Дневен център за работа с деца на улицата община бургасДата05.02.2018
Размер106.86 Kb.
#55280
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

ОБЩИНА БУРГАС
8000 БУРГАС, ул. „САН СТЕФАНО” № 32 ТЕЛ/ФАКС: +359 56 83 - 13 – 36

e-mail: ksuds_bs@abv.bg

Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/ в община Бургас е разкрит в края на 2005г. в рамките на проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, който е осъществен от Министерство на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Световната банка в десет пилотни общини в България. Проектът е насочен към потребностите на децата в риск и работеше за повишаване благосъстоянието на децата в страната. Разкрит е със Заповед РД 01-573/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност с капацитет 15 деца.Услугите в Дневния център за работа с деца на улицата имат за цел да подпомогнат социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепят и подпомагат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, да развият родителските умения и по този начин да предотвратят изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда и са безплатни за жителите на община Бургас. Предоставянето на услугите в ДЦРДУ се предлага основно след насочване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Бургас.

Основна целева група на услугата „Дневен център за работа с деца на улицата” са деца в риск, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или заместваща я грижа и контрол. Това са предимно деца, които поддържат връзки със семействата си, но прекарват деня на улицата и са въвлечени в различни тежки форми на труд – занимават се с просия, понякога проституират и др. Услугите в Дневния центъра за работа с деца на улицата се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата на улицата, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.В Дневен център за работа с деца на улицата се предоставят следните услуги и дейности:

Дейности за социална интеграция

 • Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, топла храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки.

 • Профилактика и медицински услуги: мотивиране, съдействие и придружаване на родителите и децата за провеждане на профилактични и специализирани медицински прегледи, формиране на навици за поддържане на лична хигиена и здравословен живот, провеждане на образователни курсове за изграждане на здравна и полова култура, превенция на употребата на наркотици, образователен курс за последиците от дишане на бронз и лепило. Посредничество при избиране и записване на личен лекар. Посредничество на децата и родителите за преглед при специалист и прием в болнично заведение за хоспитацлизация. Мотивиране на родителите за поставяне на имунизации на децата. Придружаване на детето и родителя за осъществяване на регулярни изследвания на кръв за заболявания предавани по полов и кръвен път, придружаване до болници и диспансери и др.

 • Индивидуална социална работа и работа на терен. Социалното консултиране се осъществява предимно в общността, в която живеят деца, клиенти на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в кварталите „Победа” и „Горно Езерово” и е насочена към изграждане на система от норми за живот в обществото, на общоприети правила на междуличностно общуване, на мотивация за поддържане на просоциално поведение.

 • Социално и психологическо консултиране на детето: индивидуална работа с децата по повод на отношенията с родителите и останалите членове на семейството, ефективна комуникация с връстници и значими възрастни, мотивация за учене и включване в училищния живот, формиране на ценностна система и приемливи модели на поведение.

 • Социална работа със семейството: консултиране на семействата за социално приемливи модели на родителстване, повишаване и развиване на родителския капацитет, справяне със специфични проблеми и рискови фактори като бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, финансово съветване като предоставяне на информация и посредничество за получаване на социална помощ, помощ при планиране на бюджета. Придружаване и съдействие на родителите и децата за изваждане на документи за самоличност, подаване на документи за записване и поддържане на регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, подаване на документи до Дирекция „Социално подпомагане”, придружаване на майки за срещи с децата им в ДМСГД „Вяра, надежда, любов”- Бургас и др.

 • Пълноценно прекарване на свободното време: занимания по интереси, спортни дейности, занимания с компютър и др. Организират се състезания по билярд, тенис на маса, мини футбол, компютърни игри. Децата взимат активно участие в подготовка и провеждане на тържества за различни празници: Коледа и Нова година, Банго Васил – Ромската нова година, 1-ви Март, 8-ми Март, Първа пролет, Великден, Ден на детето. Посещение на постановки на Куклен театър; Кино 3D формат; представление на цирк „Балкански”; експозиция на Тракийски златни съкровища в културен център „Морско казино”; манастир „Св. Георги”, Музеят на солта, солниците и Посетителския център, изграден по проект „Поморийското езеро- консервация, възстановяване и устойчиво управление” на сдружение „Зелени Балкани” в гр. Поморие; църква „Св. Атанасий” и изработване на ракитени мебели в гр. Българово и др. Участие в организирани от екипа спортни празници „Весел старт”. Организирани от екипа партита по случай рожденните дни на децата.

 • Образователни и ограмотяващи занимания: провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование, развиване на нагласи и мотивация за учене, провеждане на индивидуални и групови занимания за преодоляване на изоставането в образователно ниво.

 • Мотивация и посредничество за включване в образователната система. Голяма част от децата на улицата са или необхванати от образователната система, или са отпаднали от нея. Важна част от усилията за тяхната социална реинтеграция е работата по мотивирането на самите деца и техните родители, за това децата да посещават училище редовно. Поддържане на непрекъсната обратна връзка с учителите на децата и директорите на ОУ „Христо Ботев” в кв. Победа и ОУ „Васил Левски” в кв. „Горно Езерово”- Бургас.

 • Развиване на творческите способности на децата. Децата активно участват в сформираното художествено ателие, където се занимават с изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина, работа с природни материали и изработване на оригами. Организиран е и клуб по танци и музика.

Мобилна работа на улицата
Успоредно с програмата за дневни грижи на деца на улицата се развива и програма за мобилна работа на улицата. В програмата за мобилна работа с деца на улицата екипът се среща с децата поне три пъти в седмицата, в естествената им среда. За тази цел местата, където се събират децата, са картографирани и социалните работници ги посещават по график всяка седмица. Свършената работа се описва в протоколи от улични обходи, които ежемесечно се предават на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бургас. Изпращат се уведомителни писма за извършените обходи и до Първо и Четвърто РУ на Областна дирекция на МВР- Бургас.
Работа за повишаване на обществената чувствителност към децата на улицата

Разпространяват се брошури, които са преведени на английски, руски и немски език. При изяви в местните медии директора се приканва обществеността да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията. Отправяме призив към обществеността с цел формиране нагласа за нетърпимост у гражданите и гостите на града към майките, които използват децата си като инструмент за просия.


Услугите в ДЦРДУ се предоставят от мултидисциплинарен екип от специалисти- управител, двама социални работници, медицинска сестра, възпитател, помощник възпитател, социален асистент и хигиенист. ДЦРДУ има Програма за подбор и развитие на персонала, която следва. Преди започването на работа, избраният персонал преминава курс на въвеждащо обучение. Курсът е с продължителност 30 часа. Въвеждащото обучение има за цел да запознае новоназначените специалисти със спецификите на работата и процедурите, които се следват при работата в Дневния център. Чрез това обучение новоназначените специалисти могат да получат по-ясна представа за отговорностите и ангажиментите, които те следва да поемат към своите клиенти и документалната рамка, която оформя това, представят се механизмите на взаимодействие с останалите институции и организации, работещи в сферата, както и контекста, в който се развиват социалните услуги на територията на Бургас. Обучението включва също така и запознаване с документацията на ДЦРДУ. Специалистите работещи в ДЦРДУ имат поддържащо обучение, консултации и супервизия относно работата им. Ежегодно се провежда атестация на щатния персонал работещ в ДЦРДУ. Различните специалисти вземат участие и в обучения, организирани от други държавни и неправителствени организации. Осъществява се обмяна на опит и информация с други идентични доставчици на социални услуги.

Дейностите по предоставянето на услуги за деца и семействата им в ДЦРДУ се основават върху изискванията на съвременното българско законодателство в сферата на закрила на детето – Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и други документи.Водещият принцип при планиране и предлагане на услугите е в интерес на детето и неговото израстване в семейна среда. При работата с клиентите на ДЦРДУ се спазват принципите на индивидуалния подход, зачитане на личните убеждения и предпочитания, принцип на доброволното участие, партниране, конфиденциалност. При договаряне на услугите с клиента е водещ принципът на информираното съгласие: всеки клиент и неговия представител при започване на работата по случай получава информация за предлаганите услуги и очакваните резултати.

Установени са взаимоотношения на сътрудничество и работни контакти с Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” към МТСП; здравни заведения и общопрактикуващи лекари, ТЕЛК, Районна здравна инспекция на МЗ; РУ, Паспортна служба, Детска педагогическа стая и Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към Областна дирекция на МВР– Бургас; ОУ «Христо Ботев» в кв. «Победа» и ОУ «Васил Левски» в кв. «Горно Езерово» към РИО на МОН- Бургас; доставчици на социални услуги, кметства и общинска администрация, читалище „Пробуда”, МКБППМН, МКБТХ на Община Бургас.

За да се постигне максимално ефективната социална интеграция на децата в риск, при реализирането на услугата се търси участието на местната общност, както и сътрудничество на доброволци (студенти по специалност социална педагогика). ДЦРДУ е база за практика и стаж на студенти от Университет «Проф. д-р Ас. Златаров»- гр. Бургас, които активно участват в дейностите с децата.

От 08 до 13.03.2009г. в ДЦРДУ осъществиха своята практика осем студента от Белгия с тяхната преподавателка Лю Янсен. Студентите се обучаваха последна година в специалност „Ортопедагогика” в Колеж по социална и педагогическа работа „Varmingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Work” в град Хасел, Белгия. Проявили интерес, през месец ноември 2008г. студентите посетиха двете звена на Комплекс за социални услуги за деца и семейства- Бургас. След като се запознаха с дейността им, изявиха желание да направят дипломен проект с децата, клиенти на Дневен център за работа с деца на улицата. За целта разработиха програма за обучение на децата в различни умения /социални, образователни, здравни, комуникативни и др./ Същата е реализирана със съдействието на екипа на Дневния център, включваща разнообразни интересни за децата игри и беседи. Извършени са от студентите и ежедневни посещения в домовете им в кв. „Г. Езерово” за среща с родителите.

Дневен център за работа с деца на улицата е сграда на три етажа и сутерен със застроена площ 140,40 кв.м. и разгърната площ 553,40 кв.м.Разпределение на помещенията в сутерена /приземен етаж/:

1. физкултурен салон

2. перално и складово помещение за чисто и мръсно бельо

3. котелно помещение с горивно стопанствоРазпределение на помещенията на първи етаж:

 1. трапезария с разливочна

 2. медицински кабинет

 3. 2 бр. бани и санитарни помещения

Разпределение на помещенията на втори етаж:

 1. стая за индивидуална работа и работа с родители

 2. помещение за групови и учебни занимания

 3. офис за екипа на ДЦРДУ

 4. 2 бр. бани и санитарни помещения

Разпределение на помещенията на трети етаж:

 1. помещение за професионална подготовка – компютърна зала

 2. помещение за ателие/професионална подготовка- фризьорство

 3. помещение за ателие/професионална подготовка- шивачество

 4. 2 бр. бани и санитарни помещения


Статистически данни относно дейността на Дневен център за работа с деца на улицата- Бургас:
Брой ползватели за година

Година

2006

2007

2008

пол

момчета

момичета

момчета

момичета

момчета

момичета

Брой

6

9


9


9


10


6


Общ брой

15

18


16Година

2009

2010

2011

пол

момчета

момичета

момчета

момичета

момчета

момичета

Брой

10


9


8


7


10

12

Общ брой

19


15

22

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница