включват всички полети, които пристигат на или заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът.

Дейности

Парникови газове

Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност,превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации заизгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)

Въглероден диоксид

Рафиниране на минерални масла

Въглероден диоксид

Производство на кокс

Въглероден диоксид

Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда(включително сулфидна руда)

Въглероден диоксид

Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне),включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тоназа час

Въглероден диоксид

Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработкатавключва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи заотвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие ибайцване

Въглероден диоксид

Производство на първичен алуминий

Въглероден диоксид и перфлуоровъглероди

Производство на вторичен алуминий при използването на горивнисъоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща20 MW

Въглероден диоксид

Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване нагоривни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща20 MW

Въглероден диоксид
Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производственкапацитет над 50 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит вротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно

Въглероден диоксид

Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретнопокривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови илипорцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тонадневно

Въглероден диоксид

Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивнисъоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща20 MW

Въглероден диоксид

Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнестиматериали

Въглероден диоксид

Производство на хартия или картон с производствен капацитет над20 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. катомасла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW

Въглероден диоксид

Производство на азотна киселина

Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на адипинова киселина

Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина

Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на амоняк

Въглероден диоксид

Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ100 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на водород (H2) и синтез-газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно

Въглероден диоксид

Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат(NaHCO3)

Въглероден диоксид

Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение затова в съответствие с Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксид

Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксид

Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО

Въглероден диоксидПриложение 7 към чл. 131и, ал.5

1. Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за изследване, разработване и изпитване на нови продукти и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не влизат в приложното поле на схемата за търговия с парникови газове.

2. Праговите стойности, посочени по-долу, обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности, попадащи в една и съща категория, се извършват в една и съща инсталация, мощностите на тези дейности се сумират.


3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата за търговия с емисии на парникови газове, се сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, които са част от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли, факелни тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изключително биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. „Съоръжения, които използват изключително биомаса“ включват съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или спиране на съоръжението.

4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за която праговата стойност не е изразена като обща номинална топлинна мощност, праговата стойност на тази дейност има предимство при вземането на решение за включването в схемата за търговия с емисии на парникови газове.


5. Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата стойност на мощността на която и да е дейност по настоящото приложение, всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци, се включват в разрешителното за емисии на парникови газове.

6. От 1 януари 2012 г. се включват всички полети, които пристигат на или заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът.Дейности

Парникови газове

 1. Енергийно стопанство

  1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)

1.2 Рафиниране на минерални масла

1.3 Производство на коксВъглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид 1. Производство и обработване на метали

2.1 Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)

2.2 Производство на чугун или стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене с капацитет над 2,5 тона за час.

2.3 Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване.

2.4 Производство на първичен алуминий


2.5 Производство на вторичен алуминий при използването на горивнисъоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW

2.6 Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MWВъглероден диоксид


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и перфлуоровъглероди
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини

3.1 Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно

3.2 Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно

3.3 Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно

3.4 Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно

3.5 Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно

3.6 Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид


4. Други дейности

4.1 Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали

4.2 Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно

4.3 Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW

4.4 Производство на азотна киселина
4.5 Производство на адипинова киселина

4.6 Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина


4.7 Производство на амоняк
4.8 Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
4.9 Производство на водород (H2) и синтез-газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
4.10 Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат(NaHCO3)
4.11 Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложнотополе на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид

4.12 Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид

4.13 Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за съхранение на въглероден диоксид

Въглероден диоксид


Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид и азотен оксид


Въглероден диоксид и азотен оксид
Въглероден диоксид и азотен оксид
Въглероден диоксид
Въглероден диоксид

Въглероден диоксид


Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид

ПълноВъздухоплаване

Полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено натериторията на държава-членка, за която се прилага Договорът.

Тази дейност не включва:


 1. полети, извършвани единствено за транспортиране по официаленповод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министрина държави, които не са държави-членки, когато това е подкрепено от съответното указание за характера на полета влетателния план;

 2. военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства,и полети на митническите и полицейските служби;

 3. полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, полети спротивопожарна цел, хуманитарни полети и полети за оказване наспешна медицинска помощ, които са разрешени от съответниякомпетентен орган;

 4. всички полети, извършвани изключително по правилата завизуални полети, както са определени в приложение 2 към Чикагската конвенция;

 5. полети, завършващи на летището, от което е излетяло въздухоплавателното средство, и по време на които не са извършвани междинни кацания;

 6. тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаванена свидетелство или на клас, когато става въпрос за летателен екипаж, когато това е подкрепено от съответната забележка влетателния план, при условие че полетът не служи за превоз напътници и/или товари или за позициониране или превоз на въздухоплавателното средство;

 7. полети, извършвани изключително с цел провеждане на научниизследвания или проверка, изпитване или издаване на свидетелство за въздухоплавателното средство или оборудване, независимодали е предназначено за летене или за наземна работа;

 8. полети, извършвани от въздухоплавателни средства с удостоверено максимално тегло при излитане, по-малко от 5 700 kg;

 9. полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне наобществени услуги, наложени в съответствие с Регламент (ЕИО)№ 2408/92, по маршрути в най-отдалечените региони, определени в член 299, параграф 2 от Договора, или по маршрути, прикоито предложеният капацитет не надвишава 30 000 места нагодина; и

 10. полети, които, с изключение на посочените в настоящата буква,биха попаднали в тази дейност и които се извършват от операторина търговски транспортни полети, които извършват или: 11. по-малко от 243 полета за период от три последователни четиримесечия, или—

 12. полети с общи годишни емисии под 10 000 тона на година.

 13. Полетите, извършвани единствено за превозване по официален повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръководители и министри на държави-членки, не могат да бъдат изключени по настоящата буква.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Директива 2003/87/ЕО се добавят следните приложения IIа и IIб:ПРИЛОЖЕНИЕ IIа
Увеличения на количеството квоти, които се отдават на търг от държавите-членки в съответствие с член 10, параграф 2, буква а), с оглед гарантиране на солидарност и растеж в Общността и с цел намаляване на емисиите и адаптиране към последиците от изменението на климата.

Дял на държавата-членка

Белгия

10 %

България

53 %

Чешка република

31 %

Естония

42 %

Гърция

17 %

Испания

13 %

Италия

2 %

Кипър

20 %

Латвия

56 %

Литва

46 %

Люксембург

10 %

Унгария

28 %

Малта

23 %

Полша

39 %

Португалия

16 %

Румъния

53 %

Словения

20 %

Словакия

41 %

Швеция

10 %ПРИЛОЖЕНИЕ IIб
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИТЕ, КОИТО СЕ ОТДАВАТ НА ТЪРГ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2, БУКВА в), ОТРАЗЯВАЩО ПРЕДСРОЧНИТЕ УСИЛИЯ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 20-ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Държава-членка

Разпределение на количеството от 2 % спрямо базата от Киото в проценти

България

15 %

Чешка република

4 %

Естония

6 %

Унгария

5 %

Латвия

4 %

Литва

7 %

Полша

27 %

Румъния

29 %

Словакия

3 %“

Не се транспонира


Не се транспонира

Не се транспонираКаталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница