До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водитеДата09.09.2016
Размер50.63 Kb.
#8522До г-жа Искра Михайлова

Министър на околната среда и водите

ИСКАНЕ

за спиране реализацията на ОУП на община Царево, одобрен със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

на основане чл. 123, ал. 1 и 122 ал.1, т.2 на Закона за Биологичното разнообразие и чл. 158, т.4 от Закона за опазване на околната среда

Уважаема госпожо Министър,

Моля на основание чл. 123, ал. 1 и 122 ал.1, т.2 на Закона за Биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 158, т.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) да издадете незабавно заповед за налагане на принудителна административна мярка, както следва: Спиране реализацията на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево одобрен със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Мотивите за нашето искане са следните:  1. ОУП на община Царево е утвърден в нарушение на чл. 31 и чл. 32, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и членове чл. 85, ал. 1 и ал. 4 от ЗООС, във връзка с чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.  1. Екологичната оценка на плана никога не е влизала в сила. Тя не съществува юридически и не произвежда правновалидно действие. Същото важи за съвместената Оценка за съвместимост на ОУП – тя също никога не е влизала в сила. В рамките на производството по неговото одообряване е изготвено проекто-решение по чл. 32, ал. 1. на ЗБР. Проекто-решението е подготвено в рамките на съвместена процедура с Екологична оценка съгласно чл. 82, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗООС и чл.31, ал.4 от ЗБР. Тя е завършила с подписано становище по екологична оценка съвместяващо оценка за съвместимостта №1-2/2008г на МОСВ, което не е влизало в сила. Становището е обжалвано в срок по съдебен ред и в рамките на протеклата съдебна процедура – оттеглено преди да е влязло в сила от органа, който го е издал – факт еднозначно установен с решение на ВАС №6808/25.05.2010 г. Следователно, становището по Екологична оценка никога не е влизало в сила и съответно, на ОУП му липсва задължително съгласуване по смисъла на чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.  1. Процедурата по одобряване на Общия устройствен план на община Царево приключва окончателно на 15 януари 2014 година, с влизане в сила на заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. – това е датата на решение №543/15.01.2014г. по адм. дело № 13729/2013г. по описа на ВАС. Към тази дата липсват императивно изискуемите съгласно чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ положително становище по Екологична оценка и предварителна оценка на съвместимостта на ОУП на община Царево с предмета и целите на опазване на защитенте зони от ЕЕМ “Натура 2000”.  1. Порокът на нарушението е значим. ОУП на община Царево предвижда пряка промяна на предназачението и урбанизиране на нови площи от 5369,7 ха в защитена зона "Странджа" BG0001007 по Директива 92/43/ЕИО и защитена зона "Странджа" BG0002040 по Директива 2009/147/ЕИО. Това е явно потенциално значително увреждане на предмета и целите на защитената зона свързано с намаляване площите на разпространение на природните местообитания и видовете – предмет на опазване, с увреждане на качеството на местообитанията и прогонване на видовете от техните местообитания. Пряко засегнати могат да бъдат следните местообитания и видове с европейски природозащитно значение, защитени съгласно приложение 1 и 2 на ЗБР: 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) и *2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи, 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрената костенурка (Testudo graeca), обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), каспийската блатна (Mauremys rivulata), пъстър смок (Elаphe sauromаtes), остроух нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetus), малък орел (Hieraetus paennatus), царски орел (Aquila heliaca), белоопашат мишелов (Buteo rufinus)1, ловен сокол (Falco cherrug), бухал (Bubo bubo), козодой (Caprimulgus europeus), синявица (Coracias garrulus), ливаден дърдавец (Crex crex).

С оглед изложеното, отправяме искане и очакваме да изпълните задълженията си, като компетентен по ЗБР орган и да издадете описаната Заповед, с което в конкретния случай пряко ще изпълните задължението на Държавата в чл.15 от Конституцията и задължението на Държавата по чл.291 от ДФЕС, във връзка с чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, на основание чл.5, ал.4 от Конституцията.

Неизпълнението на задълженията Ви по чл.121 и последващи от ЗБР и чл. 158 от ЗООС, ще доведе до невъзможност държавата да изпълни задълженията си по чл.15 от Конституцията и чл.55 от Конституцията, текста - в съответствие с установените стандарти и нормативи, към които се отнасят и целите на двата закона в чл.1 на ЗООС и чл.2 на ЗБР, респективно и техни принципи и разпоредби и разпоредби на подзаконовите към тях актове. Така държавата не може да гарантира основното ни конституционно право по чл.55 от Конституцията, както е записано в основния закон, което право с оглед липсата на териториални ограничения за него в чл.55 и за свързаните с него права по чл.35 и чл.26 от Конституцията и при наличие на териториално орграничение само във връзка със задълженията на държавата по чл.15, ни е гарантирано от Конституцията в териториалните граници на Р България, в които попадат и описаните две защитени зони.

От политическа гледна точка, така ще изпълните заявения ангажимент от председателя на управляващата партия БСП г-н Сергей Станишев – широко отразен в медиите. Имайте предвид обаче, че по този начин сериозно ще навредите на икономически интереси на водещи представители на ДПС, коалиционен партньор на БСП, занимаващи се със спекула на недвижими имоти в територията на ПП «Странджа». Тези лични интереси обаче представляват конфликт на интереси и имотна зависимост, които не следва да се взимат предвид при исканото управленско решение.

За ПП «Зелените»

Андрей Ковачев – съпредседател Борислав Сандов – съпредседател

Дата: 30.01.2014 г.ф.д.№622/2008, СГС; БУЛСТАТ 175640588, ул. Бисер 7, кв. Лозенец, 1412 София

info@zelenite.bg , www.zelenite.bg

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница