До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиеваДата02.06.2018
Размер187.01 Kb.
ДО

Г-ЖА МИЛКА ИТОВА

Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА

Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА

Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА

Г-Н РУМЕН БОЕВ

Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ

Г-Н КАМЕН ИВАНОВ

Г-Н МИХАИЛ КОЖАРЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС
ДО

Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС
Д Н Е В Е Н Р Е Д
за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за 27.10.2015 г. (вторник)

от 10,00 часа в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3
І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проекти на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – районен прокурор Районна прокуратура гр. Габрово, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 05.11.2015 г.

1. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Милен Спасов Миков - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово;2. Проект на становище на КПА за притежаваните професионални качества на Пламена Петкова Дичева - Атанасова - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Габрово.

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Георги Викторов Палански - прокурор в Районна прокуратура гр. Мездра във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мездра, която ще се проведе на 05.11.2015 г.

Р-3. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Методи Ангелов Маринов - прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, която ще се проведе на 05.11.2015 г.

ІІ. АТЕСТИРАНЕ – ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ КПА
А-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за придобиване статут на несменяемост на Милена Стойчева Стойчева - Генчева -административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Айтос, с ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

ІІІ. СЪДИЛИЩА
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Нина Стойчева Янакиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Деница Иванова Цветкова съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Моника Пламенова Добринова – съдия в Софийски районен, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Станчо Радев Савов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Галя Петкова Иванова - съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Силвия Георгиева Цепова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Красимир Иванов Петракиев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Мария Томова Динева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Елка Ангелова Братоева - съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Катя Веселинова Арабаджиева – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Враца за периодично атестиране на Пенка Томова Петрова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Георги Тонев Драгостинов - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-13. ОТНОСНО: Предложение от Валерия Боянова Ватева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за повишаване на Величка Костадинова Пандева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-15. ОТНОСНО: Предложение Стоян Тодоров Михов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийски районен съд (към момента на предложението съдия в Софийски районен съд), за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-16. ОТНОСНО: Предложение от Диана Кирилова Хаджиева - съдия в Районен съд гр. Петрич, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-17. ОТНОСНО: Предложение от Милена Кръстева Каменова - съдия в Районен съд гр. Видин, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Плевен за повишаване на Снежина Мойнова Иванова – съдия в Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за повишаване на Юлия Георгиева Тодорова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Специализиран наказателен съд за повишаване на Пламен Янев Панайотов – съдия в Специализиран наказателен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-21. ОТНОСНО: Предложение от Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд гр. Плевен, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-22. ОТНОСНО: Предложение от Милена Стоянова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Видин, с ранг „съдия в ОС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-23. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Девня, за повишаване на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
С-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Русе за повишаване на Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-25. ОТНОСНО: Предложение от Мария Василева Карагьозова – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС“, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Враца за периодично атестиране на Юлиян Валериев Киров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Враца за периодично атестиране на Татяна Любенова Коцева - съдия в Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-28. ОТНОСНО: Предложение от и.ф административен ръководител - председател на Специализирания наказателен съд за периодично атестиране на Виржиния Александрова Петрова - съдия в Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Иванина Иванова Пъстракова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ

С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Дарина Кънчева Крумова - Стоянова – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Янко Ангелов Ангелов – съдия в Административен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Детелина Кръстева Бозукова - Ганева – съдия в Административен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ
С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Русе за придобиване статут на несменяемост на Милен Иванов Бойчев - съдия в Районен съд гр. Русе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

ІV. ПРОКУРАТУРИ
ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Атанас Димитров Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница за периодично атестиране на Славка Иванова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Валери Кръстев Кръстев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Светлана Георгиева Шопова - Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура (към момента на предложението прокурор в Софийска районна прокуратура), с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Мариела Константинова Котовска - Цанковска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Раднево за периодично атестиране на Даниела Пенева Славкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Светлана Пенчева Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Марта Недялкова Пушева - Бориславова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Красимир Иванов Стайков - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура за повишаване на Боряна Димитрова Бецова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг ”прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Лида Сашева Осипова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, за повишаване на Деница Веселинова Симеонова - Йорданова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, за повишаване на Зорница Петкова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура, за повишаване на Бойка Асенова Димитрова – Велчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-15. ОТНОСНО: Предложение от Христина Иванова Христова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград (командирована в Софийска градска прокуратура), за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Румяна Иванова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

П-17. ОТНОСНО: Предложение от Димитър Симеонов Стоянов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Благовест Илиев Байраков - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Митко Динев Игнатов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Деян Вълев Маринов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за повишаване на Десислава Любомирова Петрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура за Любомир Цанков Русев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Георги Любчев Аргиров – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян (към момента на предложението административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Троян), с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Николай Миланов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Пламен Иванов Бахчеванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Гергана Димитрова Георгиева - Колева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Елица Валентинова Вълкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
П-28. ОТНОСНО: Предложение от Зоя Милтиядова Милтиядова – Инджова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ
П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Жаклин Таквор Кехецикян - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Ивелина Христова Христова - Желева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Евгения Тодорова Манева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Володиев Илиев – заместник административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково за придобиване статут на несменяемост на Зорница Руменова Проданова – прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-34. ОТНОСНО: Предложение от Борислав Георгиев Кънев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас за придобиване статут на несменяемост, считано от датата на взимане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за придобиване статут на несменяемост на Димитър Здравков Беличев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Шумен за придобиване статут на несменяемост на Владимир Цветелинов Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Борисов Петров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Мариела Димитрова Костова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Валентина Тошкова Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

И АТЕСТИРАНЕТО: /П/
МИЛКА ИТОВА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница