До директора на риосв-бургас у в е д о м л е н и еДата01.01.2018
Размер97.47 Kb.
#39527
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. Бр.94 от 30.11.2012г./
От ЛАНД ОЙЛ” ЕООД, гр. Бургас, ул. "Александър Батемберг" №2, хотел „Приморец“, Бизнес център, ет.2 с управител Христо Гроздев Иванов и с ЕИК 203292002.

Пълен пощенски адрес: “ЛАНД ОЙЛ” ЕООД, гр. Бургас, ул. "Александър Батемберг" №2, хотел „Приморец“, Бизнес център, ет.2

Телефон: 0888 633535, факс: 056/843 877, е-mail: landoilbg@gmail.com
Управител: Христо Гроздев Иванов

Лице за контакти: Христо Гроздев Иванов - управител на “ЛАНД ОЙЛ” ЕООД, гр. Бургас, ул. "Александър Батемберг" №2, хотел „Приморец“, Бизнес център, ет.2

тел: 0888 633535, факс: 056/843 877, е-mail: landoilbg@gmail.comУважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че “ЛАНД ОЙЛ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“.
Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението „Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“
С писмо с изх. №8788 от 08.01.2015г. на Директора на РИОСВ Бургас е дадено становище за ИП “реконструкция на съществуваща бензиностанция и газостанция в ПИ 57491.17.215, местност "Чаира", землище на гр. Поморие, община Поморие” с възложител „ЛАНД ОЙЛ“ ЕООД е преценено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава „Втора“ от Наредбата за ОС и е разрешено реализирането на последното.
Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“ предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец), което ще разкрие подземно водно тяло BG2G000000N025 – порови води в неоген Бургас с колектор от варовици. Координатите на проектното водовземно съоръжение са WGS 84-BL: N 42°33’41,2”; E 27°34’08,6”.

Цел на водовземното съоръжение: в съответствие с ПМС № 177 от 2011 г. (ДВ, бр. 50/2011), водовземането е за „други цели” – поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност през летния сезон (1.V – 30.ІХ) и миене на подове и площадки – целогодишно.

Параметри на водовземането:

Лято Зима Година

Средноденонощен дебит, l/s 0,1 до 0,1 до 0,1

Максимален дебит, l/s 0,22 - -

Годишен/сезонен обем на черпене, m3 1210 87 1297
С това искано водно количество, възложителя се категоризира като II категория водоползвател (съгласно чл. 3, ал.1 от Наредба №1 от 10. 10. 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води) – при средноденонощен дебит 0,10 l/s.. Необходимият годишен обем вода е 1 297 m3/y.

Водовземното съоръжение е Тръбен кладенец ТК

Конструкция:


  • Дълбочина 25 m

  • Диаметър на сондиране 420 mm

  • Обсаждане с тръби PVC-R8D114/5,4, перфорирани в интервалите 11-16 m и 18-22 m

Етапи на реализация на ИП:

І етап - изграждане на водовземното съоръжение – тръбен кладенец с автосонда роторен тип. Сондирането ще се извърши ядково с диаметър до 110 mm с последващо проширяване до проектния диаметър;

ІІ етап - опитно-филтрационни изследвания (ОФИ) с потопяема помпа с дебит до 2 m3/h, монтирана на дълбочина 17 m. ОФИ ще се извършат по определената в разрешителното схема;

ІІІ етап - водовземане. Включва каптиране монтаж на помпеното и измервателното оборудване и черпене за водоползване.

За промивна течност ще се използва стандартен глинест разтвор и техническа вода. Образуващият се шлам, в обем до 2,5 m3, ще се събира в пластмасов съд (утайник) и при нужда ще се изгребва и депонира отстрани до използването му за зелените площи на бензиностанцията.

При измиването на подове и площадки ще се формират отпадъчни води в количество 410 l/d (0,41 m3/d) – до 150 m3 годишно. Същите ще се подават в площадковата дъждовна канализация, която е свързана с безнапорната част на канализационния колектор, отвеждащ отпадъчните битови води от кв. Сарафово до ГПСОВ – Поморие.2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

ПИ №57491.17.215 е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и с начин на трайно ползване „За бензиностанция, газостанция“. В функционира бензиностанция и газстанция.

Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“ с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност през летния сезон (1.V – 30.ІХ) и миене на подове и площадки – целогодишно не противоречи по никакаъв начин на съществуващата бензиностанция и газстанция и на предвижданията на ОУП за тази част от територията на град и община Поморие като цяло.
3.Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

Изграждането на водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще се извърши изцяло и само на територията на ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас. Имотът е с променено предназначение, като трайното предназначение на територията му е „Урбанизирана“, а начина на трайното ползване „За бензиностанция, газостанция“.

Координатите на проектното водовземно съоръжение са WGS 84-BL: N 42°33’41,2”; E 27°34’08,6”.

Територията на имота граничи със северната граница на главния път Бургас – Поморие – Несебър – Варна..

Не се налага изграждането на нова външна за площадката на имота пътна инфраструктура.


Сателитна снимка на района, разположен на 1 км западно от ГПСОВ - Поморие и главен път Бургас – Поморие с местоположението на ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие, община Поморие (полигон в червен пунктир и стрелка към него).

Извадка от карта на защитените природни обекти за територията на РИОСВ-Бургас местоположението на ИП (площадката е с жълто-червен полигон и лилава стрелка към него).
Извадка от карта на защитена зона „Атанасовско езеро“ с код BG 0000270 за опазване на дивите птици и на природните местообитанияс местоположението на ИП (площадката е с черен полигон и стрелка).


Извадка от карта на защитена зона „Айтоска планина“ с код BG 0000151 по Директивата за опазване на на природните местообитанияс местоположението на ИП (площадката е с черен полигон и стрелка). Това е най-близко разположената сухоземно разположена ЗЗ


Извадка от карта на защитена зона „Бакърлъка“ с код BG 0002077 по Директивата за опазване на дивите птици с местоположението на ИП (площадката е с черен полигон и стрелка). Северната граница на морската част на тази ЗЗ е най-близко разположената ЗЗ до площадката на ИП
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

По време на реализиране на инвестиционното предложение няма да се използват други терени и нарушава техния ландшафт за извършване на строителни и изкопни работи извън територията на ПИ 57491.17.215, местност „Чаира“, землище на гр. Поморие. По никакъв начин няма да се засегнат и/или физически увредят прилежащите терени от използваната сондираща техника и автотранспорт.Електроснабдяването е съществуващо. Трасето на този електропровод, преминаващо през територията на имота ще се свали под земята и от него чрез изграждане на собствен трафопост, ще се реализира електроснабдяването.

ИП не е свързано с използването на питейна вода. Напротив, неговото осъществяване ще доведе до редуцира използването на питейна вода от обществената водоснабдителна система (на „ВиК“ ЕАД в района

Не се налага изграждането на нова външна за площадката на ПИ 07079.2.1716 ВиК и електроснабдителна инфраструктура.

Канализационната система е съществуваща.


5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на реализиране и експлоатацията на ИП се очаква формирането само на строителни отпадъци.

По време на строителството ще се генерират отпадъци еднократно, само за периода на изграждане на водовземното съоръжение.

Не се предвижда генерирането на опасни отпадъци.

Различните по вид и количество отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 66/2014 год.).
Вид на отпадъка

Количество, t

Третиране

Код

Наименование

Строителни

1

20 01 01

Хартия и картон

≤ 0.0005

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

2

20 01 39

Пластмаса

≤ 0.005

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

4

17 01 01

Бетон

≤ 0,05

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване, както и оползотворяване за обратно засипване

5

17 04 05

Желязо и стомана

≤ 0,01

Събиране, предварително съхраняване и предаване на лицензирани фирми за оползотворяване

6

01 05 04

Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране (шлам от сондиране)

≤ 2,5

Оползотворяване за обратна засипки на буферния резервоар или предаване на депо за строителни отпадъци

Всички генерирани отпадъци по време на строителните дейности ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки, като в последствие ще се предават на лицензирани фирми за оползотворяване.

При строителството предварително ще се отдели хумусния слой от мястото на сондиране и утаителя, ще се депонира на част от площадката и в последствие ще се вложи за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел ІІІ от ЗООС. Съгласно чл.2, ал.2, т.4 от Закона за управление на отпадъците изкопаните земни маси по време на сондирането не се считат за отпадъци, тъй като те ще се използват в естественото си състояние за строителни цели – обратна засипка на площадката на имота.
6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
При строителството и експлоатацията на обекта не се генерират отпадъчни води.

Целта на ИП е да осигури вода за поливане на тревните площи и измиване на подове и площадки.При използване на добиваната вода от новопредвиденото водовземно съоръжение ще се формират около 0,41 m3/d (до 150 m3/годишно площадкови отпадъчни води Същите чрез предвидена площадкова канализация за дъждовни води ще се отвежда до преминаващия в непосредствена близост до южната граница на имота канализационен колектор за отвеждане на битово-фекалните води на кв. Сарафово до ГПСОВ - Поморие.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
Прилагам:

  1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

  2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн.ДВ бр.25 от 18.03.2003г.,изм. ДВ бр.3 от 10.01.2006 г., изм. ДВ бр.80 от 9.10.2009 г./.

  3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената собственост.

  4. Документ за собственост.


Дата:..16.02.2015 г. Уведомител:.....................................

/подпис/

Забележка: Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие РИОСВ-Бургас взема предвид хартиения носител.
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница