ДО: г-н бойко борисовДата19.01.2018
Размер79.24 Kb.

ДО:


Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДОЦ. Д-Р АНА ДЖУМАЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н ДИМИТЪР КАРЧЕВ

И.Д. ДИРЕКТОР

ИНСПЕКТОРАТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, публикуван в интернет – сайта на Министерството на земеделието и храните на 15 ануари 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Министерството на земеделието и храните само на две заседания (декември 2014 г. и януари 2015 г.) на свикана работна група в силно ограничен състав, определен по неясни и непрозрачни критерии, изготви законопроекти за изменение на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Проектите са обявени на интернет – сайта на министерството на 15 януари 2015.

Декларираме пред вас нашето несъгласие с начина, по който беше сформирана работната група и беше ограничено участието на, практически всички, български неправителствени организации, с многогодишен опит и история. Много от НПО, подписали настоящото становище, активно са участвали в разработването на различни документи на ниво законодателна, изпълнителна и местна власт. Ние винаги сме били конструктивна страна в диалога с държавните и местните органи. Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЗЖ в най-висока степен засяга въпросите, свързани със защита на животните и е недопустимо да бъдем лишени от правото да участваме в неговата подготовка.

Целейки да допренесем ефективно и навременно в нормотворческия процес, тук ще изтъкнем най-големите си несъгласия с проекта. Становището ни заявява ясното желание да участваме в допълнителни корекции на готвения законопроект, но още тук искаме да заявим основните си позиции:
1. В пар. 1 от законопроекта, (уреждащ новия чл. 10), прозира опит за подмяна на цялостната философия на Закона за защита на животните.
Сегашният закон беше приет с цел достигане стандартите на модерния свят за грижа и закрила на животните. Съобразяването с достиженията на общностното право в областта на хуманното третиране на животните е задължение, което страната ни е поела и последователно трябва да спазва. Едно от основните достойнства на закона в настоящата му редакция е последователното нормиране на принципа „Кастрирай и върни”, заменил практиката на безразборното убиване на безстопанствени животни. Последното, освен че е жестоко, се доказа и като напълно неефективно.

С изготвения законопроект прилагането на принципа „Кастрирай и върни” се минира посредством мнима законодателна делегация. Текстът на бъдещия чл. 10, възлагащ на министъра на земеделието и храните да изготви Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни, крие в себе си риска от узаконяване на евтаназията. Този риск се корени в препращането към Терестриалния код (кодекс) за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните.

Държим да заявим твърдата си позиция, че обвързването на бъдещата Национална програма с посочения документ е ОГРОМНА КРАЧКА НАЗАД в българското законодателство и (все още младите) добри практики. Терестриалният код (кодекс) не е най-доброто разрешение и не е създаван с такава цел. Напротив – той е рожба на компромиса между проблемите на всяка една от държавите – членки и средствата, с която всяка от тях разполага и е готова да приложи. Кодексът създава един минимум, който нашата страна отдавна е надхвърлила (поне по отношение на нормативната си уредба) и е нелепо бъдещата ни Национална програма да бъде върната и затворена в подобни тесни граници.

Буди недоумение и твърдението, изложено в мотивите на законопроекта, че България, като страна – членка, е длъжна да спазва Терестриалния код (кодекс). Напротив: България е суверенна държава и единствените актове, приети от международна организация, които я задължават и са част от вътрешното й право, са актовете на Европейския съюз. Терестриалният код (кодекс) се приема от вътрешен орган на Световната организация за здравеопазване на животните и по никакъв начин не може да се третира като задължителен за българската държава документ, още по-малко такъв, който налага законодателни промени в каквато и да е насока.Поради изложените причини е наложително текстът „в съответствие с изискванията, посочени в глава 7.7. от Терестриалния код за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните” да отпадне от редакцията на пар. 1 от законопроекта (новия член 10).
2. В пар. 15, уреждащ промените в чл. 57 ЗЗЖ, се крие опит за възпрепятстване на обществения контрол.
Предложеният текст ограничават драстично възможностите за обществен контрол от страна на гражданския сектор, изисквайки някаква странна "квалификация". С въвеждането на един формално-ограничаващ признак като изискването за някаква неясна квалификация - „в областта на здравеопазване и хуманно отношение към животните и опазване на околната среда“ - се поставя преграда за участие на гражданските организации при осъществяване на обществен контрол.

Предлаганите промени водят до административна дискреция от страна на органа, който ще „преценява“ дали са налице условия за допускане на представителите на гражданското общество, съобразно обтекаемо формулираното изискване за някаква квалификация – т.е. възможност за еднолична преценка от страна на административния орган, което от своя страна води до липса на обективност, възможност за административен произвол и повишен корупционен риск. Нарушават се принципите на откритост, прозрачност и диалог с гражданското общество. Предложеният текст е неточен, нецелесъобразен и води до ограничаване правото на гражданите и неправителствените организации с предмет на дейност „Защита правата на животните“ да контролират качеството на услугите и законността при работата на институциите.

Съдържанието на обществения контрол е регламентирано в чл. 58 ЗЗЖ. За осъществяването на всяко от посочените в него права не е задължително притежаването на специални знания „в областта на здравеопазване и хуманно отношение към животните и опазване на околната среда”: всеки гражданин има право да получава компетентна информация; лица със специални знания в областта на икономиката, правото и др. сфери могат да бъдат полезни при подготовката на решенията на компетентните органи по въпроси, свързани със защита на животните; всеки гражданин може да сезира компетентните органи с искане за извършване на проверки относно спазване изискванията за защита на животните.
На базата на горното, настояваме пар. 15, уреждащ промените в чл. 57 ЗЗЖ, да отпадне изцяло от законопроекта.
Изказаното от нас становище заявява желанието ни да участваме в допълнително обсъждане на бъдещите промени. Настояваме окончателният законопроект за бъде детайлно обсъден при широко участие на неправителствените организации за защита на животните и да бъде поставен за гласуване след постигнат национален консенсус.

Заявяваме готовността си да изпратим упълномощени представители на допълнителна работна група, при предварително съобщени ни дата и час.


На следващо място, безспорно е, че за изготвяне на бъдещата Национална програма е нужно национално представителство, а за приемането й – национален консенсус. Още тук изявяваме желанието си и настояваме да бъдем допуснати в работната група, която ще я изготви.
С уважение:

Българските организации за защита на животните 1. Фондация „АФА – България“, председател Аксиния Боснева

 2. Фондация „За правата на животните в България“, упълномощен представител Мария Харбова

 3. Сдружение „Граждански контрол – защита на животните“, упълномощен представител Грета Коновска

 4. Сдружение „Дай лапа“ – Перник, председател Антоанета Ваташка

 5. Фондация „Добро сърце“, управител Никола Стоев

 6. Сдружение „Помощ за животните – Дара“, председател Виктория Кирилова

 7. Сдружение „Дружество за защита на животните - Лом 2003“, председател Катя Василева

 8. Сдружение „Дружество за защита на животните – Севлиево“, председател Николай Нанков

 9. Федерация „Грижа за бездомните кучета“, председател Ели Томова

 10. Сдружение „Закрила“ – Кърджали, председател Антоанета Игнатова

 11. Сдружение „Свят за всички“, председател София Иванова

 12. Фондация „Добрите феи“, председател Миглена Дерменджиева

 13. Сдружение „Верни очички“ – Балчик, председател Жанет Родригес

 14. Сдружение „Надежда за четириногите“ – Благоевград, председател Надежда Войнова

 15. Сдружение „Animal Hope Varna“, председател Светла Димитрова

 16. Сдружение "На ти с природата", председател Габриела Пападопова

 17. Фондация „Вземи ме вкъщи“, управител Таня Кирова

 18. СНЦ "Грижа и подслон за всеки"- Русе, председател на УС Виолета Добрева

 19. Сдружение „Зелен фар”, председател Марияна Янчева

 20. Сдружение "Енимъл Хелп-Враца", председател Теодора Драганова

 21. Сдружение „Приятели за животните“, изпълнителен директор Ива Захариева-Ничева

 22. Дружество за защита на животните Видин, председател Любов Гусева

 23. СНЦ „Закрила на безгласните“ Силистра, председател Кремена Радева

 24. Фондация „Animal SOS” Бургас, председател Aлександър Стефанов

 25. Фондация “Animal SOS – 2012” Бургас, Маргарита Пеева

 26. Фондация „Немско-българска мисия за защита на животните Феникс”, Christa Schechtl

 27. Дружество за защита на животните Варна, председател Мария Радуловa

 28. Дружество за защита на животните „Екообщество” Плевен, председател Стела Кръстева

 29. Сдружение „Приятели на котката“, управител Мария Димитрова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница