До директора настраница1/3
Дата12.05.2017
Размер452.49 Kb.
#21213
  1   2   3
към чл. 8а, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.)ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ПАЗАРДЖИК


И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (EO)


от „ПИГ ТРЕНД” ЕООД, ЕИК 203255442

(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка за Изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 000017 в землището на с.Капитан Димитриево с цел разделяне на ПИ 000017 и образуване на 6 /шест/ броя урегулирани поземлени имоти(наименование на плана/програмата)


І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:


1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: „ПИГ ТРЕНД” ЕООД, ЕИК 203255442Пълен пощенски адрес: Област Пловдив, гр.Пловдив, ПК 4000, бул. „Дунав” №130, ет.2, ап.2

Тел./факс/ел. поща (е-mail): 0886 16 19 44, agrosva@gmail.com

Лице за връзка: Емин Мустафа

Пълен пощенски адрес: гр. Пещера , ПК 4550, ул. „Георги Кьосеиванов” №23

Тел./факс/ел. поща (е-mail): 0886 16 19 44, agrosva@gmail.com


2. Обща информация за предложения план/програма
 • Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт:

Настоящето искане за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка е във връзка с писмо с изх. № ПД-02-1921/28.06.2016 г. на РИОСВ-Пaзарджик.

Подробният устройствен план – изменение на ПРЗ е изработен съгласно Задание на собственика на имота, Становище на Главен архитект и Заповед на Кмета на Община Пещера №342/ 06.04.2016г., с която на основание чл.135, ал.1, ал.2 и ал.3, чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ се разрешава изменението на ПУП – ПРЗ за разделяне на поземлен имот 000017 и обособяване на шест броя урегулирани поземлени имоти: • УПИ I-000017 – За производствена складова, селскостопанска и животновъдна дейност с площ 37 664 кв.м.;,

 • УПИ II-000017 – За производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност с площ 66 419 кв.м.;

 • УПИ III-000017 – За производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност с площ 47 186 кв.м.;

 • УПИ IV-000017 – За производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност с площ 14 000 кв.м.;

 • УПИ V-000017 – За производствена, складова, селскостопанска и животновъдна дейност с площ 16 988 кв.м.;

 • УПИ VI-000017 – За инфраструктура с площ 13 123 кв.м.;

Инвестиционното предложение предвижда в горе описаните УПИ с номера от първо до пето римско да се запази основният начин на трайно ползване, а именно животновъдство, като се добавят производство и складова дейност, пряко свързани с животновъдната дейност. УПИ VI-17 – За инфраструктура се отрежда за изграждане на обслужващата вътрешна инфраструктура, необходима за осъществяване на транспортното обслужване на имотите, елементите на водоснабдителната система и съоръженията за електроснабдяване.

В проектът за изменение на ПРЗ се предвижда средноетажно, свободно застрояване с плътност до 80%, озеленяване – мин.40% и коеф. на интензивност 2,5. Съгласно застроителния план от ПУП параметрите са за зона „Предимно производствена”.

Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ асфалтов път и път II-37 – Пазарджик–Пещера, а до новообразуваните урегулирани поземлени имоти от УПИ I до УПИ V - посредством УПИ VI – За инфраструктура.
 • Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Разработеният ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му. Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на Подробния устройствен план, освен ако не настъпи необходимост от изменението му по смисъла на чл.137 от ЗУТ.

Етапи на изпълнение: Съгласно нормативната уредба реализирането на настоящия план с възложител фирма „ПИГ ТРЕНД” ЕООД преминава през следните етапи на изпълнение:

- Изработване на задание и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ с цел обособяване на шест броя урегулирани поземлени имоти с предназначение „За производствена складова, селскостопанска и животновъдна дейност” и „За инфраструктура” в устройствена зона „Пп”.

- Разрешение от Кмета на Община Пещера за изработване на ПУП

- Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ -Пазарджик

- Приемане на ПУП-ПРЗ от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината

Следващите етапи ще бъдат:

- Получаване на виза за проектиране

- Изработване на архитектурен проект, технологичен проект и проекти по отделните части съгласно ЗУТ (ОВ, ВиК, Ел. инст. и т.н.)

- Получаване на разрешение за строителство

- Изграждане на обектите, предвиден с ПУП-ПРЗ

- Издаване на разрешение за ползване

- Експлоатация.
 • Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Териториалният обхват на инвестиционното намерение е изцяло на територията на землище Капитан Димитриево с ЕКАТТЕ 36124, община Пещера. Поземлен имот 000017 се намира в землището на с.Капитан Димитриево и граничи с местни пътища, ведомствен път, напоителен канал и сметище, собственост на Община Пещера, водни площи – собственост на МЗГ – ХМС и поляни, собственост на МЗГ-ДГС Пещера.

Имотът е частна собственост с НТП „животновъдна ферма” и представлява бивш Свинекомплекс Главиница - с площ 195,603 дка. На територията му има изградени сгради и съоръжения, които ще бъдат използвани за осъществяване на инвестиционните намерения на Възложителя.За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходима друга допълнителна площ. Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното намерение няма да засегнат съседни имоти.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти и няма да създаде рискови фактори по отношение населението на близките населени места.
 • Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Разглежданият имот, за който е изработено изменението на ПУП – ПРЗ – ПИ 000017 в землището на с.Капитан Димитриево, община Пещера не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона BG0002057 “Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, одобрена със заповед № РД-786/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр.106/2008г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007г. 9ДВ, бр.21/2007г.).
 • Основни цели на плана/програмата

Възложителят има за цел разделяне на поземлен имот 000017 в землището на с.Капитан Димитриево и образуване на 5 броя УПИ за развитие на животновъдна дейност и един брой УПИ - за инфраструктура. Предвижда се във всеки от новообразуваните УПИ за развитие на животновъдна дейност да бъдат отглеждани до 1000 бр. дребен рогат добитък. Дейността в отделните УПИ ще бъде допълнена с производство и складова дейност, пряко свързани с животновъдната дейност.

Такива производствени и складови дейности са се наложили като добри европейски практики на модерното и независимо животновъдство и се отнасят до производство на място на собствени фуражни смески от различни зърнени култури и добив на мляко от отглежданият добитък, който дребен рогат добитък ще бъде от специализирани в млечния сектор животни. Складовата дейност е свързана със съхранението на зърнени храни, твърдите и сочни фуражи, които са за изхранване на животните.

В петте новообразувани УПИ, предвидени за отглеждане на животни ще бъдат изградени площадки /торови лагуни/ за съхранение на суха торова фракция, изработена от водонепропусклив сулфатоустойчив бетон с дренаж, заустен във водоплътна изгребна шахта. Торовата фракция ще престоява на предвидената площадка за минимум осем месечно „улягане”, след което същата ще се използва за нуждите на селското стопанство.

Съгласно указания на РИОСВ – Пазарджик Капацитетът на съоръженията за съхранение на оборска тор ще е оразмерен за съхранение за минимум 6 месеца, за да се съхрани, когато съществува забрана за внасяне на оборски тор от 01.11 до 31.01 и когато климатичните условия не позволяват. Отделените в оборите биогенни маси ще се извеждат от помещенията ежедневно посредством механизирана скреперна система.Транспортното обслужване на отделните новообразувани УПИ ще се извършва посредством обособеният УПИ VI – За инфраструктура. За достъп до имота се използва съществуващ асфалтов път.

Електрозахранването на новообразуваните УПИ ще се осъществи от съществуващият ТП в ПИ 000017. Към настоящият момент присъединената мощност е достатъчна за осъществяване на предвидените дейности и няма необходимост от промяна на условията за присъединяване, в т.ч. предоставена мощност, брой фази, ниво на напрежение и т.н., поради което не е необходимо да се прави проучване по реда на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Водоснабдяването на имотите се изпълнява от съществуващият собствен водоизточник – водостопанско съоръжение, намиращо се в собствен имот – ПИ 000525, местност „Герена” по КВС на землище Главиница и съществуващ тръбопровод до животновъдната ферма. Водостопанското съоръжение осигурява вода за технологични, битови и противопожарни нужди. За използването на водата ще бъде проведена процедура в БДИБР Пловдив за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода в диспенсърни устройства. Към всеки от имотите ще се прокара сградно водопроводно отклонение, което се оразмерява по проекта за застрояване.

В района на имотите няма изградена канализационна мрежа и за целта се предвижда изгребна яма за всеки имот с обем минимум от 20 м3 и разположена в имота, съгласно изискванията на чл.47, ал.2 от ЗУТ, при обслужващ персонал от 12 човека и при водоснабдителна норма от 50л./ден на човек. За осигуряване на вода за противопожврни нужди се предвижда поставянето на допълнителни съдове с необходим обем.


 • Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Финансирането на плана ще се осъществи от Инвеститора на обекта.


 • Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ Подробният устройствен план по чл.128, ал.3 се одобрява със заповед на Кмета на Общината в 14-дневен срок след приемането му от Общински експертен съвет. Когато проектът за ПУП е част от населено място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по чл.2 не се обнародва в „Държавен вестник”, а се съобщава на заинтересованите лица. Съгласно чл.130 от ЗУТ заповедта за одобряване на ПУП по чл. 128, ал.3 се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда на Гражданския процесуален кодекс. В 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

Не е необходимо обществено обсъждане на плана по смисъла на чл.127 от ЗУТ.3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Възложителят - фирма „ПИГ ТРЕНД” ЕООД е отговорна за прилагане на плана. Одобряването и влизането в сила на плана се извършва от Община Пещера. Прилагането на плана става със заповед на Кмета на Община Пещера за сметка и задължение на инвеститора.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата


  • РИОСВ – Пазарджик – по издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка

  • Община Пещера – за съгласуване и одобряване на ПУП-ПРЗ.

ІІ. (не е задължително за попълване)Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………..

Приложение:


I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:


1. Характеристика на плана/програмата относно:


а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

Съгласно разпоредбите на ЗУТ, чл. 103 ал. 3 с плана се определя предназначението и начин на устройство на поземлените имоти.

С разглеждания ПУП–ПРЗ се цели разделяне на ПИ 000017 и допълване отреждането на територията за новообразуваните УПИ в землището на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, обл.Пазарджик.

Имотът е частна собственост с НТП „животновъдна ферма” и представлява бивш Свинекомплекс Главиница. На територията му има изградени сгради и съоръжения, които ще бъдат използвани за осъществяване на инвестиционните намерения на Възложителя.

Предвид местоположението, мащаба, факта, че до скоро в границите на имота е имало действащ свинекомплекс, чието функциониране не е оказало негативно влияние върху околната среда и характера на дейностите, които ще се извършват след разделянето и промяна отреждането на новообразуваните УПИ, не се очаква инвестиционното намерение да се окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. С настоящият ПУП-ПРЗ се определят изискванията, съгласно ЗУТ за обособяване на отделни УПИ с отреждане „За производствена складова, селскостопанска и животновъдна дейност” и параметри за зона „Пп”. В случай, че възникне необходимост впоследствие от конкретизиране, разширяване на тези дейности, реализация и експлоатация на съответните обекти, ще се проведат необходимите законови процедури предвидени съгласно съответното законодателство.


б) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройване на отделни имоти. Настоящия ПУП-ПРЗ е разработен в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и разрешение за проектиране на Кмета на Община Пещера.

Съгласно изискванията на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация, включени в строителните граници по предходен устройствен план. Настоящият ПУП-ПРЗ е разработен в степен, отговаряща на изискванията на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Основна цел на плана е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, като се раздели на отделни УПИ и се конкретизира дейността, която ще бъде извършвана във всеки от тях в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящия ПУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за стимулиране на производствената дейност в района. Реализацията на бъдещите дейности ще бъде свързана с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.в) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

На територията, предмет на ПУП-ПРЗ няма значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква изграждането на отделните обекти да доведе до замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

Имотът е частна собственост с НТП „животновъдна ферма” и представлява бивш Свинекомплекс Главиница, на чиято територия до скоро е осъществявана дейност, близка по своята същност до настоящите инвестиционни намерения на Възложителя и характера на дейностите, които ще се извършват след разделянето и допълване отреждането на новообразуваните УПИ не се очаква да се окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.


г) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

Реализирането на ПУП-ПРЗ ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда.
д) наличие на алтернативи:

За инвестиционното предложение не се разглеждат други алтернативи, поради липса на други подходящи терени, собственост на Възложителя. Този терен е най-подходящ за реализацията на предложението в предвид използването на съществуващите на имота сгради и съоръжения и това, че на територията на имота е бил разположен бивш Свинекомплекс Главиница.

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. При спазване на законовите изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива. Реализацията на обекта ще доведе до разкриване на нови работни места за местното население.

Местоположението на ИП е много благоприятно. Площадката не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточник. Не се очаква трансгранично въздействие.
Възможни са следните варианти за изпълнение на ИП

І–ви вариант на предложението – Цялостното инвестиционно намерение ще се осъществи територията на избраната площадка - ПИ 000017 в землището на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

ІІ–ри вариант на предложението – частично осъществяване на ИП в някои от новообособените УПИ.

ІІІ–ти вариант на предложението - Това е възможността да не се осъществява дейността предвидена с ИП, като съществуващото състояние на разглежданата територия се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение и съществуващата база да остане неизползвана.

За ефективната и икономически целесъобразна реализация на процедурата за оползотворяване на цялата налична база е нужно реализацията на цялото ИП. От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, поради следните предимства: • използване на съществуващата база;

 • не се налага прокарване на нова инфраструктура;

 • добро разположение от гледна точка на здравна защита;

- добри възможности за социално-икономическото развитие на общината.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница