До директора на риосв, гр. МонтанаДата02.06.2018
Размер220.88 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Монтана

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

От: Община Кула, гр. Кула, ул. „Възраждане” № 38, ЕИК 000159629

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/Пълен пощенски адрес: п.к. 3800, гр.Кула, ул. „Възраждане” № 38

Тел: 0938/3-20-20, факс: 0938/3-22-25, e-mail: kulacom@mail.orbitel.bg

Кмет на община Кула: д-р Марко Петров Петров

Лице за контакти: инж.Илинка Найденова, тел. 0938/3-22-27

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ни бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: «Изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за градска пречиствателна станция». Инвестиционното предложение е за доизграждане на канализация и заустване в ново строителство на ПСОВ – гр. Кула. Предложението включва и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на населеното място.

Инвестиционното предложение е за ново строителство на част от канализация и ПСОВ с биологично пречистване на отпадъчните води в УПИ І-1706, кв.141, в землището на гр. Кула, община Кула. Предложението включва и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на населеното място.

Инвестиционното намерение ще се реализира на един етап като очакваната продължителност на дейностите е 4 години, считано от датата на отпускане на безвъзмездна финансова помощ за инвестицията от ОПОС 2007 – 2013 или друг източник на финансиране/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел І и ІІІ от глава шеста от Закона за опазване на околната среда/ДВ, бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г., срок на действие на предложението/Прилагам:

 1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006 г.)

 2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата, приета с ПМС № 59/2003 г./

 3. Документи, доказващи обществен интерес (при наличие на такъв).

 4. Документ платена такса:

Дата: 14.06.2011 г. Инвеститор:..............................

Д-р Марко Петров – Кмет на община Кула

/подпис и печат/

Приложение № 2 към чл.6

(изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«Изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за градска пречиствателна станция».І. Информация за контакт с възложителя

 1. Община Кула, ЕИК 000159629

 2. Пълен пощенски адрес: ПК 3800, гр. Кула, ул. „Възраждане” № 38

 3. Тел: .0938/3-20-20, факс: 0938/3-22-25, e-mail:kulacom@mail.orbitel.bg

 4. Лице за контакти: д-р Марко Петров Петров, тел. 0938/3-20-20

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.

1. Резюме на предложението, капацитет, производителност (т/год готова продукция), обща използвана площ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност:

Инвестиционното предложение включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Кула, община Кула. Проектът включва и изграждането на нови водопроводи, където са необходими, както и подмяна на сградните водопроводни отклонения към имотите. Проектната дължина на трасето е 19 178 м. Трасето обхваща всички улици в регулационните граници на населеното място. Предвижда се водопроводната мрежа да бъде подменена с полиетиленови тръби висока плътност /PEHD PN10/. Предвижда се и изграждане на водопровод до площадката за ПСОВ в УПИ І-1706, кв.141 по плана на гр. Кула, община Кула.

Инвестиционното предложение включва доизграждане на нова канализация на гр. Кула, община Кула. Предложението се състои в изграждане на канализация по всички улици, където не е изградена, и изграждане на сградни канализационни отклонения до уличната регулационна линия на урегулираните поземлени имоти. С проекта се осигурява свързването на почти 100 % от потенциалните източници на отпадъчни води към системата. Проектната дължина на трасето е 12 365 м. Канализацията е отведена чрез колектори към ПСОВ, разположена в УПИ І-1706, кв.141 по плана на гр. Кула, община Кула. Приемник на пречистените води е р. Чичилска. Предвижда се канализацията да бъде изпълнена от полипропиленови гофрирани тръби /PЕ SN8/. Отпадъчната вода от канализацията постъпва гравитачно до предвидена за изграждане ПСОВ.

Инвестиционното предложение включва и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в УПИ І-1706, кв.141 по плана на гр. Кула, община Кула. Избран е метод на пречистване с активна утайка. Избраната концепция на експлоатация е „SBR-техника“, т.е. метод, който работи с прекъсване и в сравневие с конвенционалния не се нуждае от отделен вторичен утаител. Пречистването се осъществява чрез смяна на функциите в реактора заедно с буферния резервоар. Буферният резервоар поема водите по време на фаза “след пречистване”, когато реакторът не приема сурови води.2. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение:

Източник на замърсяване в гр. Кула са отпадните води, които поради липса на част канализация в града се отвеждат в септични ями или към реката. В голяма част то уличната мрежа на града няма изградена канализация, битовите отпадъчни води се събират в септични ями, без необходимият обем, често преливат и се изливат по уличнате платна. Липсата на пречиствателни станции за отпадните води е предпоставка за силно замърсяване на почвите и водите.

Състоянието на водите следва да се анализира - замърсяване с битови-фекални води. Необходими са бързи мерки за очистване на отпадни води и довеждането им до необходимите нормативни изисквания.

От друга страна проблем за ефективното използване на водния ресурс се явява лошо състояние на водоснабдителната система в града, амортизираният водопровод, което води до загуби от подаваното количество вода, респективно недостиг на вода при увеличаване на потреблението.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното предложение не засяга други утвърдени или внесени за утвърждаване устройствени или инфраструктурни програми или проекти. Инвестиционното предложение е съобразено с предвижданията на действащия подробен устройствен план – план за регулация на гр. Кула.4. Подробна информация за съществуващото положение и новопроектираното:

Подмяна на водопроводна мрежа

Съществуващо положение – Съществуващата вътрешната водопроводна мрежа в града е с дължина около 30 000 м и е изградена основно с етернитови тръби преди повече от 50 години.

Магистралния водопровод довежда водата за гр. Кула до напорен водем V=3 000м3. До него е изградена помпена стнация за ва висока зона. Съществува и кула – водем V=200м3. Водопроводната мрежа е зонирана висока и ниска зона. За всяка зона от напорния водем са изградени самостоятелни хранителни водипроводи. За ниска зона – гравитачен, а з висока зона моппажно, директно от помпената станция в мрежата. Високата зона е свързана и с кула – водоема, която се ползва като контраводоем.Реконструирана водопроводна мрежа – разработена е сключена мрежа. Разработен е работен проект, като за основа на проекта остава съществуващата схема на водоподавнане на две зони: висока – помпажно и ниска – гравитачен. Няма връзка между граничните водопроводни клонове от двете зони. Захранването на двете зони става от самостоятелни главни клонове. Предвидени са повече СК, с оглед за възможно оптимално изолиране и спиране на отделни участъци и квартали при авариини и ремонтни работи по мрежата. Актоализирани са необхидимите ПХ на съществуващата водопроводната мрежа и са предвидени нови, съгласно Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. В проекта се предвижда и подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения.

Изграждане на смесена канализация

Съществуващо положение – Изградената канализационна мержа на град Кула е около 11 000 м, смесен тип битово – дъждовна. Канализацията е изграждана през различни периоди в продължение на много години. Първоначално са изграждани канализационни клонове за отвеждане на битовите отпадъчни води на новостроящи се жилищни блокове и обещствени сгради. По тази причина вида и диаметрите на канализационните тръби са разнообразни, така също и ревизионните и дъждоприемни шахти. Заустването на непречистени води е осъществено в дере и ото там в река Чичилска и река Войнишка, за което община Кула има Разрешително от Басейнова дирекция – гр. Плевен.

Новопроектирана канализационна мрежа – Новите участъци също са решени като комбинирана мрежа в източната част на града. Една част се изпълнява като смесена канализационна система и предвижда изграждането на преливник. Разредените битови отпадъчни води се отвеждат към съществуващата канализационна мрежа. След новия дъждопреливника системата става разделна – битова и дъждовна канализация, като разделнита канализация включва съществуващи и нови участъци. В проекта се предвижда изграждане на нови сградни канализационни отклонения.

Изграждане на ПСОВ – Идеен проект

За изясняване на инвестиционното предложение са разгледани два варианта на технологични схеми на ПСОВ.

В първи вариант отпадъчната вода постъпва във входна помпена станция. Следва механично стъпало състоящо се от спирална решетка и компактен пясъкозадържател. Водата се отвежда за биологично пречистване. Избран е метода на активната утайка с периодично протичаща денитрификация (по пътя на водата). В един басейн във времето се сменят нитрификационна и денитрификационна фази. Избистрената пречистена вода помпажно се отвежда до контактен резервоар за обеззаразяване. След контактния резервоар пречистената отпадъчна вода е с качества отговарящи на наредба 6 от 2000г. и се зауства в реката. Отделилата се излишна активна утайка при последната фаза в биореакторите помпажно постъпва в резервоар за излишна утайка, където се уплътнява. Следва обезводняване при естествени условия в изсушителни полета (по пътя на утайката).

Във втори вариант отпадъчната вода постъпва във входна помпена станция с буферен резервоар. Оттам отпадъчната вода помпажно влиза в комбиниран пясъкозадържател. Водата се отвежда за биологично пречистване. Избран е метода на активната утайка с предварително включена денитрификация (по пътя на водата). Денитрификацията се извършва в един реактор, оттам чрез стенни саваци се разпределя равномерно и постъпва в два нитрификатора. След биологичното пречистване водата постъпва във вторичните утаители, в които се отделя активната утайка. Избистрената пречистена вода гравитачно по тръба се отвежда до контактен резервоар за обеззаразяване. След контактния резервоар пречистената отпадъчна вода е с качества отговарящи на наредба 6 от 2000г. и се зауства в реката. Отделилата се излишна активна утайка от вторичните утаители помпажно постъпва в силоза за излишна утайка, където се уплътнява. Следва механизирано обезводняване чрез центрофуга (по пътя на утайката). За повишаване производителността на центрофугата и степента на обезводняване на утайката е предвидено добавяне на полимер.

След направен технико-икономически анализ избран за разработване е първи вариант на технологичне схема за ПСОВ.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

За най-подходяща площадка за ПСОВ беше обособен отделен УПИ І - 1706, кв.141 с площ от 27,080 дка., разположен в землището на гр. Кула, община Кула.

Временните действия в хода на строителството ще се извършат в границите на определения имот.

6. Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност:

Отпадъчната вода от канализацията постъпва гравитачно до ПСОВ.

Избран е метод на пречистване с активна утайка. Избраната концепция на експлоатация е „SBR-техника“, т.е. метод, който работи с прекъсване и в сравневие с конвенционалния не се нуждае от отделен вторичен утаител. Пречистването се осъществява чрез смяна на функциите в реактора заедно с буферния резервоар. Буферният резервоар поема водите по време на фаза “след пречистване”, когато реакторът не приема сурови води. Предвижда се аеробно стабилизаране на утайката и обезводняване при естествени условия в изсушителни полета. Пречистената вода се обеззаразява в контактен резервоар.

Общата технологична схема включва най-общо следните елементи на ПСОВ: • Входена помпена станция

 • Сграда механично стъпало, включваща спирална решетка и пясъкозадържател

 • Биологично стъпало /SBR - реактори/

 • Отвеждане на биологично пречистената вода

 • обеззаразяване в контактен резервоар

 • Резервор за утайка, където тя се уплътнява

 • обезводняване при естествени условия в изсушителни полета

 • Централно управление

 • Вземане на проби от пречистената вода

 • Обслужваща сграда

Натоварване и капацитет на ПСОВ:

Еквивалентен брой жители

водоснаб-дителна норма

отводнителна норма

Qср.дн

Qмакс.час

Qоразм=2Qсухо

бр.

л/дн

л/дн

м3/дн

л/сек

л/сек

4479

160

144

644,976

70,04

140,09Показател

дименсия

натоварване на ден

натоварване

Макс.натоварване на входа:4479

 

Qср.дн

m3/d

644,976
Qмакс.час

l/s

70,04

 

Qоразм= 2Qсухо

l/s

140,09

 

Дневно натварване по БПК5

g/ m3

416,67

268,74 kg/d

Дневно натоварване по ХПК

g/ m3

833,33

537,48 kg/d

Неразтворени вещества  

g/ m3

486,11

313,53 kg/d • Утайките от ПСОВ се обезводняват при естествени условия в изсушителни полета, при която достигат влажност около 55 % сухо вещество .

Обема на излишната обезводнена утака е 1751,29 м3/година. Утайката е обезводнена и стабилизирана, няма миризма и може да се използва за наторяване или да се депонира на депо за отпадъци.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Транспортният достъп до ПСОВ на гр. Кула ще се осъществява от новоиграден асфалтов път свързващ града и площадката на ПСОВ.

В хоризонтална проекция, новопроектирания път е съобразен със съществуващия черен път, възможностите за отводняване на пъното платно и спазване на “Норми за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на населените места” и “Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране”. Проектът е съобразен със Закона за движение по пътищата. Проектната скорост на пътната отсечка е 30 km/h.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Обектът ще се изгради на един етап и ще се експлоатира комплексно. Очакваната продължителност на строителството е под 36 /тридесет и шест/ месеца.9. Предлагани методи за строителство:

Предвижда се канализацията да бъде изпълнена от полипропиленови гофрирани тръби /PЕ SN8/ върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Тръбите се покриват с трамбован пясък с дебелина 30см.

Предвижда се полагането на канала да бъде в укрепен изкоп.

Предвижда се водопроводната мрежа да бъде подменена с полиетиленови тръби висока плътност /PEHD PN10/ върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см. Тръбите се покриват с трамбован пясък с дебелина 30 см.

Върху темето на тръбопровода се полага и закрепва неподвижно детекторна лента, която се подава в двата края над повърхността с около 40cm.

Тъй като полагането на канализацията и водопровода основно става по едни и същи улици и ще се изпълнява едновременно е предвидена направата на един изкоп с обща максимална ширина 1,20м.

Обратната засипка върху канала и водопровода ще се изпълни от земна маса до кота пътно легло на пластове от по 20см с уплътняване. За възстановяване на настилката на улиците е предложена настилка като съществуващата.

Пречиствателната станция за отпадъчни води се състои от частично подземно ниво, в което са разположени – резервоар за утайка; входен буфер; SBR - резервоари, разделени със стоманобетонови стени.

На кота +/-0,00 в обслужващата сграда са разположени диспечерна зала, санитарен възел, лаборатория и склад. Складът е със самостоятелен вход. Носещата конструкция е монолитна, скелетно-гредова, ограждащата – тухлена / цяла и ½ на вароциментов разтвор /. Прозорците са стъклопакет с PVC профил. Финишите на помещеният са гранитогрес, теракота, фаянс и латекс. Покривното покритие е с керемиди. Фасадите се третират с облицовка гранитогрес по цокъл и полимепна цветна мазилка. Външните стени се изолират с 8см. EPS, а в подпокривното пространство се предвижда 12см. минерална вата. Сградата е едноетажна и е по-ниска от 10м.

Сградата, обединяваща производствените помещения – механично стъпало, въздуходувки и ГРТ, допряна на фуга северно до буферния резервоар и резервоара за утайки. Механичното стъпало е на две нива, всяко от които има самостоятелен подход. Достъпът до кота 2,80 е чрез външна метална стълба. Всяко работно помещение е на отделно ниво – контейнери за отпадъци и пясък и станция за обеззаразяване са на кота 0,00, а пясъкозадържател и спирална решетка – на кота 2,80. Помещението за въздуходувки е до механично стъпало, със самостоятелен вход и светла височина 3,60м. Източно, до него също със самостоятелен вход и светла височина 3,60м. е главното разпределително табло / ГРТ /. Носещата конструкция на сградата е монолитна скелетно-гредова, ограждащата – тухлена, 25см. на вароциментов разтвор. Вратите са метални, топлоизолирани. Финишите на помещенията са шлайфана замазка и посна боя по стени и тавани. Покривното покритие е с керемиди. Фасадите се третират с облицовка гранитогрес по цокъл и полимепна цветна мазилка. Външните стени се изолират с 8см. EPS, а в подпокривното пространство се предвижда 12см. минерална вата. Максималната височината на двуетажната част на сградата е 9,46м. от прилежащия терен.

Конструкцията на пречиствателната станция е стоманобетонова, изпълнена по монолитен начин с водоплътен бетон. За подземната част на пречиствателната станция се предвижда хидроизолация.

Плочите са изчислени за предвидените довършителни работи и зидове, полезно натоварване за помещения съгласно нормите и допълнително натоварване от технологичното оборудване.

На площадка е разположен трафопост и резервиращ източник - дизел агрегат.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на строителния процес ще се използват съвременни конвенционални, висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им, както и от фирми, добиващи инертни материали.

За хигиенни, битови и противопожарни нужди водоснабдяването ще се осъществява от новоизграден водопровод до ПСОВ.

11. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани - видове, количества и начин на третиране:

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци.

Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Община Кула, в съответствие с чл. 18 от ЗУО.

По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират незначителни битови отпадъци: опаковки, хартия и други отпадъци от обитаване. Основните отпадъци, които се очаква ПСОВ да генерира е излишната обезводнена утака. Очакваният обем е около 1 751,29 м3/година. Утайката е обезводнена и стабилизирана, няма миризма и може да се използва за наторяване или да се депонира на депо за отпадъци.

Всички видове отпадъци ще се депонират по видове разделно и временно при спазване на чл.5 от ЗУО като битовите ще се извозват по договор с фирма за чистота, а останалите – от фирми, притежаващи разрешение по чл. 12 от ЗУО.

Преди приемане на строежа и въвеждането му в експлоатация ще се изготвят и заверят в РИОСВ работни листи за класификация на отпадъците.

Видно от гореизложеното, дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

Източник на замърсяване в град Кула са отпадъчните води, които поради липса на ПСОВ се отвеждат в р. Чичилска или в близки дерета; отпадъчните води генерирани проради липса на изградени канализационни участъци, които се отвеждат основно в септични ями. Малка част от септичните ями са със солидна, непропусклива конструкция, а останалите – попивни. Липсата на пречиствателни станции за отпадните води е предпоставка за силно замърсяване на почвите и водите.

От друга страна проблем за ефективното използване на водния ресурс се явява лошо състояние на водоснабдителната система в града, амортизираният водопровод, което води до загуби от подаваното количество вода, респективно недостиг на вода при увеличаване на потреблението. Следователно доизграждането на канализация и ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на града е екологосъобразно мероприятие, чийто екологичен ефект ще повлияе цялото население.

Дейностите, предвидени да се извършват по време на експлоатация на обекта, не са източник на вредности в околната среда – въздух, почви и води. Не се очакват емисии на наднормени нива на шум (над нормативните гранични стойности). Няма източници и на други вредности.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води – вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

За електроснабдяване на ПСОВ ще бъде изграден нов трансформаторен пост в УПИ І-1706, кв.141 по плана на гр.Кула и кабелни линии СрН с въздушно-кабелен преход от съществуващ въздушен електропровод.

По отношение на електрозахранването обектът е консуматор 2-ра категория. Предвижданата обща инсталирана мощност на пречиствателната станция е 113 kW, а работната- 99 kW.

За втори, резервиращ източник ще се инсталира дизел-генератор ДГ – 170 kVA. Общата инсталирана мощност на ПСОВ е 99 kW.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За изясняване на инвестиционното предложение са взети следните становища и указания: • Писмо от „ВиК” ЕООД гр.Видин от 26.05.2011 г. за присъединяване към ВиК мрежата на гр. Кула;

 • Писмо Изх. № 1356 от 08.06.2011 г. на РИОСВ гр. Кула;

 • Предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение България” АД за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа

Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г).

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Дейността не предполага отделянето на вредности в околната среда – въздух, почви, води, климат и др. Дейността не е свързана с нива на шум над нормативните гранични стойнсти. Не се очакват и други физични вредности.16. Риск от инциденти: Няма

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение.

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа НЕМ /отстояние до площадката, влияние на ИП върху НЕМ/. Отстояние на площадката за ИП до жилищната зона на най-близкото населено място и /или до най-близката обитаема сграда:

Теренът на предвидената за изграждане ПСОВ представлява незастроен поземлен имот, разположен в местността „Турски градини” в землището на гр. Кула, община Кула, с номер 166017, с площ 27,080 дка., собственост на Община Кула, който е отделен от ПИ с номер 166013 с Решение на Общински съвет гр.Кула.

Съгласно скица № К05629 / 22.03.2011 г. на ОСЗ гр. Кула начинът на трайно ползване на имота е „Нива”. С настоящото инвестиционно предложение се променя начинът и режимът на ползване на имота.

Имотът граничи:

- на северозапад – с Пасище мера № 166008, собственост на Кмество гр. Кула;

- на североизток – с полски път № 001317, собственост на Община Кула;

- на югоизток – с полски път № 000948, собственост на Община Кула;

- на югозапад – с Др. сел. ст. терен № 166012, собственост на Кметство гр. Кула, с Водно течение № 002162, собственост Държавата – МОСВ и с Др. сел. ст. терен № 166011, собственост на Кметство гр. Кула;

Площадката на ПСОВ е в непосредствена близост до р. Чичилска, в която се предвижда да се заустват пречистените отпадъчни води.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Няма други ползватели на терена за инвестиционно предложеие, освен Община Кула.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

Избраната площадка за изграждане на ПСОВ в гр. Кула, община Кула попада в КВС на гр. Кула. За населеното място няма разработен Общ устройствен план. Застрояването в имоти от КВС на гр. Кула е допустимо след допускане, изготвяне и одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване като условията на застрояване ще бъдат предвидени с плана.

Има изработен и одобрен от гл.архитект Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за преотреждане на поземлен имот 166017 по плана за земеразделяне на гр.Кула от земеделска територия в територия за промишлено ползване – за ПСОВ.

4. Чувствителни територии; в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др. Национална екологична мрежа:

Реализацията на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи чувствителни територии.4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Природните ресурси, попадащи в обхвата на инвестиционното предложение /вода, почви и въздух/ са с добри качествени показатели и добра регенеративна способност.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да засегне растителни и животински видове.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Местоположението на площадката на ПСОВ е нормативно ограничено от изискването на НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, според която хигиенно-защитна зона, определена за ПСОВ е минимум 100 м. от границата на жилищната зона на населеното място.

Местоположението на ПСОВ в населените места е и обективно ограничено от изискването площадките да са разположени в близост до воден обект – приемник на пречистените отпадъчни води.

За определяне на подходящото местоположение на площадката за изграждане на ПСОВ в гр. Кула са направени следните проучвания на териториите, отговарящи на горепосочените изисквания и разположени в юго-източната част на землището на гр. Кула с оглед естествения наклон на населеното място:

- обследване на теренните особености на населеното място /общ наклон, съществуващ воден обект - приемник, съществуващи сгради/;

- обследване на възможностите за осигуряване на възможните площадки с довеждаща инфраструктура /електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп/;

- проучване на собствеността на подходящите площадки /общинска, държавна, частна/;

- геодезическо заснемане на терените около водния обект – приемник и геодезическо заснемане и изготвяне на профил на същия;

- геоложки и хидрогеоложки проучвания на терените около водния обект – приемник;

За определяне на най-подходяща площадка за ПСОВ бяха обследвани местностите, разположени в северозападна посока непосредствено след регулационните граници на населеното място, по продължението на р. Чичилска.

Резултатите от геодезическите, геоложките и хидрогеоложките проучвания потвърдиха че ПИ 166013, в последствие разделен на два имота 166016 и 166017 е подходящ за площадка за изграждане на ПСОВ, поради следните причини: добро разположение по отношение прилежащия воден обект – приемник, добри геоложки и хидрогеоложки условия, близост до съществуващ асфалтов път, близост до електропреносна мрежа.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични групи и групови паметници на културата както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Процесът на изграждане и експлоатация на обекта ще бъде съобразен с всички действащи в Република България е Европейския съюз норми, изисквания и стандарти и няма да доведе до негативни последици по отношение на околната среда – почви, води, климат, биологично разнообразие, физични фактори на средата и др.

Изграждането на канализация и ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на населеното място е екологосъобразно мероприятие, чийто екологичен ефект ще повлияе цялото население.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Описаното местоположение на ПСОВ не попада в границите на защитени територии и приетите защитени зони от Националната екологична мрежа и няма вероятност осъществяването на инвестиционното предложение да окаже значително неблагоприятно въздействие на намиращите се в близост такива.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно):

Въздействието ще бъде пряко, дълготрайно и положително, свързано с екологосъобразния характер и ефект на дейността, неемитиране на вредни емисии в околната следа и генериране на незначителни количества отпадъци, които ще бъдат събирани и третирани по реда, описан в т.11, раздел ІІ на настоящата информация.4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.):

Проектът ще се реализира на територията на цялото населено място /гр. Кула с ЕКАТТЕ 40525, община Кула / по отношение на ВиК мрежата и в УПИ І-1706, кв.141 по отношение на ПСОВ и няма да засегне в отрицателен аспект населението в най-близките до ПСОВ жилищни квартали в региона

Броят на еквивалент жителите, които ще бъдат повлияни положително от изпълнението на инвестиционното предложение е 4479.

5. Вероятност на поява на въздействието:

Очаква се само положително въздействие върху компонентите на околната среда.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Въздействието ще има постоянен характер и няма да е вредно за околната среда.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

Предвидени са мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството и експлоатацията на обекта. Предвидено е изграждането на 15 метров озеленителен пояс около ПСОВ.8. Трансграничен характер на въздействията:

Въздействието няма трансграничен характер.

Дата: 14.06.2011 г. Възложител:.....................................

Д-р Марко Петров – Кмет на община Кула

/подпис, печат/


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница