До : Председателя на Върховен касационен съд и Председателя на Върховен административен съдДата24.10.2018
Размер44.02 Kb.
До : Председателя на Върховен касационен съд и

Председателя на Върховен административен съдП Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
По чл. 8, ал.2 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд

Днес, 4 юли 2014 г., Таня Куцарова-съдия от Първа колегия на Върховен административен съд и Илияна Папазова- съдия от Гражданска колегия на Върховен касационен съд, в качеството на съдии – докладчици по тълкувателно дело № 2 /2014г. по описа на Върховен касационен съд, образувано на основание чл. 128, ал.2 и чл. 124, ал.2 от Закона за съдебната власт, в съответствие с т. 3 от Разпореждане от 27.06.2014г. на Председателя на Върховен касационен съд и Председателя на Върховен административен съд по настоящото дело и т.8.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, извършихме проверка за съответствие на искането с изискванията на т. 5 и за неговата допустимост, като констатирахме следното:

Тълкувателно дело № 2 / 2014г. по описа на Върховен касационен съд е образувано по искане на Председателя на Върховния касационен съд и Председателя на Върховния административен съд, основание чл. 126, т.2 от ЗСВ , за приемане на тълкувателно постановление от общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по следните въпроси :


  1. На кой съд са подсъдни делата по искове за вреди от :

А. Незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания. Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски?

Б. Незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт?

В. Транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините?

Г. Нарушение на права на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането?

Д. Незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители в производствата по глава седемнадесета на АПК?

Е. Недопускане на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност, както и от други имуществени спорове, извън глава шеста от Закона за държавния служител?

Ж. Незаконосъобразни откази, действия и бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър?

З. Незаконосъобразни актове, действия и бездействия на затворническата администрация при и по повод изпълнение на наказанията „лишаване от свобода” и „пробация”, или задържане с мярка на неотклонение „задържане под стража” ?
  1. Кой е компетентният съд да се произнесе по подадени жалби :

А. Срещу откази за издаване на скици за земеделски имоти?

Б. Срещу актове по приложението на чл. 24а от ЗСПЗЗ?

Делото е образувано по предложение на заместниците на председателя на Върховния административен съд и на заместника на председателя на Върховния касационен съд, с оглед констатирана противоречива практика на смесените петчленни състави на Върховния касационен съд и Върховния административен съд по делата по чл. 135, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс, с които се решават спорове за подсъдност между административните и общите съдилища.

Искането на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд отговаря на изискванията за редовност и допустимост, съгласно т.5 и т.8.1 и 8.2 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд, Първа и Втора колегия на Върховния административен съд. Същото е направено в изискуемата форма, съдържа мотиви, в които са посочени разпоредбите на нормативните актове и спорните въпроси по прилагането им, влезлите в сила съдебни актове, в които се съдържа противоречива съдебна практика, приложени са копията на актовете, на които се позовават вносителите.

От съдържанието на приложените към искането съдебни актове на смесените състави, формирани на основание чл. 135, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс се констатира наличие на противоречие по посочените въпроси при решаване на споровете за подсъдност между административните и общите съдилища.

Налице са основанията по чл. 124 ал.2 , вр. чл. 126, т.2 от ЗСВ за осъществяване на съвместна тълкувателна дейност по поставените въпроси и искането като допустимо следва да бъде разгледано в открито заседание от Общото събрание съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗСВ за участие в заседанията на общото събрание следва да бъдат поканени главният прокурор или определен от него заместник, министърът на правосъдието или негов заместник – министър, председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета.

На основание чл. 129, ал.2 от ЗСВ, предлагаме, за участие в заседанията на общото събрание, да бъдат поканени омбудсманът на Република България, главният инспектор на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, председателите на Софийски градски съд, на окръжните и административните съдилища, председателите на районните съдилища в областните центрове, ръководителите на секцията по публичноправни науки и на секцията по гражданскоправни науки към Института за държавата и правото при Българската академия на науките, ръководителите на катедри /секции/ по публичноправни и гражданскоправни науки при юридическите факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, на Университета за национално и световно стопанство, на Нов български университет, на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски, на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, на Бургаски свободен университет, на Варненски свободен университет и на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

С оглед изложеното и на осн. т.8.2 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд
П Р Е Д Л А Г А М Е :

Делото да се докладва на Председателя на Върховен касационен съд и на Председателя на Върховен административен съд за насрочване за разглеждането му в открито съдебно заседание.Съдии-докладчици: 1.
2.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница