Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първичностраница1/10
Дата25.06.2017
Размер0.97 Mb.
#24416
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ДЖЕРМАН – СОФИЯ”АД

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА

ЧАСТ III ОТ ПРОСПЕКТА ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 169 032 (СТО ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ТРИДЕСЕТ И ДВА) БРОЯ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК: ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТВЪНТС АД

гр. София, 1407 бул.Черни връх №51 Б
За 1 акция

Общо

Емисионна стойност

7,00 лв.

1 183 224 лв.

Номинална стойност

7,00 лв.

1 183 224 лв.

Възнаграждение за инвестиционните посредници

0,071 лв.

12 000 лв.

Общо разходи по публичното предлагане (прогноза)

0,107 лв.

18 017 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане (прогноза)

6,89 лв.

1 165 207 лв.

СРОК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ:

а) начална дата за прехвърляне на права и записване на акции: (началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата) е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в „Държавен вестник” и публикацията му в един централен ежедневник. По-късната дата, между датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник” и публикуването му във вестник „Новинар”, се смята за начална дата на публичното предлагане. Датата, на която най-рано могат да се запишат акции от настоящата емисия, е начало на подписката.

б) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

в) краен срок за записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права по „б”.Проспектът съдържа цялата информация за „Джерман-София” АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят внимателно с всички части на Проспекта, включително този Документ за предлаганите ценни книжа и с Регистрационния документ на Дружеството, преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за предлаганите ценни книжа, включващ този Документ за предлаганите ценни книжа, Резюме и Регистрационен документ на Дружеството с решение №856-E/01.08.2012 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни.

Членовете на Съвета на Директорите на „Джерман – София” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа.Съставителите на годишните и междинните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

28 май 2012 г.


ИНВЕСТИТОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ПРОСПЕКТА, КАКТО И ДА ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕГО В ОФИСИТЕ НА:

ЕМИТЕНТА„ДЖЕРМАН-СОФИЯ” АД

Гр. Дупница, обл. Кюстендил

ул. „Аракчийски мост” №3

от 9,30 до 17,00 ч.

Лице за контакт: Любомир Мирчев

Тел. +359 701 50 224

e-mail: l_mir4ev@abv.bg


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД

Гр. София, 1407

бул. „Черни връх” №51 Б

от 9,30 до 17,00 ч.

Лице за контакт: Теодора Даскалова

Тел. + 359 2 8199 142

e-mail: t.daskalova@focalpoint.bg

Инвестирането в предлаганите обикновени акции е свързано с определени рискове. Вж. т.2 „Рискови фактори” на стр.7 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа, както и т.4 „Рискови фактори” на стр. 12 и сл. от Регистрационния документ.


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
БФБ или Борсата – „Българска фондова борса – София” АД

ГОСА – Годишно общо събрание на акционерите

„Емитентът” или „Дружеството” – „Джерман – София” АД

ЕС – Европейски съюз

ЗППЦК - Закон за публичното предлагане на ценни книжа

ЗПФИ - Закона за пазарите на финансови инструменти

КФН или Комисията - Комисия за финансов надзор

ОС - Общо събрание

СД – Съвет на директорите

ТЗ – Търговски закон

ЦД – „Централен депозитар” АД


СЪДЪРЖАНИЕ:


Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Пълномощно – образец


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница