До директора на риосв – монтана уважаеми г-н/ Г/ЖОДата08.09.2017
Размер304.74 Kb.
#29778
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – МОНТАНА
УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г/ЖО

На основание Чл. 6. ал.9 от наредбата на ОВОС за изясняване на обществения интерес фирма

„ АВИАМОНТ” АД, ул. Врачанско шосе - тел./факс: 096 300 968 ; моб.: 0888627248

гр. Монтана Ви предоставя информацията съгласно приложение № 2 .


I.Информация за контакт с възложителя:
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

„АВИАМОНТ ” АД

гр.Монтана,ул.”Врачанско шосе”ПК109;

ЕИК :111039490

2.Пълен пощенски адрес. гр.Монтана,ул.”Врачанско шосе”ПК109;
3.Телефон, факс и e-mail. Тел./факс 096/300968; aviamont@abv.bg
4.Лице за контакти. Катя Георгиева Атанасова-Василева
II.Характеристики на инвестиционното предложение:
Обособяване и Сертифициране на летателна площадка „Монтана” в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол”

1. Резюме на предложението.

1.1 Летателна площадка „Монтана” е предназначена за обслужване на полети за авиационни услуги по правилата за визуални полети (ПВП) и се използва от изгрева до залеза на слънцето, в прости метеорологични условия (ПМУ) без почивни дни, като се намира под охрана 24 часа в денонощието.

1.2 Летателна площадка „Монтана” е за частно ползване. Tя може да бъде използвана по право само от въздухоплавателни средства, които имат изрично разрешение за ползване, дадено от собственика /управителя/ на площадката.

1.3 При полети за търсене и спасяване, аварийно кацане, както и полети на държавни въздухоплавателни средства, достъпът не се ограничава, като държавно въздухоплавателно средство е всяко, използвано за военни, полицейски или митнически полети, независимо от националността му.

Летателна площадка „Монтана” се състои от обособяване на три зони :

- Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност с грунтово покритие /ливади/;

- Пътеката за рулиране с крайни ивици за безопасност с грунтово покритие /ливади/;

- Перон / Съществуващ ,изграден и нает/.

Обекти на инвестиционно предложение са :

- Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност;

- Пътеката за рулиране с крайни ивици за безопасност.
1.Полосата за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайните участъци за безопасност са с размери :


 • дължина – 820 m;

 • широчина – 70 m;

- Полосата за Излитане и Кацане за Въздухоплавателни Средства е с грунтово покритие /ливади/ с направление 165° / 345° MAG и е с размери :

 • дължина – 640 m;

 • широчина – 24 m;

- Крайните участъци за безопасност /КУБ/ са :

ПИК 17 с дължина 90 m. /ширина -23 метра по цялото направление от 820 метра;

ПИК 35 с дължина 90 m. /ширина -23 метра по цялото направление от 820 метра.

- Географските координати на контролната точка на летателната площадка (средата на ПИК) са N 043° 22’ 49.9” и E 023° 15’ 54.7” (WGS-84);

- Надморската височина на КТЛ е 227 м, измерена с точност до метър спрямо морското равнище.

- Надморската височина на всеки праг е:

RWY 17 → 226 m;

RWY 35 → 227 m;

Районът на полетите от летателна площадка „Монтана” е кръг с радиус 2.0 км около КТЛ с координати N 43° 22ˈ 49.9” и Е 23° 15ˈ 54.7”

Въздушно пространство: клас GПолоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност се състои от недвижими имоти в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана, област Монтана, местност „Ливадски дол”. Площта на засегнатите имоти е 84 656 м².

Прилежащата земя е собствена , арендована, наета и декларирана за ползване от собственици и наследници- юридически и физически лица.Регистъра на засегнатите имоти за Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол” е:

N

Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

1

50030

Ливадски дол

Ливада

9.900

Лукан Генов Христов

частна

2

51001

Ливадскидол

Ливада

3.300

Кирил Славчов Ангелов

частна

3

51002

Ливадски дол

Ливада

1.700

Драган Петров Марков

частна

4

51003

Ливадски дол

Ливада

1.000

Пенчо Иванов Стаменов

частна

5

51004

Ливадски дол

Ливада

1.304

Петър Тодоров Младенов

частна

6

51005

Ливадски дол

Ливада

1.200

Камен Петков Каменов

частна

7

51006

Ливадски дол

Ливада

1.900

Георги Иванов Петков

частна

8

51007

Ливадски дол

Ливада

1.500

Румен Георгиев Бонов

частна

9

51008

Ливадски дол

Ливада

1.499

Петър Христов Генков

частна

10

51009

Ливадски дол

Ливада

2.501

АВИАМОНТ АД

юридическа

11

51010

Ливадски дол

Ливада

2.499

Цено Гаврилов Данов

частна

12

51011

Ливадски дол

Ливада

2.500

Харалампи Кузманов Христов

частна

13

51012

Ливадски дол

Ливада

3.300

Тодор Петров Маринов

частна

14

51013

Ливадски дол

Ливада

5.300

Александър Колов Алексов

частна

15

51014

Ливадски дол

Ливада

2.000

Сандо Трифонов Алексов

частна

16

51015

Ливадски дол

Ливада

4.501

Игнат Цеков Игнатов

частна

17

51016

Ливадски дол

Ливада

2.700

Денко Киров Денков

частна

18

51017

Ливадски дол

Ливада

3.050

Тодор Гълъбов Каменов

частна

19

51018

Ливадски дол

Ливада

3.050

Петко Гълъбов Каменов

частна

20

51019

Ливадски дол

Ливада

1.100

Пантелей Арсенов Първанов

частна

21

51030

Ливадски дол

Ливада

1.800

Григор Цонов Бонов

частна

22

51031

Ливадски дол

Ливада

2.062

Община Монтана

юридическа

23

42007

Ливадски дол

Ливада

4.700

Арсо Петров Симеонов


частна

24

42008

Ливадски дол

Ливада

5.999

Рангел Младенов Здравков

частна

25

42009

Ливадски дол

Ливада

8.700

Лукан Петров Цонов

частна

26

42010

Ливадски дол

Ливада

3.300

Иван Игнатов Танов

частна

27

42011

Ливадски дол

Ливада

2.300

Петър Петков Младенов

частна

Площта на засегнатите имоти - 27 броя .

 • ПИК не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

2.Пътеката за рулиране с крайни ивици за безопасност е една, с грундово покритие/ливади/ и е с размери 350 м / 25 м. находяща се в имоти: 50018 и 50019.

Регистъра на засегнатите имоти за Пътека за рулиране в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол” от 13.202дка е:Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

50018

Ливадски дол

Ливада

7.600

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

юридическа

50019

Ливадски дол

Ливада

5.602

Петър Симеонов Христов

частна

Площта на засегнатите имоти - 2 броя . Пътеката за рулиране не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

Летателна площадка “Монтана” се намира на около 4.3 км югоизточно от гр. Монтана, на 1.2 км югозападно от международен път Е79 Монтана – Враца, и на 3 км южно от възвишение „Пъстрина”. в землището на с. Крапчене с ЕКАТТЕ 39503 община Монтана2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Във връзка с Закона за Гражданското Въздухоплаване; НАРЕДБА № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) и Наредба 20 /24.11.2006 год. „За удостоверяване на експлоатационна годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоражения за наземно обслужване , за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата” фирма „АВИАМОНТ”АД и „Авиоремонтен завод”ЕООД работят под лицензионни режими с ВС / Въздухоплавателни средства/ за които е необходима базова площадка с експлоатационна годност за излитане и кацане .

Такъв е обекта на инвестиционното предложение - Обособяване и Сертифициране на летателна площадка „Монтана”.

Дейностите на „АВИАМОНТ”АД - Авиохимическо обслужване на земеделските площи на теритотията на страната и „Авиоремонтен завод”ЕООД - ремонт на Въздухоплавателни средства и авиационна техника се извършват под лицензионни режими ,които изискват покриване на определени критерии въведени от Европейското и Националното законодателство относно сграден фонд ,летателни площадки ,оборудване и обучение на техническия персонал извършващ Техническо Обслужване на Въздухоплавателните средства .

В миналото „АВИАМОНТ”АД , „Авиоремонтен завод”ЕООД и Аероклуб ”Монтана” извършваха полетите си от плошадката на Министерство на Отбраната. Поради смяна на собствеността на летателната площадка и непригодността и за извършване на полети поради липса на експлоатационна годност фирма „АВИАМОНТ”АД предприе да обособи и покрие изискванията за експлоатационна годност на базова площадка чрез инвестиционното предложениеОбособяване и Сертифициране на летателна площадка „Монтана” за да продължи своята дейност.СВИДЕЛЕЛСТВОТО САО САР/BG- АW 434-Приложение 2 /на АО /Авиационния оператор/ „АВИАМОНТ”АД извършващ специализирани авиационни дейности се ограничава с писмо на Министерство на Транспорта,информационните технологии и съобщенията с изх. №40-00-26/19.03.2013 год. в което е указан срока за сертифициране на летателните площадки в Р. България – 30.09.2013 год. отнасящ се за всички АО/Авиационни оператори/ в Р.България .

Лиценза за Техническо Обслужване и Ремонт на Авиационна Техника на „Авиоремонтен завод”ЕООД BG CAA-5003 -/ Приложение 3 / се ограничава до невъзможността да приема ВС за ремонт и предава ВС от ремонт поради липса на базова площадка с експлоатационна годност/ .

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Обектите на инвестиционното предложение: Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност ; Пътека за рулиране с крайни ивици за безопасност са свързани с Перонът разположен североизточно в имот с кадастрален номер 00257, на 350 м от северозападния праг на ПИК до Пътеката за рулиране.

Регистъра на засегнатите имоти за Перона в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол” е:

Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

00257

Ливадски дол

Ремонт на самолети

76. 458

ЕР „ ВИКТОРИ” ЕООД

юридическа

На териториата на площадката „Ремонт на самолети” са разположени хангари, складове и административни помещения ,които обслужват дейността на „Авиоремонтен завод” ЕООД и „АВИАМОНТ” АД с предмет на дейност – авиохимическо обслужване и ремонт на авиационна техника.

Обектите на инвестиционното предложение: Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност ; Пътека за рулиране с крайни ивици за безопасност граничат с имот:Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

00063

Ливадски дол

Ремонт на самолети

670.00

„СИС ЕКСПРЕС”ООД

юридическа

На териториата на площадката „Ремонт на самолети” са разположени хангари, складове и административни помещения .Обекта не работи по предназначението си - нямат дейност.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Няма други възможности за покриване на изискванията относно серифицирането на летателна площадка във връзка с наемане на площи граничещи с построената база за ремонт на самолети .5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположение на площадката - Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност ; Пътека за рулиране с крайни ивици за безопасност „Монтана” е в землището на с. Крапчене с ЕКАТТЕ 39503 община Монтана

Летателна площадка “Монтана” се намира на около 4.3 км югоизточно от гр. Монтана, на 1.2 км югозападно от международен път Е79 Монтана – Враца, и на 3 км южно от възвишение „Пъстрина”.Регистъра на засегнатите имоти за Полоса за Излитане и Кацане /ПИК/ и крайни участъци за безопасност в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол” е:

N

Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

1

50030

Ливадски дол

Ливада

9.900

Лукан Генов Христов

частна

2

51001

Ливадскидол

Ливада

3.300

Кирил Славчов Ангелов

частна

3

51002

Ливадски дол

Ливада

1.700

Драган Петров Марков

частна

4

51003

Ливадски дол

Ливада

1.000

Пенчо Иванов Стаменов

частна

5

51004

Ливадски дол

Ливада

1.304

Петър Тодоров Младенов

частна

6

51005

Ливадски дол

Ливада

1.200

Камен Петков Каменов

частна

7

51006

Ливадски дол

Ливада

1.900

Георги Иванов Петков

частна

8

51007

Ливадски дол

Ливада

1.500

Румен Георгиев Бонов

частна

9

51008

Ливадски дол

Ливада

1.499

Петър Христов Генков

частна

10

51009

Ливадски дол

Ливада

2.501

АВИАМОНТ АД

юридическа

11

51010

Ливадски дол

Ливада

2.499

Цено Гаврилов Данов

частна

12

51011

Ливадски дол

Ливада

2.500

Харалампи Кузманов Христов

частна

13

51012

Ливадски дол

Ливада

3.300

Тодор Петров Маринов

частна

14

51013

Ливадски дол

Ливада

5.300

Александър Колов Алексов

частна

15

51014

Ливадски дол

Ливада

2.000

Сандо Трифонов Алексов

частна

16

51015

Ливадски дол

Ливада

4.501

Игнат Цеков Игнатов

частна

17

51016

Ливадски дол

Ливада

2.700

Денко Киров Денков

частна

18

51017

Ливадски дол

Ливада

3.050

Тодор Гълъбов Каменов

частна

19

51018

Ливадски дол

Ливада

3.050

Петко Гълъбов Каменов

частна

20

51019

Ливадски дол

Ливада

1.100

Пантелей Арсенов Първанов

частна

21

51030

Ливадски дол

Ливада

1.800

Григор Цонов Бонов

частна

22

51031

Ливадски дол

Ливада

2.062

Община Монтана

юридическа

23

42007

Ливадски дол

Ливада

4.700

Арсо Петров Симеонов


частна

24

42008

Ливадски дол

Ливада

5.999

Рангел Младенов Здравков

частна

25

42009

Ливадски дол

Ливада

8.700

Лукан Петров Цонов

частна

26

42010

Ливадски дол

Ливада

3.300

Иван Игнатов Танов

частна

27

42011

Ливадски дол

Ливада

2.300

Петър Петков Младенов

частна

Площта на засегнатите имоти - 27 броя е 84.656 дка.

 • ПИК не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

2.Пътеката за рулиране с крайни ивици за безопасност е една, с грундово покритие/ливади/ и е с размери 350 м / 25 м. находяща се в имоти: 50018 и 50019.

Регистъра на засегнатите имоти за Пътека за рулиране в землище на с. Крапчене - ЕКАТТЕ - 39503 община Монтана,област Монтана, местност „Ливадски дол” е:Имот

Местност

НТП

Площ /дка

Име на собственика

Собственост

50018

Ливадски дол

Ливада

7.600

АГРО ФИНАНС АДСИЦ

юридическа

50019

Ливадски дол

Ливада

5.602

Петър Симеонов Христов

частна

Площта на засегнатите имоти - 2 броя е 13.202дка.Пътеката за рулиране не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Зоните за движение на ВС/Въздухоплавателни Средства/ в района на летателната площадка са три: писта за излитане и кацане (ПИК), пътека за рулиране (ПР) и перон.

ПИК е с грунтово покритие /ливади/с направление 165° / 345° MAG , дължина 640 м и ширина 24 м, което дава възможност да се изпълнява обратен завой.

Пътеката за рулиране е една, с грундово покритие/ливади/, с размери 350 м / 11 м.

Перонът е разположен североизточно в имот с кадастрален номер 257, на 350 м от северозападния праг на ПИК. Той е с асфалтобетонова настилка в добро състояние. На него се намират 6 стоянки за паркиране с общ размер 80 м / 60 м и хангари за ТO на ВС.

Летателна площадка „Монтана” е разделена на три зони: 1) ПИК; 2) Пътека за рулиране; 3) Стоянки за паркиране и Съоръжения за техническо обслужване на ВС.


 • ПИК не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

 • Пътеката за рулиране не е оградена с периметрова ограда и се охранява само при изпълнение на полети;

 • Зоната за ТО и стоянките за паркиране са оградени с периметрова ограда и се охраняват от пазачите в продължение на 24 часа.

Районът на полетите от летателна площадка „Монтана” е кръг с радиус 2.0 км около КТЛ с координати N 43° 22ˈ 49.9” и Е 23° 15ˈ 54.7”

Въздушно пространство: клас G

Полетите от/до летателна площадка „Монтана” ще се изпълняват само денем, съгласно процедурите за провеждане на полети по правилата за визуални полети (VFR), след представянето на полетен план и получаване на разрешение, съгласно Наредба № 2 за правилата за полети и в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 21.07.1999г. за извършване на полети във въздушното пространство от/ до летищата на Република България и Инструкция № 4444 от 14.06.2007г. за управление на въздушното движение.

При изпълнение на полети във въздушно пространство клас ”G” в района на летателна площадка „Монтана” и пилотажните зони, полетите се изпълняват на височини до 2000 m по “QNH” като информационно обслужване се осъществява от ЦПИ. Управлението на полети от и за летателна площадка „Монтана” се осъществява от ЦПИ.

Минимума за провеждане на полети във въздушното пространство клас”G” е както следва:


 • за вертолети (cat.H) полетите се провеждат извън облаци и при наличие на визуален контакт с терена и при видимост равна или по голяма от 3000 m;

 • за самолети ( cat.A) полетите се провеждат извън облаци и при наличие на визуален контакт с терена и при видимост равна или по голяма от 3000 m;

 • за другите въздухоплавателни средства полетите се провеждат при долна граница на облаците равна или по голяма от 450 m и видимост равна или по голяма от 5 km.

Полетите от летателната площадка се изпълняват само денем по Правилата за Визуални Полети.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не е неоходима нова пътна инфраструктура. Не е неоходима промяна на съществуваща пътна инфраструктура.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Почистване и поддържане на ливадите.


9. Предлагани методи за строителство.

Не са предвидени.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Не са предвидени.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Не са предвидени.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

За предпазване от замърсяване на повърхностните води и почвите от ГСМ на ЛП „Монтана” се приемат следните мерки: • Зареждането с ГСМ се изпълняват строго с предписаните авиационни стандарти и технологиите предписани в РЛЕ на типа ВС;

 • Замърсената почва (ако е допуснат разлив) се отстранява по най-бързия начин;

 • Замърсената почва се складира в непромукаеми найлонови чували и се предава в специализирани складове определени от Община Монтана, за третиране на опасните отпадъци.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не са предвидени.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Сертифициране на летателна площадка „Монтана” съгласно Наредба 20 /24.11.2006 год. „За удостоверяване на експлоатационна годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоражения за наземно обслужване , за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата”включващо:

- Изработване на „РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕТАТЕЛНАПЛОЩАДКА „МОНТАНА”;

- Изработване на ПРОГРАМА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛЕТАТЕЛНА ПЛОЩАДКА „МОНТАНА”;

- Изработване на Акт за основните характеристики и техническо състояние на летателна площадка “Moнтана”;

- Изработване на геодезическа снимка;

- Получаване на разрешение, издадено съгласно чл. 82, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда;

- Подаване на заявление до Главен Директор "Гражданска Въздухоплавателная Администрация"

- Проверка от Комисия на ГД "ГВА" на документите по чл. 18, ал. 2, и спазването на

изискванията по чл. 16 и 17 съгласно Наредба 20 /24.11.2006 год. , за удостоверяване на експлоатационна годност на летателна площадка.


15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
ВС, които използват ЛП „Монтана”, имат относително малка вместимост на резервоарите за гориво и масло. Потенциалните аварийни ситуации могат да възникнат в процеса на зареждане с гориво на ВС и следствие на извънредна ситуация по време на кацане и излитане на ВС. Макар, че следствие на малкото количество гориво за зареждане и това, което е на борда на ВС, се предвиждат мерки за недопускане запалването на разлятото гориво и за ограничаването на замърсяването на почвата.

В случай на разливане на ГСМ в процеса на зареждане на ВС, е необходимо да се предприемат следните мерки:

Зареждането с ГСМ да се прекрати НЕЗАБАВНО;


 • Съдовата вместимост и шланга незабавно да се отстранят от ВС и да се поставят колкото се може по-далеч от ВС;

 • Уведомява се Отговорника за аварийно-спасителни работи с оглед осигуряване на допълнителни противопожарни средства;

 • Замърсеният участък от почвата се събира и се складира в найлонови чували;

 • Мястото се покрива с нова пръст и се полива с вода.

16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

 1. Основни типове авиационни инциденти

 • Отказ на двигател. Откази на повече от един двигател на едно и също ВС, а също откази, които не се ограничават с двигателя, с изключение на повреда на лопатките на компресора и лопатковия венец на турбината.

 • Пожари. Пожари по време на полет, включително запалване на двигател, които са се разпространили и извън пределите на двигателя.

 • Събития, свързани с безопасното прелитане над препятствия и над намиращата се отдолу местност. Произшествия, които са довеждали до опасност от сблъскване или до фактическо сблъскване със земята, или с препятствия.

 • Влошаване на устойчивостта и управляемостта по време на полет. Събития, които са предизвикали трудности при управлението на ВС, например откази на системите на ВС, метеорологични явления, излизане извън границите на утвърдения режим на полет.

 • Инциденти при излитане и кацане. Такива събития, като недолитане до пистата за излитане и кацане (ПИК), излизане зад края или извън страничните граници на ПИК, кацане с прибран колесник.

 • Инциденти при рулиране и на земята. Такива събития, като излизане на ВС извън носещата повърхност на перона или пътеките за рулиране, сблъсквания между ВС и ВС или между ВС и подвижно или неподвижно препятствие.

 • Загуби на работоспособност от летателния екипаж. Неспособността на който и да е член на летателния екипаж, чието присъствие в кабината е необходимо, да изпълнява определените му задължения, вследствие на влошаване на здравословното му състояние.

 • Разхерметизация, довела до аварийно снижение.

 • Опасно сближаване и други инциденти, свързани с въздушното движение. Опасни сближавания и други опасни инциденти, свързани с въздушното движение, вкл. погрешни процедури или откази на оборудване.


III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Съгласни Приложение 1.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Наследнициците –ползватели на земи в землището „Ливадски дол” нямат претенции към инвестиционното предложение.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

В Местността „Ливадски дол „ са определени зони с номера 50; 51 и 42.


4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;Национална екологична мрежа.

Не са известни.


4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Ливади – IV категория.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Няма други възможности за покриване на изискванията относно серифицирането на летателна площадка във връзка с наемане на площи.IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

Подобрябане на ливадите и поддържаянето им.


1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква .


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействия не са определени.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Не е регистрирано.


5. Вероятност на поява на въздействието.

Не е регистрирана .


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За предпазване от замърсяване на повърхностните води и почвите от ГСМ на ЛП „Монтана” се приемат следните мерки:


 • Зареждането с ГСМ се изпълняват строго с предписаните авиационни стандарти и технологиите предписани в РЛЕ на типа ВС;

 • Замърсената почва (ако е допуснат разлив) се отстранява по най-бързия начин;

 • Замърсената почва се складира в непромукаеми найлонови чували и се предава в специализирани складове определени от Община Монтана, за третиране на опасните отпадъци.

8. Трансграничен характер на въздействията

Няма

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница