Директива на съвета 92/85/еес от 19 октомври 1992 г за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения вДата24.07.2016
Размер161.67 Kb.
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕЕС
от 19 октомври 1992 г. за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в

областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички,

на работнички - родилки или кьрмачки (десета отделна Директива по смисъла на чл.

16, т. 1 от Директива 89/391/ЕЕС)
Официален вестник Nо L 348, 28/11/1992, стр.0001-0008

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


Имайки предвид, Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и в

частност, чл. 118а от него,


Имайки предвид, предложението на Комисията, изработено след консултации с

Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд (1),


В сътрудничество с Европейския парламент (2),
Имайки предвид мнението на Икономическия и социален комитет (3),
Отчитайки, че съгласно чл. 118а от Договора, Съветът приема чрез директиви минималните

изисквания за насърчаване особено подобряването на работната среда, с цел да се защити

здравето и безопасността на работниците;
Отчитайки, че тази Директива не допуска каквото и да било намаляване на степента на

защита, вече достигната в отделните страни-членки, които са задължени съгласно Договора

да насърчават подобряването на условията на труд и хармонизирането им, запазвайки

постигнатото в тази област;


Отчитайки, че съгласно чл. 118а от Договора, гореспоменатите директиви следва да избегнат

налагането на административни, финансови и правни ограничения, които биха могли да

задържат създаването и развитието на малки и средни предприятия;
Отчитайки, че съгласно Решение 74/325/ЕЕС (4), изменено с Акта за присъединяване от 1985

г., Консултативният комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд се

консултира от Комисията при подготовката на предложения в тази област;
Отчитайки, че Хартата на Общността за основните социални права на работниците, приета от

Европейския съвет в Страсбург на 9 декември 1989 г. от държавните глави или

правителствените ръководители на 11-те страни-членки, и по-конкретно т. 19, предвижда, че:
"На всеки работник трябва да бъдат осигурени задоволителни, безопасни и здравословни

условия на труд. Необходимо е да се предприемат съответни мерки, с цел постигане на

по-нататъшна хармонизация на условията в тази област, при запазване на постигнатия

напредък";


Отчитайки, че за прилагането и изпълнението на Хартата на Общността за основните социални

права на работниците Комисията е включила като една от целите в програмата си за действие,

приемането от Съвета на Директива за закрилата на заетите бременни работнички;
Отчитайки, че чл. 15 от Директива 89/391/ЕЕС на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждане

на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на заетите работници (5)

предвижда, че особено рисковите групи трябва да бъдат защитени от специфичните за тях

рискове;


Отчитайки, че бременните работнички, работничките - родилки или кърмачки, трябва да бъдат

разглеждани като особено рискова група в много отношения и че трябва да се предприемат

мерки по отношение на закрилата на тяхното здраве и безопасност;
Отчитайки, че закрилата на здравето и безопасността на бременните работнички, на

работничките - родилки или кърмачки, не следва да се отразява неблагоприятно на

положението на жените на пазара на труда, нито да бъде в ущърб на директивите, отнасящи

се до равенството в третирането на мъжете и жените;


Отчитайки, че някои видове дейности могат да представляват специфичен риск за бременните

работнички, за работничките - родилки или кърмачки, свързан с излагане на опасни фактори,

процеси и условия на труд;
Отчитайки, че такива рискове трябва като такива, да бъдат оценени и резултатът от оценката

им да бьде съобщен на работничките и/или на техни представители;


Отчитайки, освен това, че, ако изводът от такава оценка установи наличието на риск за

безопасността или здравето на работничките, следва да се приемат разпоредби за закрила на

тази категория работнички;
Отчитайки, че бременните работнички и работничките-кърмачки не трябва да извършват

дейности, които са оценени като свързани с рисково въздействие от страна на някои особено

опасни фактори или условия на труд, застрашаващи здравето и безопасността им;
Отчитайки, че следва да се предприемат мерки бременните работнички, работничките -

родилки или кърмачки, да не полагат нощен труд в случаите, когато такива предпазни мерки

се налагат от гледна точка на тяхната безопасност и здраве;
Отчитайки, че поради уязвимостта на бременните работнички, на работничките - родилки или

кърмачки, е наложително да им се предостави право на отпуск по майчинство най-малко от 14

последователни седмици преди и/или след раждането, като задължителният срок на отпуска

по майчинство да е най-малко 2 седмици преди и/или след раждането;


Отчитайки, че рискът от уволнение, свързан с тяхното сьстояние, може да окаже вредно

въздействие върху физическото и умственото състояние на бременните работнички, на

работничките - родилки или кърмачки; и отчитайки, че е необходимо да се приемат

разпоредби, с които да се забрани уволнение на това основание;


Отчитайки, че мерките за организацията на труда, свьрзани със защитата на здравето на

бременните работнички, на работничките - родилки или кърмачки няма да послужат за други

цели, освен ако не се придружават със запазване на правата, произтичащи от трудовия

договор, включително запазване на възнаграждението и/или право на получаване на

съответно обезщетение;
Отчитайки, наред с това, че разпоредбите, уреждащи отпуска по майчинство, не биха

постигнали целите си, ако не са придружени с гаранция за запазване на правата,

произтичащи от трудовия договор, включително запазване на възнаграждението и/или право

на съответно обезщетение;


Отчитайки, че понятието съответно обезщетение в случай на отпуск по майчинство трябва да

се разглежда само технически като отправна точка за определяне на минималното ниво на

защита и не следва по никакъв начин да води до аналогия между бременност и болест,
ПРИЕ ТАЗИ ДИРЕКТИВА
РАЗДЕЛ I
ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 1
Цел
1.Целта на тази Директива, която е десетата самостоятелна Директива по смисъла на чл.

16, т. 1 от Директива 89/391/ЕЕС, е да се приложат мерки за насьрчаване на

подобряването на безопасните и здравословни условия на труд на бременните

работнички, на работничките - родилки или кърмачки.

2.Разпоредбите на Директива 89/391/ЕЕС, с изключение на чл. 2, т. 2, се отнасят изцяло

кьм приложното поле на т. 1, без да се нарушават някои по-обвързващи и/или

специфични разпоредби на тази Директива.

3.Тази Директива не трябва да води до намаляване степента на защита, осигурена на

бременните работнички, на работничките - родилки или кьрмачки, в сравнение с

положението, което съществува в момента на приемане на тази Директива във всяка

страна-членка.
Член 2
Определения
За целите на тази Директива:
(а) "бременна работничка" е тази бременна работничка, която е уведомила работодателя си за

своето състояние в съответствие с националното законодателство и/или установената в

страната практика;
(b) "работничка-родилка" е тази работничка-родилка, която по смисъла на националното

законодателство и/или установената в страната практика наскоро е родила и е уведомила

работодателя си за своето състояние;
(с) "работничка-кьрмачка" е тази работничка-кърмачка, която по смисъла на националното

законодателство и/или установената в страната практика е кърмачка и е уведомила

работодателя си за своето състояние.
РАЗДЕЛ II
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3
Основни насоки
1. Комисията след консултации с страните-членки и подпомагана от Консултативния комитет

по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд, разработва основни насоки за

оценяването на химически, физически и биологични фактори и промишлени процеси, които се

считат за вредни по отношение на безопасността и здравето на работничките по смисъла на

чл.2.
Основните насоки, упоменати в т. 1, изречение първо, се отнасят до движения и работни

положения, психическа и физическа умора и други видове физически и психически стрес,

свързани с труда, полаган от работничките по смисъла на чл. 2.
2.Целта на насоките по т. 1 е да послужат за основа на оценката съгласно чл.4, т.1.
За тази цел страните-членки предоставят на вниманието на всички работодатели и всички

работнички и/или техни представители в съответната страна-членка тези основни насоки.


Член 4
Оценка и уведомяване
1. Що се отнася до всички дейности, които могат да породят конкретен риск, свързан с

излагане на въздействие на рискови фактори, процеси или условия на труд, чието

неизчерпателно изброяване се съдържа в Приложение 1, работодателят пряко или чрез

службите за защита и превантивни мерки, упоменати в чл. 7 от Директива 89/391/ЕЕС,

извършва оценка на характера, степента и времетраенето на въздействието им в съответното

предприятие и/или организация спрямо работничките по смисъла на чл. 2, с цел:


– да се оцени всеки риск за безопасността или здравето и всяко възможно въздействие върху

бременността или кърменето на работничките по смисъла на чл. 2,


– да се реши какви мерки трябва да се предприемат.
2. Без да се нарушават разпоредбите на чл. 10 от Директива 89/391/ЕЕС, работничките по

смисъла на чл. 2 и тези, които могат да се окажат в едно от състоянията, посочени в чл. 2, в

съответното предприятие и/или организация и/или техните представители се уведомяват за

резултатите от оценката по т. 1 и за всички мерки, които следва да се предприемат за

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
Член 5
По-нататъшни действия, свързани с резултатите от оценката
1. Без да се нарушават разпоредбите на чл. 6 от Директива 89/391/ЕЕС, в случай, че

резултатите от оценката по чл. 4, т. 1 разкриват наличието на риск за безопасността или

здравето или могат да се отразят на бременността или кьрменето на работничката по смисъла

на чл. 2, работодателят следва да предприеме такива мерки за временно приспособяване на

условията на труд и/или работното време за съответната работничка, чрез които да се

премахнат рисковете, на които е изложена тези работничка.


2. Ако приспособяването на условията на труд и/или работно време не може да се осъществи

по обективни и/или технически причини, или не може по основателни причини да се изисква

това, работодателят се задължава да предприеме необходимите мерки за преместване на

съответната работничка на друга работа.


3. Ако преместването й на друга работа не може да се осъществи по обективни и/или

технически причини, или не може да бъде надлежно обосновано, на съответната работничка

се полага отпуск в съответствие с националното законодателство и/или установената в

страната практика за целия период, необходим за защита на нейната безопасност и здраве.


4. Разпоредбите на този член се прилагат mutatis mutandis, когато работничка, извьршваща

дейност, забранена съгласно чл. 6, забременее или започне да кърми и информира

работодателя си за това.
Член 6
Забрана за излагане на въздействието на рискови фактори
В допълнение към общите разпоредби, отнасящи се до защитата на работниците, в частност

тези, свързани с допустимите граници за излагане на въздействие на рискови фактори по

време на работа:
1. бременните работнички по смисъла на чл. 2, буква (а) не могат по никакъв начин да бъдат

задължени да изпълняват дейности, които сьгласно оценката, представляват риск, свързан с

въздействие на фактори и условия на труд, изброени в Приложение II, раздел А и

застрашаващи тяхното здраве и безопасност.


2. работничките-кърмачки по смисъла на чл. 2, буква (с) не могат по никакъв начин да бъдат

задьлжени да изпълняват дейности, които, съгласно оценката, представляват риск, свързан с

въздействие на фактори и условия на труд, изброени в Приложение II, раздел В и

застрашаващи тяхното здраве и безопасност.


Член 7
Нощен труд
1. Страните-членки предприемат необходимите мерки с цел работничките по смисьла на чл. 2

да не бъдат задьлжавани да полагат нощен труд по време на тяхната бременност или през

периода след раждането, който се определя от национален компетентен орган за безопасни и

здравословни условия на труд, и се удостоверява, в съответствие с процедурите, изготвени

от страните-членки, с медицинско свидетелство, според което това е необходимо за

безопасността и здравето на засегнатата работничка.


2. Мерките по т. 1 трябва да включват възможността, в съответствие с националното

законодателство и/или установената в страната практика, за:


(а) прехвърляне на дневна работна смяна; или
(b) напускане на работа или удължаване на отпуска по майчинство, когато такова

прехвърляне не може да се осьществи по обективни и/или технически причини, или не може

по основателни причини да се изисква това.
Член 8
Отпуск по майчинство
1. Страните-членки предприемат необходимите мерки с цел работничките, по смисъла на чл.

2, да имат право на непрекъснат отпуск по майчинство, чиято продължителност да бъде

най-малко 14 седмици преди и/или след раждането в съответствие с националното

законодателство и/или установената практика.


2. Отпускът по майчинство, определен в т. 1, трябва задължително да съдържа отпуск по

майчинство с най-малка продължителност две седмици преди и/или след раждането в

съответствие с националното законодателство и/или установената практика.
Член 9
Освобождаване от работа за медицински прегледи преди раждане
Страните-членки следва да предприемат необходимите мерки за осигуряване на бременните

работнички по смисьла на чл. 2, буква (а), в сьответствие с националното законодателство

и/или установената в страната практика да бъдат освобождавани от работа, без да губят

вьзнаграждението си, за прегледи преди раждане, когато е необходимо тези прегледи да се

извършват в работно време.
Член 10
Забрана за уволнение
С цел да се гарантира на работничките по смисъла на чл. 2 упражняването на тяхното право

за защита на здравето и безопасността им, което се признава от разпоредбите на този член:


1. Страните-членки предприемат необходимите мерки за забрана за уволнение на

работничките по смисъла на чл. 2 за периода от началото на бременността до края на отпуска

по майчинство, посочен в член 8, т. 1, освен в изключителни случаи, които не са свързани с

тяхното положение и са разрешени от националното законодателство и/или установената в

страната практика и, където е приложимо, след като компетентните органи са дали своето

съгласие;


2. Ако работничка по смисъла на чл. 2 е уволнена по време на периода по т. 1, работодателят

е длъжен надлежно да посочи основателни мотиви за нейното уволнение в писмен вид;


3. Страните-членки предприемат необходимите мерки за защита на работничките по смисъла

на чл. 2 от последиците на незаконно уволнение по смисъла на т. 1.


Член 11
Трудови права
С цел да се гарантира на работничките по смисъла на чл. 2 упражняването на техните правата

за защита на безопасността и здравето им, признато в този член, следва да се предвиди, че:


1. в случаите, уредени от чл. 5, 6 и 7, на работничките по смисъла на чл. 2 трябва да бьдат

осигурени права, произтичащи от трудовия договор, включително запазване на трудовото

възнаграждение и/или право на съответно обезщетение, съгласно националното

законодателство и/или установената в страната практика;


2. в случая, уреден в чл. 8, трябва да се осигури следното:
(а) правата, произтичащи от трудовия договор на работничките по смисъла на чл. 2, без тези,

по буква (b) на тази точка;


(b) запазване на трудовото възнаграждение и/или право на съответно обезщетение на

работничките по смисъла на чл. 2;


3. обезщетението съгласно т. 2, буква (b) се счита за достатъчно, ако гарантира доход

най-малкото равен на този, който сьответната работничка би получила в случай на прекъсване

на работа по здравословни причини, до максималния размер, определен от националното

законодателство;


4. страните-членки могат да решат правото на заплащане или на получаване на обезщетение

по т. 1 и 2, буква (b), да зависи от това дали съответната работничка отговаря на условията за

такива обезщетения, определени от националното законодателство.
Тези условия не могат по никакъв начин да изискват наличието на предхождащ период на

полагане на труд, по-дълъг от 12 месеца, непосредствено преди предполагаемата дата на

раждане.
Член 12
Защита на правата
Страните-членки следва да въведат в техните национални законодателства такива мерки,

каквито са необходими, за осигуряване по възможност на всички работнички, които се считат

засегнати, поради неизпълнение на задълженията, произтичащи от тази Директива, да

предявят претенциите си по съдебен ред (и/или, сьгласно националното законодателство

и/или установената в страната практика), след като се обърнат към други компетентни органи.
Член 13
Промени в приложенията
1. Чисто технически допълнения и изменения в Приложение I, които са резултат на

техническия прогрес, промени в международните регламентации или спесификации,

постижения в областта на действие на тази Директива, се извьршват в съответствие с

процедурата, описана в чл. 17 от Директива 89/391/ЕЕС.


2. Приложение II може да бъде допълвано и изменяно само в съответствие с процедурата,

описана в чл. 118а от Договора.


Член 14
Заключителни разпоредби
1. Страните-членки се задьлжават да въведат в действие закони, подзаконови и

административни актове, за привеждане в съответствие с тази Директива, не по-късно от две

години от приемането й или да осигурят най-кьсно до две години от приемането на тази

Директива, въвеждането от социалните партньори на необходимите разпоредби чрез

колективни трудови договори; наред с това страните-членки се задължават да предприемат

всички необходими мерки, за да могат да гарантират по всяко време резултатите, предвидени

в тази Директива. Страните-членки информират незабавно Комисията за своите действия.
2. Мерките, които страните-членки се задължават да приемат по т. 1, трябва да съдържат

позовавания на тази Директива или трябва да бьдат придружени от такива позовавания при

тяхното обнародване. Начините за такива позовавания се уреждат във националното

законодателство на страните-членки.


3. Страните-членки информират Комисията за текстовете на основните разпоредби от

националното законодателство в областта на действие на тази Директива, вече приети или

подлежащи на приемане.
4. Страните-членки се отчитат пред Комисията на всеки пет години за практическото

приложение на разпоредбите на тази Директива, посочвайки гледните точки на социалните

партньори.
5. Независимо от това страните-членки правят първия отчет пред Комисията за практическото

приложение на разпоредбите на тази Директива, посочвайки гледните точки на социалните

партньори, четири години след приемането на Директивата.
6. Комисията информира Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет

и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд.


7. Комисията периодично внася в Европейския парламент, Съвета и Икономическия и

социален комитет доклад за прилагането на тази Директива, отчитайки изискванията на т.т. 1,

2 и 3.
8. Съветът преразглежда тази Директива на основата на оценките на докладите, посочени във

второто изречение на т. 4 и, ако това е необходимо, на основата на предложения, направени

от Комисията, най-кьсно до изтичането на пет години след приемането на Директивата.
Член 15
Директивата е адресирана до страните-членки.
Приета в Люксембург на 19 октомври 1992 г.
За Сьвета
Президент на Сьвета Д. КЮРИ
(1) OJ No. С 281. 9 ноември 1990 г., стр. 3 и No. С 25. 1 февруари 1991 г., стр. 9
(2) OJ No. С 19. 28 януари 1991 г., стр. 177 и Nо. С 150. 15 юни 1992 г., стр.99
(3) OJ No. С 41. 18 февруари 1991 г., стр. 29
(4) OJ No. L 185. 9 юли 1974 г., стр. 15
(5) OJ No. L 183. 29 юни 1989 г., стр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ФАКТОРИТЕ, ПРОЦЕСИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ПРЕДВИДЕНИ

В ЧЛЕН 4, Т. 1


А. Фактори
1. Физически фактори, които причиняват ембрионални увреждания и/или които могат да

причинят отделяне на плацентата и по-специално:


а) шок, вибрация или движение;
b) обработка на товари, водеща до рискове, в частност от дорзално-
лумбален характер;
с) шум;
d) йонизиращо лъчение (*);
е) нейонизиращо льчение;
f) екстремални стойности на студ или горещина;
g) движения или положение на тялото, движение - вътре или извън предприятието, умствена

или физическа умора и друго физическо обременяване, свьрзано с дейността на работничката

по смисъла на член 2 от Директивата.
2. Биологически фактори
Биологически фактори от рискова група 2, 3 и 4 по смисъла на член 2, буква (d), т. 2, 3 и 4 от

Директива 90/679/ЕИО (1), доколкото е известно, че тези фактори или терапевтичните мерки,

изисквани от тези фактори, застрашават здравето на бременните жени или на плода и

дотолкова не са включени в Приложение II.


3. Химически реактиви
Следните химически реактиви, доколкото е известно, че те застрашават здравето на

бременните жени или на плода и дотолкова не са включени в Приложение II:


(а) вещества с означения R 40, R 45, R 46 и R 47 съгласно Директива 67/548/ЕИО (2), и

доколкото те не фигурират в Приложение II;


(b) химически реактиви в Приложение I към Директива 90/394/ЕИО (3);
(с) живак и живачни съединения;
(d) антимитотични препарати;
(е) въглероден окис;
(f) известни химически реактиви с позната и опасна перкутанна абсорбция;
В. Процеси
Промишлени процеси, изброени в Приложение I към Директива 90/394/ЕИО
С. Условия на труд
Подземни минни работи
(*) Вж. Директива 80/836 ЕВРАТОМ (OJ No L 246, 17.9.1980, р. 1)
(1) OJ No L 374, 31.12.1990, р. 1
(2) OJ No L 1964, 16.8.19б7, р. 1. Директива изменена за последен път чрез Директива

90/517/ЕИО (OJ No L 287, 19.10.1980, р. 37)


(3) OJ No L 196, 26.7.1990, р. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕПЪЛЕН СПИСЪК НА ФАКТОРИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ. 6
А. Бременни работнички по смисъла на чл. 2, т. (а)
1. Фактори
(а) Физически фактори
Работа в хипербарна атмосфера, т.е. пространства под налягане и подводно гмуркане
(b) Биологични фактори
Следните биологични фактори:
- токсоплазма
- вирус на рубеола
освен когато е доказано, че бременните работнички са съответно защитени срещу такива

фактори чрез имунизация


(с) Химически реактиви
Олово и оловни деривати, доколкото тези реактиви могат да бьдат абсорбирани от човешкия

организъм.


В. Условия на труд
Подземни минни работи
С. Работнички, които кърмят по смисъла на чл. 2, буква (с)
1. Фактори
(а) Химически реактиви
Олово и оловни деривати, доколкото тези реактиви могат да бъдат абсорбирани от човешкия

организъм.


2. Условия на труд
Подземни минни работи
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> admobs
admobs -> Директива на съвета 79/7/еио от 19 декември 1978 година
admobs -> Текст от значение за Европейското икономическо пространство
admobs -> Образец чл… /…/ 2012 г
admobs -> Образец чл… /…/ 2012г
admobs -> Образец а1-чл. 47, ал. 4 от знз-2012г. А н е к с към договор от г
admobs -> Директива на съвeта 76/207/еио от 9 февруари 1976 година
admobs -> Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница