Директорът на училището и неговата мултифункционалностДата11.01.2018
Размер246.3 Kb.
#42853


Софийски университет “Св.Климент Охридски”

Факултет по педагогикаКурсова работа

на тема:


Директорът на училището и неговата мултифункционалност

Изготвил: Ръководител:

Камелия Георгиева Данова доц.Р. Питекова Факултетен № 32255 Дисциплина:

Управление на

образованието

Библиографска справка


 1. Маджирова,К. ,Мирчева,В. ,Питекова,Р. ,Новев,З.

“Директорът на училището и ефективният мениджмънт” С.,2002г.
2) Маджирова,К., Мирчева,В., Ташева,Ст.

“Директорът на училището и работата му в екип” С.,2002г.


3) Крумов,В., Петрова,Р.

“Длъжностни характеристики в училище и в детската градина” С.,2004г.


4) Дракър,П.

“Ефективният ръководител” С.,2003г.Съдържание:

1. Училището като организация


2.Длъжностна характеристика за длъжността директор на училище
3.Компетенции на директора на училище
4.Директорът и работата му в екип

Характеристиките,включващи се в профила на ръководителя,се определят от многообразието и сложността на неговата дейност и са от различно естество.Най-важно място сред тях заемат управленските компоненти,в това число и властническите,но не с по-малко значение са и тези,свързани със спецификата на управляваната система и дейността й,както и деловите качества и личностните особености на ръководителя.Изследването върху профила на директора на училището изисква да се определят и някои основни понятия,свързани с неговата управленска и професионална дейност,с функциите и ролите,които той изпълнява,с отношенията и взаимодействията,които осъществява,с управленското му поведение.

Да се установи и оцени качествената определеност на управлението е трудно.Затрудненията произтичат преди всичко от сложността на управлението като процес,многообразието на вътрешните и външните му страни и връзки,наличието на много свойства.Свое място при качественото характеризиране на управлението има категориите ефективност и качество.Макар да са органически свързани,те не бива да се отъждествяват.Ефективността отразява резултативността от действията на управляващата система,степента на достигнатост на поставените цели,докато качеството й е нейното състояние,равнище..

Образованието е едно от най-блестящите постижения на XX век.Безпрецедентна е неговата количествена и качествена експанзия.Тя предявява нови,все по-високи изисквания към управлението на училището и неговия ръководител,към изследвания и практически действия за по-добро функциониране на образователната институция.

Добрият директор в действителност,този,който умее да изследва другите,да предлага решения,да воюва с източника на проблемите.Само директор с широк поглед върху дейността на училището може да вижда проблемите и да работи за тяхното преодоляване.Задължение на ръководителя е да бъде ефективен.От него се очаква преди всичко да върши точно тези неща,които трябва да се изпълнят и казано по-просто,в това именно се изразява неговата ефективност.Интелигентност,въображение и знания са съществени ресурси,ала само ефективната работа ги превръща в резултати.Сами по себе си те само полагат границите на онова,което може да се постигне.

Училището като организация

Училището е основно структурно звено на системата на образование и има сосбено важна роля в живота на хората,а именно-възпитание,обучение и развитие на подрастващото поколение.За да изпълнява тази си функция,училището трябва да е добре структурирана организация с ефективно ръководство.

За понятието организация съществуват много дефиниции от различните автори,но повечето от тях са сходни.Организацията,това са група от хора,чиято дейност съзнателно се управлява и контролира,за да се постигнат определени общи цели.Това понятие се разглежда в три аспекта,за да бъде определението максимално изчерпателно.При първия,организацията се разглежда като система,която се състои от отделни звена,всяко,от които има своето място в общото развитие на организацията.Атрибутивният аспект характеризира равнището на подреденост в организацията,тоест връзките и взаимоотношенията в отделните звена.В третият-функционален аспект,организацията се разглежда като функция по създаването на ред и подреденост в нея.

Всяка организация обаче се характеризира с наличие на множество елементи и цели,които определят сложността й.Друга типична характеристика е хоризонталното разпределение на труда,разделянето му на отделни нива и вертикалното разделение,което определя степента на координиране на работата на хората в организацията.

Всичко казано дотук за организацията е валидно и за училището като такава,но то има и своите специфики.Училището като огранизация изпълнява определена социална роля,свързана с обучението и възпитанието на подрастващото поколение.Друга негова особеност е,че то е създадено и функционира на бзата и в рамките на определена нормативно-правна уредба,ето защо като организация училището има относителна самостоятелност,тъй като е звено на системата на образование.То има свое ръководство и ясни правила на регулиране на взаимоотношенията между персонала в училище,който извършва специфичен труд,изискващ точна специализация и квалификация.

Съвкупността от фактори и условия,които определят поведението и дейността на училището,се нарича среда.Тя бива вътрешна и външна.Вътрешната среда най-общо може да се определи като съвкупност от ситуационни фактори,които действат вътре в училището и са резултат от конкретно управленско решение,под контрола на ръководството.Основните фактори на вътрешната среда са: цел,организационна структура,задачи,технологии и хора.

Целите на едно училище са многоаспектни и по-голяма част от тях са заложени в Закона за народната просвета,като например овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание,усвояване на общочовешките и национални ценности,развитие на индивида и стимулиране на творческите му заложби,изграждане на свободна,морална и инициативна личност,която уважава законите и правата на другите и т.н.т.Това са общите цели на всички училища,но всяко едно има конкретни цели,свързани с обучението и възпитанието на учениците.За да постигне целите си,училището си поставя задачи,свързани с тях.Друг фактор на вътрешната среда е организационната структура,която представлява съвкупност от всички звена в организацията и връзките между тях.Технологиите в училище са начина на въздействие върху ученика в процеса на обучение.Всички фактори,изброени по-горе са взаимно свързани и промяна в единия води до промяна и в другите фактори.

Външните фактори действат вън от училищната организация и до голяма степен определят насоките и характера на развитие на училището като организация.

Тези фактори са демографски,икономически,социално-културни,политически,научно-технически и конкурентни.

Пълноценната работа на всяка една организация до голяма степен зависи от нейното ръководство.В училище директорът е формалния орган на управление,който организира,ръководи и носи отговорност за осъществяването на държавната политика,системата на народна просвета,учебно-възпитателната дейност и цялата административна работа на училището.Длъжностна характеристика за длъжността директор на училище

Длъжността представлява стабилен,официално утвърден по установен ред,комплекс от задължения и права,юридичесо установяване,ориентирани към едно лице,което като работник или служител осъществява или трябва да осъществи част от работата на институцията.Длъжността е анонимна,тоест тя съществува и е определена със съответната длъжностна характеристика,независимо от конкретното лице,което ще я заема в качеството си на работник или служител.В длъжностните характеристики се отразяват специфичните особености на всяко учебно или детско завдение по повод разпределението и кооперирането на труда с цел най-ефективното използване на трудовия персонал.Те са и необходим писмен документ,имащ особена стойност по повод възникването и решаването на трудови спорове,оценката на работещите,развитието им и други дейности,свързани с управлението на трудовите колективи. Като формален лидер директорът на училище изпълнява редица функции като прогнозиране и планиране на стратегия и оперативен план за развитие.Като орган на управление,той: 1. Организира,контролира и отговаря за цялостната дейност като:

 • Ръководи и носи отговорност за осъществяването на държавната политика в областта на образованието

 • Ръководи,организира и контролира дейността на педагогическия и непедагогическия персонал в училище

 • Утвърждава годишните календарно-тематични разпределения на учителите

 • Изготвя Списък-Образец № 1 за училището

 • Организира формите за извънкласна дейност

 • Организира провеждането на родителски срещи

 • Организира и контролира основните и текущи ремонти в училището

 • Контролира организацията на учебно-възпитателния процес

 • Анализира и отчита цялостната дейност в училището

 • Контролира дейността по регионални,национални и международни проекти

 • Контролира приемането и разпределението на даренията според волята на дарителя

 • Предоставя периодично и при поискване информации пред РИО и МОН

 • Участва в обсъждането на проекти за промяна на съществуващи и съставяне на нови нормативни документи,свързани със системата на народната просвета

 • Изпълнява законосъобразни заповеди,разпореждания и задачи,възложени му по компетентност от МОН и РИО

 • Изпълнява задължителна преподаватвлска дейност като директор

 • Съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в училището

 • Информира незабавно началника на РИО при възникнали аварийни,инцидентни и екстремални ситуации в училището с ученици и служители.

 1. Спазва и прилага държавните образователни изисквания като:

  • Отговаря за качеството на образователния процес в училището

  • Запознава учителите и учениците с учебния план,учебните програми,ДОИ и други документи

  • Организира и контролира своевременното обявяване на информация за учебниците и учебните помагала по класове,които ще се използват през учебната година

  • Осигурява условия за професионално ориентиране на учениците

 2. Осигурява безопасни условия за възпитание,обучение и труд като:

 • Контролира провеждането на инструктажи с ученици,служители и работници

 • Утвърждава план за действие при бедствия и аварии

 • Назначава длъжностно лице за координация и контрол на дейностите по безопасни условия на възпитание,обучение и труд(БУВОТ)

 • Назначава комисия по условия на труд и контролира дейността й

 • Осигурява и контролира противопожарната охрана в училише

 • Осигурява и контролира санитарно-хигиенните условия

 • Организира и контролира регистрирането,отчитането и анализирането на трудови злополуки

 • Утвърждава график за провеждане на занятия по гражданска защита

 • Утвърждава график за провеждане на занятия по безопастност на движението

 1. Представлява институцията пред организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия

 2. Разпорежда се с бюджетните средства

 3. Осъществява дейностите,свързани с управлението на човешките ресурси:

 • Сключва,изменя и прекратява трудови договори с помощник-директорите,учителите,възпитателите,служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда

 • Издава правилник за вътрешния трудов ред

 • Утвърждава график за работното време

 • Разрешава ползването на законоустановените отпуски

 • При отсъствие за по-малко от 30 календарни дни определя със заповед свой заместник

 • Ръководи и контролира провеждането на квалификационната дейност в училището

 • Ежегодно изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати след съгласуване с финансовия орган

 1. Награждава и наказва ученици,учители и служители по реда на Закона за народната просвета,Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и по Кодекса на труда

 2. Предлага служители за награди и отличия по реда на регионални,национални и международни програми

 3. Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ като:

 • Организира или съдейства на РИО за организацията на приема на ученици в ръководеното от него училище

 • Приема ученици или разрешава преместването им през учебната година съгласно разпоредбите на ППЗНП

 • Създава необходимите условия и стимулира творческите изяви на ученици и учители

 1. Подписва и подпечатва личните карти на учениците и ученическите книжки,документите за приемането и преместването на ученици,за завършен клас,за завършена степен на образование,съхранява печата на училището

 2. Подписва и подпечатва писма до родителите и настойниците,които не осигуряват присъствието на децата си в училище и сигнализира общината и РИО

 3. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация на училището и съхранява учебната документация като:

 • Заявява необходимата ЗДУ за съответната учебна година

 • Определя длъжностните лица и техните задължения по водененто и съхраняването на училищната и учебна документация

 • Определя комисия и контролира дейността й по унищожаването на документите с фабрична номерация

 1. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището

 2. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му като:

 • Утвърждава приетите от педагогическия съвет документи

 • Утвърждава правилник за дейността на обслужващото звено

 • Седмично разписание на учебните занятия

 • Спортен календар

 • Годишен план за дейността на училището

 • Календар на дейностите

 • Разпределение на класните ръководители по класове и паралелки

 • Разпределение на учениците по паралелки

 • Отговаря за законността на решенията на педагогическия съвет

 • Свиква педагогическия съвет най-малко веднъж на два месеца

Изпълнявайки всички тези функции,директорът влиза в многообразни и твърде различни роли.В съвременните условия той се утвърждава като мениджър,фигурант по изпълнение на задължения,които са символични.Директорът на учебно заведение е разпространител на информация,представяйки я на служителите си с цел извеждане на проблемите и пътища за тяхното решаване,говорител на училището,тъй като го представя в образователното пространство.Друга роля,която ръководителя изпълнява е предприемач,чиято способност за стратегическо мислене и за поемане на умерен риск при търсенето и реализирането на нови идеи за училището,е от особено важно значение.Той изучава и анализира средата с цел събиране на информация за промени и възможни проблеми,които могат да възникнат.Директорът на училище е разпределител на ресурси,тоест на учениците по паралелки,разпределението им по стаи,на учителите по класове и смените на обучение и не на последно място той е представител на училището,който води преговори и сключва договори.

Задълженията,функциите и ролите на директора на училище,както вече видяхме,са изключително много,и за да се справи с всички тях той трябва да притежава гъвкавост и лидерски умения.В една такава организация,директорът придобива влияние и се превръща в неформален лидер и може да упражнява по-успешно въздействие върху екипа си,да изпълнява управленските си функции с неговата активна подкрепа и помощ,в единодействие,в равнопоставеност.Такъв училищен екип формулира съвместно,в консенсус мисията и визията на своето училище,собствените си стандарти за добро качество на обучението,взема решения за усъвършенстване на цялостната дейност.
Компетенции на директора на училище

Моделът на управленския профил на директора на съвременното училище,с разширена автономия,обхваща в структурата си компетенциите му в основните сфери на проявление в управленската му дейност. • Педагогически компетенции на училищния директор

Знанията,които трябва да има директорът са задълбочено познаване на образователните изисквания,теорията и практиката на обучение,същността на педагогическото общуване и иновациите в учебната и извънучебната дейност.Директорът носи отговорност за цялостната педагогическа дейност в училището,създава необходимите условия за провеждане на обучението и същевременно стимулира учители и ученици за постигане на определени цели.

 • Социално-психологическа компетентност на ръководителя

Тази компетентност се изразява във владеене на определени знания от ръководителя за психологическите закономерности,свързани с поведението и личностните характеристики на индивидите;съвкупност от умения,които му позволяват ефективно да осъщесвява общуване и взаимодействие с членовете на колектива,който ръководи,адекватно да възприема доминиращите психически състояния на ръководените в процеса на общуване,да прави точна самооценка на собственото си поведение и да познава себе си.Междуличностното възприятие, като важна съставка на общуването между ръководител и ръководени,поставя пред ръководителя изискването за адекватно възприемане на партнъора по общуване и за правилно и сравнително точно възприемане на постъпващата информация.До голяма степен ефектът от общуването с ръководените се обуславя от степента на емпатичните способности на ръководителя.Високото равнище на развитие на тези способности му позволява по-добре да почувства събеседника,по-дълбоко да проникне в неговите преживявания,да определи сравнително точно емоционалните му състояния.

В центъра на професионално-личностния профил на директора се разполагат три тенденции,които формират неговото ядро,а именно: • Общителност,която се изразява в потребност от социални контакти и лекота при тяхното създаване,склонност към доверие,отзивчивост,доброжелателност и себеотдаване;

 • Баланс,равновесие между двата противоположни стремежа в отношенията с другите-властност и подчиненост.Това уравновесяване между двата полюса означава развитие на лидерските качества;

 • Подчертан стремеж към поведение,което изцяло се придържа към социално приемливите образци,норми и стереотипи.

  • Конституционно-правни компетенции на директора

Конституцията на Република България определя държавното устройство и принципите на държавната власт и държавното управление,принципите на местното смоуправление и местната администрация и тяхното специфично изискване и проявление в системата на народната просвета;основните права и свободи на гражданите в гражданското общество,в това число и правото на образование,мястото на изпълнителните органи при регулирането на обществените отношения,в т.ч. и отношенията в образованието.Конституцията на Република България е главен източник на държавното и конституционно право.Като основен закон на държавата,нейното предназначение е да служи като юридическа база при формирането,укрепването и развитието на обществените отношения,които възникват при осъществяване на властта в правовата държава,народния суверенитет и реализиране на правата на гражданите в гражданското общество.

 • Административно-правни компетенции на директора

Административно-правните компетенции на директора са част от правните аспекти в профила на директора.Тези компетенции са система от правомощия,съвкупност от права и задължения от особен характер,предоставени на директора за нормативно-правното регулиране на отношенията в училище при осъществяване на определена власт.

Административно-правните компетенции на директора се основават на административното право,където предмет на правно регулиране са обшествените отношения,които възникават в процеса на организиране и осъществяване на административната дейност в системата на образование като цяло и в училището като институция.Основните източници на административното право са:Конституцията на Република България,Закона за административното производство,Закона за административните нарушения и наказания,Закона за опазване на околната среда,Закона за защита на природата и редица постановления,правилници и наредби.

Директорът на училището като длъжностно лице носи административна отговорност,когато:


 • не изпълни нареждане на по-горестоящ административен орган или предписание на съд да издаде определен административен акт или документ;

 • не се произнесе в срок по молба за издаване на конкретен административен акт или документ,по жалба или протест срещу такъв акт;

 • не прекрати своевременно жалба или протест срещу административен акт на по-горестоящ административен орган или съда;

 • наредил е или е допуснал да бъдат извършени административни нарушения от учители и административно-помощния персонал при осъществяване дейността на училището.

Административно -наказателната отговорност се осъществява от административно-наказателни органи,определени със закон или указ.

  • Гражданско-правни компетенции на директора

Те се основават на гражданското право,където предмет на регулиране са отношенията по имуществени сделки и тези,отнасящи се до статуса на организациите.Основни източници на гражданското право са: Закон за лицата и семействата,Закон за защита на детето,Закон за кооперациите,Търговски закон.

Директорът на училището носи гражданска отговорност за нанесени вреди на различни собственици-частни лица,организации,държавата,причинени от незаконни актове,действия или бездействия при или по повод изпълнение на административната дейност.Директорът,като длъжностно лице,признат за виновен,отговаря при условия и ред,предвидени в съответните закони.  • Трудово-правни компетенции на директора

Те се основават на трудовото право,където предмет на регулиране са трудовите отношения.:трудови договори,права и задължения на работници и служители,отпуски,дисциплинарни наказания,награди и поощрения.Основни източници са:Кодекс на труда,Закон за държавния служител и редица постановления,правилници и наредби.

Директорът носи дисциплинарна отговорност при извършване на дисциплинарни нарушения,свързани с: • Нарушение на трудовата и служебна дисциплина

 • Пропуски или неизпълнение в срок на служебна задача,което води до увреждане на права и интереси на учители,ученици,административно-помощния персонал,на граждани или се затруднява дейността на други организации

 • Уронване престижа на училището,като институция или по повод изпълнение на служебни задачи

 • Нарушение на служебната етика,морал и колегиалност в училище

 • Морална разпуснатост и системна злоупотреба с алкохол;

 • Грубо или неправомерно отношение спрямо подчинени или граждани;

 • Неупражняване или упражняване на слаб контрол над персонала в училище;

 • Отказ за изпълнение,неизпълнение или лошо изпълнение на служебните изпълнения;

 • Лошо стопанисване,повреждане или унищожаване на училищното имущество;

 • Извършване на действия,водещи до нарушаване политиката на образованието.

Дисциплинарното нарушение се преценява от гледна точка на тежестта на нарушението,обстоятелствата, при които е извършено,последиците от него,вината,поведението и личностните качества.Дисциплинарното нарушение води до дисциплинарно наказание.

  • Финансово-правни компетенции на директора

Тези компетенции се основават на финансовото и данъчно право,където предмет на регулиране са обществените отношения във връзка с дейността на държавата по натрупване,разпределение и разходване на обществени парични средства.Финансовите и данъчни правни норми,отнасящи се до проектирането,съставянето и разпределението на бюджета имат пряко отношение към финансовото осигуряване и упражняване на определени правомощия от директора по съставяне и изпълнение на бюджета на училището и спазването на изискванията на данъчната система.Основни източници са Закон за държавния бюджет и Закона за държавен и финансов контрол.

  • Наказателно-правни компетенции на директора

Те се основават на наказателното право,което съдържа правни норми,установяващи престъпления и предвиждащи наказания за тях.Предмет на наказателното право е наказателната отговорност.Директорът на училището носи наказателна отговорност когато:

 • Извърши престъпление по повод или при изпълнение на служебните си задължения

 • Използва служебното си положение,за да извърши престъпно деяние

 • Извърши престъпление срещу орган на власт или длъжностно лице или престъпление против дейността на държавните органи и обществени организации,против реда на управление.

Основен източник на Наказателното право е Наказателния кодекс.  • Икономически компетенции на директора

Икономическите аспекти на компетенциите на директора посочват кръга от въпроси,свързани с ресурсната осигуреност на училището,с които той като административен орган е оправомощен да се занимава,както и с правомощията,с които разполага за тяхното решеване.

Основните параметри на икономическите аспекти на компетенциите на директора са: • Финансови

 • Материално-технически

 • Стопански

 • Трудови и социално-осигурителни

Отговорностите и задълженията на директора на училище са твърде много за един човек,ето защо работата му в екип с помощниците му и служителите в учебното завдение е задължително.Директорът и работата му в екип

В съвременното училище работата на ръководството на училището,учителите и учениците в екип е необходимост.Това е всепризнат факт,който крие своята специфика и проблеми.Да се събере група професионалисти и да работят ефективно не е лесна работа.Необходимо е всеки член на този екип да полага усилия,за да бъде съвместната работа продуктивна.В управленската дейност все повече се налага необходимостта ръководството и учителите да работят съвместно и заедно да постигнат общата за училището и всички тях цел-успеваемостта на учениците.Извън класните стаи учителите работят на по-малки групи,но отново в името на общата цел.Обикновено двата вида екипи се състоят от различни членове.Ето защо е важно всички-ръководители и учители да притежават умението да работят в група,да бъдат ефективни и активни членове на групата,когато се наложи.

Екип е всяка група от хора,които се възприемат като колектив и имат общи намерения и цели.Към това определение се прибавят критериите за управление на екипа,системата от крайни цели.Важен фактор за успешна работа на екипа като цяло е усещането за обща принадлежност у отделните членове.Понякога твърде големият екип не позволява изграждането на това усещане и работата в екип като цяло изостава.

Екипната работа в управленската дейност е съобразена с някои основни изходни идеи,основни изисквания,които приемаме като принципи: • Ефективното социално взаимодействие отразява необходимостта от съгласувани действия на всички субекти на образователното пространство и е насочено към формиране на единна образователна политика;

 • Вариативност,която предполага гъвкаво реагиране на измененията в училищната и външна среда;

 • Колективизъм,който предполага взаимна отговорност и зависимост,ръководство и подчинение с цел всяко въздействие на личността да бъде въздействие на екипа и обратно;

 • Съвместимост,която изисква зачитане на чуждото мнение,уважение към другата гледна точка,подпомагане и взаимно зачитане;

 • Сътрудничество,което означава съвместно преодоляване на проблеми и търсене на решения;

 • Конструктивност по отношение на чуждите идеи се проявява по-малко критика,старание в екипа да се допълват и развиват тези идеи;

 • Взискателност-създаване атмосфера на уважение,доверие,съчетано и с взискателност към всеки член от екипа;

 • Добронамереност и доброжелателност в отношенията на членовете на екипа,умение да се уважават и ценят един друг,оказване активна подкрепа един на друг;

 • Инициативност,която предполага и изисква склонност на екипа да действа,да върви напред,да инициира идеи и действия пред останалите.

В процеса на взаимодействието в екипите се извършва развитие или динамика,или движение на екипите във времето,което определя екипната динамика.Развитието на екипа зависи от много фактори,един от тях е целта.Хората се обединяват в екипи за достигане на някои цели и съвместната им дейност е насочена към постигането и.Когато тази цел се достигне,екипът се разпада или пред него се поставя друга цел.

Друг фактор са нормите на екипа.Те са съвкупност от правила на поведение,ръководещи действията на участниците и определящи санкции при нарушаването им.Нормите определят кое е правилно и кое неправилно,кое е допустимо и кое-не.Структурата на екипа също е фактор,който влияе върху развитието му.Всеки човек влиза в екип с очакване на роля,която ще играе в него.Шинлер е описал най-често срещаните групови роли,а именно:Алфа-лидер,подбужда екипа към действие

Бета-експерт,който има специални знания или способности,които екипът изисква

Омега-най-“краен” член,който изостава от екипа по силата на някои отличия или страх

Делта-противник,опозиционер,обявяващ се против лидера.

Един от дискутираните проблеми от дейността на малките групи в училище е въпросът за управлението,при което се различава лидерство и ръководство.Лидерството се отнася към характеристиките на психологическите отношения,възникваши в групата.Понятието ръководсто е по-обширно.То се отнася към организацията на цялата дейност на групите,към процеса на управление като цяло.Относно стила на управление,Курт Левин отделя три основни стила: авторитарен,демократичен и неутрален стил.

При авторитарния стил действията са насочени към получените резултати.Ръководителят отъждествява себе си с колектива,успехите на колектива представя като свои собствени постижения.При демократичния стил ръководството само по себе си се явява ценност и в тази работа ръководителят въплъщава себе си като личност.Достиженията като външен резултат са важна,но не доминираща цел на дейността.При неутралния стил на ръководителя, той може да бъде незаинтересован от своята дейност или да няма интерес у него към преодоляване на трудностите,тъй като проблемите по негово мнение трябва да се решат от само себе си.

Под ефективност на дейността на екипите в училище се разбира преди всичко нейната продуктивност.Тя е понижена при екипите с неутрален стил на ръководство,за разлика от екипите с авторитарен или демократичен стил.

Екипността в управленската дейност на директора е заложена в училищното законодателство,в което са предвидени както помощник-директор,педагогически съветник,така и колективни органи-педагогически съвет,училищно настоятелство и други.Екипната организация в управлението е тясно свързана с делегирането на права от директора на различни членове от екипа,в изпълнение на управленските му функции и задачи.Директорът на училището има много и различни функции и задължения,някои по-важни,други по-второстепенни.Той трудно изпълнява всички с висока ефективност.Затова е възможно да делегира някои на своите служители.Една част от тези задължения се разпределят между него и помощник-директора според длъжностните им характеристики,но е възможно да се делегират права и на други.

Делегират се задачи,дейности и права,които директорът не е задължен да извърши сам.Това обикновено са рутинни дела,които могат да се изпълнят от учители или административни служители.Това не означава,че той се освобождава от скучните и трудоемки задачи,защото делегирането по-скоро усложнява работата му,тъй като е необходимо да спази редица изисквания,а в крайна сметка отговорността си остава негова.

Директорът на училището може да делегира по-специализирани задачи,когато прецени,че в екипа му има хора,които притежават необходимите знания и умения да се справят с тях.

Директорът на училището ръководи и осъществява управленската дейност в по-голяма част в екипната организация.Екипността в работата му се обуславя на първо място от характера на учебно-възпитателния процес,който е предимно колективна дейност,реализираща се от екип педагози с различни специалности.Затова управлението на тази педагогическа дейност като цяло и нейните структурни звена налага,изисква екипна организация,вътрешни взаимодействия и съгласуваност на колективните решения със социалната среда.Колкото и добър ръководител-мениджър да е директорът на училището,той е специалист педагог в една област.Необходимостта да се обхванат всички учебни направления,културно образователни области,предмети,класове,ученици,извънкласни дейности остро налага екипност в организацията на управлението.

Управленският профил на директора в условията на разширяваща се автономия,обхваща функциите и компетенциите му в шест важни сфери-управленско-аднинистративна,педагогическа,социално-психологическа,правна,икономическа и тази,засягаща взаимодействието със социалната среда.Реализирането на управленските функции във всяка от тези сфери формират съвременния облик на директора на училището като ефективен мениджър,добър педагог-професионалист и авторитетен,уважаван лидер,вдъхновяващ работата на своя екип,гарантиращ висококачествено обучение и конкурентноспособна подготовка на учениците.

Анкетна карта


Уважаеми учители,

Аз съм студентка от факултета по педагогика на СУ “Св.Климент Охридски” и провеждам проучване,свързано с длъжността директор на училище,неговите функции,правомощия и задължения.

Анкетното излседване е анонимно и резултатите от него ще се използват само за научни цели.

Моля на всеки от поставените въпроси да посочите отговора,който в най-голяма степен отразява или се доближава до Вашето мнение!


1. Колко време работите в това училище?

.................................................................................................................................


2. Удоволетворени ли сте от условията за работа в това училище?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

3. Какъв стил на управление има Вашият директор?а) авторитарен

б) демократичен

в) неутрален

г) не мога да преценя


4. Как директорът се отнася към вас?

а) като към партнъор

б) като към подчинен

в) като към близък

г) друго
5. Смятате ли,че разпорежданията на директорът към Вас са максимално точни и ясни?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не
6. Избройте три качества,които цените най-много у директора на Вашето училище

1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3.............................................................................................................................................

7. Ползва ли се с авторитет Вашият директор?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя8. Може ли да определите директорът като лидер?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя


9.Смятате ли,че директорът представлява училището пред обществото по най-добрия начин?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя


10. Участва ли Вашето училище в изготвянето на проекти по различни програми?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не
11. Склонен ли е директорът да поема рискове?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя


12. Според Вас способен ли е директорът да се справи с делегирания бюджет?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя


13. Смятате ли,че директорът познава добре служителите си?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

д) не мога да преценя


14. Общува ли директорът достатъчно с Вас?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не

15. Допитва ли се директорът до Вас преди да вземе дадено решение?

а) да

б) по-скоро дав) по-скоро не

г) не
16. Споделяте ли поставените от директора бъдещи образователни цели на училището?

а) да

б) по-скоро дав) по-скоро не

г) не
17. Колко пъти директорът е наблюдавал проведен от Вас урок?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Отправял ли е директорът препоръки към Вас?

а) да


б) по-скоро да

в) по-скоро не

г) не
19. Избройте четири,важни според Вас,функции на директора

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................
20. Как бихте оценили цялостната дейност на директора на Вашето училище

(по шестобалната система)?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Благодаря Ви !Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница