До „българска независима енергийна борса“ еадДата18.06.2017
Размер42.84 Kb.
До

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАДгр. София 1000

ул. „Веслец” 16

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ………….....

Платима при първо поискване в размер на …..……. (словом: ………………….…….)

Издадена в полза на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 202880940, със седалище и адрес на управление гр. София район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16

Ние, ………………………………………. /банка/ със седалище и адрес на управление ……………, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК .............., представлявана от ………………., сме уведомени от нашия Клиент /име/……………………………. , чието седалище и адрес на управление е ………………………, ЕИК…................, (по-нататък наричан „Клиент”), че между Вас, „Българска независима енергийна борса” ЕАД, (по-нататък наричан „БНЕБ”) и нашия Клиент е сключен Договор № ……......………….. за участие на борсов пазар на електрическа енергия.

Също така сме информирани, че съгласно договора, нашият Клиент придобива правото да извършва сделки на борсовия пазар на електрическа енергия, за което от него се изисква да представи във Ваша полза банкова гаранция на стойност.....................................( Словом:………………….), за да гарантира надлежното изпълнение на договорните си задължения. Предвид гореизложеното:

1. С настоящата гаранция изрично, неотменяемо и безусловно се задължаваме да платим на БНЕБ, отказвайки се от всички права на възражение и разделяне на отговорността само за нашата страна, без прихващане или насрещен иск, максимум сумата на гаранцията, в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на редовно предявено подписано и подпечатано искане за плащане от БНЕБ, в случай че нашият Клиент не изпълни някое от своите задължения по сключения от него договор с БНЕБ за участие на борсов пазар на електрическа енергия, включително плащането на неустойки, лихви, глоби и всяка изискуема друга сума по договорното отношение.

2. Приемаме като независимо и основно задължение да компенсираме БНЕБ за всички загуби, задължения, разходи и разноски, произтекли за Ваша сметка в резултат на: (1) неизпълнение или непогасяване от Клиента на някое от платежните му задължения на съответния падеж; (2) неизпълнимост, невалидност или незаконност на някое от платежните задължения на Клиента по отношение на договора за участие на борсов пазар на електрическа енергия, чиято обща стойност не надвишава …………….(Словом: ………………).

3. С настоящото се ангажираме и задължаваме да платим на БНЕБ в съответствие със срока по т. 1, след получаване на вашето писмено поискване, без оспорване или възражения и без прихващане или насрещен иск, всяка сума до максималния размер на гаранцията, която сте установили за дължима на БНЕБ, в случай че нашият Клиент не изпълни всички или някое от своите задължения според договора за участие на борсов пазар на електрическа енергия.

4. С оглед установяване автентичността на писменото искане за плащане по гаранцията, същото трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка и потвърдено с автентично SWIFT съобщение от централата на банката, че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват БНЕБ. Искане за плащане, изпратено в пълен текст по електронен начин чрез автентично SWIFT съобщение MT 799 от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че оригиналното искане за плащане ни е изпратено с куриерска служба и че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват БНЕБ, също е приемливо, ако е редовно предявено, съобразно условията на гаранцията.

5. Настоящата гаранция е валидна до изтичане на срока й, а именно до 16:00 часа на тридесет и първи (31) януари 2018 г., на която дата престава да бъде в сила, без обаче това да засяга нашите задължения по нея във връзка с дължими суми към БНЕБ, възникнали по редовно предявени от Вас искания за плащане, постъпили при нас на адрес: ........................ преди или най-късно на горепосочената дата, които остават изцяло дължими и валидни до пълното им погасяване. В случай че денят, в който гаранцията изтича е неработен, срокът на валидност на гаранцията изтича в същия час на първия следващ работен ден.

6. Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения или връзки между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил банкрут или е в процес на ликвидация, или е разформирован, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът е получил компенсации или прихваща сума във връзка с иск срещу вас (БНЕБ). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

7. Настоящата банкова гаранция се освобождава преди изтичането на срока й на валидност само с писмено уведомление от БНЕБ за освобождаването на ……………/банка/ от отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата го банка, потвърждаваща с автентично SWIFT съобщение, че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да представляват БНЕБ или след получаване от централата на обслужващата БНЕБ банка на автентично SWIFT съобщение MT 799 за освобождаването ни от отговорност по гаранцията, или с връщането на оригинала на настоящата банкова гаранция на адрес: ……………………………………….

8. Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското законодателство и на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване (ЕПГП), Ревизия 2010, Публикация на МТК Париж, № 758, като разпоредбата на чл. 15 /а/ се изключва.9. За всички спорове, произтичащи от тази гаранция важат разпоредбите на българското право. Тези спорове са от изключителната компетентност на българския съд и се решават съобразно неговите процедурни правила.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на ……………..

Подписи и печат на издателя на гаранцията:
Каталог: bin -> documents
documents -> Доц д-р Божин Димитров Камаринчев, дмн, вма член на научното жури за защита на дисертационния труд, определен със заповед на Началника на вма №828 от 04. 06. 2015
documents -> До председателя на Научното жури определено със заповед на Началника на вма №828 от 04. 06. 2015
documents -> Военна епидемиология и хигиена
documents -> В о е н н о м е д и ц и н с к а а к а д е м и я катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” д-р Стойко Тодоров Колев
documents -> В специализирани научни издания
documents -> До председателя на научното жури, определено със заповед на началника на вма


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница