До директора на риосв монтана и с к а н е за преценяване на необходимостта от извършванеДата28.10.2018
Размер175 Kb.

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА
И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване

на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
от ПАЛЕМОНТЕХ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: община Монтана, гр. Монтана, ж. к. Плиска, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 39, ЕИК 202473648
Пълен пощенски адрес: област Монтана, община Монтана, пк 3400, гр. Монтана, ж. к. Плиска, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 39
Телефон, факс и е-mail: тел. 02/9833770, факс 02/9835481, е-мейл: strstand@tradel.net
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Андре Урех – Управител
Лице за контакти: инж. Емил Тодоров, тел. 0879 061 802, 0899 811 783
Уважаеми/а г-н / г-жо Директор,


 1. Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение :

 • Производствено – складова сграда за метални палети с административно – битова част с местонахождение: гр. Монтана, поземлен имот с идентификатор 48489.2.534 по КК и КР на гр. Монтана, адрес на поземления имот: гр. Монтана, местност Гламата;

 • Електропроводно отклонение от въздушен електропровод 20 kV „Ерден“ /ПС Монтана/ и нов трафопост 20/0,4 kV в ПИ 48489.2.534, гр. Монтана местност „Гламата“.

Инвестиционното намерение на дружеството обхваща изграждането на:Производствено – складова сграда за метални палети с административно – битова част;

Предприятие за производство на метални палети ще се разположи на територията на Технопарка на гр. Монтана в поземлен имот с идентификатор 48489.2.534 по КК и КР на гр. Монтана. Площта на имота е 30 337 кв.м, а начина на трайно ползване е „За общесвено обслужване и производствена – складова дейност“. Имота е собственост на Палемонттех ЕООД на основание Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 79 том IV рег. № 4341 дело № 278 от 2014 г.Електропроводно отклонение от въздушен електропровод 20 kV „Ерден /ПС Монтана/ и нов трафопост 20/0,4 kV.

Електропроводното отклонение ще премине от стоманорешетъчен стълб монтиран в сервитута на въздушен електропровод 20 kV „Ерден“ /ПС Монтана/ през ПИ 48489.2.535 отреден за техническа инфраструктура със Заповед № 1155 /28.05.2008 г. на кмета на Общината. Имота е собственост на Технологичен парк ЕООД съгласно Нотариален акт вписан в служба по вписванията под № 173, том 1,дело 292, вх. Рег № 8622/22.11.2012 г. Новият трафопост ще се разположи в имот 48489.2.534 собственост на Палемонтех ЕООД.
 1. Резюме на предложението

Инвестиционното намерение на дружеството обхваща изграждането на Предприятие за производство на метални палети. Същото ще се разположи на територията на Технопарка на гр. Монтана в поземлен имот с идентификатор 48489.2.534 по КК и КР на гр. Монтана. Площта на имота е 30 337 кв.м, а начина на трайно ползване е „За общесвено обслужване и производствена – складова дейност“.

Предвиждат се следните етапи на инвестиционната инициатива:

Първи етап – Изгражда се цялата сграда, която включва, Административно-битов корпус, Производствен корпус, Складов корпус.

Производствената програма е 15 000 палета за година, като се работи на едносменен режим.Втори етап - Производствената програма се увеличава на 30 000 палета за година, като се работи на двусменен режим. Монтира се втора бояджийска камера в производсвеният корпус.Функционално, сградата е разделена на три корпуса:

Административно-битов корпус – заема около 1/2 от първия конструктивен кораб с ширина 15м. Решен е на две нива с междинна подова конструкция от стоманобетон. Съдържа административни офиси, изложбена зала, заседателна зала, столова (стая за почивка), санитарно-битови помещения за персонала, котелно, ГРТ, помещение за специално работно облекло и др. В приложените към заданието предварителни архитектурни чертежи е дадено подробно разпределение на помещенията в административно-битовата част.

Производствен корпус – заема част от първия и втория конструктивен кораб с ширина 20м. На обща площ от около 2500м2 са разположени всички звена от производствения процес.

Складов корпус – заема третия конструктивен кораб с ширина 20м. и представлява затворен склад за готова продукция с площ около 1800 м2 и три товаро-разтоварни докове.


В конструктивно отношение ще се проектира сграда със стоманена носеща конструкция, а за двуетажната административно – битова част – независима носеща конструкция от стоманобетон. Фасадните стени и покривното покритие ще са от метални панели тип „сандвич“ с топлоизолационен пълнеж, покриващ топлотехническите и противопожарните изисквания.

Предвижда се производство на: • Метална палета МВ 1000 – 1200х800х920, тегло 95 кг;

 • Метална палета МВК 1006 – 1200х800х900, с отваряща се странична част, тегло 70 кг;

 • Метална палета МВК 1007 – 1200х800х900, тегло 62,5 кг;

 • Метална палета МВ 2000 – 1600х1200х1100, тегло 140 кг;

 • Метална палета МВ 2000V – 1600х1200х1300, тегло 225 кг;

 • Надстройка AG1000, мрежеста, поцинкована 1200х800х800 мм;

 • Мрежеста палета с халки за кран AG 1002, поцинкована – 1200х800х760 мм;

 • Мрежеста палета с халки за кран GB 1006 V, поцинкована – 1200х800х900 мм;

Режим на работа: работни дни в годината – 250; работни дни в седмицата – 5; брой смени – 1/първи етап/ брой смени – 2 /втори етап/; работни часове на смяна – 8.

За производството им ще се ползват следните суровини:

- Листова стомана – ламарина с максимална дебелина 2 мм, пристига на пачки по 25 броя с размери 2000х1000 мм. Разтоварва се от виличен високо повдигач.

- Профилна стомана – пристига на блокове, а телта за мрежите на кангали с тегло 50 кг/бр, среден диаметър 550 мм;

- Електроди

- Грундове и бои – ще се използват алкидни грундове и бои;

- Разредители – ще се използва разредител АМВ.

Всичките суровини ще се доставят с автотранспорт.
Електропроводното отклонение е кабел 20 kV с определено сечение, който преминава подземно в PVC тръби с диаметър ф 140. Дължината на трасето е 265 м. По протежение на кабелното трасе се предвижда изграждане на ревизионни шахти. Шахтите се изграждат зидани с размери съгласно нормите на електроразпределителното дружество. Шахтите са покрити с капак стандартен на ЧЕЗ разпределение България с означение на електроразпределителното дружество върху капака.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от инвестиционно намерение е свързана основно с икономическото и социално развитие на региона. Създава се ново производствено предприятие за производство на метални палети, което при достигане на пълния си капацитет ще осигури откриването на 100 работни места. Предприятието ще подпомогне и развитието на други отрасли, изработващи и доставящи материалите и консумативите необходими за реализиране на производственият процес. Изграждането на предприятието има изразен социален ефект, водещ до повишаване на заетостта на работната ръка и увеличаване на покупателната способност на населението. Не на последно място изграждането и въвеждане в експлоатация се реализира с чуждестранни инвестиции, така необходими за съживяване на икономиката в Република България.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Предприятието няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в гр. Монтана. То ще функционира като самостоятелна производствена единица. Връзката с други дейности е коствена и е свързана с доставката на суровини и материали, необходими за реализация на производствена програма на предприятието.
 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.


Няма друга алтернатива за изграждане на предприятието.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Площадката за новото производствено предприятие се намира в производствената територия на град Монтана, северно от града и североизточно от новоизграждащият се транспортен възел от републиканската пътна инфраструктура, осигуряващ връзката на вътрешността на страната с дунавските пристанища в гр. Видин и гр. Лом, както и с транспортния коридор за централна Европа през Дунав мост. Площадката е част от новият технопарк на гр. Монтана, разположен в местността Гламата /бившето опитно поле на гр. Монтана/.

По време на изпълнение на строително монтажните работи не се изисква заемане на площ за временни дейности. По време на изграждане на предприятието за нуждите на строители, авторски контрол, инвеститорски контрол, строителен надзор и други ще се поставят контейнери в съответствие с одобреният проект по част „План по безопасност и здраве“. За хигиенните нужди на работещите на площадката ще се осигурят необходимият брой химически тоалетни, съобразено с броя на работещите на строежа съгласно линейният и мрежови график на строежа, изготвен от строителя. Ще бъде осигурена вода за питейни и хигиенни нужди от съществуващият водопровод на площадката на технопарка.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Производственият процес е организиран в прав поток без пресичане на транспортните потоци.

Основното оборудване е покупно, фабрично обезопасено, отговарящо на европейските норми.

Производствените операции са: • получаване на суровините и складиране;

 • разкрояване на заготовки;

 • огъване на стени и крака на палета;

 • изсичане на планки за уши и пети;

 • заваряване в боксове с локални аспиратори, включени в обща филтърна система;

 • ръчно почистване ръбове и заваръчни шевове в обособено помещение с локална аспирация и пречистване на въздуха;

 • ръчно обезмасляване в камера с вентилационна система;

 • боядисване с грунд и сушене, последвано от боядисване с боя и сушене в камера с вентилационна и отоплителна система;

 • складиране на готовата продукция и експедиция.

 • направа на приспособления за производствените машини с помощта на металорежещи машини.

От склада за метали с виличен високоповдигач, листовата стомана се подава на автоматична машина за разкрояване и плазмено рязане на метални листа. Машината е комплектована с плазмен източник за прецизно рязане на листа ламарина по предварително зададени размери, комплект с филтрираща система. Работна повърхност на рязане е 3000х1500 мм. В работната маса е вградена система за отвеждане на газовете отделяни при в процеса на рязане. За очистване от прах на отведените газове при рязането, машината е окомплектована с високоефективен тъканен филтър /комплексна доставка с машината/ с производителност до 12 000 m3/h и остатъчна запрашеност под 3 mg/ m3. Пречистеният въздух от филтъра се изхвърля в работното помещение т.е. няма наличие на неподвижен източник изпускащ вредни вещества в атмосферата.

Следвайки технологичната последователност за разкрояване на ламарината и профилите за крака на металните палети се предвижда монтиране на хидравлична гилотина за студено рязане на метали. При този процес не се отделят вредности довеждащи до замърсяване на околната среда – въздух, вода или почва.

В произведсвеното хале ще се монтира хидравлична абкант, преса за огъване на ламарина и краката на металните палети. Процеса на огъване не е свързан с отделяне на вредности и не допринася за замърсяване на околната среда – въздух, води или почви.

Следват операциите за нарязване на металните ленти, разпробиване, рязане на профили, ъглообрязване, пресоване, което ще се извършва на хидравлична преса, полуавтоматична лентоотрезна машина с капацитет на рязане до 280 мм и комбинирана пресножица. Тези технологични операции също не довеждат до отделяне на вредности в атмосферния въздух и замърсяване на повърхностните води и почви.

При тези процеси на студена обработка на метала се отделят метални изрезки, които се събират в метални контейнери и предават на пунктове за изкупуване на вторични суровини.

Така подготвени заготовките се подават в заварочната зона на цеха, където са обособени девет кабини за електродъгово заваряване между отделните детайли и възли до получаването на метален палет.

Кабината за заваряване е метална конструкция от заварени метални профили с размери 4000/4000/4000, затворена от четирите страни с негорими подвижни завеси.

Обслужването на кабината е с въртящ се конзолен кран с товароподемност 500 кг.

В процеса на електродъгово заваряване се отделят газове и метални частици от топящият се метал и флюси на електродите. За улавяне и отвеждане на отделените газове и прахови частици, получени в процеса на заваряване е предвидена централна аспирационна инсталация. Улавянето и отвеждането на газовите и прахови отделяния се извършва от местен смукател монтиран на телескопичен въздуховод. Телескопа дава възможност за придвижване на смукателя непосредствено в зоната на заваряване и гарантира максималното улавяне на отделените газове и метални прахови частици. По този начин се избягва замърсяването на работна зона и въздушното пространство в цеха.

Всеки телескопичен въздуховод е с автоматичен регулатор, свързан към вентилатора на пречиствателна инсталация за въздух. При започване на работа на първият заварчик от датчика на автоматичния регулатор се подава сигнал за включване на цетробежния вентилатор на пречиствателната инсталация. Вентилатора се изключва при спиране на последния работещ заварчик. Аспирационната инсталация обслужва деветте заварочни поста и е оразмерена за отвеждане на газовите и метални отделяния при едновременната работа на деветте заварочни поста.

Пречистването на прахогазов поток преди изхвърлянето му в атмосферата се извършва в обезпрашителна инсталация с високоефективен ръкавен филтър с производителност 9000 m3/h. Обезпрашителната инсталация включва, сепаратор за отделяне на едродисперсните прахови частици и евентуално достигнали искри. Високоефективен филтър с целулозни филтърни касети. Система за регенерацията /почистване/ на филтърната материя с подаване на сух и обезмаслен сгъстен въздух с налягане 4 – 5 barа. Центробежен вентилатор с честотно регулиране на оборотите на въртене. Регулирането на оборотите и съответно отведеното количество заварочни прахогазови частици зависи от броя на работещите постове за заварка /от един да девет/. Изхвърлянето на пречистеният въздух е над билото на покрива на сградата. Остатъчната запрашеност след обезпрашителната инсталация е под 10 mg/m3.

В производствената програма на предприятието се предвижда да се произвеждат мрежести палета с халки за кран. Металната мрежа се изработва в предприятието от стоманена тел на кангали. Изправянето на телта се извършва на телоизправяща машина, нарязана на определени дължини в зависимост от вида на металният палет. Заваряването на стоманените телове, оформящи решетката се извършва на заварочна електродъгова машина. Заваряването е по електродъгов способ. Телта се поставя между двата електрода, през който протича ток. Електрическата дъга, получена от двата електрода води до разтопяне и съответно до заваряването на двете повърхнини на стоманената тел. Дъната и останалите елементи от металния палет са същите, както при металните палети прозведени от огъната ламарина.

Заварените готови метални палета постъпват в отделение за шлайфане. С този процес се цели да се изгладят и подравнят металните повърхнини в зоната на заваряване, като се премахнат получени от завряването „мустаци“. Операциите се извършават ръчно с ъглощлайф. Отделените прахове се улавят от два броя локални аспирационни системи с филтър за финно пречистване. Степента на пречисване на металните прахове е под 3 mg/ m3. Пречистеният въздух се връща обратно в помещението.

След шлайфане следва подготовка на металните палети за боядисване. Подготовката се състои в обезмасляване и почистване на металните повърхности ръчно с кърпи напоени с Пастело Разредител АМВ, който е предназначен за почистване на метални повърхнини. Камерата за обезмасляване е с размери 5х11х3 м, в която се постига обезмасляване на повече от 8 палети на час.

Конструкцията на камерата включва:


 • Корпус на камерата, направен от подходящи материали с възможност за лесно почистване и равен под. Корпусът ще има две срещуположни двойни врати за изделия и две единични странични за персонала;

 • Система за осветление;

- Вентилационна система за извличане на летливите органични съединения на пастело разредителя АМВ;

Камерата работи на принципа на полувертикална вентилация – свежият въздух се подава през тавана, вредните газове се изсмукват от две места в долната част на едната /дългата/ стена от вентилационен бокс. Вентилационния бокс за извличане на летливите органични съединения на пастело разредителя АМВ се състои от корпус, изработен от поцинковани ламаринени панели, които в предната си част имат рамка за монтиране на филтър. Филтъра задържа отделените вредности с ефективност 98 – 99 % при скорост на въздуха 0,75 m/s. Вентилатор със защита от появяване на искри, монтиран в корпуса на вентилационният бокс, осигурява отвеждането на вредните газове 11 000 m3/h от кабината. Предвижда се монтиране на два вентилационни бокса по дългата страна на камерата т.е общото количество отвеждани отработен въздух възлиза на 22 000 m3/h. Изхвърлянето на отработеният въздух се извършва от въздуховоди над билото на сградата.

При разливане поради невнимание на персонала изпълняващ обезмасляването в процеса на почистване на металната повърхност, петното се локализира. Изтеклата маса се смесва с пясък или пръст, почиства се и се изнася от камерата за обезмасляване. Отпадъците се събират в затворен метален съд и се предават на лицензирани фирми за дейности с опасни отпадъци. Металните опаковки на разредителя се събират и се предават за рециклиране в стоманолеарен завод или ще се изхвърлят на специално предназначени за целта места.

Почистването на пода на камерата е сухо и не довежда до завърсяване на канализационите води. • Приточната вентилация комплект с отоплителен уред, подава свеж въздух за компенсиране на отведеният отработен замърсен възвух въздух и затопля камерата. Подаваното количество е по–малко от зазмукваното за да се създаде подналягане в камерата и предотврати проникване на вредности в цеховото пространство. Производителността на вентилационната система е 21 000 м3/ч.

 • Отоплителения уред, монтиран по дългата страна на камерата - представлява топлообменник за подгряване на свежият въздух преди постъпването му в камерата. Топлообменника е с горелки, които работят с природен газ. Работният обем на камерата е 165м3.

 • Автоматична пожарогасителна инсталация с газ монтирана в камерата за предотвратяване на евентуално възникнал пожар.


Изчисляване на необходимите количества разредител при обезмасляване

Обща площ на един палет 1200х800х920 мм ~ 9 м2.

Приема се ориентировъчен разход на разредител е 20-25 мл/м2.

В една камера има 16 палета х 9 м2 = 144 м2.

Разхода на разредител е: 144м2 х 25 мл/м2 = 3600 мл = 3.60 л.
Процес боядисване.

След процеса на обезмасляване се извършва грундиране и последващо боядисване на 16 броя метални палета в една и съща камера при едносменен режим на работа от 4 работника, като палетите не се изваждат от камерата, докато цялостния процес не завърши. Обикновено палетите се боядисват еднократно. Изключение правят само поръчки с много светъл цвят.

Камера за боядисване е с размери 5х11х3 м в нея се постига цялостно еднократно боядисване на повече от 5 палети на час.
Конструкцията на камерата включва:


 • Корпус на камерата. Корпусът ще има две срещуположни двойни врати за изделия и две единични странични за персонала;

 • Система за осветление;

 • Система за пренос на детайлите. Тя се състои от носеща конструкция от профили, два монорелса по дължината на камерата, по 8 броя колички с кука и сапани на всеки монорелс. Количките са с товароподемност 500 кг, с ръчно прибутване.

 • Вентилационна система за извличане на летливите органични съединения е проектирана да осигури подходящи условия съгласно действащите европейски изисквания за обезпрашаване при боядисването, като е снабдена с два вентилационенни бокса с високоефективен филтър.

Всеки вентилационния бокс за извличане на вредните газове се състои от корпус, изработен от поцинковани ламаринени панели, които в предната си част има рамка за монтиране на филтър. Филтъра задържа летливите прахови частици от боята с ефективност 98 – 99 % при скорост на въздуха 0,75 m/s. Вентилатор със защита от появяване на искри, монтиран в корпуса на вентилационният бокс, осигурява отвеждането на вредните газове 11 000 m3/h от кабината за боядисване. Предвижда се монтиране на два вентилационни бокса с обща производителност 22 000 m3/h разположени по дългата страна на камерата.

При разливане поради невнимание на персонала, изпълняващ операциите за грундирани и боядисване на металната повърхност, петното се локализира. Изтеклата маса се смесва с пясък или пръст, почиства се и се изнася от камерата. Отпадъците се събират в затворен метален съд и се предават на лицензирани фирми за дейности с опасни отпадъци. Металните опаковки се събират и се предават за рециклиране в стоманолеарен завод или ще се изхвърлят на специално предназначени за целта места.

Почистването на пода на камерата е сухо и не довежда до завърсяване на канализационнте води.


 • Приточната вентилация комплект с отоплителен уред, подава свеж въздух за компенсиране на отведеният отработен замърсен въздух и затопля камерата. Подаваното количество е по–малко от зазмукваното за да се създаде подналягане в камерата и предотврати проникване на вредности в цеховото пространство. Производителността на вентилационната система е 21 000 м3/ч.

 • Отоплителен уред представляващ топлообменник за подгряване на въздуха преди подаването на свежият въздух в камерата. Топлообменника е с горелки, които работят с природен газ. Работният обем на камерата е 165м3.

 • Автоматична пожарогасителна инсталация с газ монтирана в камерата за предотвратяване на евентуално възникнал пожар.


Изчисляване на необходимите количества материали при грундиране и боядисване

Обща площ на един палет 1200х800х920 мм ~ 9 м2.

Алкиден грунд

Ориентировъчния разход на грунд е 100 – 120 мл/м2. За изчисленията приемаме средната стойност 110 мл/м2.

В една камера има 16 палета Х 9 м2 = 144 м2.

Разхода на грунд е: 144м2 Х 110мл/м2 = 15840мл = 15.84л

Летливите органични съединения (ЛОС) в една камера при грундиране са:
15.84л Х 300г/л = 4752г = 4.752 кг.
Продължителността на цикъла за нанасяне на грунд от работници в камерата е 40 минути.
Алкидна боя

Ориентировъчния разход на боя е 100 – 120 мл/м2. За изчисленията приемаме средната стойност 110 мл/м2.

В една камера има 16 палета Х 9 м2 = 144 м2.

Разхода на боя е: 144м2 Х 110мл/м2 = 15840мл = 15.84л

Летливите органични съединения (ЛОС) в една камера при боядисване са:
15.84л Х 300г/л = 4752г = 4.752 кг.
Продължителността на цикъла за нанасяне на грунд от работници в камерата е 40 минути.
Разредител АМВ

Ориентировъчния разход на разредител е 10 – 12 мл/м2. За изчисленията приемаме средната стойност 11 мл/м2.

В една камера има 16 палета Х 9 м2 = 144 м2.

Разхода на разредител е: 144м2 Х 11мл/м2 = 158


При първи етап се монтира само на една бояджийна камера.
При втори етап се монтира втора бояджийна камера със същите технически параметри.
След боядисване на металните палети, същите се складират в склад за готови изделия.

За нуждите на технологичния процес в производственото хале се предвижда монтиране на мостов кран едногредов опорен с въжен електротелфер с товароподемност 5 т и височина на повдигане 6,00м.

Капацитет на производството:

Първи етап - Производствената програма е 15 000 палета за година, като се работи на едносменен режим.

Втори етап - Производствената програма е 30 000 палета за година, като се работи на двусменен режим (100 работника общо).

Отоплението на административната част от сградата ще бъде водно помпено с топлоносител гореща вода с параметри на топлоноситела 95/70 0С. Предвижда се изграждане в рамките на сградата на котелно помещиние. В котелното ще се монтират кондезационни котли, работещи на природен газ. Кондензационните котли ще осигуряват:

- топлоносител гореща вода за захранване на отоплителните тела, алуминиеви радиатори и лири /за бани и тоалетни/, монтирани в административната част на сградата;

- топлоносител гореща вода за захранване на вентилационните агрегати на фирма «Ховал»; топлоносител за подгряване на вода за битови нужди във водоводни бойлери.

За осигуряване на параметрите на работната среда за летен режим в помещенията на администвративният корпус ще се монтират стенни климатизатори сплит система.

Отоплението и общообменната вентилация на производственото хале ще се извършва от комбинирани въздухообработващи агрегати, монтирани на покривната конструкция на сградата, производство на Швейцарската фирма «Ховал».

Съхранението на пастело разредителя АМВ и алкидните бои ще се извършва в самостоятелно помещение разположено при оси В – 19 на приложеният чертеж. Съхраняването е в плътно затворени опаковки, далеч от достъп на хора в закрито и сухо помещение, без пряк достъп на слънчеви лъчи и при температура до 300С. В помещението няма предвиден сифон за да се избегне замърсяване на канализационните води. При евентуален разлив поради невнимание на песонала, петното се локализира. Изтеклата маса се смесва с пясък или пръст, почиства се и се изнася от склада.

Отпадъка се събира в затворен метален съд и се предава на лицензирани фирми за дейности с опасни отпадъци. Металните опаковки се събират и се предават за рециклиране в стоманолеарен завод или се изхвърлят на специално предназначени за това места.

Почистване на пода на производствените помещения се извършва с промишлени прахосмукачки. Не се предвижда измиване с вода, което би довело до замърсяване на отпадните води.

Водите които ще се отвеждат в градската канализационна мрежа са битово фекални и дъждовни води. Производството не формира замърсени производствени води, които се налагат да бъдат пречистени преди заустването им в градската канализационна мрежа.

Общата използвана площ на предприятието е 5030 м2.

За реализацията на инвестиционното предложение ще се ползва новоизградената на територията на технологичния парк техническа инфраструктура в това число: канализация, водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди, външно електрозахранване на площадката и разпределителен газопровод.


7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Имотът представлява урбанизирана територия, разположен северноизточно от промишлената зона на гр. Монтана, непосредствено след надлеза на път II-81 с направление София – Лом.

Предвижда се изграждане от страна на Техннологичен парк ЕООД, пътна връзка с новоизгаждащият се пътен възел от Републиканската пътна мрежа, осигуряващ връзка на вътрешността на страната с двете дунавски пристанища Видин и Лом.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Дейностите, които ще бъдат извършени в поземленият имот предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, включва израждане на строежа, въвеждане му в експлоатация и получаване на Разрешение за ползване. Експлотация на предприятието и производството на метални палети, съгласно представената по - горе в изложението производствена програма.

Предвижда се началото на строително монтажните работи да започнат през втората половина на м. Октомври 2015 г. Завършването на строително монтажните работи и подписване на Акт за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация – АКТ 15 се предвижда да завърши в края на Октомври 2016 г. Въвеждането на строежа в експлоатация се предвижда да завърши в края на м. Ноември 2016 г. с назначаване на Държавна приемателна комисия. Предвижда се получаване на Разрешение за ползване на строежа в първата половина на м. Декември 2016 г.

След получаване на Разрешение за ползване започва редовната експлоатация на обекта и производството на метални палети.

Нашето инвестиционно намерение за изграждане и въвеждане в експлоатация на производствено предприятие за производство на метални палети не предвижда фази на закриване, възстановяване и последващи използване.
9. Предлагани методи за строителство.Административно – битовият корпус е решен на две нива, който ще бъде изграден по монолитен способ. Стоманобетонови ивични фундаменти, стоманобетонови колони и греди, стоманобетонови плочи и преградни стени от тухли Винербергер.

Производственият и складов корпус се предвижда да бъде стоманена конструкция, триотворна метална рамкова конструкция с междуосия 2х20м + 15м. В надлъжна посока сградата е 18х5м = 90 м. За изпълнението на рамковата конструкция ще бъдат използвани стандартни профили от стамана клас S 235 SO. За столици, укрепващи връзки и фасадни елементи ще се използват студеноогънати профили от стомана клас S 235 SO.

Фундаментите ще бъдат изпълнени от монолитна излят бетон. Фасадите ще се изпълнят от термопанели, отговарящи на топлотехническите и противопожарни изсквания. Предвижда се покрива да бъде изпълнен с термопанели.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на строителството ще се използват определени количества вода основно в мокрите процеси на строителство свързано с изпълнение на зидарии, измазване на стени в административната част на сградата, подовите замазки и хидравлични изпитания на водопроводната и канализационни инсталации.

Не се предвижда ползване на други природни ресурси. По същество строителството е свързано доставка на готови вароциментова смеси за изпълнение на зидарии, бетонови смеси за ивични основи и единични фундаменти под металната конструкция на производственото и складовото хале.

По време на експлоатация ще се ползват следните ресурси:

Вода за питейно - битови и противопожарни нужди. Производството не изисква използване на вода за технологични нужди.

Електроенергия за захранване на технологичните машини и съоръжения, захранване на вентилационното оборудване, захранване на електрическите консуматори в офисите, осветление вътрешно, осветление на площадката и други.

Природен газ за захранване на горелката на камерата за обезмасляване, горелката на камерата за боядисване и горелката на отоплителния котел.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Отпадъци при строителството

Строително монтажните работи са свързани с формиране на следните отпадъци:


 • Отпадъци по време на изкопните работи;

Отделеният хумус по време на изкопните работи ще се разстила за подравняване на останалата част от парцела с площ от 30 337 кв.м.

Изкопаните земни маси ще се депонират в парцела на Палемонтех ЕООД в близост до строежа за изпълнение на обратния насип, след завършване фундаментите на сградата. Излишната земна маса след изпълнението на обратният насип ще се транспортира на депо посочено от Общинската администрация.


 • Отпадъци на време на изпълнение на строителството;

Строителните отпадъци, които ще се формират при извършване на строително монтажните работи ще бъдат отломки от тухли, изрезки от топлоизолационните панели, изрезки от положената топлоизолация, изрезки от изолация на тръби, изрезки от полипропиленови тръби от изпълнението на водопроводните и отоплителните инсталации, изрезки от PVC тръби, получени при изпълнение на канализационната инсталация в сградата, метални отпадъци получени по време на изграждане на сградата, отпадъци от изрезки от гипсокартонени плоскости, хартиени отпадъци. Отпадъците ще се събират в контейнери, разделно и ще се транспортират в зависимост от вида им на вторични суровини или на депо посочено от Общинското администрация.
Отпадъци от производството

Отпадни количества метали за една смяна

 • Произвеждат се - 60 бр/смяна;

 • Площ на ламарината в един палет – 4,5 м2;

 • Тегло на ламарина с дебелина 2 мм в един палет - 70 кг;

 • Общо тегло на метала за 60 палета на смяна - 4200 кг;

Тъй като се ползват високотехнологични машини с CAD/CAM софтуер се очаква отпадното количество метал да е под 5% или под 210 кг/смяна. Отпадните парчета метали се събират в контейнери и предават на вторични суровини за рециклиране.

Заваряването на палетите се извършва с телоподаващи апарати в среда на инертен газ и няма отпадъци.Отпадни количества опаковки от разрадител АМВ (пластмасови бутилки 1л)

 • Произвеждат се /метални палети/ - 60 бр/смяна;

 • Площ на един палет (двустранна) – 9,0 м2;

Обезмасляване

60бр. х 9 м2 х 0,020 л/м2 = 10,8 л/смяна или 11 опаковки.Грундиране

60бр. х 9 м2 х 0,010 л/м2 = 5,4 л/смяна или 5.5 опаковки.Боядисване

60бр. х 9 м2 х 0,010 л/м2 = 5,4 л/смяна или 5.5 опаковки.

Общо: Отпадните количества опаковки за една смяна са 22 пластмасови еднолитрови бутилки. Предават се на вторични суровини за рециклиране.

Отпадни количества опаковки от алкиден грунд (метални кутии 4л или 18л)


 • Произвеждат се /метални палети/ - 60 бр/смяна;

 • Площ на един палет (двустранна) – 9,0 м2;

60бр. х 9 м2 х 0,1 л/м2 = 54 л/смяна

При кутии от 4л – 13.5 опаковки (около 4.7 кг).

При кутии от 18л - 3 опаковки (около 4.5 кг).

Отпадното количество метални кутии е около 4,5 кг/смяна. Отпадните опаковки се предават на вторични суровини за рециклиране.Отпадни количества опаковки от алкидна боя (метални кутии 4л или 18л)

 • Произвеждат се /метални палети/ - 60 бр/смяна;

 • Площ на един палет (двустранна) – 9,0 м2;

60бр. х 9 м2 х 0,1 л/м2 = 54 л/смяна

При кутии от 4л – 13.5 опаковки (около 4.7 кг).

При кутии от 18л - 3 опаковки (около 4.5 кг).

Отпадното количество метални кутии е около 4,5 кг/смяна. Отпадните опаковки се предават на вторични суровини за рециклиране.Отпадни количества шлифовъчни дискове за флексмашини.

Ориентировъчни отпадни количества – пренебрежимо малки (1-2 диска на смяна).


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Преди изхвърляне в атмосферата на засмуканият въздух от аспирационните и вентилационни инсталации се пречиства във високоефективни филтри. Местата на отделяните вредности, улавянето, отвеждането и пречистването им са подробно описани в т.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Няма отделяне на производствени отпадни води. Отпадните води са санитарно битови и се заустват в новоизграденият канал на Технопарка, а той се зауства в градската канализационна мрежа на гр. Монтана.

При производството на метални палети няма отделяне на вредности, които биха замърсили почвата и подпочвените води в района на предприятието.

Производството на метални няма отрицателно въздействие върху околната среда.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Инвестиционното предложение не е свързано с други дейности като добив на строителни материали, изграждане на нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води.

С реализацията на нашето инвестиционно намерение се предвижда изграждане на площадкови отклонения от изградената инженерна инфраструктура на Технологичен парк в гр. Монтана. Съгласно чл. 7 на Нотариален акт № 79 том IV рег. № 4341 дело № 278 от 2014г. за покупко – продажба на недвижим имот „Продавачът /Технологичен парк ЕООД/ се задължава до 30.08.2015 г. да изгради, въведе в експлоатация и получи Разрешение за ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация на водопровод /за битови и противопожарни нужди/, канал, външно електрозахранване и газифициране до продаваемия имот.“

Съгласно подписаният предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, присъединяването ще се извърши чрез изграждане на нов трансформаторен пост 20/0,4 и електропроводна линия средно напрежение.

Присъединяването ще се извърши от стоманорешетъчен стълб на съществуващ електропровод 20 kV „Ерден“ ПС Монтана. Трасето на кабела средно напрежение ще премине по трасе определено в Технологичен парк за изграждане на техническа инфраструктура обслужваща останалите имоти.

Новия трафопост се разполага в имота на Палемонтех ЕООД
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не е необходимо издаване на други разрешителни, които са свързани с инвестиционното намерение.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното намерение не води до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
16.Риск от инциденти.

Инвестиционното намерение не създава риск от инциденти.
III.Местоположение на инвестиционното предложение
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Прилагаме извадка от кадастралната карта на гр. Монтана, показваща границите на инвестиционното предложение с най близко разположените жилищни сгради. На приложеният чертеж са нанесени разстоянията до най – близко разположените жилищни сгради, които отстоят на повече от 900 м от производственото предприятие.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Площадката и трасето на кабела средно напрежение са разположени в Технологичен парк на гр. Монтана. Със Заповед № 1155 от 28.05.2013 г. на кмета на общината е одобрен Подробен устройствен план за ПИ с индентификатор 48489.2.505 по Кадастралната карта на гр. Монтана в местност Гламата, с който от ПИ 48489.2.505 се образуват шест нови ПИ: 48489.2.534; 48489.2.538; 48489.2.537; 48489.2.539; 48489.2.539; 48489.2.535; 48489.2.536; като и ПИ 48489.2.534; 48489.2.538; 48489.2.537; 48489.2.539; се отреждат „За обществено обслужване и производствено – складова дейност“ ПИ 48489.2.535 – за техническа инфраструктура – път; ПИ 48489.2.536 „за трафопост“

От цитираната заповед е видно, че съществуващи ползватели към настоящият момент на земята няма и не необходимо приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. В момента се застроява един от имотите. Предстои застрояването на останалите имоти от собствениците закупили поземлените имоти в съответствие с предназначението на имотите съгласно действащият подробен устройствен план.
3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Производствено – складова сграда за метални палети с административно – битова част е с местонахождение: гр. Монтана, поземлен имот с идентификатор 48489.2.534 по КК и КР на гр. Монтана, адрес на поземления имот: гр. Монтана, местност Гламата, собственост на Палемонттех ЕООД;

Имота и неговото предназначение е получен по следният начин:

Имота е получен след одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 48489.2.505 по Кадастралната карта на гр. Монтана в местността „Гламата“ от общинският експертен съвет на Община Монтана.

Собственик на имота е Технологичен парк ЕООД Монтана, съгласно Нотариален акт, вписан в службата по вписванията под № 173, том 1 дело 2923, вх. Рег. № 8622/22.11.2012 г.

Съгласно действащия ПУП, одобрен със Заповед № 762/03.04.2008 г. ПИ с индетификатор 48489.2.505 по Кадастралната карта на гр. Монтана е отреден за „За зона за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, хранително вкусова промишленост, поддръжка, съхранение и ремонт на селскостопанска техника“.

С решение № 408 от протокол № 15/18.12.2012 г. Общинския съвет на гр. Монтана е дал съгласие да бъде изработен проект за изменение на ПУП на ПИ с идентификатор 48489.2.505 в местността „Гламата“, общ. Мотана.

Изработването на проекта за изменение но ПУП за ПИ с идентификатор 48489.2.505 по Кадастралната карта на гл. Монтана в местността „Гламата“ е разрешено със Заповед № 1/ 28.01.2013 г. на ОЕСУДНа основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ проектът е приет с решение № 2 от протокол № 8/18.05.2013 г. на ОЕСУД в Община Монтана.

Със Заповед № 1155 от 28.05.2013 г. на кмета на общината е одобрен Подробен устройствен план за ПИ с индентификатор 48489.2.505 по Кадастралната карта на гр. Монтана в местност Гламата, с който от ПИ 48489.2.505 се образуват шест нови ПИ: 48489.2.534; 48489.2.538; 48489.2.537; 48489.2.539; 48489.2.539; 48489.2.535; 48489.2.536; като и ПИ 48489.2.534; 48489.2.538; 48489.2.537; 48489.2.539; се отреждат „За обществено обслужване и производствено – складова дейност“ ПИ 48489.2.535 – за техническа инфраструктура – път; ПИ 48489.2.536 „за трафопост“

ПИ 48489.2.534, в който ще се изгражда производственото предприятие е отреден за „производство и складова дейност“.

Местоположението на имота предмет на инвестиционното намерение е разположен североизточно на промишлената зона на град Монтана, отдалечен от жилищни сгради на повече от 900м.
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Няма такива зони в близост до инвестиционното предложение.


 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.


Не се налага и няма разглеждани алтернативи за местоположение на инвестиционното предложение.
IV.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
С реализацията на инвестиционното намерение не възниква опасност от въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.Инвестиционнто намерение не въздейства върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже въздействие пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование,вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното намерение предмет на преценка от необходимостта от извършване на ОВОС е разположено североизточно от производствената зона на гр. Монтана. С изграждането на предприятието за производство на метални палети няма да се засегне население или населени места. Предприятието е разположено в зона предотредена с влязъл в сила подробен устройствен план за производствена и складова дейност. Най – близко разположените жилищни сгради са на разстояние по-голяма от 900 м. Наблизо в радиус на повече от 5000 м няма курортно селище. Броя на живущите в настоящият момент в гр. Монтана по данни на Общината възлиза на около 43 000 броя жители.5.Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност от поява на въздействието.


 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Реализацията на инвестиционното намерение не оказва отрицателно въздействие върху околната среда. Не води до замърсяване на атмосферният въздух, води и почви.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Не е необходимо да се предпиемат мерки, които са свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
8.Трансграничен характер на въздействията.
Инвестиционнто намерение за изграждане на производствено предприятие за производство на метални палети не предизвиква получаване на транстграничен характер на въздействията.
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново строителство, дейности и технологии, разширение и/или промяна на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002г.; срок на действие на предложението/
Прилагам:


 1. Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), приета с ПМС № 59 от 7 март 2003 г. (обн. ДВ, бр.25/2003 г.) – 1 брой на хартиен носител и 2 броя на електронен носител.
 1. Информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС – документи, доказващи поставянето на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг начин и за предоставянето на информацията по Приложение № 2 на съответната община и кметство (копие от писмата с входящите номера на общината и кметството).
 1. Документ за платена такса – 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн. ДВ бр. 39/2011 г.).

Дата: 15.06.2015год. Инвеститор: .....................................

/подпис /

/чрез пълномощник инж. Емил Тодоров//пълномощно рег. №1133 от 04.02.2015г./


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница