Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990 год., 186 сДата04.02.2017
Размер68.29 Kb.
#14208
ТипДиссертация
СПИСЪК

с публикации на проф. д-р Огнян Георгиев СимеоновДисертации и автореферати


 1. Симеонов Огнян Георгиев, “Система контроля хозяйствования в условиях демократизации управления экономикой”, диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990 год., 186 с.

 2. Сименов Огнян Георгиев, “Система контроля хозяйствования в условиях демократизации управления экономикой”, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990 год., 15 с.


Учебници и учебни пособия:


 1. Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролинг: оперативен контролинг”, София, “Тракия-М”, 2001 год., 275 с.; Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролинг: основи на контролинга, оперативен контролинг” (второ преработено и допълнено издание), София, “Тракия-М”, 2004 год., 299 с.

 2. Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева,”Контроллинг” /пер.с болг./, Москва, “Проспект”, 2006, 237 с.; Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева, “Контролинг”, София, ИСК при УНСС, 2003 год., 271 с.

 3. Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева, “Контролинг. Основи на контролинга, оперативен контролинг, стратегически контролинг” (второ преработено и допълнено издание), София, ЦДО при УНСС, 2008, 313 с.

 4. Симеонов Огнян, Фатиев Узеир, Рустамов Олимхон, Брузгулиз Римантас и др., “Финансовый аудит” (електронен учебен курс), INTOSAI/IDI-ASOSAI-ADB, 2007 год., 612 с.

 5. Симеонов, Огнян Георгиев, Йонкова Бойчинка, Мишев Георги, Башева Снежана и др., “Управленски анализи и счетоводство”, София, УИ”Стопанство”, 2009 год., 683 с.

 6. Симеонов, Огнян, Иванов Виктор, Тадаръков Димитър, Матев Димитър и др., “Наръчник на младия предприемач”, Сиела, 2006 год., 70 с.


Монографии:


 1. Симеонов, Огнян Георгиев, “Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол”, И-во на ВУЗФ, София, 2010, 198 с.

 2. Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Control over threads”, GEORG, Slovakia, 2010, р. 151.

 3. Симеонов, Огнян Георгиев, “Теоретични въпроси на контрола”, София, “М8М”, 1997 год., 143 с.

 4. Симеонов, Огнян Георгиев, “Вътрешнофирмен контрол: контролируеми параметри и стандарти за финансово състояние”, София, “М8М”, 1998 год., 143 с.


Студии:


 1. Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите”, В:”Научни трудове на УНСС”, т.2/2005 год., с.97-120; В: “Бизнес посоки”, бр.1/2005 год., Бургаски свободен университет, с.30-39

 2. Simeonov Ognyan, “Balanced Scorecards”, “Economic alternatives”, UNWE, 1, 2005, p.105-120; Симеонов, Огнян Георгиев, “Балансираните карти за оценка”, В: “Икономически алтернативи”, бр.4/2005 год., с.13-28

 3. Симеонов Огнян Георгиев, “Теорията на контрола и делото на проф.д.ик.н. Михаил Динев, “Годишник на УНСС”, 2005 год., с.235-244.

 4. Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Към еволюционните концепции за управлението на организациите”, В: “Годишник на УНСС”, 2008 год., с. 129-215.

 5. Симеонов, Огнян Георгиев, “Към въпроса за предмета на концепцията на контролинга”, В: “Годишник”, Висше училище по застраховане и финанси, 2008 год., с.123-173.


Статии:


 1. Симеонов, Огнян Георгиев, “Вътрешнофирменият контрол: пред избора на стратегия за развитие”, В: “Финансово-данъчен контрол”, кн.5/1991 год., с.13-18

 2. Симеонов, Огнян Георгиев, “Държавен контрол или частен бизнес”, В: “Български бизнес”,бр.40/1996 год., с.6

 3. Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролът върху ликвидността и оценката за действащо предприятие”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, кн.3/1998 год., с.25-32

 4. Симеонов, Огнян Георгиев, “Работническо-мениджърската приватизация и социалдемократическият проект”, В: “Социалдемокрация”, кн.4/1998 год., с.14-15.

 5. Симеонов, Огнян Георгиев, “Подбор на контролируемите параметри и на формите на вътрешнофирмения контрол”, В: “Икономическа мисъл”, кн.5/1999 год., с.100-112

 6. Симеонов, Огнян Георгиев, “За някои ориентири при оценката на ликвидността”, В: “Счетоводство плюс”, кн.1/1999 год., с.11-17

 7. Симеонов, Огнян Георгиев, “Един опростен метод за измерване на влиянието на разходите върху печалбата”, В: “Счетоводство плюс”, кн.2/1999 год., с.14-17

 8. Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Защо холдингите в България търсят мажоритарно участие”, В: “Български бизнес”, бр.2/1999 год., с.15

 9. Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Холдингите рядко решават текущите проблеми на своите предприятия”,В: “Български бизнес”,бр.3/1999 год., с.8

 10. Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Структура на управленските системи или защо е необходима бюрокрация”, В: “Български бизнес”,бр.4/1999 год., с.15

 11. Симеонов, Огнян Георгиев, “Подбор контролируемых параметров и форм контроля в экономических системах”, В: “Контроллинг”, Москва, кн.5/1999 год., с.34-45

 12. Симеонов, Огнян Георгиев, “За управлението, контрола и политиката”, В: “Социалдемокрация”, кн.5-6/2000 год., с.18-20

 13. Симеонов, Огнян Георгиев, “Пет стъпки за оптимизиране на продуктовата структура”,В: “Български бизнес”, бр.5/2001 год., с.25-27

 14. Симеонов, Огнян Георгиев, “Технология на управлението на оборотния капитал”, В: “Български бизнес”, бр.6/2001 год., с.21-22

 15. Simeonov Ognyan, “Erste hilfe bei liquiditatskrisen”, В: “Zbornik z 11. vedeckej konferencie s medzunarodnou ucastou – 2 cast’, Zilinska Univerzita v Ziline, Zilina, 2006, s.507-511; Симеонов, Огнян Георгиев, Бърза помощ при ликвидна криза”, В: “Български бизнес”, бр.7/2001 год., с.26-27

 16. Симеонов, Огнян Георгиев,”Контролингът и българската управленска практика”, В: “Финансов контрол”, бр.1/2002 год., с.51-54

 17. Симеонов, Огнян Георгиев, “Финансовият анализ в одиторската дейност”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, бр.2/2003 год., с.29-32

 18. Симеонов, Огнян Георгиев, “Одитът в публичния сектор: проблеми и перспективи”, В: “Български счетоводител”, бр.5/2004 год., с.2-7

 19. Симеонов, Огнян Георгиев, “Бъдещето на отчетността и одита: три равнища на отчетността, три направления на одита”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, бр.1/2004 год., с.37-44

 20. Simeonov Ognian, “A Licensing Board – an Instrument for Measuring of the Threats to the Organizations”, В: ”Crisis Management”, Faculty of Special Engineering at University of Zilina, 2/2004, p.102-105

 21. Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Кризата за оцеляване и оценката за нейната дълбочина”, В: “Диалог”, бр.4/2007, СА”Д.А.Ценов”, с.47-57; Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Survival Crisis and Evaluation of the Depth”, B: “Resenie krizovych situacii v specifickom prostredi”, Zilinska univerzita, Ministerstvo Hospodarstva SR, Zilina, 2007, s. 605-611.

 22. Симеонов, Огнян Георгиев, “Драмите на мрежите и контролът върху икономиката”, В: “Мрежите на прехода”, “Изток-Запад”, 2008, с.564-568.

 23. Симеонов, Огнян Георгиев, “Развитието на функциите и задачите на контрольорите”, В: “Контролинг”, бр.4/2008, с.3-8.

 24. Симеонов, Огнян Георгиев, “В България все още няма нито една дисертация по вътрешен одит”, В: “Вътрешен одитор”, бр.2/2008, с.14-16.

 25. Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Методологически аспекти на оценката на риска при вътрешния одит в публичния сектор” В: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, с. 267-273.Научни доклади:


 1. Симеонов, Огнян Георгиев, “За някои теоретични опорни точки на концепцията на контролинга”, В: “50 години Финансово-счетоводен факултет при УНСС”, УИ”Стопанство”, 2002 год., с.380-385

 2. Simeonov, Ognian, “On Some Theoretical Issues of the Controlling Concept”, Summaries of the Lectures of the Conference “50 years Faculty of Finance and Accounting at the University of National and World Economy”, 2002, p.86-87

 3. Симеонов, Огнян Георгиев, “ROE, EVA, BSC или за архитектурата на управленските модели”, В: “Предизвикателства пред управлението на организациите през ХХІ век: анализи, проблеми и перспективи”, УИ”Стопанство”, 2002 год., с.187-192

 4. Симеонов, Огнян Георгиев, “Подход към анализа и управлението на нематериалните активи”, В: “Счетоводството в условията на пазарната икономика”, УИ”Стопанство”, 2002 год., с.352-357.

 5. Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролингът като отговор на кризата в моделната област на управлението”, В: “Съвременни подходи при управлението на икономически структури”, Бургаски свободен университет, 2003 год., с.219-227.

 6. Симеонов, Огнян Георгиев, Христова, Лилия Георгиева, “Основни положения на теоретичен модел за емпирично изследване на финансовото управление и контрол в предприятието”, В: “Съвременни подходи при управлението на икономически структури”, Бургаски свободен университет, 2003 год., с.148-156.

 7. Simeonov Ognian, “The role of the independent audit for perfection of the corporative management”, В: “Economic themes, year XLII”, Faculty of economics Nis, 2004, p.555-561.

 8. Симеонов Огнян, Атанас Динков, Иво Апостолов, Иво Коев и др., “Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на финансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение), В: “Учебните планове в контекста на въвеждането на система за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование”, Висше училище за застраховане и финанси, 2004 год., с. 25-37.

 9. Симеонов Огнян Георгиев, Андронов Евангелий, “Лицензионното табло – фокусиране на организациите върху заплахите”, В: “Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение”, УИ”Стопанство”, 2005 год., с.168-174; В: www.bam.bg.

 10. Симеонов Огнян Георгиев, “Съвременни аспекти на концепцията на контролинга”, В: “Съвременни управленски практики IV”, том II, БСУ, 2006 год., с.290-297.

 11. Динев Михаил, Огнян Симеонов, Лилия Христова, Тома Дончев, “Държавният вътрешен финансов контрол в условията на разширена децентрализация на управлението на средствата по европейските фондове”, В: “Европейската интеграция на България - уроци и предизвикателства”, УИ”Стопанство”, 2006 год., с.161-168.

 12. Симеонов Огнян Георгиев, “За интересите на одиторите и пътищата, които не водят никъде”, В: Юбилейна научна конференция “30 години катедра “Финансов контрол””, сборник доклади, част втора, УИ “Стопанство”, 2006, с.104-112.

 13. Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Към въпроса за методологическата и методическата рамка на одита на изпълнението”, В: “Мениджмънт на ХХI век”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2007, с.58-67.

 14. Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Anti-crisis Decisions as Evolutionary Decisions’, B: “Resenie krizovych situacii v specifickom prostredi”, Zilinska univerziteta, Zilina, 2008, s. 653-660.

 15. Simeonov Ognyan, “Contemporary aspects of the quality of audit activities at the national audit office of the Republic of Bulgaria”, B: “Konkurencja I kooperacja w strategiach zarzadzania organizacjami”, Katowice, 2009, p. 501-506; Симеонов,Огнян Георгиев, “Съвременни аспекти на качеството на одитната дейност на Сметната палата”, В: “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008, с.66-72.

 16. Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Evaluation of counteraction measures against threats to organizations”, B: “Zarzadzanie bezpiezenstwemw sektorze publicznym I biznesie”, Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia, 2009, p. 215-225.

 17. Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Early Inkrementalism in Higher School Management”, В: 4th International Conference of ASECU, “Developement: Cooperation and Competitivenes”, Buharest, Romania, 2008, р.546- 553.

 18. Simeonov Ognyan, “Internal Control Systems as both Crisis Factor and Anti-Crisis Factor”, B: Resenie Krizovych Situacii v Specifickom Prostredi”, Zilina, 2009, p. 573-578.

 19. Симеонов, Огнян Георгиев, “Съвременни промени в структурата на планово-контролния процес”, В: “Планирането – минало, настояще и бъдеще”, УИ””Стопанство”, 2008, с.129-135.

 20. Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “A suggestion about potential for the SWOT analysis's development concerning threats”, В: 5th International Conference of ASECU, Market Functionality and Institutional Reforms”, Tirana, Albania, р. 119-129.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница