Директива на европейския парламент и на съветаДата21.12.2017
Размер115.09 Kb.
#37237


BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 10.9.2007

COM(2007) 510 окончателен

2007/0187 (COD)

Предложение заДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

(представено от Комисията)

{SEC(2007) 1136}
{SEC(2007) 1137}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

След обширна консултация със заинтересованите страни и оценка на въздействието Комисията предлага актуализиране на Директива 80/181/ЕИО с цел да се включат в обхвата ѝ защитата на потребителя и околната среда, както и да се включи като законоустановена новата единица SI за каталитична активност (katal), да се позволи употребата на допълнителни показания за неопределен период и да не се изисква от Обединеното Кралство и Ирландия да приключат с употребата на ограничените местни изключения за пинта, миля и тройунция, там където все още се използват.


1.Контекст

1.1.Съществуващо законодателство


Директивата се прилага от 1980 г. и служи за стандартизирането на употребата на законоустановените единици за измерване в ЕС в съответствие с Международната система (SI) установени от компетентния международен орган, Bureau International des Poids et Mesures.

1.2.Необходимостта от преразглеждане


В директивата има клауза за приключване (член 3, точка 2), която повече няма да позволява употребата на допълнителни (неметрични) показания след 2009 г. Ако се приложи, ЕС ще поиска всички етикети да са само с метрични единици и това може да създаде проблеми на икономическите оператори и да навреди на международната търговия и на конкурентоспособността, защото САЩ изисква етикетиране с неметрични редом с метрични. В директивата (член 6а) се уточнява, че въпросите, свързани с прилагането ѝ, и по-специално въпроса с допълнителните показания, следва да бъде допълнително проучен.

Директивата следва също така да бъде актуализирана в съответствие с техническия прогрес, което в този случай означава включването на нови метрични единици, за които има международно споразумение. В противен случай при нови метрични единици, дължащи се на техническия прогрес, държавите-членки ще трябва да прилагат национално законодателство, което в някои случаи може да изисква повторно етикетиране, особено в случая с различните моменти на прилагане на тези национални законодателства.

Обединеното кралство и в някои случаи Ирландия ще трябва да определят дата за приключване на последните изключения съгласно член 1.б, там където все още се прилагат (пинта за мляко в бутилки за многократна употреба и наливна бира и сидер, миля за означаване на пътните знаци за движение, за скорост и разстояние, тройунция за транзакции в благородни метали). Опитът обаче показа, че тези употреби са местни и не възпрепятстват трансграничната търговия.

Въпреки това, изключението за акър за регистриране на земя, позволено съгласно член 1.б, вече не се използва, поради промените в административните процедури в двете държави-членки.


1.3.Оценка на въздействието на политическите възможности


Като част от политиката за по-добро регулиране1, Комисията извърши оценка на въздействието на алтернативните политики2, които съдържат три възможности: не се предприемат действия, отмяна на директивата и актуализиране на директивата.

Оценката на въздействието показа възможността да се „актуализира директивата“ като предпочитана възможност, защото запазва съществуващата ситуация и не изисква нови административни разходи, които в тази област засягат главно разходите за етикетиране. Тази възможност включва комбиниране между удължаването на употребата на допълнителни показания и продължаването на гъвкавостта по отношение на неметричните приложения в настоящата практика за привеждане в действие на директивата, главно в секторите, които използват измерване, за което не съществуват метрични единици, напр. двукомпонентното измерване в компютрите (битове, байтове). Тази възможност ще осигури продължаващо прилагане на настоящата практика, която като цяло не е показала големи проблеми. Да се позволи на Обединеното кралство и Ирландия да употребяват изключенията за неопределен период от време (пинта, миля, тройунция) означава да се признае местният характер и въздействие на тези изключения и това е в съответствие с принципа за субсидиарност.

Главните разходи, които ще възникнат вследствие на възможността „не се предприемат действия“ ще бъдат административни разходи, които са значителни и вероятно ще бъдат най-големи за малките и средни предприятия поради по-малкия мащаб на ефектите. За да се запази оценката на въздействието в разумни граници, не е правена пълна оценка с използване на стандартния модел на разходи, а са използвани доста сходни оценки от различни източници от индустрията.

Разходите, произлизащи от другата възможност 2 „отмяна на директивата“ са доста несигурни, но лесно могат да се окажат високи и да се свържат с факта, че държавите-членки могат да приложат международните стандарти различно, като с това причинят несигурност и възможни бариери пред търговията. Също така случайно могат да възникнат големи загуби поради недоразумения, например, американският космически кораб Marslander, който се разби на Марс поради повреда, защото са били използвани означенията за инч/паунд заедно с метричните означения в производствената фаза.

Възможността да се разрешат допълнителните показания за период от още 10 години (четвърти по ред краен срок след 1989 г., 1999 г. и 2009 г.) беше отхвърлена, тъй като тя ще наложи големи бъдещи промени в най-малко три области на политиката (ин витро диагностика, хранителното етикетиране и правата върху интелектуална собственост) и няма да бъде счетено за положителен знак за промяна в Съединените американски щати, които ако разрешат наличието на единствено метрично етикетиране ще бъдат възнаградени с търговска бариера от ЕС пред етикетирането с допълнителни показания.

2.Цели на предложението

2.1.Опростяване и по-добро регулиране


Предлага се поради причините, посочени по-горе да се запази съществуващото положение, защото то не изисква нови административни разходи, които в тази област засягат главно разходите по етикетиране. Това може да бъде считано за опростяване.

Това предложение включва комбиниране между удължаването на употребата на допълнителни показания и продължаването на гъвкавостта по отношение на неметричните приложения в настоящата практика за привеждане в действие на директивата, особено в секторите, които използват измерване, за което не съществуват метрични единици, напр. двукомпонентното измерване в компютрите (битове, байтове). Това ще гарантира продължаващо прилагане на настоящата практика, която като цяло не е показала големи проблеми и това може да бъде считано за по-добро регулиране.

Да се позволи на Обединеното кралство и Ирландия да продължат с употребата на изключения за неопределен период (пинта, миля, тройунция) не води до пречки в търговията и да не се изисква промяна на това, може да бъде считано за съответстващо с принципа за субсидиарност.

2.2.Правно основание


Правното основание за предложената директива е член 95 от Договора за ЕО.

3.Съгласуваност с принципите на общността

3.1.Пропорционалност


Целта на настоящата директива е да гарантира, че употребата на мерни единици е хармонизирана на основата на международното споразумение относно SI единици за изразяване на количества. Тя адаптира изключенията по такъв начин, че не се налага последващо регулиране и пазарните оператори да имат стабилна и постоянна регулаторна среда.

Изискваното актуализиране се дължи на външни влияния, напр. САЩ все още са ангажирани в постепенен процес за пълно адаптиране на законодателната им система към използването само на метрично етикетиране, докато индустрията им работи добре с измервания в неметрични единици, което се дължи на традиции или липса на метрични алтернативи.

Допускането на продължаваща употреба на допълнителни показания не означава,че Общността приема настоящите нетарифни бариери в трети държави срещу стоките, етикетирани изключително с единици SI. Това представлява трудност, която е от първостепенно значение за Общността и трябва да продължи да бъде адресирана двустранно към текущите контакти на Комисията с такива трети страни. Положението в тези трети страни се подобри постепенно през последните десет години, но трябва да се подобри повече преди да може да се каже, че тези страни изцяло прилагат настоящите международни стандарти по отношение на единиците SI.

3.2.Субсидиарност


ЕС не е подписал споразумението относно метричните единици - Конвенцията за метъра, но всички държави-членки са и са обвързани от споразумението да го приложат в тяхното национално законодателство. Споразумението не е обвързващо, така че държавите-членки могат да избират да основат своите закони по различни начини на споразумението, какъвто беше случаят преди 1980 г. и който може да се повтори в случай с нови единици. Необходимо е действие от страна на ЕС, за да се гарантира общ подход.

Съществуващата директива гарантира общ подход на основата на член 95 от Договора, в резултат на което мерните единици са хармонизирани на вътрешния пазар. В резултат на това няма бариери пред търговията на вътрешния пазар, дължащи се на мерните единици, които са в съответствие с международните стандарти.

По отношение на определянето на дата за приключване на употребата на настоящите изключения (пинта за мляко в бутилки за многократна употреба и наливна бира и сидер, миля за означаване на пътни знаци за движение, разстояние и скорост, тройунция за транзакции в благородни метали), те изглежда нямат въздействие върху единния пазар и затова са в съответствие с принципа за субсидиарност.

4.Съгласуваност с политиките на общността

4.1.Конкурентоспособност


Предложението запазва съществуващото положение като не изисква нови административни разходи, т.е. главно разходи по етикетирането и има относително големи икономически ползи за целия ЕС и за света. Това се дължи на спестяване на административни разходи, които биха възникнали ако не се предприемат действия от страна на ЕС.

4.2.Устойчиво развитие


Точното и правилно измерване е важен елемент в устойчивото развитие, за което тази директива е необходим инструмент. Това следва да бъде изцяло отразено в обхвата ѝ, виж следващата точка.

4.3.Други политики на Общността


Обхватът на съществуващата директива е широк и не следва да бъде ограничен до специфични области на действие от страна на Общността. Например, в областта на защитата на потребителя и защитата на околната среда се прилагат съществуващите мерни единици. Член 2, буква а), в който се посочва обхватът на директивата, не следва да съдържа позовавания на целите на Общността, което вече произтича от правното основание, т.е. от член 95 от Договора. Това е промяна по административна причина и не се очакват разходи, докато продължава настоящото благоприятно положение.

5.Позоваване на работната програма


Това предложение не се споменава в работната програма на Комисията, тъй като причината за неговото представяне е външна и е трудна за предвиждане.

6.Значение за ЕИП


Това предложение е обхванато от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

7.Външни консултации


Беше проведена консултация със заинтересованите страни по време на 10 седмичен период, който приключи на 1 март 2007 г. Всички реакции бяха публикувани на уебсайта Europa до средата на април, с изключение на тези, които бяха поверителни, и тези на индивидуални фирми, в случаите, при които имаше потенциален риск за нарушаване на поверителността.

Външна експертиза, различна от приносите на публичната консултация, направена заедно с приносите на други експерти от тази сфера (университетски преподаватели, учители), но най-често от индустрията, не бе използвана.

Бяха покрити минималните стандарти на Комисията и така по никакъв начин не бяха изключени реакции.

Всички коментари от заинтересованите страни за публичната консултация бяха представени и обсъдени в доклада относно публичната консултация. Реакциите от страна на индустрията на ЕС бяха по-малко географски разнородни отколкото тези от отделните лица и бяха единодушни. Главното заключение в доклада следва единодушната препоръка на индустрията, да се отстрани клаузата за приключване.

2007/0187 (COD)

Предложение заДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението от Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,

като действат в съответствие с процедурата по член 251 от Договора4,

като имат предвид, че:


 1. Директива 80/181/ЕИО5 изисква Обединеното кралство и Ирландия да определят дата за приключване на последните изключения, там където все още се прилагат по отношение на пинта за мляко в бутилки за многократна употреба и наливна бира и сидер, миля за означаване на пътните знаци за движение и указания за скорост, и тройунция за транзакции в благородни метали. Въпреки това, опитът показа че, предвид на местния характер на тези изключения и на ограничения брой на засегнатите продукти, запазването на изключенията няма да доведе до налагането на нетарифни бариери пред търговията и вследствие на това вече няма нужда да се слага край на тези изключения.

 2. Следователно е необходимо да се изясни, че обхватът на Директива 80/181/ЕИО е съвместим с целите, посочени в член 95 от Договора и не е ограничен до специфични области на действие на Общността.

 3. Директива 80/181/ЕИО разрешава употребата на допълнителни показания в допълнение към законоустановените единици, изложени в Глава І на приложението към тази директива, до 31 декември 2009 г. При все това, с цел да се избегне създаването на пречки за фирми от Общността, изнасящи в някои трети държави, които изискват продуктите да бъдат маркирани с други единици, различни от изложените в Глава I, е целесъобразно да се запази разрешаването на употребата на допълнителни показания за постоянно.

 4. Допълнителните показания също ще позволят постепенното и гладко въвеждане на нови метрични единици, които могат да бъдат развити на международно равнище.

 5. През 1999 г. Генералната конференция по мерки и теглилки прие в рамките на Международната система единици (SI), „катал“, със символ “kat”, като единица SI за каталитична активност. Тази нова хармонизирана единица SI ще осигури съгласувано и уеднаквено указване на мерни единици в областта на медицината и биохимията и като последствие ще елиминира рисковете от недоразумения, възникващи от употребата на нехармонизирани единици.

 6. Тъй като акърът вече не се използва с цел регистриране на земя в Обединеното кралство и Ирландия вече не е необходимо да се прави изключение в това отношение.

 7. Следователно Директива 80/181/ЕО следва да бъде съответно изменена.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 80/181/ЕИО се изменя, както следва: 1. Член 1, точка б) се заменя със следното:

„б) изброените в глава II от приложението, само в държавите-членки, в които са били разрешени на 21 април 1973 г.“

 1. В член 2, точка а) се заменя със следното:

„а) Задълженията, произтичащи от член 1, се отнасят за използваните измервателни уреди, извършените измервания и обозначенията на величините, изразени в единици за измерване.“

 1. В член 3, параграф 2 се заменя със следното:

“2. Използването на допълнителни показания се разрешава.“

 1. Приложението се изменя, както следва:

a) В Глава II, точка 1.2.3 се добавя следния ред:

Каталитична активност

katal

kat
mol · sˉ¹

б) В Глава II се заличава следния ред:

Поземлен регистър

акър

1 ac = 4 047 m2

ac

в) В Глава ІІ последното изречение се заменя със следното: „Единиците, изброени в тази глава могат да се комбинират взаимно, както и с тези от Глава І, за формирането на съставни единици.“

Член 2
Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват до [31 декември 2009 г.] най-късно, законовите, подзаконовите и нормативните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, като предоставят същевременно таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби считано от [1 януари 2010 г.].

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

[…] […]

1споразумение за по-добро регулиране, подписано през декември 2003 г. и , COM(2002) 275 окончателен, 5.6.2002

2Въздействия на политическите алтернативи от 28 май 2003 г., публикувано през юни 2003 г.

3ОВ С […], […], стр. […].

4ОВ С […], […], стр. […].

5ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 1999/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 34, 9.2.2000 г., стр. 17).

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница