Днес Европейската комисия направи следваща стъпка към по-действеното и икономически по-ефективно наблюдение на европейските моретаДата22.10.2018
Размер39.59 Kb.
#92763Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2014 г.Морско наблюдение: Европейският съюз обединява усилията си с държавите членки, за да станат моретата и океаните по-безопасни

Днес Европейската комисия направи следваща стъпка към по-действеното и икономически по-ефективно наблюдение на европейските морета. Чрез обединяване на данни от наблюдението, осъществявано от граждански и военни органи като бреговата охрана и военноморските сили, както и при контрола на морския трафик, мониторинга на околната среда и замърсяването, рибарството и граничния контрол, може да се избегне дублиране на работата и да се постигнат икономии в размер на 400 млн. евро годишно. Засиленото сътрудничество и увеличеният обмен на данни ще спомогнат за по-ефикасно реагиране в реално време на събития в моретата, като например произшествия, инциденти, свързани със замърсяване, престъпления или заплахи за сигурността. Чрез обща среда за обмен на информация за морската област (Common Information Sharing Environment — CISE) се цели всички заинтересовани участници да си сътрудничат и да обменят данни помежду си. CISE е един от съставните компоненти на наскоро приетата Европейска стратегия за морска сигурност.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: В морския сектор може да се осигури устойчив икономически растеж само ако нашите морета и океани са безопасни и сигурни. CISE има за цел да се гарантира, че всички участници в морското наблюдение имат пълна информация за всички събития в морето. Обменът на такава информация е от ключово значение, за да се избегне дублиране при събирането на данни, както и за използването на патрулни кораби, самолети, вертолети или спътници в едни и същи морски зони. Понастоящем многократно се събират около 40 % от информацията, а от 40 % до 80 % от нея не се споделят сред заинтересованите потребители. Не можем да си позволим такова прахосване на усилия и средства.

В публикувано днес съобщение на Комисията се представя значителният напредък, постигнат на равнището на ЕС и на отделните държави членки, откакто през 2010 г. беше изготвена пътната карта за CISE, и твърдият ангажимент на всички участници в тази област. В съобщението също така се предлагат насоки и приоритети за следващи действия както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Най-голямо внимание следва да се обърне на по-нататъшното увеличаване на обмена на информация — по-специално между гражданските и военните органи, на по-доброто свързване на съществуващите системи за морско наблюдение и на постигането на оперативна съвместимост между тях. Това ще доведе до подобрения по отношение на ефикасността, качеството, готовността за провеждане и координацията на операции за морско наблюдение във водите на ЕС, както и във всички други географски области, в които ЕС има важни интереси. Това ще спомогне за създаването на по-надежден инвестиционен климат за растеж в морския сектор и за повишаването на благосъстоянието и сигурността на гражданите на ЕС.

В близко бъдеще Комисията възнамерява да стартира проект по 7-та рамкова програма на ЕС за научни изследвания с цел широкомащабно изпитване на CISE в морския транспорт. Съвместно с държавите членки тя също така ще изготви наръчник с препоръки за най-добрите практики относно начина на прилагане на CISE — въз основа на опита от съществуващите системи и пилотни проекти като MARSUNO, Bluemassmed и Cooperation. Комисията ще продължи и своята подкрепа за мерки за разработване на стандарти, които да осигурят оперативната съвместимост между системите.

Контекст

Държавите — членки на ЕС, осъществяват морско наблюдение и ще продължат и в бъдеще тази дейност. Различните органи за наблюдение в Европейския съюз обаче не разполагат с достатъчен взаимен достъп до събраната информация. Чрез използването на най-съвременна технология CISE ще обедини съществуващите системи и мрежи за наблюдение и ще осигури оперативната съвместимост на системите.

Подобряването на обмена на информация между органите за морско наблюдение е една от ключовите стратегически цели на интегрираната морска политика на Европейския съюз и важен съставен компонент на неотдавна обявената стратегия за морска сигурност. Повишаването на сигурността в моретата и океаните също така е съществена част от програмата за „син растеж“, т.е. за растеж и създаване на работни места в морската икономика.

ЕС има жизнено важни интереси във връзка с морското дело в своите рамки и по света и трябва да бъде в състояние да защитава тези интереси по подходящ и ефикасен начин.

От 28-те държави — членки на ЕС, 23 са крайбрежни, а 26 са държави на знамето.

Държавите — членки на ЕС, носят отговорност за контрола на брегова ивица с обща дължина над 90 000 километра, граничеща с два океана и четири морета, плюс отвъдморски територии и съоръжения, свързани с националната сигурност, в други океани. Те притежават общо повече от 1 200 търговски пристанища; под тяхното знаме плават повече от 8 100 кораба (с вместимост над 500 бруто тона); имат 4 300 регистрирани дружества за морски транспорт; 764 големи пристанища и над 3 800 пристанищни съоръжения. От държавите членки са определени 80 регистрирани оператора по сигурността.

Около 90 % от външната търговия на ЕС и 40 % от неговата вътрешна търговия се осъществяват чрез морски транспорт.

Европейските корабособственици управляват 30 % от всички кораби в света и 35 % от световния корабен тонаж , включително 55 % от контейнеровозите и 35 % от танкерите, което представлява 42 % от стойността на търговията по море в световен мащаб.

Над 400 милиона пътници минават годишно през пристанищата на ЕС.

Над 20 % от световния корабен тонаж е регистриран под флага на държави — членки на ЕС, и над 40 % от световния флот се контролират от дружества от ЕС.

Около 300 публични органа осъществяват дейности по морско наблюдение в ЕС и неговите държави членки.

За повече информация:

MEMO/14/467

Съобщението и допълнителна информация:http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_bg.htm

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

IP/14/782

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница