Директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и еДата27.10.2018
Размер65.28 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-Бургас

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ДИМИТЪР ЦОЛОВ ЛАЛЕВ ЕГН 6406301100

град София, община Столична, ж.к. „Манастирски ливади”, № 27, ет. 6, ап. 20,

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): spo2@abv.bgУВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ДИМИТЪР ЦОЛОВ ЛАЛЕВ има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлени имоти № 18469.37.21, № 18469.37.20, № 18469.37.1, местност «Хаджи дере», землище с. Гюльовца, Община Несебър

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлени имоти № 18469.37.21, № 18469.37.20, № 18469.37.1, местност «Хаджи дере», землище с. Гюльовца, Община Несебър

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлени имоти № 18469.37.21, № 18469.37.20, № 18469.37.1, местност «Хаджи дере», землище с. Гюльовца, Община Несебър Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение за изграждане на складовете представлява земеделска земя с начин на трайно ползване-пасище. Показателите за застрояване ще са следните:

Макс. етажност – 3 етажа (кота корниз 10 m)

Макс. плътност на застрояване – 80%

Кинт – 2,5

Мин. озеленяване – 40%

Електрифицирането и водоснабдяването на имота ще бъде съгласувано с експлоатационните дружества - “Електроразпределение” – Бургас и “В и К” ЕАД – Бургас.

Водопотребление захранването на обекта с питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ напорен водопровод, осигуряващ понастоящем водоподаването на с. Гюльовца, община Несебър. Начинът за осъществяване на захранването, както и изграждането на площадковия водопровод ще бъдат конкретизирани в част на В и К на инвестиционния проект.

Канализация – В района на обекта няма проектирана или изградена канализация. Урбанизираната територия – с. Гюльовца, отвежда битовите отпадни води в самостоятелни септични ями.

Достъпът до имота се предвижда да се осъществи чрез съществуващия път. Автомобилното обслужване и паркиране са осигурени в рамките на имота, оразмерено за нуждите на посетители и служители.

Основните суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, които са необходими и ще бъдат използвани при строителството и при експлоатация на обекта в детайли са предмет на работния проект. В ИП се предвижда да бъдат използвани пясък, чакъл, цимент, метална арматура, тухли, керемиди, дървен материал, бои, вода и др.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон е Община Несебър4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В приложението са представени астуални скици с координати. Не е необходимо промяна на съществуващата инфраструктура-имота граничи с полски път.5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Складът ще бъде захранен с електроенергия след сключване на договор за присъединяване към електрическата мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, като на всяка от фасадите ще бъдат монтирани електромерни табла. Водоснабдяването ще се извърши новопроектиран уличен водопровод. До 2м регулационната линия ше се изгради водомерна шахта с водомерен възел. Потреблението на електроенергия и питейната вода ще се осъществява чрез връзки към електропреносната и водопроводната съгласно приложените предварителни договори с експлоатационните дружества.6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Общото състояние на атмосферния въздух се определя чрез показателите посочени в чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух общ суспендиран прах; фини прахови частици; тежки метали (Pb, Cd, Ni, As), полиароматни въглеводороди (ПАВ); серен диоксид; азотни оксиди; въглероден оксид; озон; бензен; сероводород. Сероводородът е включен като допълнителен показател, тъй като се емитира основно от нефтопреработващите предприятия.

Може да се очакват промени в качеството на атмосферния въздух в района единствено при строителните дейности и по-точно по време на изкопните дейности и грубото строителство, преди монтиране на дограмата, но същите ще бъдат в границите на допустимите денонощни норми.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на обекта се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, както и:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли, 17 01 03- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал, 17 02 02-стъкло и др. При осъществяване на битовата дейност ще се формират само битови отпадъци-код 20 03 01.

Не се очаква да се формират опасни и производствени отпадъци.

Събирането, временното съхранение и извозването на формираните отпадъци ще се осъществява съобразно Програмата за управление на отпадъците, приета от Община Несебър.8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Канализационната система ще бъде оразмерена съгласно предвидения брой обслужващ персонал. Типът отпадъчни води ще бъде битово-фекални отпадъчни води с максимално денонощно количество 1,6 куб.м. В имотите се предвижда нова ревизионна шахта, в която ще се включат водите чрез канализационно отклонение ще се включат канализацията.9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очаква да са налични опасни химични вещества на площадката на инвестиционното предложение.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща: spo2@abv.bg

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща: spo2@abv.bg

Дата: Уведомител:(подпис)
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница