Директора на риосв гр. БургасДата13.10.2018
Размер117.5 Kb.
#85034
ДО

ДИРЕКТОРА

НА

РИОСВ гр.Бургас

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя -

физическо лице, седалище и единен идентификационен

номер на юридическото лице


АВИСПАЛ ” ООД, ЕИК 201696783, със седалище и адрес на управление

гр. София, ул. “ Малашевска “ № 1

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. “ Малашевска “ № 1

Телефон, факс и е-mail: 0882 424218 avispal@abv.bg

Управител на фирмата- възложител : Пенка Цанова Стойкова

Лице за контакти: Пенка Стойкова 0882 424218
II. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
Проектът предвижда закупуване на Комплексна роботизирана линия за обработка и подреждане на рибни продукти в консерви, като допълнение към консервната линия на предприятие за месодобив и месопреработка на водоплаващи птици, в т.ч. производство на консерви. Предприятието се намира в село Чубра, община Сунгурларе, област Бургас

Инвестицията се инсталира в съществуващи помещения и включва само монтиране на една комплексна линия без да се извършват строително-монтажни дейности. Oбектът е съществуващ, дейността не е нова, обекта е предназначен за месодобив и месопреработка на бели меса / водоплаващи птици/, в т.ч. производство на месни и месно-разтителни консерви, рибни и рибно – разтителни консерви, зеленчукови и плодови консерви. Със закупуването на оборудването не се предвижда нова дейност в обекта. Целта е да се повиши капацитета при производство на рибни консерви и да се подобрят хигиенните и ветеринарно-санитарните условия в предприятието.
 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Целта е разширяване обхвата и гамата на консервното производсво, повишаване на капацитета на предприятието.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или

друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.
В обхвата на въздействие на обекта не са ни известни други дейности или инвестиционни предложения, одобрени по някакъв план, които да влияят или да бъдат повлияни от реализацията на ИП.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи

На този етап инвеститора – собственик на обекта, не разполага с друг имот с такъв капацитет на производство на рибни консерви.


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
Предприятието за месопреработка и производство на консерви се намира в ИМОТ № 200004, в землището на с.Чубра, ЕКАТЕ 81582, общ.Сунгурларе, в местността “ДО СЕЛО”, с площ на имота: 22.477/двадесет и две точка четиристотин седемдесет и седем/ дка., при граници и съседи: № 002002, полски път на общ. Сунгурларе; № 2000001, стопански двор на ДПФ-МЗГ; № 011001, стопански двор на ДПФ-МЗГ; № 000400, населено място на с. Чубра; № 000283, пасище, мера на общ. Сунгурларе; № 000177, др. селскост. терени на общ. Сунгурларе; 000285, ведомствен път на общ. Сунгурларе .

Обектът е отдалечен от центъра на село Чубра на 550 м по въздушен път в западна посока , GPS координати. ( N 42º754745; Е 26,702940) . Не са засегнати от НЕМ, територии подлежащи на здравна защита и също така не се очаква трансгранично въздействие.

Населението на с. Чубра е от 581 човека според последното преброяване от 2011 г. и досега не е имало основателни оплаквания от действащия обект, за който има предложение за модернинизиране на технологичното оборудване. До обекта се достига по асфалтиран път 7306 и ведомствен път на общ. Сунгурларе .

В обекта няма да се извършва ново строителство, тъй като за целта на инвестиционното намерение е изградена необходимата инфраструктура и няма нужда от допълнителна площ за временни дейности.6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС
За целта на инвестиционното предложение ще се инсталира следната машина:


Вид

К-во

Мярка

Комплексна роботизирана линия за обработка и подреждане на рибни продукти в консерви

1

бр

Капацитетът на новата Комплексна роботизирана линия за обработка и подреждане на рибни продукти в консерви ще бъде от 450 000 до 550 000 броя консерви годишно в зависимост от качеството и вида на суровината.


Не се очаква наличието на опасни вещества изброени в Приложение N3 към ЗООС.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Комплекса има изградена бетонова вътрешна пътна мрежа и външен път за достъп до обекта и за връзка със селото и републиканската пътна мрежа. Няма да е необходима промяна или изграждане на нови пътища.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Няма да се извършва ново строителство, поради което не се налага изготвяне на програма за действие и фази на строителство.9. Предлагани методи за строителство : не е приложимо
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията
В обекта се използува вода от съществуващи четири сондажни кладенци собственост на предприятието в с. Чубра, за които е издадено разрешително N 31510450/10.05.2014от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район гр. Пловдив. Не се предвижда изграждане на нов сондажен кладенец и нови бетонни резервоари .

Вода ще е необходима за измиване на инсталацията и суровината.

Цел на водовземането и разрешени количества :


 • Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване : 315,36 м3/год
 • Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел производство на хранителни продукти : 43 834,64 м3/год

Данни за тръбните кладенци:

Тръбен кладенец ТК1 : GPS координати. ( N 42º44’43,2‘‘; Е 26◦41’43,7‘‘) .

Разрешено водовземане с максимално допустимо елсплоатационно понижение във водовземното съоръжение: 15,28 л/с
Тръбен кладенец ТК2 : GPS координати. ( N 42º44’46,2‘‘; Е 26◦41’48,3‘‘) .

Разрешено водовземане с максимално допустимо елсплоатационно понижение във водовземното съоръжение: 13,87 л/с
Тръбен кладенец ТК3 : GPS координати. ( N 42º44’51,0‘‘; Е 26◦41’54,5‘‘) .

Разрешено водовземане с максимално допустимо елсплоатационно понижение във водовземното съоръжение: 17,12 л/с
Тръбен кладенец ТК4 : GPS координати. ( N 42º44’54,8‘‘; Е 26◦41’59,8‘‘) .

Разрешено водовземане с максимално допустимо елсплоатационно понижение във водовземното съоръжение: 8,61 л/с


 • Допълнителното количество за водоснабдяване с цел производство на хранителни продукти - не обходимо /разрешното количество е достатъчно/


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране
В резултат от производствената дейност, ще се формират следните отпадъци :


 • СЖП кат.3

Произход: отпадни пресни странични продукти от риба при производството на рибнии консерви ( материали негодни за консумация или преработка – код 02.02. 03)

Вид на отпадъка: производствен


Третиране съгласно Регламент 1069/2009 и неговото приложение съгласно Регламент 142/2011 г. Генерираните количества СЖП кат.3 ще се обработват в Предприятието зa производство на преработен животински протеин категория 3, находящо се в същия имот. Не са необходими допълнителни разходи да транспорт и съхранение на отпадъците.

Предвидено допълнително количество: 0.6 т/год – влиза в капацитета на съществуващото преприятие. • Опаковките замърсени с вещества с код 15 01 10, съдържащи остатъци от дезинфектанти ще се съхраняват в специален херметичен контейнер.

Произход: от консумативи

Временно съхраняване: в склад на територията на предприятието с непропусклив под, без връзка с канализацията, надлежно етикетирани.

Транспортиране извън предприятието , оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор.

Одобрените препарати са: Скруб Ал /pH = 7,0/ ; HMI/ACIP K / pH = 1-2/; СЛ ВВ Н/ pH = 11-12/-, концентрация 3%, течен сапун .

Предвидено допълнително количество 0,1 т/год.


 • Утайка от пречистване на отпадъчни води в ПСОВ

Код: 02 02 04

Предвидено допълнително количество :0.3 т/год • Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21:

Произход: от производствените помещения и санитарно-битовите помещения,

Временно съхраняване: в склад на територията на предприятието , с непропусклив под, и без връзка с канализацията .

Транспортиране извън преприятието, оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор.

Предвидено допълнително количество 0,03 т/год.
 • Смесени битови отпадъци с код 200301:

Произход: от санитарно-битовите помещения,

Временно съхраняване: в контейнери за битови отпадъци собственост на сметосъбираща и сметоизвозваща фирма на община Сунгурларе.

Предвидено допълнително количество : 0,3т/год


 • .Хартиени и картонени опаковки- 15 01 01


Произход: от разопаковане на стоки, оборудване и консумативи

Третиране: Транспортиране извън преприятието , оползотворяването ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор:

Предвидено допълнително количество : 0,15т/год


 • Метални опаковки

Произход : дефектни консервни кутии – код 15.01.04

Транспортиране извън предприятието , оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор.

Предвидено допълнително количество : 0,2 т/год.


 • Пластмасови опаковки:

Произход: от разопаковане на стоки, оборудване и консумативи

Транспортиране извън предприятието , оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор.

Предвидено допълнително количество : 0,15 т/год.

За изброените кодове за отпадъци са изготвени и заверени работни листи, както и книга за отчитане на месечните и годишни количества генериран12. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Заустване на отпадъчни води в дере на река Мочурица /водно тяло BG 3TU600R022/ , съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води N 3311 0047/31.07.2014 г. ОТ БДУВ ИБР Пловдив, за срок от 6 г.

Цел на използването: заустване на смесен поток: битови фекални и производствени отпадъчни води.

Географски координати на точката на заустване : N 42º45’16‘‘; Е 26◦41’55‘‘

Место за собствен мониторинг: на изход на ЛПСОВ.Произход: от производствен процес:

Очакваните допълнителни количества производствени отпадъчни води са основно за почистване на линията и от измиване на суровината и консервните кутии и възлизат на около :

366 м3 за една година.

Битови отпадни води – 2 х 105л/ж = 0,21 м3/ден

Годишно количество – 76,65 м3

Персонал за линията за производство на рибни консерви : 2 работника

Отработената вода ще се отвежда от съществъващата канализационна мрежа и ще се третира в съществуващата пречиствателна станция находяща се в същия имот.

Пречиствателната станция е снабдена с механично стъпало / дъговидна решетка/, каломаслоуловител и биологично стъпало за аеробно биологично пречистване и утаител. Избистрената пречистена вода се зауства в р. Мочурица. Утайките от дъното се събират в басейн за шлам и се предава на оторизирана фирма.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Не се очаква емитиране на вредни вещества в околната среда в обхвата на обекта и извън него.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод,

добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,

третиране на отпадъчните води)

Не се предвижда извършване на други дейности освен гореизброените.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Не е необходимо издаването на други разрешителни за осъществяване на ИП

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Преобладаващите ветрове с изключение на пролетта са от северозапад по направление на река Мочурица.

Силните ветрове със скорост по-висока от 14 м/сек , които са характерни през студените месеци на годината са северни.

Честотата на тихото време в района е много малка. Най-близката жилищна сграда се намира на разстояние 200 м от от предприярието за производство на консерви и месопреработка. Населението на с. Чубра е от 581 човека според последното преброяване от 2011 г. и досега не са постъпвали основателни оплаквания от населението във връзка с дейността на предприятието.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Дейността по преработка на риба в закрити помещения не създава условия неорганизирани емисии от вредни вещества.

Характерно за тази дейност е, че се отделят специфични миризми, но за тази цел е предвиден биологичен филтър.

Биологичният филтър е с площ 100 м2, като специфичния товар на пълнежа е 140 Nm3/h въздух за пречистване от 1 m2 филтърна поврхност. Микроорганизмите са затворени в неподвижния пълнеж, а височината на филтърния материал е 1 m.

Технологията, включва пропускане на потока отпадъчен газ през пълнежа от органичен материал - дървесни корени и кори, където той биологично се окислява от имобилизираните микроорганизми до въглероден диоксид, вода, неорганични соли и биомаса.

Изходящите газове от филтрите са насочени в югозападна посока.

На територията на предприятието се намира и неподвижен източник на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух , а именни Парен котел PHILIPP LOOS GMBH фаб. N 2745220, за който се извърщва собствен мониторинг за емисиите. Последното измерване е проведено от 09.02.2017 до 13.02.2017 г. от Акредитирана лаборатория ЛИ -„Везел“ ЕООД, гр. Варна, със сертификат N240 , валиден до 14.12.2017 г. Контролираните : прах, О2, СО, SO2,NOx са в рамките на нормите . Издаден е Протокол N20/ 13.02.2017 Г.

Компресорът , изпарителния кондензатор и тръбопроводите на Хладилните камери на предприятието се контролират периодично за херметичност от Специализирана фирма за поддръжка на хладилна техника, за което се води отчетност и се издават протоколи. Последеният контрол е извършен на 18.02.2017 от фирма „Сикан“ ЕООД-София.


16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти

Специфичността на производството не създава условия за възникване на големи производствени аварии в границите на обекта.

Няма опасни химически вещества налични в обекта и/или използвани при производството в предприятието.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Предприятието за месопреработка и производство на консерви се намира в ИМОТ № 200004, в землището на с.Чубра, ЕКАТЕ 81582, общ.Сунгурларе, в местността “ДО СЕЛО”, с площ на имота: 22.477/двадесет и две точка четиристотин седемдесет и седем/ дка., при граници и съседи: № 002002, полски път на общ. Сунгурларе; № 2000001, стопански двор на ДПФ-МЗГ; № 011001, стопански двор на ДПФ-МЗГ; № 000400, населено място на с. Чубра; № 000283, пасище, мера на общ. Сунгурларе; № 000177, др. селскост. терени на общ. Сунгурларе; 000285, ведомствен път на общ. Сунгурларе .

Обектът е отдалечен от центъра на село Чубра на 550 м по въздушен път в западна посока , GPS координати. ( N 42º754745; Е 26,702940) . Не са засегнати от НЕМ, територии подлежащи на здравна защита и също така не се очаква трансгранично въздействие.
В близост до обекта няма защитени природни територии и елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – училище, здравен пункт и др., се намират в с.Чубра, чиито центът отстои на около 550 метра от преприятието. Няма да се променя съществуваща пътна инфраструктура. Не се очаква трансгранично въздействие от дейността.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното

предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Извън границите на обекта, наоколо, са разположени частни земеделски земи, заети от селскостопански насаждения, които се вписват в аграрния изглед на местността и в никакъв случай не са в противоречие с дейността на предприятието.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Не са ни известни планове за зониране или земеползване в землището на населеното място в близост до предприятието.


4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зониоколо водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, минерални извори за различни цели.

4а.(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Въздействията върху елементите на околната среда са географски ограничени - извън зоната са с малък обхват, със засилващо се антропогенно присъствие и не засягат в сериозна степен природните ресурси. В този смисъл не се повлияват негативно техните качества и поради краткотрайното, незначително и обратимо влияние при реализацията и експлоатацията на обекта има реална възможност за възстановяване на естественото им състояние.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не е разглеждана друга алтернатива за местоположение на обекта, който съществува от 20 години.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на

реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Тъй като обекта е отдавна съществуващ като месопреработвателно предприятие и в непосредствена близост няма защитени и уязвими зони, не се очаква отрицателно влияние от осъществяване на ИП върху атмосферния въздух,водите, почвата, ландшафта, биологичното разнообразие, НЕМ и всички останали елементи на околната среда. Няма да се отрази негативно на хората и тяхното здраве, а ще повлияе положително на развитието на района и създаване на нови работни места.

Предвидените дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма основание да се счита, че реализацията на инвестиционното предложение ще окаже негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително и на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и

временно, положително и отрицателно).

Въздействие – незначително, непряко, краткотрайно, без кумулативен ефект.


 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато

население; населени места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).

Региона, в който се осъществява ИП – обл. Бургас, общ. Сунгурларе е с. Чубра .Населението на с. Чубра е от 581 човека според последното преброяване от 2011 г.


5. Вероятност на поява на въздействието

Няма вероятност от проява на отрицателно въздействие.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието на ИП върху околната среда и нейните компоненти, може да се определи така: • степен на въздействие- незначителна;

 • продължителност- краткотрайна

 • обхват- локален;

 • кумулативен ефект - не се очаква

 • възможност за възстановяване – реална


7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Тъй като изпълнението на обекта на ИП е локализирано в рамките на предложения имот и предвид спецификата на дейността, и разположението на обекта извън защитени територии и в почти урбанизирана зона, няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени, фрагментирани местообитания на видове растения и животни, предмет на опазване в зоните. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение,да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
8. Трансграничен характер на въздействията –

Не се очаква трансгранично въздействие от дейността на обекта.


Каталог: images -> obyavi
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
obyavi -> Програмата се приема на основание чл. 8, ал. 9 от зос, най- късно до приемането на бюджета на общината и може да бъде актуализирана през годината
obyavi -> І предмет и цел Ч
obyavi -> Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница