До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400Дата23.12.2017
Размер131.06 Kb.
#37370
РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства.


От ...........................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,(улица, град, община)

..................................................................................................................................,

представлявано от ............... .................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................

...................................................................................................................................,

адрес за съобщения ..............................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ..................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания от изпратената ни покана Ваш №....................., с настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в договарянето в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства използвани в обектите на МЕР Монтана, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.


Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

С подаване на настоящата първоначална оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.


Запознати сме с условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок, при подписването на който ще Ви представим:

1. гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора в една от следните форми:
парична сума внесена в касата на МЕР Монтана на адрес: гр.Монтана,

ул."Александър Стамболийски" № 45, или по банкова сметка на МЕР Монтана

IBAN: BG67TTBB94001526649879

BIC: TTBBBG22

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

ОФИС МОНТАНА

адрес: бул. „3-ти март” № 37, гр. Монтана 3400,
банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.
2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.10 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП.
Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 10, които се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:


  1. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 11 от ЗОП

  2. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП, удостоверяваща приемане условията на проекта на договор.

  3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (попълва се когато е приложимо);

  4. Техническо предложение.

  5. Ценово предложение.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VІ. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА:

(Попълват се на фирмена бланка на участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта № ...................................., издадена на .......................................

от .............................................................– гр............................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпитване на електрозащитни средства”


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки, и условията на труд..


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:...............................(подпис и печат)
Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта № ...................................., издадена на .......................................

от .............................................................– гр............................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпитване на електрозащитни средства”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата: ДЕКЛАРАТОР: .................................(подпис и печат)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпитване на електрозащитни средства използвани в обектите на МЕР Монтана.


От ................................................................................................................................

(наименование на участника)
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Условия за изпълнение на услугата:

1. Срок за изпитване на всяка една партида електрозащитни средства: .................. (не повече от 7 кал.дни) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т.3.1. от Техническите изисквания, неразделна част от документацията за изпълнение на поръчката:

2.Срок за изпълнение на поръчката:12 (дванадесет) месеца след влизане на договора в сила.

3. Място за изпълнение на поръчката - .........................................................................................../лабораторията с която разполага кандидата за изпитване на електрозащитните средства/

Загубени или повредени ЛПС по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателни протоколи ще бъдат за наша сметка и ще се възстановят на МЕР Монтана.ІІ. Технически спецификации

1.Изпитванто ще се извършва, съгласно сроковете, нормите и методите посочени в НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, както и съгласно указанията на производителите.

2.След извършване на изпитването на всяка една партида ще издаваме протокол относно резултатите от извършените изпитвания, както и сертификат за контрол на изпитаните електрозащитни средсва.

3.Изпитаните електрозащитни средства ще бъдат маркирани, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните документи:

Заверено копие на Сертификата - Заповедта за акредитация за изпитване на електрозащитни средства по НАРЕДБА № 22 от 08.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, преведени на български език.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата..............................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта № ......................................., издадена на ....................................

от ................................................................– гр .........................................................................,

адрес:..........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...............................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпитване на електрозащитни средства


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представената от мен оферта в част: ........................................................................

(посочва се коя част/части от офертата)

има конфиденциален характер по отношение на ..............................................информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

и същата не следва да се разкрива от възложителя.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност

по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:.................................

(подпис)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпитване на електрозащитни средства” използвани в обектите на МЕР Монтана.


От ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е............................. (.................словом ...........) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове работи, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
по

ред

Описание на електрозащитните средства

Кол-во

Мярка

Ед.цена

/лв.без ДДС/Обща цена /лв.без ДДС/

1

Диелектрични ръкавици

77

чифт2

Диелектрични боти

52

чифт3

Диелектрични галоши

14

чифт4

Изолиращи оперативни щанги 110кV, 20кV и 10кV

49

бр.5

Указатели за напрежение 400, 220, 110 и 20 кV

90

бр.6

Изолационни щанги за поставяне на преносими заземления 400, 220, 110 и 20кV

145

бр.7

Изолиращи щанги за замяна на предпазители 20 кV

3

бр.


ОБЩА СТОЙНОСТ /ЛВ БЕЗ ДДС/1:


при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)
Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!1 Общата стойност се получава от сбора на произведенията на прогнозното количество по единичната цена за съответния вид дейност и служи само за класация на Кандидатите.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница