До директора на риосв – пловдивДата10.10.2018
Размер74 Kb.
#83928
ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ –

ПЛОВДИВ.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение


от Илия Костадинов Илиев, ЕГН 4708054428,

гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев” № 16

български гражданин
(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)

………………………………………………………………………………...........................


(седалище и единенидентификационен номер

наюридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев” № 16
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0886200139, geomer_eood@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: …………………………..
………………………………………………………………………………...........................
Лице за контакти: Спас Павлов
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
На Ваш изх. № ОВОС – 200/01.04.2016 г. представяме исканата допълнителна информация за инвестиционното предложение на Илия Костадинов Илиев :

промяна предназначение на земеделска земя за обект:”Обществено обслужващи, сладова дейност и офиси”
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението

Процедура промяна предназначение на земеделска земя за обект “ Обществено обслужващи, сладова дейност и офиси ”.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване насъществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвиден иизкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се изработване на ПУП-ПРЗ за „Обществено обслужващи, сладова дейност и офиси ”, като от имота се обособява УПИ, в който ще се изгражда склад за промишлени стоки с РЗП от около 450-500 кв.м. В склада няма да се съхраняват средства за растителна защита и други опасни вещества. Втората сграда ще бъде на два етажа (първия етаж за магазини, а втория за офиси) от по около 150 кв.м. на етаж.

Новото строителство и изгражданата инфраструктура ще се доказва със схеми по всички части – Ел., ВиК и пътна връзка, а строителството ще бъде в границите на застрояване след одобрен и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствени или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган

по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Имотът няма пряка връзка с имоти с променено предназначение и в близост няма имоти с променено предназначение застроени и незастроени.
4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземленимот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)


Площадката на инвестиционното предложение се намира на територията на КВС на с. Брестник, ПИ 023022, местност ”Хаджиосманица – оранжерии”, Община”Родопи”, географски координати:


№ точка

N

E

1

42° 03' 40",91

24° 46' 35",75

2

42° 03' 38",53

24° 46' 36",62

3

42° 03' 37",43

24° 46' 35",13

4

42° 03' 38",91

24° 46' 33",18


ПИ 023022 е с площ 4310 кв.м. Имотът граничи от север с ПИ 023003 – път ІV клас, от изток с ПИ 023023 – земеделска земя, от юг с ПИ 023004 – напоителен канал и от запад с ПИ 023030 – земеделска земя. Транспортното обслужване на имота сеосъществява от ПИ 023003 – път ІV клас . Не засяга обекти на културно наследство.

Захранването на новообразувания УПИ в рамките на заявената мощност ще се извърши с полагане на кабел 1кV , след изграждане на трафопост в имота, съгласно становище от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД , КЕЦ Стамболийски.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Разглежданата площадка е отдалечена от селото и водоснабдяването за битови и противопожарни нужди ще се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец с дълбочина до 15 м. По предварителни данни , необходимото водно количество за всички консуматори на площадката се определя на 0.52 л/сек. Местоположение на сондажа – координати: N 42º03'37,9" ; E 24º46'35,2". Сондажният кладенец ще се окомплектова с ПС и помпена група за битови и ПП нужди. Вода за питейни нужди Възложителят ще осигури с автомати за минерална или трапезна вода – съгласно Писмо на „ВиК” ЕООД – Пловдив .

Площадковите водопроводни мрежи ще се изпълнят с полиетиленови тръби висока плътност РЕ-НD ф90 и ф63.

Необходимото водно количество за външно пожарогасене се определя на 10 л/сек. и ще се осигурява чрез ПХ 70/80 ситуиран на входа на имота.
6. Очаквани общи емисиина вреднивещества във въздуха по замърсители:
…………………………………………не……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….


7. Отпадъци, които сеочаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителството на обекта се очаква да се генерират строителни отпадъци, които ще се извозват до депо за строителни отпадъци в с. Първенец.

Битови и производствени отпадъци по време на експлоатацията на обекта – палети за транспорта, опаковки на стоките ще се събират от сметоизвозващата фирма на Общината. За целта до приемателната комисия ще се получи разрешение по ЗУО.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини затретирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Събраните отпадни битови води от площадката ще се отвеждат в съществуващ външен колектор от бетонови тръби ф600, отвеждащ водите на с. Брестник и гр. Куклен в ПОСВ гр. Пловдив.Дъждовните води ще се отвеждат повърхностно и ще се използват за напояване на зелените площи на площадката.
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване наголеми аварии и ограничаване на последствията от тях)
………………..…………………………….няма………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаитепочл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….


Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласноизискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставената услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 18.04.2016 г. Уведомител: ……………………(подпис)

(Спас Павлов) - пълномощникКаталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница