Директор: / име и фамилия / п р и м е р н о г о д и ш н о р а з п р е д е л е н и еДата01.06.2017
Размер227.64 Kb.
#22611
УЧИЛИЩЕ………………………………………………………………....................., СОФИЯ, РАЙОН …………...........……….……

Утвърждавам: ..............................

Директор: / име и фамилия /

П Р И М Е Р Н О Г О Д И Ш Н О Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VII КЛАС – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА………………/…………….ГОДИНА

 • Уроци за нови знания

НЗ

47 часа

 • Уроци за систематизиране

и обобщаване на знания

СОЗ

10 часа

 • Практически дейности (упражнения, лабораторни занятия и др.)

ПД

6 часа


 • Уроци за контрол и оценка

КО

4 часа


Резерв часове

РЧ

1 час

Годишен хорариум : 68 часа

Срочен: І срок - 2 часа;

ІІ срок - 2 часа

Изготвил : ………………….

/ име и фамилия /

Срок

Месец/ седмица

Тема на урочната единица

Форма на организа-ция

Брой часове

Очаквани резултати

/учебна програма/

Основни понятия

Забележки

/ дидактически средства, преструктуриране и др./

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

IX/1

IX/1


IX/2


Преговор – Структура и основни жизнени процеси на организмите

СОЗ

3

 • Описва принципното устройство на организмите.

 • Дефинира основните жизнени процеси.

Проверка на основните понятия, изучавани в 5. и 6. клас, заложени в 7. клас
IX/2


Структура и основни жизнени процеси на организмите - входно равнище

КО

1Проверка на основни понятия, които са изучавани и заложени в програмата за 7.клас

X/3

Многообразие и класификация на организмите

НЗ

1

 • Назовава в йерархичен ред основните таксономични категории в петцарствената система за групиране на организмите.

 • Назовава основните царства в организмовия свят и илюстрира с примери.

 • Оценява необходимостта от групиране на огранизмите за тяхното изучаване.

 • Оценява значението на критерия „родствени връзки между организмите” за тяхното групиране.

 • царство

 • тип(отдел)

 • клас

 • разред

 • семейтво

 • род

 • видЯДРО 1. СТРУКТУРА, ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ, КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ
ТЕМА 1. ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ. ЦАРСТВО ПРЕДЯДРЕНИ ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ.

X/3

Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми

НЗ

1

 • Дефинира царство Монера.

 • Описва и посочва върху изображение структурата на бактериална клетка (клетъчна мембрана, цитоплазма, наследствено вещество).

 • Илюстрира с примери принадлежност към царство Монера.

 • Царство Предядрени едноклетъч-ни (Монера)
X/4

Бактерии и цианобактерии

НЗ

1

 • Назовава различия между бактерии и цианобактерии.

 • Бактерии

 • Цианобакте-рииТЕМА 2. ЦАРСТВО СЪЩИНСКОЯДРЕНИ ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ.

X/4

Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми

НЗ

1

 • Дефинира царство Протиста.

 • Назовава и посочва върху изображение основни различия между предядрени (прокариоти) и същинскоядрени (еукариотни) едноклетъчни организми.

 • царство Същинско-ядрени едноклетъч-ни (Протиста)
X/5

Тип Кореноножки

НЗ

1

 • Разпознава по съществени признаци представители от тип Кореноножки и илюстрира с примери.

 • Описва процесите хранене и размножаване на типа.

 • тип Коренонож-ки
X/5

Тип Камшичести

НЗ

1

 • Описва устройството и основните жизнени процеси при представителите от тип Камшичeсти.

 • тип Камшичести
X/6

Тип Ресничести

НЗ

1

 • Разпознава по съществени белези представителите от тип Ресничести. Характеризира ги по установен алгоритъм.

 • тип Ресничести
X/6

Колониални едноклетъчни организми

НЗ

1

 • Дефинира колониални едноклетъчни и илюстрира с примери.

 • колониални едноклeтъчни
X/7

Едноклетъчни организми

СОЗ

1

 • Анализира по таблица общото и различното в устройството и жизнените процеси при прокариотите и едноклетъчните еукариоти.X/7

Едноклетъчни организми

РЧ

1

ТЕМА 3. МНОГОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ.

XI/8

Обща характеристика на растенията

НЗ

1

 • Дефинира царство Растения.

 • Назовава и посочва върху изображение растителната клетка (целулозна клетъчна стена, вакуола, пластиди).

 • царство Растения

 • самостойно хранене
XI/8

Талусни растения. Водорасли

НЗ

1

 • Назовава и посочва върху изображение талусни растения (водорасли - зелени, червени и кафяви).

 • талусни растения
XI/9

Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан

НЗ

1

 • Назовава и посочва върху изображение видовете растителни тъкани.

 • Описва видовете растителни тъкани на функционална основа - образувателна и основна тъкан.

 • растителни тъкани
XI/9

Покривна, проводяща и механична тъкан

НЗ

1

 • Описва на функционална основа - проводяща, покривна и механична тъкан.

 • растителни тъкани
XI/10

Растителни тъкани. Проводяща, механична и основна тъкан

ПД

1

 • Регистрира резултати от макроскопски и микроскопски наблюдения на проводяща, механична и основна тъкан.XI/10

Растителни тъкани. Образувателна и покривна

ПД

1

 • Регистрира резултати от макроскопски и микроскопски наблюдения на образувателна и покривна тъкан.XI/11

Растителни органи. Вегетативни органи

НЗ

1

 • Определя значението на растителните органи (корен, стъбло, листа) за жизнените процеси при кормусните растения.

 • Оценява значението на растителните органи за цялостното фунциониране на растителния организъм.

 • растителни органи
XI/11

Размножителни органи при растенията

НЗ

1

 • Определя значението на растителните органи (цвят, семе) за жизнените процеси при кормусните растения.

 • Оценява значението на размножителните органи за цялостното фунциониране на растителния организъм.

 • растителни органи
XII/12

Видоизменени растителни органи

НЗ

1

 • Разпознава върху изображение и назовава видоизменени корени, стъбла и листа; илюстрира с примери.

 • растителни органи
XII/12

Кормусни растения. Отдел Мъхове

НЗ

1

 • Назовава и посочва върху изображение основните групи кормусни растения (мъхове, папрати, семенни-голосеменни, покритосеменни) и илюстрира с примери.

 • Описва устройството и процесите при представителите на отдел Мъхове.

 • кормусни растения

 • отдел Мъхове
XII/13

Отдел Папратови

НЗ

1

 • Описва устройството и процесите при представителите на отдел Папратови.

 • отдел Папратови
XII/13

Отдел Семенни растения. Подотдел Голосеменни растения

НЗ

1

 • Назовава и описва устройството и размножаването на голосеменните растения.

 • отдел Семенни растения
XII/14

Многообразие на голосеменнете растения

НЗ

1

 • Характеризира многообразието и значението на голосеменните.

 • отдел Семенни растения
XII/14

Подотдел Покритосеменни (цветни) растения

НЗ

1

 • Описва по съществени белези покритосеменни.

 • Назовава общото и различното между класовете двусемеделни и едносемеделни.

 • Илюстрира с примери.

 • отдел Семенни растения
I/15

Семе и плод

ПД

1

 • Изучава устройството на семената. Опитно установява техния химичния състав.I/15

Многообразие на цветните растения

НЗ

1

 • Описва представители на отделните семейства на двусемеделните и едносемеделните растения.

 • отдел Семенни растения
I/16

Царство Растения

СОЗ

1

 • Обобщава и систематизира знанията за царство Растения.I/16

Царство Растения

КО

1

ТЕМА 4. ЦАРСТВО ГЪБИ.

I/17

Обща характеристика на гъбите

НЗ

1

 • царство Гъби

 • сапрофитно хранене
I/17

Многообразие на гъбите

НЗ

1

 • Назовава и описва характерни представители от царство Гъби (от Зигомицетни (Мухълови), Торбести и Базидиеви гъби).

 • Назовава и посочва върху изображения ядивни и отровни гъби.


ТЕМА 5. ЦАРСТВО ЖИВОТНИ.

I/18

Обща характеристика на животните

НЗ

1

 • Дефинира царство Животни и основните таксони в него.

 • царство Животни

 • несамостой-но храненеБЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ

II/18

Тип Мешести

НЗ

1

 • Описва и означава върху изображение признаци, характерни за типа.

 • Определя по съществени признаци мястото на тип Мешести в царството (до тип Хордови).

 • тип Мешести
II/19

Многообразие на мешестите животни

НЗ

1

 • Описва общото и различното по съществени признаци между еднорангови таксономични категории (класовете Хидровидни, Медузи и Корали).

 • Привежда примери за принадлежност на организмите от типа и съответния клас.

 • тип Мешести
II/19

Тип Плоски червеи

НЗ

1

 • Определя по съществени признаци мястото на тип Плоски червеи в царството (до тип Хордови).

 • Описва и означава върху изображение признаци, характерни за тип Плоски червеи.

 • Разпознава върху изображения съществените признаци, органи и системи и свързаните с тях жизнени процеси при типа.

 • Привежда примери за принадлежност и сравнява организми от класовете Ресничести червеи, Метили и Тении.

 • тип Плоски червеи
II/20

Тип Кръгли червеи


НЗ

1

 • Разпознава върху изображение съществени признаци на тип Кръгли червеи.

 • тип Кръгли червеи
II/20

Тип Прешленести червеи

НЗ

1

 • Описва и означава върху изображение съществените признаци, характерни за типа.

 • Разпознава върху изображения съществените признаци, органи и системи и свързаните с тях жизнени процеси при типа.

 • Привежда примери за принадлежност и сравнява организми от класовете Многочетинести, Малочетинести и Пиявици.

 • тип Прешленес-ти червеи
II/21

Многообразие на червеите

НЗ

1

 • Илюстрира многообразието на червеите с примери на свободно живеещи и паразитни видове.

 • Анализира значението на условията на средата за многообразието.

 • тип Прешленес-ти червеи
II/21

Тип Членестоноги

НЗ

1

 • Описва и означава върху изображение съществени признаци, характерни за типа.

 • тип Членестоноги
III/22

Клас Ракообразни.

Клас ПаякообразниНЗ

1

 • Разпознава върху изображения съществените признаци, органи и системи и свързаните с тях жизнени процеси при класовете Ракообразни и Паякообразни.

 • Привежда примери за принадлежност на организми към класове Ракообразни и Паякообразни.

 • клас Ракообразни

 • клас Паякообразни
III/22

Клас Насекоми

НЗ

1

 • Описва и разпознава върху изображение признаци, характерни за клас Насекоми.

 • Привежда примери за принадлежност на организми към клас Насекоми.

 • клас Насекоми
III/23

Определяне на насекоми

ЛУ

1

 • Определя и разпознава по съществени белези представители от различни разреди на клас Насекоми.III/23

Многообразие на Членестоноги

НЗ

1

 • Илюстрира многообразието на тип Членестоноги чрез описание на представители от класовете Ракообразни, Паякообразни и Насекоми. Изтъква общото, различното между тях, а така също и значението им.

 • тип Членестоноги
III/24

Тип Мекотели

НЗ

1

 • Характеризира по определен алгоритъм. устройството и жизнените процеси на представители от типа

 • тип Мекотели
III/24

Многообразие на Мекотели

НЗ

1

 • Привежда примери за принадлежност на организми към тип Мекотели чрез описание на представители от класовете Охлюви, Миди, Главоноги и ги сравняна.

 • тип Мекотели
III/25

Сравнителен преглед на безгръбначните животни

СОЗ

1

 • Проследява устройството и еволюцията на отделните органи и системи на безгръбначните животни.

 • органи

 • системи
III/25

Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни

СОЗ

1

 • Проследява основните етапи от еволюцията на безгръбначните животни.IV/26

Родствена връзки между типове и класове безгръбначни животни

СОЗ

1

 • Проследява родствените връзки между типове и класове безгръбначни животни.

 • Изтъква връзката между усложняване на устройството, функциите и средата на живот.IV/26

Безгръбначни животни

ПК

1

ЯДРО 2. ОРГАНИЗЪМ-СРЕДА
ТЕМА 6. РОЛЯ НА ОРГАНИЗМИТЕ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ЧОВЕКА.

IV/27

Роля на живите организми в кръговрата на веществата

НЗ

1

 • Описва ролята на прокариотните и еукариотните организми в кръговрата на веществата в природата.

 • Съставя (моделира) хранителни вериги, мрежи.

 • кръговрат на веществата

 • азотен цикъл
IV/27

Взаимоотношения между организмите в природата

НЗ

1

 • Назовава, описва и изтъква значението на видовете взаимоотношения между организмите в природата.

 • симбиоза

 • паразитизъм

 • хищничество

 • конкуренция
IV/28

Биологични методи за борба с вредителите по селскостопанските култури

СД

1

 • Разглежда различните видове биологична борба с вредителите и нейното значение за природатаIV/28

Ролята на едноклетъчните организми в природата

НЗ

1

 • Аргументира ролята на едноклетъчните и колониалните едноклетъчни (в еволюционен аспект) като родоначалници на многоклетъчните организми.

 • Описва значението на представители на Предядрените едноклетъчни (Монера) и същинскоядрените едноклетъчни (Протиста) за човешката дейност.

 • продуценти

 • консументи

 • редуценти
V/29

Паразитни едноклетъчни организми. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми

НЗ

1

 • Привежда примери за заболявания, причинени от едноклетъчните организми.

 • Обосновава необходимостта от хигиенни норми за предпазване от болестотворни едноклетъчни.

 • паразитни едноклетъч-ни организми

 • заболявания
V/29

Паразитни растения и растения хищници

НЗ

1

 • Разпознава и посочва върху изображения паразитни растения и растения хищници.

 • паразитни растения

 • полупаразитни растения

 • растения хищници
V/30

Роля на растенията в природата и значението им за човека

НЗ

1

 • Описва значението на растенията за развитието на организмовия свят на Земята и значението им за човека.
 • хранителни растения

 • технически растения

 • декоративни растения
V/30

Паразитни гъби. Заболявания на човека, причинени от паразитни гъби. Хигиенни норми


НЗ

1

 • Определя мястото и ролята на гъбите за взаимоотношенията между организмите в природата.

 • Изброява и описва паразитни гъби и заболяванията, причинени от тях по алгоритъм: причинител – признаци - профилактика.

 • Оценява необходимостта от лична и обществена хигиена за профилактика.

 • паразитни гъби

 • микози
V/31

Безгръбначни животни паразити. Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. Хигиенни норми

НЗ

1

 • Определя мястото и ролята на животните и техните взаимоотношения с растения, гъби и едноклетъчни организми в природата.

 • Изброява и описва често срещани заболявания, причинени от безгръбначни животни паразити по алгоритъм: причинител – признаци - профилактика.

 • Обосновава необходимостта от хигиенни норми за профилактика на тези заболявания.
 • безгръбнач-ни животни паразити

 • заболявания
V/31

Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България

НЗ

1

 • Описва биоразнообразието на растенията и животните в България.

 • Анализира връзката между природната среда и богадството на видове.

 • Назовава и посочва върху изображение защитени видове от флората и фауната на България.

 • биоразнообразие

 • ендемити

 • реликти

 • космополити

 • флора

 • фауна
V/32

Ролята на човека за опазване на биоразнообразието

НЗ

1

 • Назовава система от правила и оцeнява ролята на човека за опазване на биоразнообразието.

 • биологична еволюция
V/32

Защитени природни обекти в България

СД

1

 • Намира и посочва върху карта на България резервати и територии за защитени видове.

 • Описва и изтъква значението на резервати и територии за защитени видове в България

 • национални паркове

 • природни паркове

 • биосферни резерватиVI/33

Ролята на организмите в природата и значението им за човека

НЗ

1

 • Оценява ролята на отделните видове организми и на човека за съхраняване на единството и хармонията в природата.VI/33

Годишен преговор

СОЗ

1


VI/34

Годишен преговор

СОЗ

1


VI/34

Установяване на изходно равнище

ПК

1
Литература:

 • Нормативни документи – ДОИ и Учебна програма за 7.клас

 • Учебник по биология и здравно образование, Павел Ангелов и колектив, изд. „ Просвета“

 • Учебно помощна - литература

 • Периодичен печат – списания и вестници

 • Интернет


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница