До директора на риосв пловдив у в е д о м л е н и еДата12.03.2018
Размер85.14 Kb.
#62222

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.)
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ПЛОВДИВ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение


от Христиан Валентинов БоевУправляващ "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД


област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив 4000,

р-н Централен, "Васил Априлов" № 20Б, ет. 3
ЕИК 202140768

Пълен пощенски адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив 4000

район Централен, ул „Густав Вайганд” № 26
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 888 501 701, hristian.boev@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител –Михаил Иванов Михайлов

Христиан Валентинов Боев

Лице за контакти: Христиан Валентинов Боев - +359 888 501701

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за напояване на земеделски култури – лешници, в землището на с.Бегово, община Калояново, област Пловдив и проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията ".
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението За напояване на земеделски култури (трайни насаждения с лешници) в землището на с.Бегово, община Калояново, област Пловдив, при "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД е проектиран един тръбен кладенец.
Насажденията с вишни ще бъдат създадени в землището на с.Бегово, община Калояново, област Пловдив в следните имоти: 018085, 018050, 018051, 018052, 018053 и 018054.
За напояване на насажденията с лешници в посочените имоти е проектиран един тръбен кладенец, с дълбочина 10,0m.
Водовземната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“.
Водата от кладенеца ще се използва за напояване на земеделски култури.

Поливният сезон е от 01 юни – 30 септември, през който ще се извършват 10 поливки.
Необходимото сезонно (годишно) водно количество е Qгод.= 500 m3.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:


  • Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС, шнеково, без промивната течност.

В интервала от 0,00 до 10,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Æ160.

Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm.

В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30.


  • Системата за капково напояване ще се състои от основен тръбопровод от PVC тръби с поливни крила от PVC тръби, които ще покриват цялата площ на насажденията с лешници.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:


Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от БДУВИБР, с център Пловдив.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Имотите, които ще се напояват се намират в землището на с.Бегово, община Калояново, област Пловдив и са посочени в таблица 1.
Таблица 1

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Местност

на имота

Площ на имота, дка

Култура

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018085

18,373

лешници

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018050

2,000

Лешници

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018051

2,000

Лешници

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018052

40,317

Лешници

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018053

38,525

Лешници

Калояново

с.Бегово

03085

Кавак дере

018054

19,342

Лешници

Обща площ:

120,557 дкаПроектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот 018085 в землището на с.Бегово, с ЕКАТТЕ 03085, община Калояново, област Пловдив.

Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са:

N 42°25'19.59" E 24°50'55.90".
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Необходимото сезонно (годишно) водно количество за напояване на трайни насаждения с лешницие Qгод.= 500 m3.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
………………………………не се очакват………………………………………………………
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След приключване на сондирането терена на сондажните площадки ще бъдат рекултивирани.

Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване.
8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

………………………… не се очакват ...........................................................................................
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

………………………… не се очакват ............................................................................................
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)


Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/.

5. Електронен носител – 1 бр.

6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.


  1. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: ........................................................Уведомител:……………………….

(подпис)
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница