До алтея органикс оодДата09.01.2018
Размер91.11 Kb.
#42718
Образец на оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ


ДО

АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД


Алтея Органикс ООД, производствена база

С. ЯГОДА – ПК 6167

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

ДОСТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТУБОПЪЛНАЧНА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ДОЗИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ И ЕТИКИРАЩА МАШИНА ЗА ФЛАКОНИ


(наименование на предмета на процедурата)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:
ДОСТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТУБОПЪЛНАЧНА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ДОЗИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ И ЕТИКИРАЩА МАШИНА ЗА ФЛАКОНИ

(наименование на предмета на процедурата)


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
ДОСТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ със следните минимални и допълнителни технически изисквания по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТУБОПЪЛНАЧНА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ

Тубопълначната автоматична линия да е за пълнене и затваряне на емулсии и гелове в туби и да отговаря на следните минимални технически характеристики: • Максимална производителност – минимум 60 туби/ мин.

 • Инсталирана мощност - до 6 kW

 • Захранващо напрежение - 3 х 380 V, 50 Hz

 • Сгъстен въздух - 0,4 - 0,6 MPa

 • Диаметър на тубите - от Ø 20 до Ø 50

 • Дължина на тубите от 80 до 180 mm

 • Обем на дозиране от 30 до 180 ml

Допълнителни технически характеристики, които подлежат на оценка на офертата:

 1. Автоматично подаване на тубите от касета, ориентиране на тубите по маркер и дозиране само при наличие на ориентирана туба;

 2. Дозираща система със сервозадвижване на дозиращата игла и трипътен клапан;

 3. Нагряване на тубата с топъл въздух и автоматичен избор на основни параметри за всички типоразмери туби;

 4. Линията да работи с ламинатни и ПВЦ туби;

 5. Автоматично поддържане на нивото на продукта в резервоара;

 6. Система за управление с програмируем контролер.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ДОЗИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ И ЕТИКИРАЩА МАШИНА ЗА ФЛАКОНИ:
минимални технически характеристики:
Автоматична линия за дозиране и затваряне:

Aвтоматичната линия да е за дозиране и затваряне на флорални води в пластмасови флакони • Производителност – минимум 1000 фл./час

 • Захранващо напрежение – 3 х 380 V/ 50 Hz

 • Работно налягане – 0,4÷0,6 Mpa

 • Обем на дозиране – до 1000 ml

 • Диаметър на флакона - 25 до 80 mm


Етикираща машина за флакони:

 • Диаметър на ролката – от Ø 250 до Ø 300

 • Диаметър на шпулата – минимум Ø 40

 • Максимален диаметър на флакони и кутии - Ø 110 mm

 • Максимална височина на флаконите - 300 mm

 • Н максимум носеща лента етикет – 240 mm

 • Разположение на етикета по височина (долно ниво) - от 3,5 mm до 50 mm


Допълнителни технически характеристики, които подлежат на оценка на офертата:

Автоматична линия за дозиране и затваряне:

 1. Транспортно манипулационна система със спътници с гнезда за различни фалкони, включваща захранващ и функционален конвейер; манупулатор за изваждане на флакони от спътници; автоматично регулиране на нивото на работните органи; автоматичен контрол на флакони по ниво и система за управление с програмируем контролер;

 2. Пълначен модул с резервоар с 4 автономни дозиращи системи със серозадвижване; 4 игли със серозадвижване, автоматично пренастройване на дозиращите системи и система за автоматично измиване;

 3. Затварящ модул за навиваема и набиваема капачка с 4 завиващи глави и приставки за набиване.

Етикираща машина за флакони:

 1. Етикетиращи модули със сервозадвижване

 2. Възможност за лепене на етикети върху цилиндрични и конусни повърхности; лепене на два етикета – преден и заден; лепене на обиколен етикет; лепене на хоризонтален етикет върху кутии;

 3. Възможност за регулиране нивото на етикета:Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Гаранционен срок – минимум 12 месеца;

Време за реакция: По предложение на кандидата

Време за отстраняване на повредата: По предложение на кандидатаИзисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

 • Гаранционна карта;

 • Технически паспортИзисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

неприложимо
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

неприложимо
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

неприложимо
Други: неприложимо

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

Тубопълначна автоматична линия

1 бр.2

Автоматична линия за дозиране и затваряне на флорални води в пластмасови флакони

1 бр.3

Етикетираща машина за флакони

1 бр.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

 2. Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;

 3. Нотариално заверено копие на договор за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия обединението, с нотариално заверени подписи на участниците в него, както и подробно описание на дела на участие на съдружниците в настоящата поръчка (ако е приложимо).

 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (опишете);

 5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (опишете);

 6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 7. Документи по т. 1, 2, 3, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 8. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие:

  1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал, с нотариална заверка на подписа) – (ако е приложимо).

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.


Каталог: wp-content -> docs
wp-content -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
wp-content -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
wp-content -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
wp-content -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
docs -> До алтея органикс оод
docs -> До алтея органикс оод


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница