Днес групата на високо равнище на ес за модернизиране на висшето образование публикува своя доклад относно новите начини на учене и преподаване в университетитеДата08.12.2017
Размер89.06 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 октомври 2014 г.

Целево финансиране за стимулиране на използването на нови технологии във висшето образование

Днес групата на високо равнище на ЕС за модернизиране на висшето образование публикува своя доклад относно новите начини на учене и преподаване в университетите. Групата, председателствана от бившия президент на Ирландия Мери Макалийз, отправя 15 препоръки (вж. Приложение 1), в които се подчертава необходимостта от по-целенасочено използване на средствата за насърчаване на разработването и използването на по-гъвкави методи за учене и преподаване с помощта на цифрови технологии във висшето образование.

Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, приветства публикуването на доклада днес. „Европа е изправена пред предизвикателството да се справя с по-голям брой студенти и по-голямо многообразие сред тях, както и пред необходимостта да се подобри качеството на учене и преподаване. В отговор на това групата на Мери Макалийз определи реалистични и практически стъпки, които европейските и националните органи могат да предприемат, за да използват по-добре новите технологии в ученето и преподаването. Особено ме радва фактът, че чрез новата програма „Еразъм+“, чието изпълнение започна през януари, прилагането на препоръките от страна на групата ще може да бъде подкрепено.“

Мери Макалийз, която представи резултатите на среща с комисар Василиу днес, добави: „Впечатлена съм от отличните примери за добри практики, които ни бяха представени по време на нашата работа. Те показват колко важно е да има не само специализирани лица във висшите учебни заведения, но и ангажирани и далновидни правителства, които да ги подкрепят, ако искаме да използваме максималния потенциал на тези нови начини на учене и преподаване. Въпреки че вече се наблюдава напредък в Европа, тя все още изостава от САЩ по отношение на използването на нови технологии в университетите и колежите. Трябва да се възползваме от нашите преимущества, като например широкото използване на европейската система за трансфер и натрупване на кредити1, за да гарантираме, че ученето с помощта на цифрови технологии в Европа е признато, акредитирано и с гарантирано качество.“

Образователни материали от цял свят са все по-лесно достъпни и все по-интерактивни, излизайки отвъд обикновените онлайн лекции. Преподаването и ученето с помощта на цифрови технологии могат да бъдат по-добре пригодени към нуждите на отделните студенти, а напредъкът в анализа на ученето дава възможност на преподавателите по-бързо да оценяват нивото на знания на учениците и да идентифицират области, в които е необходима повече подкрепа.

Много европейски висши учебни заведения се възползват от новите технологични възможности и постепенно методите на преподаване, основани на цифровите технологии, навлизат както в университетите, така и в онлайн обучението. Често обаче развитието зависи от ентусиазма на неколцина членове на персонала и не съществува последователно стратегическо въвеждане на съответните методи в институциите или в други държави.

Въз основа на подробен анализ на ситуацията и съществуващите добри практики в ЕС и извън него, групата на високо равнище набеляза начини за подкрепа на въвеждането на ново, основано на технологиите образование. Групата признава, че висшите учебни заведения са основните катализатори на промените, но същевременно подчертава, че публичните органи носят отговорност за създаването на среда, благоприятна за тези промени.

Контекст

Групата на високо равнище започна работа през 2012 г. с цел да търси решения на най-належащите въпроси в областта на висшето образование в Европа. През първата година от съществуването си тя изготви препоръки за подобряване на качеството на преподаването и ученето във висшите учебни заведения в Европа, насочени към съответните образователни институции, държавите членки и Европейската комисия.За повече информация

Доклад относно новите начини на учене и преподаване в университетите

Доклад относно подобряване на качеството на преподаването и ученето в европейските висши учебни заведения

Програма за модернизиране на висшето образование

Европейска комисия: Образование и обучениеУебсайт на Андрула Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter: @VassiliouEUЗа контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Препоръки

 1. Европейската комисия трябва да подпомага държавите членки при разработването и прилагането на всеобхватни национални стратегии за разнообразяване на предлагането и интегриране на нови методи на преподаване и учене в системата на висшето образование. Тя трябва да насърчава взаимното учене във връзка с ключови аспекти като развитието на умения, инфраструктурата, правните рамки, осигуряването на качество и финансирането, по-конкретно чрез използване на потенциала на програмата „Еразъм+“.

 2. Комисията трябва да отдаде приоритет на подпомагането на висши учебни заведения по програма „Еразъм+“, за да се повиши цифровия капацитет и да се въведат нови начини на преподаване и учене. Средствата по „Еразъм+“ трябва да се използват и за насърчаване на експериментални партньорства със специализирани доставчици на услуги.

 3. Интегрирането на цифровите технологии и методи на обучение трябва да стане неразделна част от стратегиите за преподаване и учене на институциите за висше образование. Трябва да се определят ясни цели и да се създадат необходимите помощни организационни структури (като например Европейска академия за преподаване и учене), за да се стимулира изпълнението на стратегиите.

 4. Националните органи трябва да улесняват разработването на национална рамка за цифровите умения. Това трябва да бъде включено в националните рамки за професионално развитие на преподавателите във висши учебни заведения.

 5. Всички преподаватели във висши учебни заведения трябва да бъдат обучавани по съответните цифрови технологии и педагогически методи като част от своето начално обучение и продължаващо професионално развитие.

 6. По националните рамки за финансиране трябва да се създадат стимули за висшите учебни заведения за отваряне на образованието, разработване на по-гъвкави форми на преподаване и диверсифициране на студентските популации, особено в контекста на новите форми на финансиране, основано на резултати.

 7. Националните органи трябва да предвидят финансиране, специално насочено към подпомагане на внедряването на нови начини на учене и преподаване във висшето образование. Чрез него трябва да се насърчава сътрудничеството при търсене на решения за инфраструктурни нужди, педагогическо обучение и изпълнение на програми.

 8. Националните и регионалните органи трябва да използват възможностите, предоставени от структурните фондове, за да подпомагат развитието на необходимите помощни инфраструктури, технологии и бази данни.

 9. Публичните органи трябва да разработят насоки за гарантиране на качеството на отвореното обучение и онлайн обучението, както и за насърчаване на високите постижения в използването на ИКТ в областта на висшето образование.

 10. Европейската комисия трябва да подпомага трансграничните инициативи за разработване на стандарти за качество за отворено и онлайн обучение по програмата „Еразъм+“.

 11. Висшите учебни заведения трябва да гарантират качеството на всички предлагани от тях форми на обучение, които водят до натрупване на кредити. Системата за осигуряване на качеството трябва да се използва за проследяване на процента на задържане на студенти и за разработване на подходящи помощни механизми.

 12. Европейската комисия и националните органи трябва да насърчават и стимулират институциите, предлагащи висше образование, да дават и признават кредити по Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) за всички видове онлайн курсове. Тези принципи трябва да бъдат включени в последната версия на ръководството за ECTS.

 13. Правителствата и висшите учебни заведения трябва да се стремят към напълно отворен достъп до образователни ресурси. При обществени поръчки отворените лицензи трябва да бъдат задължително условие, за да може съдържанието да се променя, възпроизвежда и използва и на други места. При публично (съ-)финансирани образователни ресурси стремежът трябва да бъде да се създават възможно най-широко достъпни материали.

 14. Държавите членки трябва да гарантират, че правните рамки позволяват на институциите за висше образование да събират и анализират данни за учебните процеси. Пълното и информирано съгласие на студентите трябва да бъде задължително изискване, а данните трябва да се използват само за образователни цели.

 15. Онлайн платформите трябва да информират потребителите за своята политика за поверителност и защита на личните данни по ясен и разбираем начин. Лицата трябва винаги да могат да поискат данните им да бъдат анонимни.


Членове на групата

Мери Макалийз (председател)

Мери Макалийз е президент на Ирландия от 1997 до 2011 г. Тя завършва право в университета „Куинс“ в Белфаст през 1973 г., а през 1974 г. е приета в адвокатската колегия на Северна Ирландия. През 1975 г. е назначена за професор по криминално право, криминология и пенология в колежа „Тринити“ в Дъблин, а през 1987 г. се завръща в „Куинс“ като директор на института по професионално обучение по право. През 1994 г. тя става първата жена заместник-ректор на университета „Куинс“ в Белфаст.Агнета Блад


Д-р Блад е председател на управителния съвет на Училището по здравни науки в Йоншьопинг и на библиотечния съвет към Стокхолмския университет. Тя е също така бивш заместник-ректор на университета в Калмар и член на управителния съвет на университета в Упсала, на съвета на Колежа по приложни науки в Осло и Акешхус (Норвегия) и на съвет, който подготвя сливането на два университета в Норвегия. Д-р Блад е член на Датския акредитационен съвет и на консултативния съвет на шведския орган, който отговаря за висшето образование. Д-р Блад е изпълнявала длъжността държавен секретар в шведското министерство на образованието и науката и е отговаряла за висшето образование и научните изследвания. Агнета Блад има докторска степен по политология от Стокхолмския университет (1988 г.).
Венсан Берже

От 2013 г. насам Венсан Берже е специален съветник на президента Франсоа Оланд за висшето образование. Преди това е ректор на университета „Париж VII – Дидро“. През 2001 г. той се присъединява към университета „Париж VII – Дидро“ като професор, а до 2006 г. е ръководител на лабораторията по квантови явления и материали в университета. През 2002 г. получава наградата Fabry-De Gramont и наградата на MIT за млад новатор. През 2012 г. е номиниран за главен докладчик на националната конференция по въпросите на висшето образование и научните изследвания във Франция от френския министър на висшето образование и научните изследвания.
Кристиан Боде


Кристиан Боде е генерален секретар на Германската служба за академичен обмен в продължение на 20 години (1990-2010 г.). Той завършва право и получава докторска степен от университета в Бон през 1971 г. Между 1972 и 1982 г. заема различни ръководни длъжности във федералното министерство на образованието и науката. От 1982 до 1990 г. е генерален секретар на Германската конференция на ректорите.

Ян Мюлфайт

Ян Мюлфайт е председател на „Майкрософт“ за Европа. Той е ветеран в ИКТ индустрията, прекарал почти 19 години в „Майкрософт“. Бил е вицепрезидент на екипа на „Майкрософт“ по въпросите на обществения сектор в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) през 2005 г., вицепрезидент за корпоративна и правителствена стратегия на ЕМЕА през 2006 г., а оттогава е председател на „Майкрософт“ за Европа. Г-н Мюлфайт е заместник-председател на Academy of Business in Society (ABiS), член на съвета на Junior Achievement, съпредседател на Европейската асоциация за електронни умения и член на съвета на студентската организация AIESEC. Завършил е Чешкия технически университет, както и програми за обучение на ръководители в „Уортън“, Лондонското училище по икономика и „Харвард“.


Теа Петрин
Теа Петрин е професор във факултета по икономика в Люблянския университет, ръководител на академичния отдел по предприемачество в същия факултет и член на Сената на Люблянския университет. Г-жа Петрин е гостуващ професор в Масачузетския университет в Амхърст и в бизнес училището на Калифорнийския университет в Бъркли. Тя е известен експерт в областта на политиките за предприемачество и иновации и на регионалните програми за развитие. От 1999 до 2004 г. е министър на икономиката на Словения. Тя е член на комисията на ООН за политиката на развитие, назначена от генералния секретар на ООН за периода януари 2013 г. — декември 2015 г.

Алесандро Скиезаро

Алесандро Скиезаро е професор по латинска литература в университета „Сапиенца“ в Рим и директор на училището по висши науки на университета. След като учи в Пиза, Бъркли и Оксфорд, той изнася лекции в САЩ, включително лекции по класическа литература в Принстън, и във Великобритания, където преподава латински в Кингс Колидж в Лондон. От 2008 г. насам е председател на техническия секретариат на италианското министерство на университетите и научните изследвания.1 ECTS: Европейска система за трансфер и натрупване на кредити. Една академична година обикновено се равнява на 60 кредитни точки по ECTS.

IP/14/1188

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница