До директора на риосв гр. Стара Загора Копие до кмета наДата13.01.2017
Размер109.64 Kb.
#12489

стр.

ДО

Директора на

РИОСВ гр.Стара Загора

Копие до кмета на

Община „Тунджа”, обл.Ямбол

Копие до кметство с.Калчево

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

от инж. ЕЛИСАВЕТА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА , управител наЕТ „ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА”, ЕИК 128 548 174

Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. ”Кабиле” №3,вх.А, ап.3Телефон: 0888 513 187, e-mail: geozem@abv.bg

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/
Уважаема г-жо Директор,
Уведомяваме Ви, че EТ”Елиа-Елисавета Тодорова” има следното инвестиционно предложение: Цех за преработка и съхранение на етерично маслени култури, УПИ І -318,328 , идентичен с имот № 000353 по КВС землище с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол с площ 28.641 дка ,образуван от имоти 000318 и 000328 .
Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.
Целта и предмета на инвестиционното предложение е изграждането за собствени нужди на цех за преработка и съхранение на етерично – маслени култури. В имота се предвижда строителство на нова сграда за преработка с административно-битова част и съоръжения на технологичната площадка .
2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/ улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/
Инвестиционото предложение се състои в изграждането на складово стопанство и производствена сграда за съхранение и преработка на кориандър. Основните процеси които ще залегнат при изграждането на това стопанство са тясно двързани с изискванията на съвременото земеделие, а именно нуждата от съвременна технология, модерна техника при съхранението и преработката на кориандър.

Кориандърът (Coriandrum sativum L.) е едногодишно тревисто растение от сем. Apiaceae, достигащо на височина до 60 - 70 cm. Смята се за един от най-старите аромати в света. Днес кориандърът се отглежда в много страни на света. Среща се в почти цяла Европа, Азия, в страни от Централна и Северна Африка. В производството се различават три типа кориандър Едрозърнест – индийски и американски сортове; среднозърнест – немски и английски сортове; дребнозърнест – руски сорт. У нас се отглеждат средно- и дребнозърнести популации.

Плодовете са сферични диакени, сламено – жълти до кафяво – жълти, неразпадащи се при прибиране. Всяко плодче се състои от плодова обвивка и семка. Имат характерна приятна миризма. Цъфти през юни – август.
Събираните по време на восъчната зрелост сухи плодчета от кориандър ( Coriandrum sativum L.) дават суровината Fructus Coriandri, от която се получава кориандровото масло Oleum Coriandri. Кориандърът съдържа два вида масла – етерично и глицеридно. Първото има широко приложение в различни промишлености, а глицеридното често достига до 28%, и се използва за различни цели – за храна, за сапун, в боядийството и др.

СВОЙСТВА И СЪСТАВ НА ЕТЕРИЧНОТО МАСЛО – Етеричното масло на кориандъра се извлича чрез парна или водо – парна дестилация на грубо смлените плодове. Представлява лесно подвижна, безцветна до слабо жълтиникава, бистра течност с приятен, специфичен аромат на кориандър с оттенък на подправка. Етеричното масло в цялото растение и в зелените плодове е богато на децилов алдехид, който му придава неприятна миризма на дървеници. В зрелите плодове маслото е богато на линалол и те са суровината , използвана за преработка. Съдържанието на малсо в тях варира в щироки граници (0,3 – 2,6 %) .

В него са установени около 283 компонента като основен е линалолът (57 - 87,5 %). Съдържат се също: α- и β-пинен (0,2 - 8,5 %), ρ-цимен (0,2 - 8,6 %), лимонен (0,2 - 6,3 %), камфор (0,4 - 6,3 %), φ-терпинен (0,7 - 35,4 %), гераниол (0,3 - 5,1 %), камфен, мирцен, α -терпинеол и др.

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ГЛИЦЕРИДНОТО МАСЛО – В зависимост от технологията на извличане на глицеридното масло на кориандъра се получават два вида масла: 1) Масло, получено чрез екстракция на сдробените плодове и 2) Масло, получено чрез екстракция на ядките без плодова обвивка. първото масло е тъмнозелено. При обикновена температура е гъсто, с не много приятен вкус и аромат. Полученото от ядките екстрахирано масло е светло и по цвят може да се сравнява с най – светлите масла. Има приятен вкус и аромат и то може да се сравнява с другите масла за ядене. Намира приложение за технически цели Съдържанието на глицеридно масло в плодовете е (14 – 28 %). То съдържа олеинова (около 28%), изоолеинова (около 52%), линолова (около 14%), палмитинова (окло 4%), стеаринова и миристинова мастна киселина.

Кориандровото етерично масло има изразени антимикробни свойства спрямо някои микроорганизми, които са честа микрофлора на хранителни и козметични продукти. Установено е, че антимикробното действие се дължи на основния му ком­понент линалол.

Етеричното масло, от плодове на кориандър, намира приложение в хранително- вкусовата промишленост: за производство на маринати, сирена и други млечни продукти, сладкарски изделия, в хлебопроизводството, колбасарството, за ароматизиране на ликьори, пиво и захарни изделия Използва се също в ароматерапията и парфюмерията, както и във ветеринарната и хуманна медицина.

Данните в литературата за получаване на екстракти са малко, като основно пло­довете се преработват за получаване на етерично и глицеридно масло. Отработената суровина след това се използва за фураж.
Капацитета на инсталацията за преработка на кориандър е 48т за денонощие суровина. Готова продукция: във вид на почистен, пакетиран, качествен кориандър от 10 до 20% - около 9.6 тона. Извлечено масло 6.6 тона, етерично масло – 0.36 тон за нуждите на фармацията и за хранително вкусовата промишленост. Отпадна суровина за биогаз и храна животни – 26 тона.

Обектът се състой от два основни сектора:

- Силозно стопанство

- Преработващо стопанство, в което ще бъде разположена почистваща, пресовъчна и дестилационна инсталация.

Предвижда се изграждане на:

- зърноразтоварище е с размери 5,40м/5м. Към него са предвидени приемна шахта и площадка на второ ниво за машини и технологични съоръжения.

- 6бр. силози за съхранение на кориандър, обслужващи преработващата инсталация с обща максимална вместимост 18 852 м3 със съответните съоръжения към тях. Те представляват готови метални изделия със съответните обслужващи съоръжения към тях- входен люк, стълби с предпазна решетка, площадки, пасарелки, редлери, елеватори, вентилатори и отдушници, система за темературен контрол, ел.табло за управление. Цялото съоръжение, като комплект се доставя с пълното си оборудване от доставчика и се монтира върху бетонови фундаменти по сертифицирани схеми и детайли.

-4 бр. технологични бункери към преработващата инсталация с обща вместимост около

400м2 (2бр. „на вход”- за суровина и 2бр.”на изход”-за отсевка(шкарто)

Сградата за преработка включва – зона за преработка на кориандър и зона за съхранение, административно-битова част.

Носещата конструкция е метална (колони и греди) и ограждащи стени от сандвич панел- външни и вътрешни 80мм. Стените в административната и санитарно-битовата зони са от гипскартон 10см. Покривът е с наклон 8%, покритието е от сандвич панел 80мм

Административната и санитарно-битовата зони са обособени на две нива, като всяка от тях е със самостоятелен вход.

Зоната за преработка е с площ 988,5м2, оборудвана със съответните технологични линии за почистване, пресоване и дестилация на кориандър. Предвидено е самостоятелно помещение за ел.табло.

Зоната за съхранение е с площ 498,6м2, оборудвана със стелажи и с обособени две рампи

за експедиция.

Съществуващите в имота площадкови инфраструктурни мрежи и съоръжения се запазват изцяло и се предвиждат необходимите нови трасета, в съответствие с нуждите на технологичния процес.
Технически параметри при преработка на кориандър


 1. Обемно тегло на кориандъра ɡ= 0.2 до 0. 24, средно ɡ=0.22

 2. Силози 6 бр. * 3000м3 общо 18 000м3

 3. Общо тегло 18 000*0.22=3960 тона

 4. Масленост на кориандър 20 до 24%, средно 22%

 5. Загуби /фира/ - 2%

 6. Отсевка при почистване /боклук/ - 20%

 7. Предвижда се почистен за пакетаж – 10%, около 400 тона

 8. Съставки чужди около 5% - 197 тона

 9. За преработка – 3960т – 197т /чужди/ – 376т /10% кориандър почистен/ =3386т

 10. Извлечено масло - 18% от 3386 тона =609 тона

 11. Етерично масло 0.8 % - 1%

 12. Капацитет - 2тона/час, 48 тона за денонощие

 13. Обезпеченост

при 8ч. работен ден, 22 раб.дни – 16т*22дни = 352тона

- 3386т/352т = 9.6месеца


Крайните продукти от преработката на кориандър са почистен, пакетиран качествен кориандър, етерично и глицеридно масло, отпадна суровина за биогаз и храна за животни

За реализирането на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща инфраструктура , няма да се наложи да се изгражда нова инфраструктура.Предвидени са изкопни работи, с предполагаема дълбочина на изкопите средно 2 м. Не е предвидено да се използва взрив.


3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;
Инвестиционното предложение не противоречи и не засяга други устройствени проекти
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Сградата и съоръженията ще бъдат разположени от изток на съществуващите сгради , върху свободен терен в УПИ І 318,328 при спазване на изискуемите отстояния по чл.35 ал.2 от ЗУТ и съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и технологическите изисквания.

Граници и съседи:север: имот № 000316 – производствена територия, собственост на „Геострой-инженеринг” ЕООД - Ямбол; запад – имоти №№ 000322 и 000324 – пасище, мера – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000323 – местен път, собственост на Община Тунджа; юг – имот № 000277 – път II клас, собственост на Държавата; изток : имот № 000261 – територия за промишлена суровина; имот № 000329 – пасище, мера – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

В имота е учредено право на строеж в полза на ЕТ”Елиа-Елисавета Тодорова” от собственика „Геострой-инженеринг” ЕООД съгласно нотариалeн акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот Вх. Рег. № 398 от 27.01.2015, акт 185, том 1, дело 191/15 на Служба по вписванията гр.Ямбол и споразумение към нотариалният акт от 11.09.2015г.

В близост до обекта няма чувствителни територии, в т.ч. уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони, които да бъдат застрашени .Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.Ще се използва съществуваща инфраструктура.Инвестиционното предложение не предполага риск за хората и околната среда.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
Предвижда се механизирано строителство със следните природни ресурси–пясък, камъни, чакъл, цимент.

Водоснабдяването на имота с вода за питейно -битови и противопожарни нужди ще стане от съществуващата площадкова мрежа за тези цели .

Водоползването в производствените инсталации е в оборотен цикъл.

Осъществяване на заявеното намерение на инвеститора включва:

- работен проект;

- строителство;

- приемане и експлоатация на обекта.

Строителните дейности ще бъдат съобразени с работния проект


6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

При строителството на Инвестиционното предложение ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от Община Тунджа. Дори характерът на инвестиционното предложение да предизвика известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, то това ще бъде свързано само с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. Но то ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район-работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр.Ямбол, растителния и животинския свят.


7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Измиване на технологичните машини, съоръжения

Почистването, измиването и дезинфекцията на производствените помещения, технологичното обзавеждане и транспортните средстава става с условно чиста вода. Същата трябва да притежава съответните характеристики, особено от химична и микробиологична гледна точка. Използваната вода в технологичните процеси е питейна и отговаря на всички изисквания както е посочено в Директивата на Съвета 80/778/ЕЕС. Водоснабдяването на цеха за преработка на ЕМК ще стане от съществуващата площадкова мрежа в УПИ II316 - поцинкована тръба ф1".

Отпадните води от производството, ще преминават през два утайтеля.

Генерирани отпадъци:

Технологичния процес предвижда освен извлек на етерично масло и производствен отпадък от два вида:

- отпадни води, които частично ще бъдат охлаждани и отново включени в производството.

- Отпадни води, които не могат да бъдат включени отново в производството и ще бъдат събирани в два утаителя (капацитет по 50 куб.м.), разположени до северната стена на сградата. Изпълнени са от стоманена неръждаема стомана. След утаяване и охлаждане до температура – естествена атмосферна на свободно течаща вода отпадната вода от производството ще бъде включена към съществуващата площадкова канализация. Ще бъде изпълнена външна канализация за тези отпадни води от производството. В същото време складираната вода (общо 136 куб.м. запас) отпадна от производството и съхранявана в утаителите ще бъде използвана за противопожарни нужди, като дублираща възможност освен тази от питейно-битовия водопровод на селищната мрежа.Отпадъкът от производството на кориандър- кашообразната смес от отпадната технологична вода и обработената суровина ще бъде извеждан от залата за дестилация със шнек и помпа за гъсти течности до утаителите, от където ще се извозва за биогаз инсталация в гр.Ямбол и като храна за животни.
8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощонст на топлинния източник)

Няма други дейности свързани с инвестиционното предложение.


Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвяне на самостоятелен план на програма по чл.85, ал.1 и 2 ЗООС.

Приложение:


 1. Актуална скица на имота

 2. Документ за отстъпено право на строеж.

 3. Трасировъчен карнет и координатен регистър

 4. Документи, доказващи уведомяване на община „Тунджа” и кметство с.Калчево за

инвестиционното намерение съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г.
Желая да получа становището си:
По куриер – за моя сметка, на адрес: гр.Ямбол, ул. „Кабиле” № 3-А-3 ,

лице за контакти: инж.Елисавета Тодорова


Дата: 11.09.2015г. Уведомител: .......................................

/инж.Е.Тодорова/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница