До директора на риосв монтана у в е д о м л е н и естраница1/3
Дата19.01.2018
Размер381.16 Kb.
  1   2   3
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - МОНТАНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение


От „Креди”ООД със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, ул. „Цар Иван Шишман”№2,ап.11; ЕИК 200364430

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: 3400 гр.Монтана, ул. „Цар Иван Шишман”№2,ап.11;

Телефон, факс и е-mail: тел.: 096 300 576; GSM: 0888 965 569; е-mail: kredi_ood@ abv.bg


Управител или изпълнителен директор на фирмата - възложител: Милен Максимов Николов-управител на „Креди”ООД Монтана
Лице за контакти: Милен Максимов Николов

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че „Креди”ООД гр.Монтана има инвестиционно намерение за разработване и добив на индустриални минерали от находище „Доктор Йосифово”, община Монтана, област Монтана.

Резюме на предложението:

/резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

„Креди” ООД гр.Монтана има инвестиционно предложение за разработване и добив на индустриални минерали - кварцови пясъци от находище «Доктор Йосифово», община Монтана, област Монтана. Инвестиционното предложение е за нова дейност върху концесионна площ от 81,2488 дка за срока на концесията. Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите максималния срок е 35 години.

Концесионната площ, предмет на настоящето инвестиционно намерение и на настоящето уведомление е част от находише „Доктор Йосифово”.

Находище „Доктор Йосифово” се намира на около 19км север-северозападно от гр.Монтана и на около 2,5 км север-североизточно от с.Доктор Йосифово на територията на община Монтана, област Монтана (фиг.1). По-големи населени места в близост до него са селата Винище, Доктор Йосифово и Безденица. Находището отстои на около 70м южно от коритото на р.Цибрица.

В близост до находище „Доктор Йосифово” минават три асфалтови шосета от републиканската пътна мрежа, като най-южното от тях е част от международния път Е-79 Кулата-София-Видин. Град Монтана се намира на железопътен възел Бойчиновци-Берковица от хацоиналната пътна мрежа. През общината преминава ж.п. линия с дължина 18 км.
Фиг.1. Местоположение на находище „Доктор Йосифово”, М 1:300 000 Приложение 1

Районът на находището попада на границата на Дунавската равнина и Предбалкана.

Главната текстонска структура тук е Монтанската антиклинала (между с. Винище и гр. Криводол), като повечето изследователи я причисляват към Белоградчишката мегаантиклинала. Релефът на районът е слабо разчленен, предимно равнинен, което ще позволи безпрепятственото провеждане на добивните дейности. Най-ниската кота в областта на изчислените запаси е 180,0м и се разполага в северните и североизточните части, непосредствено южно от коритото на р.Цибрица. Най-високата кота в площа на находището е 196,0м и се намира в южната му част. Наклоните на терена са малки, в рамките на 5-15°. В северна посока, към коритото на р.Цибрица надморската височина постепенно намалява. На около километър западно от находището се намира най-високата кота в района – 206,3м. На около 2км на юг-югоизток непосредствено до с.Доктор Йосифово се намира вр. Лилово Бранище с височина 237,7м.

Инвестиционното предложение е за нова дейност върху концесионна площ от 81,2488 дка за срока на концесията. Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите максималния срок е 35 години.

Предвижда се добивът да се осъществява по открит кариерен способ, кампанийно и основно през летните месеци, с цел да се избегнат ниските зимни температури и валежи през пролетта и есента.

Експлоатацията е предвидена в три етапа с продължителност: 1.строителство (1г), 2.експлоатация (19г. при среден год. добив 40 хил.тона кварц) и 3.окончателна рекултивация на концесионната площ (2г).

Предвижда се едногодишен строителен период. През този период ще се извършат необходимите дейности за въвеждане в експлоатация на находището и достигане на проектния капацитет. Ще се изпълнят следните дейности: изготвяне и съгласуване на работните проекти; придобиване на права за ползване на терените, предвидени за начално разкриване на запасите и започване на добивните работи; доставка на необходимата механизация, транспортни средства и спомагателно оборудване и начално разкриване на запасите и започване на добив.

Първоначалното разкриване на запасите ще се извърши чрез отстраняване на почвения слой и разкривка на замърсени пясъци в североизточния фланг на находището.

Предвижда се през първата година от срока на концесията да се разкрият около 25 дка от продуктивния пясъчен пласт, при което ще бъдат иззети около 6 000 м3 почвена разкривка и замърсени пясъци. Изкопаните почвени материали ще се депонират на външно временно ниво и през срока на експлоатацията ще се използуват за поетапна рекултивация на отработените пространства в кариерата. За депониране на стерилната (вътрешната) разкривка от глинестите прослойки и включения в пясъчния пласт, през срока на концесията, се предвижда изграждането на едно външно насипище, разположено в района на съществуващия нарушен терен в североизточния фланг на концесионната площ.

През периода на редовната експлоатация се предвижда регулярно изпълнение на предвидените по проект разкривни и добивни работи. Той е с продилжителност 19години, при среден годишен добив на 40 000т кварц. През този период ще се извършва и поетапна рекултивация на осводобените от добивни работа терени.

В съответствие с условията на залягане на пясъчния пласт и конфигурацията на терена, разработването на находището ще се извършва на слоеве с папалелно придвижване на фронта на добивните стъпала и разкривката. Изкопаването на пясъка и разкривката ще става на дълги заходки, без използване на пробивно-взривни работи.

Условията на залягане на пласта, неголямата дебелина на разкривката, физико-механичнита свойства на скалите, изграждащи находището, малката средно дневна производителност (около 200т) и предпочитаната от концесионера добивна и транспортна механичация, налагат като най-подходящ класическия начин с еднокошови багери и автотранспорт за полезното изкопаемо и разкривката.

Стерилната разкривка (глинести прослойки и замърсени пясъци) ще се изземва селективно по време на добивните работи и ще се депонира във външното булдозерно насипище с обем около 17 хил.м3. Поради равнинния характер на терена и наличието на нарушен терен от стара кариерна дейност в близост до находището, насипообразуването ще се извършва чрез запълване на нарушените терени в североизточната част на концесията.

Почвено-хумусния слой от външната разкривка щще се съхрахява във външно временно депо за почвени материали и ще се използва за последваща рекултивация на нарушените терени.

През последния период, който обхваща последните две години от срока на концесията, успоредно с постепенното затихване на добивната дейност ще се извърши и окончателната рекултивация на кариерата.

Налице е съществуваща пътна инфраструктура, даваща възможност за безпроблемен достъп до имота и извозване на суровината до потребителя.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение няма връзка с други други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействието му.Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS 1984 или Балтийска координатна система, 1970 г.), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Общата концесионна площ за находище „Доктор Йосифово” възлиза на 81,2488 дка, ограничена от 11 бр. гранични точки с координати в координатна система 1970г и Балтийска височинна система както следва:Таблица 1

Точка №

X(север), м

Y(изток), м

1

4 733 329,1

8 493 494,1

2

4 733 335,6

8 493 570,2

3

4 733 327,0

8 493 643,7

4

4 733 392,2

8 493 737,8

5

4 733 394,1

8 493 806,1

6

4 733 326,8

8 493 887,9

7

4 733 236,7

8 493 724,6

8

4 733 098,1

8 493 447,4

9

4 733 076,4

8 493 300,0

10

4 733 087,2

8 493 282,3

11

4 733 278,3

8 493 416,0

Границите на концесионната площ изключват всякакви площи на намиращата се на около 400 м североизточно от находище’’Д-р Йосифово” санитарно-охранителна зона на каптиран извор ”Д-р Йосифово”, който се използва за битово водноснабдяване на населените места в района. Неговото местоположение е определено с географски координати(WGS 84) – N 43º32’10.67’’, E 23ºo9’45.55’’. Координатите на поясите в координатна система седемдесета година за дадени в следващите таблици:

Пояс I-ви : Таблица 2т.

X

Y

1

4 733 360,18

8 493 968,57

2

4 733 433,82

8 493 031,74

3

4 733 360,79

8 494 031,60

4

4 733 351,27

8 494 125,89

5

4 733 331,25

8 494 124,03

6

4 733 331,13

8 494 123,66

7

4 733 313,14

8 494 075,93

8

4 733 310,11

8 494 053,15

9

4 733 312,33

8 484 035,46

10

4 733 312,39

8 494 034,36

11

4 733 319,61

8 494 016,36

12

4 733 319,93

8 494 015,14

13

4 733 338,95

8 493 984,39

14

4 733 351,38

8 493 975,05

15

4 733 351,70

8 493 974,11

Пояс II-ри: Таблица 3

т.

X

Y

2

4 733 433,82

8 494 031,74

3

4 733 360,79

8 494 125,60

4

4 733 351,27

8 494 125,89

5

4 733 331,25

8 494 124,03

6

4 733 331,13

8 494 123,66

16

4 733 232,26

8 493 726,82

17

4 733 176,56

8 493 615,94

22

4 733 034,55

8 493 803,56

23

4 733 041,92

8 493 819,96

24

4 733 088,22

8 493 981,76

Пояс III-ти : Таблица 4

т.

X

Y

2

4 733 433,82

8 494 031,74

3

4 733 360,79

8 494 125,60

4

4 733 351,27

8 494 125,89

5

4 733 331,25

8 494 124,03

6

4 733 331,13

8 494 123,66

16

4 733 232,26

8 493 726,82

17

4 733 176,56

8 493 615,94

18

4 733 093,26

8 493 448,92

19

4 733 074,75

8 493 323,12

20

4 732 896,17

8 493 411,81

21

4 732 933,61

8 493 573,24

22

4 733 034,55

8 493 803,56

23

4 733 041,92

8 493 819,96

24

4 733 088,22

8 493 981,76

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница