До директора на риосв- монтана у в е д о м л е н и еДата11.06.2018
Размер49.61 Kb.
#72955
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ- МОНТАНА


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

От „БОР-Г Т Г” ООД, гр.Монтана, ул.Иван Аврамов №12, ап.30,тел. 30 60 68,

БУЛСТАТ 111590592

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр.Монтана, ул.Иван Аврамов №12, ап.30

Лице за контакти: Тодор Богданов Георгиев

E-mail:

Уважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „БОР-Г Т Г” ООД, гр.Монтана,

има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на рибарник с местонахождение в ПИ №070042, местност „Бързия”, земл.с.Боровци, общ.Берковица
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението

Предложението на възложителя е свързано с изграждането на рибарник в ПИ № 070042, земл.с.Боровци.

 1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Заявеното намерение на възложителя е свързано с наличие на собствен имот в близост до път, електропровод и водно течение, свободен капацитет на територията и се отнася до изграждането в имота на:

 • рибарник;

 • очаквано средногодишно производство 10 т/год риба. 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство.

Осъществяването на намерението на възложителя е свързано с:

 • провеждане на процедура по промяна функционалното предназначение на земята;

 • изграждане в имота на рибарник за отглеждане на сладководни видове риба – шаран, толстолоб и др. 1. Необходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване, ВиК.

Транспортният достъп до имота е осигурен директно от съществуващ асфалтов път, граничещ с имота и тръгващ от асфалтов път ІV клас. Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка, както и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

За работата на съоръженията е необходимо подаване на електрическа енергия, като в имота е предвидено изграждането на електрическа уредба.

За работата на съоръжението не е необходима питейна вода. 1. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение.

Инвестиционното намерение ще се реализира за срок от три месеца – едноетапно.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, землище, поземлен имот, собственост,/. Характеристика на засегнатата територия- вид и начин на ползване на земите.

Имот № 070042 се намира в м. “Бързия”, землище с. Боровци. Същият е собственост на „БОР-Г Т Г” ООД, гр.Монтана съгласно Нотариален Акт Вх.рег.№ 1429 от 22.12.2009 г., Акт № 157, том 5, дело 912 от 2009 г.

Поземлен имот №070042 е с обща площ 7,582 дка, с начин на трайно ползване – пасище с храсти, като категорията на земята при неполивни условия е десета.

Строителството на рибарника не определя необходимостта от допълнителни площи за временни дейности извън имот №070042, т.е няма да се засягат съседни имоти. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временни дейности) ще се извърши в границите на разглеждания имот.

Съгласно скицата за имота, начина на трайно ползване на земята е пасище с храсти, което е необработваема земя, покрита с храсти и трева.

Реализирането на предложението няма пряко или косвено да засегне елементи на националната екологична мрежа , тъй като имот №070042 е извън границите на защитени зони.

Имайки предвид характера на инвестиционното предложение и значителната отдалеченост на площадката от териториалните граници на Р България не може да се говори за трансгранично въздействие.

Транспортният достъп до имота е осигурен директно от асфалтов полски път, граничещ с източната му страна и тръгващ от асфалтов път ІV клас. Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка, както и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.Засегнати елементи на Националната екологична мрежа

Реализирането на предложението няма пряко или косвено да засегне елементи на националната екологична мрежа, тъй като имот №070042 е извън границите на защитени зони.

На територията на площадката няма данни за наличието на защитени растителни и животински видове и местообитания, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

При експлоатацията ще бъде използвана електроенергия.


Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани са: строителни отпадъци – в незначителни количества по време на строителството на обекта. При експлоатацията не се очаква генериране на отпадъци.

Извозването на строителни отпадъци в периода на строителството, ако се наложи, ще се осъществи със собствен транспорт от възложителя на обекта, след съгласуване с Община Берковица, на отреденото за целта депо за строителни отпадъци.

При извършването на строителните работи, отделеният хумусен пласт ще се складира на депо в една част на площадката ( в границите на имот №070042) и ще се използва за оформяне на терена.


Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

Експертният съвет на Община Берковица, ОД “Земеделие” - Монтана


Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за Биологичното разнообразие.
Прилагам:

 • характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;

 • актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение;

 • карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя;

 • документи, доказващи уведомяване на съответната/ съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата, (ДВ бр.25/2003, изм. ДВ бр.3/2006г)

Други документи, по преценка на уведомителя:

 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба по Постановление № 201/31.08.07 год. на МС, ДВ бр.73/11.09.07 уведомлението се подава на хартиен и електронен носител

Дата:......................... Уведомител:...................................../подпис, печат/

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница