До 15-то Общо събрание на нтс по Машиностроене о т ч е т за дейността на нтс по машиностроенестраница1/4
Дата24.07.2016
Размер480.05 Kb.
  1   2   3   4


До 15-то Общо събрание

на НТС по Машиностроене
О Т Ч Е Т

за дейността на НТС по машиностроене

за 2009 година
През втората година на Осмия мандат на Националния Управителен съвет дейността на съюза се характеризираше с:

1. Планова и системна дейност в утвърдени във времето и проверени в практиката дейности:

 • Провеждане на научно-технически прояви.

 • Взаимодействие с обществото и индустрията.

 • Обучителна и сертификационна дейност.

 • Професионална квалификация.

 • Издателската и информационна дейност.

 • Н.т. пътувания за панаири и изложби.


2. Специфични за 2009 година дейности:

2.1. Съюзът затвърди успешното и участва в конкурс на ФНТС за финансиране на научно-техническа и издателска дейности, Въпреки отново тенденциозно направените в ущърб на нашия съюза промени в условията за участие с ограничаване на броя на дейностите с които може да се кандидатства, ние отново получихме най-голяма част от предвидените за конкурса средства. Чрез това отново беше доказано, че НТС по машиностроене, въпреки незавидното състояние на отрасъла, е най-действения и най-организирания съюз в състава на ФНТС.
2.2.Съюзът реализира положителни промени в разширяване взаимодействието с обшеството и индустрията:

2.2.1 Установен беше трайно сътрудничество с КОТРА-София и търговската секция на Министерството на външните работи на Република Корея в България, която подпомага установяване на делови връзки между индустрията на република Корея и Република България, като организира в България срещи на български и корейски бизнесмени. КОТРА-София подпомага финансово участието на български представители на търговски изложения в Република Корея и в някои европейски страни, където има официално корейско участие, като поема от 50 до 100% разходите на българските бизнесмени и подпомага контактите им с деловите среди от Република Корея. През 2009 година над 100 ръководители на български фирми се възползваха от тази възможност, като посетиха осем изложения в Република Корея и по едно в Германия, Полша и Румъния. В България се проведоха 4 бизнес срещи (три в София и една на Пловдивския панаир) на които също бяха осъществени полезни контакти. Смятаме, че с това нашия съюз беше много полезен за българската индустрия, като в условията на криза и иновационен вакуум подпомагаше сътрудничество, насочено преди всичко към реализирането на съвместни бизнес проекти, кооперирани доставки, joint venture и търсене на възможности за промишлено коопериране във всичките му проявления.
2.2.2 Съюзът инициира идеята и реализира учредяване на клъстер ”МЕТАЛОЛЕЕНЕ”, който да обединява леярски фирми за съвместни усилия за повишаване на конкурентноспособността на всяка от фирмите и на сдружението като цяло. Предпоставка за това решение беше успехът, който беше постигнат в последните години с провеждане на конференцията „Металолеене” като сериозна бизнес проява и произтеклото от това повишаване на авторитета на съюза в леярската колегия. Разработването на Устава и цялата организаторска работа по провеждане на учредителното събрание и започването на активна дейност, която да легитимира клъстера като дейна и жизнеспособна структура беше осъществена от екипа на съюза. За председател на УС на клъстера беше избран председателя на ННТД „Металолеене” доц. Георги Николов, а за изпълнителен директор – главния секретар на НТСМ инж. Дамян Дамянов. В краткият период от учредяването му през м. сптември 2009 г., клъстера и неговите членове проявиха активност и заинтересованост. Проведена беше една обща среща на територията на завод „Видима Идеал” - Севлиево, който е един от членовете на клъстера. Приета беше краткосрочна програма и дългосрочна стратегия на клъстера. Очертаха се общи интереси и неконфликтни дейности, които могат да допринесат полза за повечето от членовете. Започна работа и беше завършен през м. март и предаден проект за финансиране от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. През месец март 2010 г. беше взето от съда решение за съдебна регистрация на клъстера и той вече е пълноценен юридически субект. По решение на Общото събрание на клъстера дейността му ще се организира и провежда от съюза до финансовото и организационно укрепване. Инициирането и учредяването на клъстера по идея и с организационния потенциал на съюза е значително постижение в утвърждаването ни като структура, полезна и с влияние в индустрията. Клъстерът е добре структуриран: има производствени фирми с леене на черни и цветни метали, катедри на два технически университета (Русе и Габрово), консултантска фирма, доставчик на леярски смеси („Каолин”), малка фирма, работеща в областта на приложението на информационните технологии в металолеенето и фирма, произвеждаща леярски роботи. Той беше създаден въпреки кампанията проведена против неговото учредяване от Браншовата камара по машиностроене, която преди учредителното събрание изпрати писма до леярните да не се включват в клъстера. Определено учредяването на клъстер ”Металолеене” като продукт на НТС по машиностроене е организационна иновация, която вероятно ще разкрие нови и по форма, и по качество възможности за позитивно влияние в създаване на нов, по-интелигентен облик на машиностроенето в България.
2.2.3 За втори път успешно беше проведен от НТС по машиностроене Националния конкурс „ОТЛИВКА НА ГОДИНАТА” и по този начин за пръв път в България стана практика провеждането на такъв конкурс в реалната икономика.

Първа награда бе присъдена на отливка „ЦилиндърV 3-5262” на “Лесилмаш-98” – гр. Силистра - за комплексни решения при отливки от сферографитен чугун GGG 50 - ръчна формовка с фуранова смола. Отливката е масивна и с повишена сложност.

ВТОРА Награда бе присъдена нa „Корпус за помпа промивна сондажна”, предложена от гл. ас. Николай Атанасов от ТУ – Варна - за добре подбрана технология за производство на отливки от сив чугун, съобразена с условията на единично производство, както и намалената себестойност на изделието.

Специална награда за прилагане на актуална технология от световната практика се присъди на отливките „Опорен лагер-1 (Lagerbock – 1) и „Опорен лагер 2” (Lagerbock – 2) на „Осъм” АД - Ловеч за усвояване на производството на предназначени за износ тънкостенни отливки от сферографитен чугун. Чрез използването на възможностите на „късно модифициране” е получен ефект на феритна метална основа в условията на бързо охлаждане.

Специална награда за прилагане на двуслойно центробежно леене на масивна отливка се присъди на „Втулка цилиндрова за корабен двигател на „ЦЕНТРОМЕТ” АД Враца.

Специална награда за отливка от сферографитен чугун, при която чрез метода „HOT BOX процес” за изработване на черупка се гарантира висока точност и стабилност на размерите, се присъди на „Конзола 612.120” /dtrageraufnahme 612.120/ на „АРМА ГТМ” ЕАД ЛОЗНИЦА

Специална награда за технологично решение на инструментална екипировка за отливка от алуминий се присъди наШаси /Gaby CREDO/RSBG534 – черт. №22067223” на „АЛУКОМ” АД – Плевен.

2.2.4 Клубът на жените в индустрията разработи по договор с ръководството на ФНТС документ “Политика за задържане на младите специалисти в България”. След обсъждане на месечната сбирка на Клуба бяха формулирани предложения за единно действие в национален мащаб, формирани в конкретни работни програми като част от предложената политика. От името на ФНТС документът бе представен на министъра на образованието, науката и младежта. За съжаление «обратна връзка» все още няма.
2.3.Тематиката на научно-техническите прояви на съюза беше обогатена с нова специализирана конференция. Най-новия член на съюза, новоучреденото дружество „Ергономия и инженерен дизайн” след изявата си със самостоятелна секция в програмата на Конгреса МТМ’09, проведе успешно първата си самостоятелна конференция «Ергономия&Дизайн'09»

2.4.Изминалата 2009 г. беше решаваща за участието на Съюза чрез Проекта “X-GEAR” в европейското изследователско пространство. В проекта Съюзът имаше обучаваща функция и трябваше да направи достояние на индустрията резултатите от изследванията и препоръките за нови материали и технологии за конструиране на зъбни и възможностите и начина за работа с разработения с проекта софтуера за пресмятане на зъбни колела. По тази причина 2009 г. беше ршаваща за успеха на нашето участие в проекта и беше извършена най-съществената работа в неговото изпълнение, а имено:

2.4.1 Беше дадено становище по разработените от членове на консорциума документи: • Изследване и проектиране на жизнения цикъл на зъбните колела

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела

 • Приложение на въздушно закаляеми стомани в производството на зъбни колела

 • Нови технологии за термично, химично и за химико - термично обработване на зъбни колела

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела

2.4.2 Беше извършено обучение на учени от техническите университети и на специалисти от малки и средни предприятия по разработените от членове на консорциума учебни материали:

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела

 • Приложение на въздушно закаляеми стомани в производството на зъбни колела

 • Нови технологии за термично, химично и за химико - термично обработване на зъбни колела

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела

2.4.3 За всеобща достъпност от специалистите от техническите университети и от производството бяха преведени на български език и бяха представени на интернет страницата на Съюза обучителни материали, разработените от членове на консорциума, както следва:

 • Изследване и проектиране на жизнения цикъл на зъбните колела

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела

 • Приложение на въздушно закаляеми стомани в производството на зъбни колела

 • Нови технологии за термично, химично и за химико - термично обработване на зъбни колела

 • Приложение на синтеровани стомани в производството на зъбни колела.2.5 В третата година на издаването на съюзното спписание»МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ» беше реализирана нова практика на списването му.Издадени бяха два специални броя на списанието:Първият беше посветен на юбилей на катедра «Аерокосмическа техника и самолетостроене». Вторият специален брой беше с авторски материали на Клуба на жените в индустрията. И двата броя бяха с уводни материали на ръководителите-доц. Денчев, ръководител на катедрата и проф. Грозданова, председател на клуба.
4.Традиционните дейности на Съюза бяха реализирани както следва:
4.1 През 2009 г. на утвърдените в последните години международни и национални конференции

 • бяха представени 824 доклада (836 през 2008, 675 през 2007 г), в т.ч. 238 от чуждестранни автори (295 през 2008, 171 през 2007 г.)

 • взеха участие 1459специалисти (1678 през 2008 г, 1321 през 2007 г.), в т.ч. 231 от чужбина (303 през 2008 г., 122 през 2007 г.)

Обобщената количествената информация е представена в Таблица 1

ТАБЛИЦА 1,Наименование

Време, място

Доклади в т.ч.от чужбина

Участници в т.ч. чужденци

Издадени материали

Организатори

1
3

4

5

6

7

1.

Шести международен конгрес «Машини, технологии, материали 09»

18 – 20.02.2009

София


Интер Експо Център

89/10

71/2

Сборник - 3 тома, CD

Авторски свитъци

Броеве № 1-2 и 3-4 на списание ”МТМ”


НТСМ, ФНТС

Интер Експо Център2.

ХVI Международна НТК по транспортна техника и технологии trans & Motauto ‘09”

18-20.09.2009

Слънчев бряг88/37

75 / 14

Сборник - 3 тома, CD

Авторски свитъци

Броеве № 9-10 и 11-12 на списание”МТМ”


НТСМ, ФНТС,НД на СДВГ,

НК по АТК;
3.


XV НТК с международно участие “Металолеене’09”

2.1 Фирмени презентации 16 бр.

2.2 Изложба 4 фирми

2.3 Приключване на конкурс „Отливка 08”11-12.06.2009

Ловеч29/ 4

135 / 9

Брой 5-6 на списание”МТМ”

НТСМ, ФНТС, ТО на НТС гр.Ловеч

4.

V II-та Национална НТК с международно участие “Мениджмънт и инженеринг`09”

23 - 25.06.2009

Созопол


87 / 23

120 / 40

Сборник - 150 тираж

НТСМ,ФНТС,

ННТД “МИ”;

Н. Танева


5.

Дни на безразрушителния kонтрол’09

включващи:

4.1 ХXIV НТК с международно участие “Дефектоскопия’2009”

4.2 XV Младежка школа „Безразрушителен контрол на физико-механични свойства на материали”

4.3 Съпътстваща бизнес програма


10 - 13.06.2009

Созопол


82 / 23

204 / 23

Сборник: 1 том Авторски свитъци

СD


НТСМ, ФНТС, ННТД „Дефектоскопия” и ННТД “Прахова металургия”

М.Миховски, А.Скордев, М.Стойчев6.

Трета Международна младежка конференция Technical Science & Management ’09

02 – 04.09.2009

Слънччев бряг
70 / 58

77 / 65

CD 100 бр.

1, 2, 3 и 4 бр.списание Transaction on „Knowledge Society”

ISSN1313-4787 100бр.


ФНТС, НТСМ,

ЕМИ – България,

К. Ангелов

7.


ХVIII НТК с международно участие “Автоматизация на дискретното производство’09

31.05-01.06 2009

Созопол


87 / 3

90

Сборник


НТСМ, ФНТС, ННТД АДП

проф. Чакърски

проф. Дамянов


8.

ХX Научно-техническа сесия “Контакт ’09

I част “Гражданската идея в действие”05.06.2009

София


51 / 0

52 / 0
Сборник, 1том

НТСМ, ФНТС, ИНГА, ОТБ Н.Манолов

9.

ХX Научно-техническа сесия “Контакт ’09:

II част “Интердисциплинността в действие”30.10.2009

София


40 / 0

48 / 0
Сборник, 1том

НТСМ, ФНТС, ИНГА, ОТБ Н. Манолов

10.

Национална трибологична конференция

БУЛТРИБ’09”30.10.2009

София


35

65

Сборник доклади


НТСМ, ОТБ ТУ-София, М. Кандева

11.

Инженерен дизайн и ергономия

19.-21.11.2009

19

35

Сборник доклади

40 комплектаННТД Е & ИД


12.

XVIII НТК "Роботика и мехатроника ‘09"

06-09.10.2009

Варна


37 / 3

58 / 3

Сборник – 1 том,

CD

Предстои да се отпечататНТСМ, ФНТС, БД Роботика

Р. Захариев13.

Втора международна конференция „Общество на знанието” ‘09

02 – 04.09.2009

Слънчев бряг
70 / 58

77 / 65

CD 100 бр

1, 2, 3 и 4 брой на списание Transaction on „Knowledge Society” ISSN 1313-4787

100 бр.


НТСМ, Сдружение „Общество на знанието”

К. Ангелов14.


.Постоянно действащ (ежемесечен) семинар по проблемите на иновациите в индустрията:

1. “Въведение в управлението на знания”

2. „Седма рамкова програма (7 РП) на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационнни дейности”.

3. “Промените в труда: Социална сигурност и социален диалог”

4. ”Градоустройството, архитектурата и строителството в началото на 21 век”

5. „Иновационната политика – актуални предизвикателства”

6. Представяне на книгата на Витолд Гадомски „Лешек Балцарович”.

7. “Политика за задържане на младите специалисти в България”

8. „Образование за ИТ кариера”

9. Обособена секция на „Европейският ден на предприемача”.

10 „Идеи за развитие на българската икономика в творчеството на академик Иван Евстратиев Гешов”.
общо

27.01.2009

25.02.2009
23-24.03.2009
08.04.2009
03.06.2009
29.06.2009
30.09.2009
22.10.2009

24.11.2009


16.12. 2009

2

1


1
1
9 / 7
1

1

121 / 3
2


40 / 10

22


33
24
20
21
69 / 7
23

11

73 / 3


29


325/10
Клуб на жените в индустрията

Снежина Грозданова
Общо 2009 г.
Общо 2008 г.
Общо 2007 г.

824/229
836/295
675/171

1432/231
1678 /303
1321/ 122И З В О Д И :


 1. НТС по машиностроене продължава да бъде сдружението, което провежда най-много и най-качествени национални и национални с международно участие конференции, а в последните две години с увеличен брой на международните конференции с международни организационни и програмни комитети. Тематично конференциите обхващат широк спектър на техническата наука и създават интердисциплинарен характер на научно-техническата дейност на съюза, което увеличава кръга на заинтересованите и разширява значително неговото функционално пространство. За това съществено допринесоха новосъздадените съюзни структори (Мениджмънт и инженеринг, Общество на знанието, Ергономя и инжнерен дизайн), които в лицето на Съюза по машиностроене намериха колегиална общност и обществена среда, която от една страна ги прави съпричастни към една успешна и устойчива структура на гражданското общество, а от друга страна с „добра практика”, демократично устройство, добри традиции и функционираща система ги улеснява да бъдат себе си, да имат свой облик и изява в тяхната професионална сфера. Несъмнено нашият съюз има положително гравитационно поле и това гарантира неговото възпроизводство и развитие в нарастващата ентропия на обществения и стопански живот в страната ни.

 2. Всички съюзни конференции имат свой облик и идентичност, развиват се по свои правила и закони и създават разнообразни ценности в общосъюзното богатство. Конференцията „Металолеене” е вече „добра практика” на Съюза за съчетаване на н.т. и бизнес програма и даде отлични резултати. „ДЕФЕКТОСКОПИЯ” прерастна в най-комплексната и масова н.т. проява на съюза „Дни на безразрушителния контрол” и включва в програмата си и теми, само гранични с дефектоскопията. Международната младежка конференция „Технически науки и индустрилен мениджмънт” с преобладаващия брой на чуждестранните участници и провеждането на сесиите и публикуване на докладите само на английски е прецедент за цялата федерация. Транс-МОТАУТО започна като българо-македонски семинар, по-късно приобщи транспортните технологии и в хода на по-нататъшното си развитие включи военната техника, динамиката, якостта и надежността. На конференцията „Контакт” не и е достатъчна една годишна изява и затова се провеждат пролетна и есенна сесии. „Мениджмънта и инженеринга” има може би най-младежка аудитория и е най-феминизираната и затова коктейла е с най-голям разход на физическа енергия. „Роботика и мехатроника” до миналата година ходеше на поклонение в Дряновския манастир. „АДП” и „Ергономия и дизайн” се лидерстват от катедрите на ТУ-София, но остават верни на съюзната си пренадлежност, макар да ползват пари от НИС на университета.

 3. За голяма част от конференциите има и нещо общо за всички тях. Това е принадлежността на сборниците им с доклади към вече осемнадесет годишната история на поредицата публикации „Нучни известия на НТС по машиностроене” с ISSN 1310 и с над 120 поредни номера.

 4. Най-важнато и определяща особеност на съюзните конфренции е обстоятелството, че голямата част от тях се организира с труда, отговорността, контактите и авторитета на ръководствата на дружествата и те са изцяло обществен продукт на функциониращи граждански структори. С времето и с интелекта на много съюзни деятели нучно-техническата дейност на съюза стана уникална, многообразна и с истински граждански характер, поради което има сигурно бъдеще въпреки финансовите, идейните и пазарните кризи.4.2 Взаимодействието с обществото и индустрията се осъществяваше:

4.2.1Чрез целенасочената дейност на двете съюзни структури:

 • Клуб на жените в индустрията с председател проф. д-р Снежина Грозданова, който проведе 10 дискусионни семинара с 40 доклада и 325 участника, в т.ч.10 от чужбина

 • Интердисциплинната гражданска академия /ИНГА/ с председател проф. дтн Нягол Манолов, която провежда ежеседмично свои прояви(общо 42 с 1440 участника) по актуални за обществото интердисциплинни теми,

4.2.2 Чрез провеждане на съпътстващи конференциите бизнес програми, включващи изложби, фирмени презентации и семинари. Такава дейност беше включена в програмите на Международия конгрес „Машини, технологии, материали’09”, „Дни на безразрушителния контрол’09”, „Металолеене’09”.

4.2.3 Пряко подпомагане на импортната ориентация индустрията чрез организиране на бизнес срещи и посещения на панаири и изложения в страната и чужбина.
Конкретна дейност, извършена през 2009 г. е отразена в Таблица 2а и 2б

ТАБЛИЦА 2аНаименование

Време, място

Доклади в т.ч.от чужбина

Участници в т.ч. чужденци

Организатори

1

2

3

4

5

7Лектория на Интердисциплинната гражданска академия


Всеки първи и трети петък

49.

830

НТСМ, ФНТС,

ИНГА
Провеждане на “Гражданска трибуна” по актуални проблеми на науката и обществото

Всеки месец

10

10

НТСМ, ФНТС,ИНГА

3.

Участие в международен колектив, финансиран от ЕС за реализиране на проект „X-GEAR” на тема „Разработване на зъбни предавки на основата на нови материали и нови системи на зъбни колела

4.

Бизнес прояви, включени в «Дни на безразрушителния контрол’09

4.1 Работна срещи с представители на БИС и ИАБСА

4.2 “Праховата металургия –изисквания и възможности за развитието й в България”

4.3 Семинар по методите за електромагнитно изследване на напрегнатото състояние на феромагнитни материали

4.4 Изложба на апаратура с участие на фирмите НДТ “Продукти и системи”, NDT Omel, ЕТ "VІТ" - Желко Топич, Намикон 2001 ЕООД, ЕТ “Стефан Запрянов” и Nexus.

4.5 Семинар „Диагностика на енергитични системи”

4.6 Семинар „Контрол на елементи от жп транспорт”


НТСМ, ФНТС, ННТД „Дефектоскопия” и ННТД “Прахова металургия”


5.

Бизнес прояви, включени в конференцията «МЕТАЛОЛЕЕНЕ' 09“

5.1. фирмени представяния:

5.1.1 фирмено представяне на „Industrial Minerals" -

IKO, доставчици на  високо качествени формовъчно  пясъчни добавки  за леярните"   1. фирмено представяне на „КАОЛИН” АД:" Цялостните решения на КОАЛИН АД –гаранция за ефективно обновяване и модернизация на металолеенето в България и региона".

   2. фирмено представяне на „РЕМЕКО” ООД:

 • "Чънки графит при сиви и сферографитни чугуни"

 • "Нови решения при производството на огнеупорни материали за индукционни пещи от Allied Mineral Products, Inc. - USA"

 • "Последни тенденции в разработката и производството на индукционни топилни системи от Inductotherm®"

5.1.4 фирмено представяне на „Институт по металолеене и леярски технологии” АД, “OMEGA Ltd – Англия и MAZZON LTD – Италия

 • „СМЕСИТЕЛИ С непрекъснато ДЕЙСТВИЕ, СИСТЕМИ за регенерация и други”

 • "Материали за изработване на леярски форми и сърца: смоли, катализатори, лепила, покрития и други"

5.1.5. фирмено представяне на „Ковинтрейд – България” ООД: Представяне на феросплави

5.1.6. фирмено представяне на „Спейскад” ООД: „Софтуерен продукт „ПРОКАСТ” за симулация на леярски процеси”.

5.1.7 фирмено представяне на „ПетроферЕ” ООД: „Замяна на хидравличното масло в хидравличните системи с незапалими хидравлични течности".

5.1.8. фирмено представяне на „Спесима” ООД:

“Периферни системи за автоматизация на хоризонтални машини за леене под налягане на алуминиеви сплави”29-30 МАЙ 2008, ЛовечНТСМ

TO на НТС Ловеч ННТД Металолеене”

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница