До директора на риосв-бургасДата26.10.2018
Размер48.5 Kb.
#99894
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
От Община Сунгурларе

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

БУЛСТАТ: 000057250

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: гр. Сунгурларе, ул. „ Г.Димитров”№2

Телефон, факс и е-mail: 05571/5063, факс:05571/5585, kmetsungurlare@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: д-р Георги Кенов – кмет на Община Сунгурларе

Лице за контакти: Ирена Чуклева
Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:
ПУП – Парцеларен план за обект „Трасе на път IV70049 с.Скала – с.Славянци от км 2+130 до км 6+402””, местонахождение:землище Скала; землище Славянци, общ.Сунгурларе, обл.Бургас

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението

Изработването на ПУП – ПП е във връзка с осъществяване на транспортна връзка между селата Скала и Славянци, която в момента е около 25км.

Началото на пътното трасе предмет на парцеларния план е от регулацията на село Скала, краят му до регулацията на село Славянци. Общата дължина на трасето вя двете землища е 4272 м, от които землището на село Скала 1970м и в землището на село Славянци 2302м. Трасето в землището на село Скала преминава през пет общински имота, от които единия е Горски фонд, а в землището на село Славянци през пет имота, от които един държавен представляващ Горски фонд и четири общински, от които два са Горски фонд и два Селско-стопански фонд. За всичките имоти,през които преминава трасето и в двете землища са изготвени проекто – делби, като на частите попадащи в пътното трасе са определени площите и идентификаторите им.

/ в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив /


2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон
в обхвата на въздействие на обекта на настоящото инвестиционно предложение - няма одобрени с устройствен или друг план дейности.
3.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
Трасе на път IV70049 с.Скала – с.Славянци от км 2+130 до км 6+402, землище Скала; землище Славянци, общ.Сунгурларе, обл.Бургас
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:
Чакъл и пасък
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Битови и строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани до депо Балабанчево.
6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
По време на ремонтните дейности не се очаква ренериране на отпадъчни води.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Прилагам:


  1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

  2. Документи, доказващи писменото уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а на засегнатото население-чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

  3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената собственост.

  4. Документ за собственост.

  5. Други документи, по преценка на уведомителя:

  • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

  • картен материал, схема, снимков материал.

Дата:02.04.2014г. Уведомител:...................................../д-р Г.Кенов/
Забележка: Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие РИОСВ-Бургас взема предвид хартиения носител.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница