Длъжностна характеристика за длъжността „Медицинска сестра – ясла”страница1/2
Дата18.05.2022
Размер46 Kb.
#114305
  1   2
dl harakteristika sestra yasla


УТВЪРЖДАВАМ: ................................
(Катя Капанова)
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТ: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЯСЛА
В настоящата длъжностна характеристика са дефинирани изискванията за заемане на длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЯСЛА, с код от единния национален класификатор 2221-5001, към ролята, функциите и компетенциите на медицинска сестра в ясла.
І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

 1. Oбразование: средно медицинско, полувисше медицинско (фелдшер) и висше образование (бакалавър) – медицинска сестра;

 2. Лична здравна книжка;

 3. Трудов стаж: няма изисквания за длъжността.

ІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Отглеждане на децата, опазване на тяхното здраве и живот, провеждане на мерки за правилното им физическо и психическо развитие и тяхното възпитание;

 2. Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;

 3. Провежда ежедневен качествен филтър;

 4. Информира се за здравословното състояние на децата от родителите, наблюдава ги по време на престоя в детската ясла, оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на ЦСМП, изолира при нужда болното дете от здравите деца, съобщава на родителите;

 5. Взема под личен патронаж постъпилите деца през периода на адаптацията, като съобразява режима, заниманията и грижите за тях;

 6. Предава децата на родителите като ги уведомява за здравословното им състояние и тяхното поведение, дава указания и съвети за храненето и режима в домашна обстановка;

 7. Отговаря за храненето на децата, като приема и разпределя храната, спазва изискванията по отношение на количеството на храната, следи за апетита на децата, подпомага тези, които още не се хранят самостоятелно;

 8. Следи за имунизационния статус на децата;

 9. Осигурява редовно приемането на течности, проследява уринирането, дефекацията. С помощта на помощник възпитателя провежда тоалетите на децата. Поставя ги и ги вдига от сън;

 10. По определена схема организира провеждането на: общо закалителните процедури, оптимален температурен режим, ежедневно извеждане децата навън, правилен режим на сън и хранене;

 11. Спазва всички изисквания за хигиената и хигиенните грижи при обслужването на децата, извършва ежедневна проверка за личната хигиена на децата, за откриване на заразни паразитни заболявания. Работи за изграждане на хигиенни навици при децата;

 12. Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията по указания на РИОКОЗ, контролира работата на помощник възпитателя за текуща и пълна дезинфекция на помещенията, стерилизацията на приборите за хранене, чистотата на бельото;

 13. Води ежедневен отчет за отсъствията на децата и го предава на следващата смяна. Отбелязва в рапортната книга състоянието на децата;

 14. Участва активно в здравно-просветната и оздравителна работа с помощник възпитателите, родителите и самите деца като използва всички подходящи средства;

 15. Води задължителната медицинска и учебна документация в групата – дневник, рапортна тетрадка, тетрадка за закаляване, филтър и други;

 16. Участва в педагогически съвети, провеждане на родителски срещи, тържества и празници на детското заведение;

 17. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство;

 18. Спазва професионална и колегиална етика.Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница