До директора на риосв -смолян у в е д о м л е н и еДата13.10.2018
Размер72 Kb.
#85255

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ -Смолян

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение
от ЕВН България Електроразпределение АД ……………

/ фирма или имена на физическо лице /

...гр.Пловдив 4000,обл.Пловдив,общ.Пловдив, район Централен,ул.Христо Г.Данов N 37 ....

/адрес по съдебна регистрация или адрес по постоянно местоживеене /


КЕЦ Златоград, гр.Златоград 4980, ул.Хан Аспарух 14

Телефон, факс и е-mail: /070014500-1-20520/; /030714503/; /zlatograd@evn.bg

Ръководител КЕЦ Златоград - инж.Иван Павлов ..................................................................

.....................................................................................................................................................................


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ по преписката:

инж.Вели Чаушев,гр.Златоград,ул.Хан Аспарух 14, GSM 0882834596 ,факс 030714503,

е-mail:veli.chaushev@evn.bg

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че имам/е следното инвестиционно намерение:

ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НН 0,4кV с.ЕРМА РЕКА и МТТ НА ЖР СТЪЛБ №96 ОТ ВСН ЕРМА.

/точно наименование на инвестиционното намерение/
Характеристика на инвестиционното намерение:
1. Резюме на намерението

Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на нов въздушен електропровод 0,4kV изпълнено с усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 и монтиране на метално табло трансформатор (МТТ),чието основно предназначение е пренос и разпределение на електрическа енергия.Общата използвана площ за сервитут при реализиране на инвестиционното намерение ще бъде 624 m2. Сервитута на новия електропровод 0,4кV в участъка от МТТ до ЖБ стълб №2 съвпада със сервитута на електропровод 20кV Ерма.За реализирането на намерението ше се използва съществуваща пътна инфраструктура.Предвиждат се изкопни работи за направа на фундаменти на 8 бр. стълбове НН.Дълбочината на изкопа ще е до 2m.Изкопа ще се извършва механизирано без взрив.С реализиране на проекта ще се подобри качеството на напрежението в населеното място - имот 11003 с. Ерма река ,ЕКАТЕ 27588 .2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Новомонтираното МТТ ще се монтира и присъедини към електропреносната мрежа при съществуващ ЖР стълб №96 от въздушен електропровод 20кV„Ерма3. Местоположение на площадката

МТТ е се монтира на съществуващ ЖР стълб на ел.провод 20кV Ерма извод от п/я Конски дол с координатиUTM35N

X: 331688

Y: 4587051

UTM34N

X: 833138

Y: 4592766

WGS84

X: 24.985994

Y: 41.417393

Трасето на ВЛНН 0,4кV започва от МТТ минава през точки с координати:

Т.1 ЖБ стълб №2 -CoordinatesUTM35N

X: 331699

Y: 4587027

UTM34N

X: 833151

Y: 4592743

WGS84

X: 24.986131

Y: 41.417181

Т.2 ЖБ стълб №6 Coordinates

UTM35N

X: 331820

Y: 4587022

UTM34N

X: 833273

Y: 4592746

WGS84

X: 24.98759

Y: 41.417161

Т.3 ЖБ стълб №8
Coordinates

UTM35N

X: 331888

Y: 4587050

UTM34N

X: 833339

Y: 4592779

WGS84

X: 24.988394

Y: 41.417428


4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,

По време на строителството ще бъдат необходими основни строителни материали: кофраж, бетон, изготвено в заводски условия метално табло трансформатор, проводници, машинно оборудване – бетоновоз, автокран.

Материалите се доставят от местни фирми-доставчици. При изграждане на обекта необходимите посочени материали ще се доставят от град Златоград.

По време на експлоатацията не е необходимо използване на природни ресурси.


5. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени),

- В процеса на строителство не се предвиждат отпадъчни води


6. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие;

Обектът не попада в защитени зони от Натура 2000.

Сред установените в близост до площадката растителни и животински видове няма такива, включени в Червената книга на България. Реализацията на обекта не отнема местообитания и не засяга консервационни значими видове, които са цел на опазване от обособените защитени зони. По време на строителството предвид кратките срокове и разположението на обекта в непосредствена близост до път не се очаква да настъпи безпокойство на хабитатите на животинския свят. При всички строителни работи факторът шум не е по-висок от нормалния за района.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;


Би­то­ви от­па­дъ­ци:

То­ва са от­па­дъ­ци­те, ко­ито се по­лу­ча­ват в ре­зул­тат от жиз­не­на­та дейност на хо­ра­та работещи на строителната площадка по време на строителството. Тях­но­то ко­ли­чес­т­во съг­лас­но сред­на­та нор­ма за стра­на­та от 315 до 947 kg./ж./го­диш­но .

При описаният много кратък срок на строителство (мах. 15 дни заедно с комплексните изпитания при експлоатационни условия) и при мах. 5 броя работници и технически персонал за изпълнение на строежа количеството битови отпадъци е пренебрежимо малко.По време на експлоатацията на съоръжението – ел. провод, няма да се генерират битови отпадъци;
Тех­но­ло­гич­ни от­па­дъ­ци:

Стро­ител­ни­те от­па­дъ­ци (земни маси) ще се използват за обратно засипване на изкопите и рекултивация .

Кофражни дъски ,които ще се транспортират до складовете на EVN и ще се използват за следващи нужди при строителство.

Общият обем на изкопа е 11 м3

Не се очакват други видове отпадъци след изграждане на съоръжението.

Не се очаква негативно въздействие върху околната среда.
П р и л а г а м :
ДАНЕ□ 1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното намерение /ПУП с обяснителна записка, част ВиК, Електро, Транспортно-комуникационна, технологична и др./

ДАНЕ□ 2. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите трайно, временно;

ДАНЕ□ 3. Актуални скици и партиди на имотите, в които ще се реализира инвестиционното намерение – с валидност 6месеца.

ДАНЕ□ 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя 1:5000 – 10 000;

ДАНЕ□ 5. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява, заповед за изготвяне на ПУП).

ДАНЕ6. Уведомление в два екземпляра на електронен носител.

Други документи, по преценка на уведомителя:

1.Скица проект с нанесено трасе на ВЛНН.

2.Скица от Общинска служба по земеделие заверена в община Златоград

3. Уведомление до община Златоград за инвестиционно намерение - заявление за издавание на безвъзмездно право на преминаване през общински път с печат вярно с оригинала.

4.............................................................................................................................................................

5...............................................................................................................................................................

6.............................................................................................................................................................

7...............................................................................................................................................................
Дата:......................... Уведомител:.....................................

/п о д п и с, п е ч а т/


Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница