До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко АндоновДата17.09.2016
Размер70.73 Kb.
#9888
До

Г-жа Искра Михайлова

Министър на околната среда и водите
До

Г-н Митко Андонов

Кмет на община Стралджа
До

Общински съвет гр. Стралджа

С Т А Н О В И Щ Е

НА

Инициативния комитет, избран от жителите на село Лозенец за невъзстановяване на производствено - складова база“Стралджа-Мараш”


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с открита процедура за обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително за изграждане и експлоатация по чл.104 ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал-Производствено-складова база “Стралджа-Мараш” гр. Стралджа обл. Ямбол с оператор “Берета трейдинг”-ООД, искаме да Ви уведомим за следното:

След като внимателно се запознахме с цялата документация, представена от фирмата, считаме че не са спазени редица от задължителните и необходими условия за преразглеждане на разрешителното за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал, а именно:


В АВАРИЙНИЯ ПЛАН представен от “Берета трейдинг” ООД “ :

Т.3 ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА е посочено, че “ Изграждането на новите метални халета – 12бр. ще стане върху съществуващи 6 бр. площадки”.

Всички знаем, че в резултат на взривовете от 05.06.2012г. всички складове заедно с площадките бяха разрушени. В този смисъл няма „съществуващи площадки” и строителството, което планират да извършат трябва да се счита за ново строителство.


Т.6 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Операторът има намерение да съхранява различни видове изстрели за стрелково оръжие, различни гранатометни и минометни изстрели, взриватели, пресовки от бризантни взривни вещества, гранати и т.н., а също така и различни видове бризантни взривни вещества, барути и др.Много смущаващ е фактът, че ако бъде разрешено да възтановят дейността си в базата под това добавено и” ТАКА НАТАТЪК“ и”ДРУГИ”, там ще могат да се внасят неизвестно какви видове вривни вещества и боприпаси, които биха могли да доведат до нова голяма авария или други опасности за хората, живеещи в близост до обекта.


Т. 7 ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗЧЕТИ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ И РАБОТЕН ПЕРСОНАЛ

Тук е посочен капацитета на базата, който съгласно Наредба №2 /10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси в Приложение 5 т.5 попада в графата- складове за съхранение на взривни вещества до 150 т.От това приложение е видно че отстоянието от урбанизирани територии е следното:

- от НАСЕЛЕНИ МЕСТА – 2000 м.

- от ПЪТИЩА І и ІІ клас – 1500 м.

- от ГАЗОПРАВОДИ -2000 м.

Считаме че не са налице тези императивно определени отстояния.


Т.10 СЪСЕДНИ ОБЕКТИ

В аварийния план на оператора са посочени само три обекта:

1.гр.Стралджа- на около 5000м по права линия, а не както е посочено 10 км.

2.Главен път от І-ви клас София-Бургас- на около 3км, пътен възел Петолъчката на около 1300м , а не на 3 км.

3.Туристическа хижа „Люляк-” на около 350м , а не 1000 м.

Освен тези обекти фирмата е пропуснала да посочи /може би съвсем умишлено/ и останалите, които попадат в обсега на поражения при евентуален взрив.А това са :

1.Централен газопровод с национално значение – на около 1000 м.

2.Газокомпресорна станция „Лозенец”- само на 3 км по права линия

Тези два обекта съгл.чл.137(1) от ЗУТ се считат за обекти от първа категория. Освен това съгласно Постановление № 181 на МС/20.07.2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност е записано в: Приложение:

Т.V Сектор енергетика

1. Стратегически дейности

1.5 Транспортиране и съхранение на природен газ

2. Стратегически обекти

2.13 Транзитни нефтопроводи и газопроводи

2.18 Компресорни станции – като една от изброените е “Лозенец

2.19. Магистрални газопроводи - от/за: КС "Кардам 1" - КС "Вълчи дол", КС "Вълчи дол" - КС "Ихтиман"/ това е газопровода, който преминава само на около 1000м от Производтвено-складова базаСтралджа-Мараш/.

В Наредба №6 /25.11.2004г за технологичните правила и нормативи за проектирането , изграждането и използването на обектите на обектите и съоръженията за пренос , съхранение, разпределение и доставка на газ в Приложение Таблица2, т.10 са посочени минималните разстояния на които трябва да отстоят обекти за съхранение на взривни вещества,огнестрелни оръжия и боеприрапаси.

За такъв обект с висок рисков потенциал, какъвто е производствено-складова база Стралджа-Мараш е записано, че може да се изгражда само след съгласуване със заинтересованите организации и органите на техническия контрол.

Затова ние считаме, че следва да се изисква от оператора „Берета трейдинг”ООД да представи становищата на „Булгартрансгаз”ЕАД, както и становището на Главна дирекция ”Материално-технически надзор”

3.Водоем със събирателен обем 3000куб.м. - захранващ с питейна вода гр.Стралджа,с.Лозенец, с.Атолово,с.Воденичане - на по-малко от 400м.

4.Шахтови кладенци за вода с помпена станция, попадащи в Първа санитарно-охранителна зона.

При тези обстоятелства е необходимо и становище на Басейнова дирекция-Пловдив.

5.с.Лозенец на около 1400 м. – пострадало най-много при взривовете от 05.06.2012г.

Имайки предвид разстоянията,на които отстоят всички тези обекти настояваме да се извърши проверка за спазване изискването на Директива 2012/18/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012г. относно разположението на обекта, както и относно информираността на обществеността и възможността да се получи съгласието на същата и заинтересованите лица за новото строителство в проиозводствено-складова база”Стралджа-Мараш”, която е предприятие с висок рисков потенциал.

В т.7 от Аварийния план е посочено, че на площадката ще работят:  • Приемчик на специално въоражение и техника- 2 души, които предават в склада взривни вещества, средства за взривяване и боеприпаси, извършват утилизация, ремонт на боеприпаси, средства за взривяване и средства за пиротехнически ефекти

  • Оператор по ремонт на боеприпаси и специални пиротехнически средства-8 души , които извъшват утилизация , ремонт на боеприпаси, средства за взривяване и средства за пиротехнически ефекти.

Ние сме силно притеснени от факта, че операторът „Берета трейдинг” ООД след като категорично заявява,че в базата повече няма да се извършва утилизация не би следвало и в дейността на определени длъжностни лица да влиза и задължението да утилизират.

Очевидно, скритите намерения на оператора са съвсем различни от това, което представят пред обществеността.


П. ПО ДОКЛАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
В раздел Първи т.І е посочено, че операторът е предприел действия за изготвяне на специализиран доклад за последствията от аварията върху околната среда. За целта е изпратил за анализ проби от почви в района.

Тъй като част от инициатиявния комитет присъства на пробовземането, искаме да Ви уведомим, че пробите не бяха взети по надлежния ред. Същите не бяха опаковани, запечатани и пломбирани в присътвието на членовете на комисията , а бяха оставени отворени в хартиени пликове в кабинета на кмета на с.Лозенец и на следващия ден изпратени от представител на фирмата до избрана от оператора лаборатория.

Това създава предпоставки пробите да бъдат манипулирани и затова ние настояваме да не се вземат предвид резултатите от анализа на почвата и такъв да бъде извършен съгласно правилата и изискванията- по три проби за анализ, контролен анализ и арбитражен анализ. Пробите следва да се вземат лично от представителите на лабораторията,която ще извърши анализа.

Освен това считаме, че е необходимо да се извърши и пълен анализ на водата в региона.


т.ІІІ Система за управление на мерките за безопасност

В предисторията като причина за взрива от 05.06.2012г е посочена явна вина на Министерството на отбраната, за това че е предало бойна част, която не е била по договор за утилизация.

Искаме да Ви уведомим, че в отговор на питане на народния представител Атанас Мерджанов в Народното събрание на 18.06.2012 г. тогавашният министър на отбраната Аню Ангелов заяви: ”В договора на „Берета трейдинг”ООД е записано, че боеприпасите трябва да се утилизират чрез контролирано изгаряне или чрез взривяване. Няма нито дума за разглобяване на каквито и да е боеприпаси. Единственото което е трябвало да направи фирмата е да намери площадка, където да ги взриви. Ако те са направили опит да извлекат взривно вещество, това е грубо нарушение на технологичния процес. Фирмата по този начин незаконно е извличала и присвоявала взривно вещество”

Искаме да подчертаем, че никъде операторът не посочва защо въпреки изричната забрана, е започнал утилизация на 346 бойни глави от ЗРК”Двина”.

Считаме, че докато не бъде постановено окончателното решение по делото срещу „Берета трейдинг”ООД, което се води в момента в Ямболски районен съд, не би следвало операторът да излага каквото и да е становище за аварията от 05.06.2012 г.
В таблица ІІ.6-3 резултати от изчисления са допуснати съществени неточности в разстоянията до застрашените обекти:

1.Урбанизирани територии:

- с.Лозенец е на 1400 м, а не на 2 км;

- пътища и магистрали-главен път София-Бургас е само на 350м, а не на 1 км.

- газокомпресорна станция на 3км, а не на повече от 5км

Не са посочени като обекти,които биха били застрашени при евентуален взрив, а именно :  • Газопреносна тръба от национално значение,която минава само на 1000м от базата;

  • Водоем със събирателен обем 3000 куб.м.захранващ с питейна вода

  • гр.Стралджа,с.Лозенец,с.Атолово,с.Воденичане на по-малко от 400м.

Както е видно разстоянието на което отстои базата не дава гаранция, че при евентуална голяма авария е осигурена безопасността на обектите и хората в региона, имайки предвид, че при взривяването на базата снаряди и осколки прелитаха на повече от 5 км,а в с.Лозенец пострадаха 164 къщи и 7 обществени сгради и само по щастлива случайност нямаше пряко попадения върху Газокомпресорната станция ”с.Лозенец”, което да доведе до още по- голяма трагедия.

Отчитайки,че в радиус само на 3км от базата с висок рисков потенциал “Стралджа-Мараш” се намират четири обекта от първа категория, два от които са стратегически за националната икономика, издаването на разрешително за възстановяване на базата крие сериозни опасности за населението от региона и държавата.

Имайки предвид гореизложените факти в името на спокойствието и живота на хората от с.Лозенец и в интерес за националната сигурност на страната, Инициативният комитет и цялата общественост на с.Лозенец считаме, че процедурата за преразглеждандане на разрешителното за изграждане и експлоатация по чл.104ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал –производствено-складова база за боеприпаси”Стралджа-Мараш”гр.Стралджа ,обл.Ямбол с оператор „Берета трейдинг”ООД гр.София следва да бъде прекратена.

Инициативен комитет:
  1. Иван Митев-председател

  2. Христо Стойнов-член

  3. Йордан Койчев-член

  4. Петранка Атанасова-член

  5. Симеон Христов-член

Каталог: images -> Docs
Docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
Docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
Docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
Docs -> Валентин топалов
Docs -> Република българия министерство на здравеопазването
Docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
Docs -> Агенция „митници”
Docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
Docs -> Патентно ведомство
Docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница