До Директора на риосв б у р г а с ув е д о м л е н иеДата03.01.2017
Размер143.54 Kb.
#11613
До

Директора на

РИОСВ

Б У Р Г А С

УВ Е Д О М Л Е Н ИЕ

ОТНОСНО: Информация и уведомление чл.10, ал.1 (Приложение 1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по отношение инвестиционно предложение за „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите“.
І. Информация за възложителя

„Вайс Профил“ ООД, ЕИК 131008918, гр.София, район „Надежда“, ”Илиенско шосе” № 8.Адрес за кореспонденция:

тел: +359 2 8109100, връзка с нас: http://weissprofil.bg/?menu=contactsЛице за контакти:

Димитър Златанов Хрусафов


Уважаеми г-н Директор,

В съответствие с чл. 10, ал. 1, Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) Ви информираме за инвестиционното намерение на възложителя: „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите“


II. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите“. Поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 са съответно с площ 7004 кв.м и 8000 кв.м, като и двата имота са с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“. Показателите за застрояване са следните: максимална етажност 3 етажа/h=10 м, максимална плътност на застрояване 60 %; минимално озеленяване 20%, Кинт до 2 (съгласно ОУП на гр.Бургас имотите попадат в устройствена зона Смф, за които са допустими следните градоустройствени показатели: максимална етажност 7 етажа/h=21 м, максимална плътност на застрояване 60 %; минимално озеленяване 20%, Кинт до 4). С Решение за изработване на ПУП с изх.№148/30.08.2012 г. на Община Бургас е допуснато изработване на ПУП-ПУР за обслужващи улици за транспортно обслужване на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас. Предлага се проектиране на улица с габарит 9 м. от о.т.41 до о.т.42 в обхвата на имоти 07079.2.1746 и 07079.2.1363 по КК на гр.Бургас и улица от о.т.9 от ПУП-ПРЗ за стопански двор, о.т.43 до о.т.49, съвпадаща с о.т.07079.2.1801.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на:

- една сграда, включваща складова база за PVC и алуминеви профилни системи за врати и прозорци (PVC и алуминева дограма), както и търговска част;

- една сграда за шоурум, в която ще бъде изложена продукцията, произвеждана от „Вайс Профил“ ООД;

- обслужваща улица о.т.41 до о.т.42 в обхвата от ПИ 07079.2.1746 до 07079.2.1363;

- обслужваща улица от о.т.9 /от ПУР-ПР за стопански двор/, о.т.43, о.т.50, о.т.44, о.т.45, о.т.46, о.т.47, о.т.48 до о.т.49=о.т.3 от ПУП-ПУР за ПИ 07079.2.1801.

Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез ел.провод, явяващ се отклонение от този, захранващ с електроенергия автосервиза на Hyndai южно от имот 07079.2.1363, както и посредством довеждащ тръбопровод, отклонение от водопроводната мрежа.

За строителните работници ще бъдат осигурени химически тоалетни, за чието периодично почистване ще се сключи договор с лицензирани за извършване на дейността фирми.

При експлоатацията на складовата база ще се образуват битово-фекални отпадъчни води. Третирането на отпадъчните води от обекта ще се осъществи чрез изграждане на канализационене колектор за включване в градската канализационна мрежа на гр. Бургас и от нея до пречиствателна станция за отпадъчни води.а) Местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище
Поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 са съответно с площ 7004 кв.м и 8000 кв.м, като и двата имота са с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“. Предлага се проектиране на улица от о.т.41 до о.т.42 в обхвата на имоти 07079.2.1746 и 07079.2.1363 по КК на гр.Бургас и улица от о.т.9 от ПУП-ПРЗ за стопански двор, о.т.43 до о.т.49, съвпадаща с о.т.07079.2.1801. Трасето на улицата започва от пред имот 07079.2.1746, преминава малко по-на север като обслужва имот 07079.2.1363, където се включва в път в процедура. Проектната улица е с габарит 9 м и тротоар с ширина 2 м от страната на имотите и 1 м откъм път I-6 „София Бургас“, където по-малко ще се ползва от пешеходци. Улицата от о.т.41 до о.т.42 ще бъде с обща площ 1535 кв.м, за изграждането на която ще бъде отнета площ 573 кв.м земеделска земя.

По време на строителството ще е необходима площадка с площ до 100 м2, където ще бъдат разположени два фургона за строителите и складиране на инструменти и материали и една химическа тоалетна за работниците. Тази площадка ще бъде изцяло ситуирана в разглеждания терен. Предварително ще бъде отделен хумусния слой и едва тогава ще бъдат поставени фургоните и тоалетната.


Теренът на ИП не попада в защитени територии и в защитени зони. Най-близко разположени са ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG 0000270 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG 0000270 за опазване на природните местообитания и подлежи на процедура по чл. 31, ал. 4 от закона за биологичното разнообразие.


б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;
Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши в рамките на около 180 работни дни от датата на издаване на строително разрешително.
в) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа

Теренът на ИП не попада в защитени територии и в защитени зони. Най-близко разположени са ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG 0000270 за съхранение на дивите птици и ЗЗ "Атанасовско езеро" с код BG 0000270 за опазване на природните местообитания.

Цели на опазване на ЗЗ “Атанасовско езеро” с код BG 0000270 по Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007г. на МС:

- Запазване на площа на природните местообитания на видове и техните популации предмет на опазване в рамките на защитената зона;

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

- Възстановяване при необходимост на площта и истественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Природни местообитания:

1150* Крайбрежни лагуни (Coastal lagoons) Крайбрежни лагуни. Това са плитки крайбрежни басейни, напълно или частично отделени от морето с пясъчна коса или с брегови валове. Солеността им е различна от тази на морето. Лишени са от растителност или се населяват със съобщества от класовете Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea, Charetea, Phragmitetea. Характерни са над 30 растителни видове, сред които Ruppia maritime, Potamogeton pectinatus, Zostera marina, Phragmites australis, Lemna trisulca и други.

2110 Зараждащи се подвижни дюни (Embryonic shifting dunes) Зараждащи се подвижни дюни. Те включват, както типичната плажна ивица, почти лишена от растителност, така и нейната по-издигната част в основата на високите дюни, от ръба им към морето. Десетки са характерните, за това местообитание, видове растения:

Cakile maritime ssp. euxina, Salsola ruthenica, Xanthium italicum, Lactuca tatarica и други.

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени

1410 Средиземноморски солени ливади

1530 * Панонски солени степи и солени блата

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi Бозайници: Видра /Lutra lutra/, Малък подковонос /Rhinopophus hipposideros/, Лалугер /Spermophilus citellus/, Пъстър пор /Vormela peregusna/

Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка /Bombina bombina, Ивичест смок /Elaphe quatuorlineata/, Обикновена блатка костенурка /Emys orbicularis/, Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/, Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/, Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/ Безгръбначни: Бисерна мида/Unio crassus/

Защитена зона „Атанасовско езеро” с код BG0000270 по Директивата заптиците, обявена със Заповед №РД-839 от 17 ноември 2008г от Министъра на околната среда и водите, ДВ бр.108/2008г., се обявява с цел:

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

- Възстановяване на местообитания на видовете птици по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Видовете, обект на опазване в защитената зона са:Видове птици, по чл.6, ал.1 т.3 от Закона за биологичното разнообразие: голяма бекасина (Gallinago media), малка чайка (Larus minutus), жълтокрак брегобегач /Xenus cinereus/, малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), златистопер дъждосвирец /Pluvialis apricaria/, розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), синьогушка /Luscinia svecica/, планински дъждосвирец (Charadrius morinellus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), ръждив ангъч /Tadorna ferruginea/, гривеста чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), поен лебед (Cygnus cygnus), пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), червеногуша гъска (Branta ruficollis), червеногуша мухоловка /Ficedula parva/, червен ангъч (Tadorna ferruginea), белоока потапница (Aythya nyroca), малък нирец (Mergus albellus), тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), черночела сврачка /Lanius minor/, морски орел (Haliaeetus albicilla), египетски лешояд (Neophron percnopterus), тръноопашата патица /Oxyura leucocephala/, белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), малка белочела гъска /Anser erythropus/, орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), царски орел (Aquila heliaca), обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), розово фламинго (Phoenicopterus ruber), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, вечерна ветрушка (Falco vespertinus), малък сокол (Falco columbarius), средиземноморски сокол (Falco eleonorae), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), голяма пъструшка (Porzana porzana), шипокрила калугерица (Hoplopterus spinosus), средна пъструшка (Porzana parva), малка пъструшка (Porzana pusilla), червеногуш гмуркач /Gavia stewllata/, Ливаден дърдавец (Crex crex), сив жерав (Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), турилик (Burhinus oedicnemus), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), златиста булка (Pluvialis apricaria), козодой /Caprimulgus europaeus/, бойник (Philomachus pugnax), мраморна патица (Marmaronetta angustirostris), тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), малък горски водобегач (Tringa glareola), белоопашат морски орел /Haliaeetus albicilla/, малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), дългоклюна чайка (Larus genei), дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), каспийска рибарка (Sterna caspia), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), речна рибарка (Sterna hirundo), белочела рибарка (Sterna albifrons), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), земеродно рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), полска бъбрица (Anthus campestris), водно шаварче (Acrocephalus paludicola), червеногърба сврачка (Lanius collurio).

Видове птици, по чл.6, ал.1 т.4 от Закона за биологичното разнообразие:

черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), голям гмурец (Podiceps cristatus), голям нирец /Mergus merganser/, обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед (Cygnus olor), посевна гъска (Anser fabalis), фиш (Anas рenelope), сива гъска (Anser anser), сива патица (Anas strepera), зимно бърне (Anas crecca), голяма белочела гъска (Anser albifrons), бял ангъч (Tadorna tadorna), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), плоскоклюн блатобегач (Limicola falcinellus), брегова лястовицашилоопашата патица (Anas acuta), лятно бърне (Anas querquedula), клопач (Anas clypeata), червеноклюна потапница (Netta rufina), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), ледена потапница (Clangula hyemalis), кадифена потапница (Melanitta fusca), звънарка (Bucephala clangula), среден нирец (Mergus serrator), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), северен мишелов (Buteo lagopus), степен орел (Aquila nipalensis), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), орко (Falco subbuteo), крещалец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), стридояд (Haematopus ostralegus), обикновен пчелояд /Merops apiaster/, речен дъждосвирец (Charadrius dubius), пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), планински дъждосвирец (Charadrius morinellus), сребриста булка (Pluvialis squatarola), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), трипръст брегобегач (Calidris alba), малък брегобегач (Calidris minuta), северен мишелов /Buteo lagopus/, брегова лястовица /Riparia riparia/, чернокрил огърличник (Glareola nordmanni), сив брегобегач (Calidris temminkii), кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), голям свирец (Numenius arquata), малка бекасина (Lymnocryptes minimus), средна бекасина (Gallinago gallinago), черноопашат крайбрежeн бекас (Limosa limosa), черноопашат крайбрежен бекас /Limosa limosa/, пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), малък свирец (Numenius phaeopus), голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), голям горски водобегач (Tringa ochropus), пепеляв брегобегач (Xenus cineres), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), камъкообръщач (Arenaria interpres), среден морелетник (Stercorarius parasiticus), речна чайка (Larus ridibundus), чайка буревестница (Larus canus), малка черногърба чайка (Larus fuscus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

В границите на защитената зона се забранява:

- залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

- използването на пестициди и минерални торове в пасища;

- косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;

- паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

- изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

С Решение за изработване на ПУП с изх.№148/30.08.2012 г. на Община Бургас е допуснато изработване на ПУП-ПУР за обслужващи улици за транспортно обслужване на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас.

Съгласно действащия ОУП на община Бургас имотите попадат в устройствена зона Смф.

Най-близката защитена територия до обекта е ПР „Атанасовско езеро “.

Не се очаква косвено и пряко въздействие върху прилежащата защитена територия и прилежащите части от защитената зона и техните обитатели и местообитания с консервационна значимост, при реализиране и експлоатацията на инвестиционното предложение. Целостта на защитената зона не е застрашена от негативни въздействия, тъй като процеса на реализацията на ИН не е свързано с въздействие върху екологичните условия – загуба на местообитания, фрагментация, нарушаване на традиционния видов състав, микроклиматичните условия и др. на Зоната.

Не се очакват въздействия върху редки и застрашени видове растения и техните местообитания на територията на разглеждания терен, тъй като локалитети на такива видове на територията на имота няма.

По отношение на местоположението, ИП няма алтернатива.

Анализирани са архитектурния дизайн и основните технологии за изграждане на предвидените сгради.

Поставена е задача при избора на техническите решения да се гарантират следните стандарти и параметри:

Техническото оборудване да съответства на следните параметри:

• високо качество на материалите

• ниска консумация на енергия

• дълъг експлоатационен живот

• лесна за потребителя експлоатация

• ниска себестойност

• високо ниво на ефективност

- Експлоатацията на отделните елементи на ИП да бъдат с ниски разходи по отношение на консумацията на електроенергия, поддръжката и обслужването на инсталацията;

- шумовите емисии извън сградите и помещенията да осигуряват спазване на съответните норми;

- възможните атмосферни емисии от предвидените дейности да са минимални и не водят до увеличаване на съществуващото замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите райони.г) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и друго строителство

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите“. Поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 са съответно с площ 7004 кв.м и 8000 кв.м, като и двата имота са с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на:

- една сграда, включваща складова база за PVC и алуминеви профилни системи за врати и прозорци (PVC и алуминева дограма), както и търговска част;

- една сграда за шоурум, в която ще бъде изложена продукцията, произвеждана от „Вайс Профил“ ООД;

- обслужваща улица о.т.41 до о.т.42 в обхвата от ПИ 07079.2.1746 до 07079.2.1363;

- обслужваща улица от о.т.9 /от ПУР-ПР за стопански двор/, о.т.43, о.т.50, о.т.44, о.т.45, о.т.46, о.т.47, о.т.48 до о.т.49=о.т.3 от ПУП-ПУР за ПИ 07079.2.1801.

Показателите за застрояване са следните: максимална етажност 3 етажа/h=10 м, максимална плътност на застрояване 60 %; минимално озеленяване 20%, Кинт до 2 (съгласно ОУП на гр.Бургас имотите попадат в устройствена зона Смф, за които са допустими следните градоустройствени показатели: максимална етажност 7 етажа/h=21 м, максимална плътност на застрояване 60 %; минимално озеленяване 20%, Кинт до 4).

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-220-ПР/10.05.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти №№060094 и 060095, местност „Под шосето“, гр.Бургас, община Бургас“, с възложител „Вайс Профил‘ ООД.

д) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.

Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез ел.провод, явяващ се отклонение от този, захранващ с електроенергия автосервиза на Hyndai южно от имот 07079.2.1363, както и посредством довеждащ тръбопровод, отклонение от водопроводната мрежа.

За строителните работници ще бъдат осигурени химически тоалетни, за чието периодично почистване ще се сключи договор с лицензирани за извършване на дейността фирми.

При експлоатацията на складовата база ще се образуват битово-фекални отпадъчни води. Третирането на отпадъчните води от обекта ще се осъществи чрез изграждане на канализационене колектор за включване в градската канализационна мрежа на гр. Бургас и от нея до пречиствателна станция за отпадъчни води.

Предвижда се изграждане на обслужващи улици за транспортно обслужване на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас. Предлага се проектиране на улица с габарит 9 м. от о.т.41 до о.т.42 в обхвата на имоти 07079.2.1746 и 07079.2.1363 по КК на гр.Бургас и улица от о.т.9 от ПУП-ПРЗ за стопански двор, о.т.43 до о.т.49, съвпадаща с о.т.07079.2.1801.

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Липсва каквото и да е противоречие на инвестиционното предложение с предвижданията на ОУП на община Бургас за тази част от нейната територия.

Предвижда се стартиране на процедура по изработване и одобряване на ПУП-План за улична регулация за обслужващи улици и за издаване на разрешение за строеж за улицата и за складовата база, по реда на раздел III от Закона за устройство на територията, от Гл.Архитект на Община Бургас.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение №БС-220-ПР/10.05.2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти №№060094 и 060095, местност „Под шосето“, гр.Бургас, община Бургас“, с възложител „Вайс Профил‘ ООД.

С Решение за изработване на ПУП с изх.№148/30.08.2012 г. на Община Бургас е допуснато изработване на ПУП-ПУР за обслужващи улици за транспортно обслужване на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас.

Възложителят предвижда да изгради складовата база с параметри и показатели, както заявените през 2008 г.Уважаеми г-н Директор,

Във връзка с чл. 10, ал. 1 (Приложение 1. т. Б) Ви информираме, че разглежданият терен през годините е използван за селскостопански нужди (производство на зърнени култури). С приемането на ОУП на община Бургас, имота попада в зона Смф – смесена многофункционална зона. Нашето желание е да изградим и развием дейности без вредно влияние и без вредни емисии като подобрим условията за търговска дейност и достъп до нашите продукти до по-широк кръг от граждани.


Уважаеми г-н Директор,

На база изложеното, моля по смисъла и реда на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършвне на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони да приемете настоящето като уведомление от страна на възложителя за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова и търговска база за промишлени стоки и шорум в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас (бивши имоти 060094 и 060095 по КВС), местност „Под шосето“, гр.Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имотите“.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на Наредбата за условията и реда за извършвне на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Уведомител:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Уведомление по чл. 10 (Приложение 1, ал. 1) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти иинвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони.2. Актуална скица на имотите и трасета на обслужващите улици, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница