До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и еДата15.01.2017
Размер63.79 Kb.
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
От „Карпио КТ” ЕООД, ЕИК203179471, гр. Несебър, ул. „Преслав” № 4,

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „Преслав” № 4, тел: 0886 700 925

Телефон, факс и е-mail: тел: 0886 700 925

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител Петьо Георгиев Тенев

Лице за контакти: Петьо Георгиев Тенев

Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че „Карпио КТ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение на възложителя е за Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос.

„Карпио КТ” ЕООД, като концесионер на яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос (Партида № О- 0998 в националния концесионен регистър за концесия, представена, от общината) извършва рибостопанска дейност, отглеждане на риба за консумация и за спортен риболов в по-горе посочения водоем.

Извършва се зарибяване на водната площ със следните видове: шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophtalmichtys molitrix), пъстър толстолоб (Hypophtalmichtys nobilis) и бял амур (Ctenopharyngodon idella). Като съпътстващи видове се отглеждат сребриста каракуда (Carassius carassius), а при внасяне на зарибителния материал епизодчно се появяват щука (Esox lucius), бяла риба (Sander lucioperca), червеноперка (Scardinius erytrophtalmus), лин (Tinca tinca) горчивка (Rhodeus sericeus) и др. Средногодишното производство е около 5 000 кг риба за консумация и спортен риболов.

Рибите се подхранват с храни, които отговарят на европейските стандарти за качество. След направения улов, рибата се транспортира директно в търговската мрежа, без да се съхранява на територията на обекта.

Дейността се осъществява от двама служители, които работят на двусменен режим. За съхранение на инвентра, фуража и пребиваване на служителите се ползват, изградени от предишния ползвател временни стопански постройки.

През пролетта в язовира се извършва естествено размножаване на шарана и изкуствено зарибявване със зарибителен материал (рибки с тегло 30-150 г) и личинки от бял толстолоб, пъстър толстолоб и бял амур. След достигане на стоково тегло и излавяне на произведената риба за консумация язовирът отново се зарибява с със зарибителен материал. Рибата ще се храни с гранулиран фураж и мляно зърно, които се съхраняват на склад – временна стопанска постройка изградена от предишния ползвател.

След достигане на необходимия размер произведената риба за консумация се излавя с гриб.

Дейността е съществуваща, като уведомлението се извършва с цел, снабдяване на концесионера с разрешително за водоползване.

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон

Инвестиционното предложение е в съответствие със Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г и част от нея. Тъй като дейността е съществуваща и няма да се извършва ново строителство инвестиционното предложение не подлежи на одобряване със специален закон. Редът за извършване на рибостопанска дейност е определен с чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г.) с който е определен само регистрационен режим. За дейността е необходимо заявителят да се снабди с разрешение за водоползване съгласно чл.46, ал. 1 от закона за водите.


3.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
Язовир „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос е публична общинска собственост на Община Айтос Разположен е в землището на с. Лясково на 200м северозападно от регулационните граници на населеното място.

Граници на ПИ № 000165 са ПИ№№ , 000170, 000164, 094001, 000172, 000167, 000166, 076005, 076007, 076006, 076003, 076009, 076008, и 00168, полски пътища, земеделски земи (ниви) и сметище.

Достътъпът до язовира се осъществява посредством полските пътища ПИ № 000170 и 000172 без да е нобходима промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Не се засягат обекти на културното наследство, защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но яз. Езерото е в границите на ЗЗ „Айтоска планина” от националната екологична мрежа Натура 2000.

Не се очаква трансгранично въздействие.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Потреблението на електроенергия и питейната вода за битови цели се осъществява от изградената в с. Лясково ВиК и електроразпределителни мрежи, чрез връзки до стопанските постройки.

Съгласно действащите водоснабдителни норми определени в Наредба №4/29.09. 2005 г. за за един работещ q макс. д. е 16л/д.

Общото необходимо денонощно количество за битейно-битови нужди за двама души ще бъде 16л/д.

За производствените дейности се използват само водите на яз. Езерото.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Производството на риба е безотпадно и не се генерират отпадъци.

От работещите на обекта се генерират само 20 03 01 смесени битови отпадъци

Отпадъци от почистване на растителността по язовирната стена, преливника и речното русло.

20 02 01 биоразградими отпадъци
6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

На обекта не се очакват отпадъчни води, а само битовофекални води в количество 32л/ден, които ще се събират във водоплътен резервоар за битовофекални води.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):


Прилагам:

  1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

  2. Документи, доказващи писменото уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а на засегнатото население-чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документите по концесиата са публикувани в Националния концесионен регистър (http://nkr.government.bg/app;jsessionid=9010F0685DC02350270A506958D38718?service=external/ConcessionInfo&sp=1763) , а обявата в бр.8 на вестник „Ало Бургас”.

  3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената собственост.

  4. Документ за собственост.

  5. Други документи, по преценка на уведомителя:

  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

  • картен материал, схема, снимков материал.

Дата:.9.04.2015г........................ Уведомител:...................................../подпис/
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница