До директора на риосв-перник у в е д о м л е н и еДата01.05.2018
Размер49.62 Kb.
#67392
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПЕРНИК


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно намерение

От Община Дупница, адрес гр. Дупница, пл. "Свобода" № 1, ЕИК 000261630, тел. 0701/5 9211, 0701/5 9270


Пълен пощенски адрес: гр. Дупница, пл. "Свобода" №1
Телефон, факс и е-mail: 0701/5 92 11, факс: 0701/5 92 57, е-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Възложител: инж. Методи Христов Чимев – кмет на Община Дупница
Лице за контакти: Ели Подгорска – ст. спец. ЕП

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че Община Дупница има следното инвестиционно предложение:

"Укрепване на десния бряг на река Бистрица в границите на урбанизираната територия на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил в участъка от км. 1+220 до км. 1+480" за кандидатстване по Програми за ТГС – Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020Характеристика на инвестиционното предложение:


  1. Резюме на предложението

По поречието на река Бистрица в регулационните граници на гр. Дупница от км. 1+220 до км. 1+480, по двата й бряга са разположени общински и частни имоти. Участъкът, предмет на инвестиционното намерение е разположен между два моста. В различен период от време, след 1972 г., в същия участък са изпълнени бетонови прагове, частично подпорни стени по десния бряг и изцяло такива по левия бряг по течението на реката.

С оглед превенция на риска от наводнения на имотите, граничещи с десния бряг на река Бистрица, в участъка от км. 1+220 до км. 1+480 се предвижда изграждането на подпорни стени, по десния бряг на реката, като продължение на предприета вече такава мяркаизпълнени изцяло такива по левия бряг.
  1. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.


Общата дължина на новопроектираните подпорни стени е 215 m: 180 m I-ви участък и 35 m II-ри участък. Трасетата на новите стени са съобразени с регулационния и кадастралния план на гр. Дупница. Краят на I-ви участък се свързва със съществуващи подпорни стени. Началото на II-ри участък се свързва със съществуващи подпорни стени.

Новопроектираните подпорни стени са предвидени да се изпълнят като монолитни стоманобетонови конструкции. Основата на стената да се изпълнява над подложен бетон с дебелина най-малко 10 cm, излят върху добре почистена земна основа след достигане на проектната кота за основата чрез изкопи.

От към левия бряг на реката, срещу новопроектираните стени има съществуващи такива, изпълнени Светлата ширина между новите стени по десния бряг и старите съществуващи стени по левия бряг ще бъде различна: от най-малко 10 m за I-ви участък, до най-много 16 m за II-ри участък.

Коритото в зоната между двете стени следва да се почисти и оформи с двустранен наклон от 1% към оста на реката, с което се цели насочване на течението в централната част на речното корито в периода на маловодие.

Петите на подпорните стени от страната на водата следва да се укрепят посредством призма от скален материал (заскалявка) с dср=200 mm (150-300 mm).

Предвидени са барбакани по стените от PVC тръби Ø75 mm през 1 m. Зад барбаканите по стените се полага геотекстил с размери 0.50/0.50 m с дренажна функция и дренажна призма (фракция 16-32 мм) с дебелина 0.5 m и височина от нивото на барабакана до повърхността на обратната засипка.

Конструкцията на стените се изпълнява на сегменти с максимална дължина 12 m. Вертикалните и хоризонталните фуги са с ширина 0.02 m и се оформят със стиропор. Зад вертикалната фуга се полага геотекстил с ширина 0.50 m.

Обратният насип се изпълнява с песъклива и чиста баластра за да се уплътнява.


Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове.


Местоположение на площадката:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и территории за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/


Град Дупница, община Дупница, област Кюстендил:

I ви участък: десен бряг на р. Бистрица по течението на реката (имот с идентификатор № 68789.18.31 по КК на гр.Дупница) пред УПИ I – 2867, УПИ II – 2868, УПИ III – 2868, кв. 147, гр. Дупница (имоти с идентификатори № 68789.29.483, № 68789.29.484, № 68789.29.485 по КК на гр.Дупница) до същ. подпорна стена на имот с с идентификатор № 68789.18.491 по КК на гр. Дупница – обща дължина 180 метра;
IIри участък: десен бряг на р. Бистрица по течението на реката (имот с идентификатор № 68789.18.31 по КК на гр. Дупница) – поречие на реката откъм улица с осови точки 2310 ÷ 2321 (имот с идентификатор № 68789.29.482 по КК на гр. Дупница), от същ. подпорна стена на имот с идентификатор № 68789.18.31 по КК на гр. Дупница до същ. подпорна стена на имот с идентификатор № 68789.18.492 по КК на гр. Дупница – обща дължина 35 метра.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води/сондажни кладенци и др./, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/


Не е предвидено използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Очакваните количества отпадъци са минимални и представляват предимно земни маси. Същите се предвижда да се депонират на съществуващото депо на община Дупница.


Отпадъчни води:

/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

Не се очакват отпадъчни води
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
Прилагам:


  1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003г, посл. изм. ДВ, бр. 94/23.11.2012 г.).

  1. Други документи, по преценка на уведомителя:

  • Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

  • картен материал, схема, снимков материал.

  1. Електронен носител – 2 бр.

Дата: ......................... Уведомител: ...................................../подпис/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница