До г-н Георги Пешев – Управителстраница1/5
Дата04.10.2017
Размер0.87 Mb.
#31613
  1   2   3   4   5

„Доставка на нови, неупотребявани автомобилни гуми за автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване на излезли от употреба автомобилни гуми“


До
г-н Георги Пешев – Управител, Представляващ: „ПРИМЕКС“ ЕООД

Адрес: град Каспичан 9930, ул. „Ропотамо“ № 7

Тел.: 054 832600; Факс: 054 832400 e-mail: office@primex-bg.com
г-жа Диана Яръмова и г-н Митко Яръмов – Управители, Представляващи: ДИАНА“ ООД

Седалище и адрес на управление: град Благоевград 2700,

пл. „Георги Измирлиев“ № 15, ет. 1, офис № 5

Адрес за кореспонденция: град София 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 268

Тел.: 02 8148170; Факс: 02 8148150; e-mail: diana@diana-ltd.com
г-жа Иван Панчов – Управител, Представляващ: „МЕДИНА МЕД“ ООД 

Адрес: град Стара Загора 6000, ул. „Христо Ботев“ № 123АТел.: 042 600261; Факс: 042 622911; e-mail: medina@medina-med.com

КОПИЕ ДО:

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УЛ. „ЛЕГЕ“ № 4

ГРАД СОФИЯ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани автомобилни гуми за автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване на излезли от употреба автомобилни гуми“, идентификационен № PPD16-031.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,
На основание чл. 103, ал. (2), точка 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение на Управителния Съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е открита процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с идентификационен № PPS16-031 и предмет: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника от автомобилния парк на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми, във връзка с което и на основание чл. 92 от ЗОП най-любезно Ви каним да подадете оферта за участие в процедурата.
Възложител на обществената поръчка за услуга е „ЧЕЗ Разпределение България” АД с адрес на управление: гр. София 1784, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
1. Предмет на поръчката:

Предметът на обществената поръчка, както следва: „Доставка на нови, неупотребявани автомобилни гуми за автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване на излезли от употреба автомобилни гуми”, включва следните дейности: доставка на автомобилни гуми, която ще се извършва в режим кампанийни поръчки и доставки при смяна на сезонни (зимни и летни) гуми на пътните превозни средства от автомобилния парк на възложителя и в режим инцидентни поръчки и доставки при повреда на автомобилни гуми.
Доставката, демонтажа и монтажа при кампанийните поръчки на сезонни (зимни и летни) гуми по места и съобразно прогнозните количества трябва да са безплатни, а при инцидентни поръчки на гуми, освен ако възложителят не откара на място в център на участника съответното пътно превозно средство, доставката до посочено от възложителя място ще е съобразно ценоразписа на ползваната за пратката куриерска служба от изпълнителя.
При кампанийна доставка на нови гуми Изпълнителят трябва да изземе безвъзмездно всички налични непотребни автомобилни гуми, намиращи се в складовете на възложителя и амортизираните автомобилни гуми, които се подменят с нови. Автомобилните гуми, които се приемат от Изпълнителя следва да се съхраняват и оползотворяват в съответствие със Закона за управлението на отпадъци и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, като за целта Изпълнителят може или да притежава лично изискуемото разрешение / регистрация за извършване на тази дейност или да има сключен договор с трето лице, което притежава подобно разрешение / регистрация и да докаже, че този договор ще е със срок на действие – най-малко равен на срока на действие на договора за обществена поръчка.
Изпълнителят трябва да извършва сезонна подготовка (смяна гуми) на автомобилите, след като съгласува предварително подаден от Възложителя график.

Срок за съгласуване на графика – 3 (три) работни дни след неговото получаване.


Възлагането за доставка на нови автомобилни гуми става само след изпращане на писмена поръчка от страна на Възложителя до Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен, в срок от 2 работни дни, да изпрати на Възложителя потвърждение, че приема поръчката, като след получаване на потвърждението, Възложителят счита поръчката за възложена и започва да тече срока за нейното изпълнение. При неполучаване на потвърждение на поръчката в посочения срок, счита се че Изпълнителят я приема мълчаливо за изпълнение, като от деня, следващ изтичането на 2-дневния срок (в работни дни) за приемане, започва да тече срока за изпълнение на поръчката.

Максималният срок за получаване на новите автомобилни гуми е до 15 календарни дни след потвърдена поръчка.


2. Обем, спецификация на автомобилните гуми и прогнозна стойност на предмета на поръчката.

2.1. Прогнозните количества за доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника за целия срок на договора, по работни площадки, са както следва:Доставка на работна площадка

Доставка летни гуми (брой)

Доставка зимни гуми (брой)

град Видин

35

35

град Враца

55

55

град Монтана

50

50

град Плевен

150

150

град София

315

315

град Перник

50

50

град Кюстендил

45

45

град Благоевград

75

75

2.2. Спецификация на автомобилните гуми и количаства по размери:

Размер на гуми

Прогнозно количество летни гуми (брой)

Прогнозно количество зимни гуми (брой)

1

6,50/10

2

2

2

235/85/16 или 7,50/16

8

8

3

8,25/20

16

16

4

9,00/20

6

6

5

10,00/22,5

4

4

6

12,00/18

8

8

7

155/65/14

2

2

8

155/70/13

4

4

9

165/70/13

2

2

10

175/65/14

188

188

11

175/70/13

4

4

12

175/80/16

146

146

13

185/60/14

20

20

14

185/75/16C

4

4

15

195/65/15

50

50

16

195/70/15C

8

8

17

205/55/16

12

12

18

205/70/15

4

4

19

205/80/16

200

200

20

215/70/15

4

4

21

215/75/16

12

12

22

225/45/17

5

5

23

225/70/15С

4

4

24

235/45/17

4

4

25

235/70/16

20

20

26

245/70/16

14

14

27

255/65/17

16

16

28

365/80/20

8

8

Общ прогнозен брой летни/зимни гуми:

775

775

Общ прогнозен брой за срока на договора:

1550


Бележки:

 • Посочените количества са прогнозни (примерни) за целия срок на договора.

 • Доставката на автомобилни гуми ще се извършва в режим кампанийни поръчки и доставки при смяна на сезонни (зимни и летни) гуми на пътните превозни средства от автомобилния парк на възложителя и в режим инцидентни поръчки и доставки при повреда на автомобилни гуми.

 • Възложителят запазва правото си да променя списъка с автомобилните гуми в срока на действие на договора – при придобиване, продажба, бракуване на моторни превозни средства и др.


3. Място на изпълнение.

Доставката на нови и неупотребявани автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника от автомобилния парк на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти и изземване и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми ще се извършва на територията по издадената индивидуална лицензия за разпределение на ел.енергия, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а именно областите с административни центрове: Видин, Враца, Монтана, Плевен, София, Перник, Кюстендил и Благоевград.


4. Срок на договора:

Въз основа на проведената настояща процедура ще бъде сключен договор за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на двустранното му подписване от страните – възложител и участника, избран за изпълнител.


Във всички случаи действието на договора се прекратява с достигането на определеният в него срок или максимално допустимата стойност на плащанията по него в размер до 250 000.00 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС. С достигането на така определената максимална стойност на договора, независимо от това, дали уговореният срок е изтекъл или не, договорът се прекратява автоматично без предизвестие или уведомление на която и да е от страните.
При сключване на договора избрания за изпълнител представя документ за гаранция за изпълнение в размер на 5 % от прогнозната стойност без ДДС на договора, под формата на депозит в сметка на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД или банкова гаранция (в оригинал), издадена от търговска банка в полза на възложителя със срок на действие 13 (тринадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.
5. Цени и начин на плащане.

В цената участникът следва да включи всички разходи за доставка, транспорт, опаковка, мита, такси и други съпътстващи качественото изпълнение на поръчката разходи, до посоченото в поръчката за доставка място.


Възложителят ще заплаща стойността на заявената и приета доставка и извършените дейности свързани с нея, в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на оригинална надлежно оформена фактура от Изпълнителя, за всеки отделен възложен случай, за който се отнася плащането, придружен с двустранно подписан, одобрен от възложителя без възражения, приемно-предавателен протокол.
6. Изисквания на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката.

При изпълнение на предмета на поръчката/договора, изпълнителят трябва задължително да спазва следните изисквания на възложителя:

 1. Доставените нови автомобилни гуми трябва да са придружени с етикет съгласно условията по регламент (ЕО) №1222/2009 на Европейския Парламент с информация за сцепление на мокра настилка, икономия на гориво и нива на външен шум.

 2. Да разполага за срока на договора със своя, наета или с обезпечено право на ползване на друго правно основание база с необходимото оборудване, квалифициран персонал и склад за изпълнение на услугите по предмета на поръчката най-малко в следните населени места: Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, Плевен и София. Във всяка от своите бази в посочените по-горе населени места изпълнителят следва да има ресурса – технически и човешки да поддържа минимални количества гуми, да извършва демонтаж и монтаж и други видове ремонти на гуми и джанти, както и да изземва от възложителя излезли от употреба автомобилни гуми. Не се допуска за изпълнение на тези основни дейности от предмета на поръчката възложителя да се пренасочва от една в друга база на изпълнителя от едно в друго от посочените населени места, поради липса на ресурс.

 3. Да бъде извършвана доставка на нови автомобилни гуми (зимни и летни), произведени до 6 (шест) месеца преди датата на закупуването им за нуждите на автомобилния парк на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, след направена писмена поръчка от Възложителя.

Гаранционният срок на новите автомобилни гуми трябва да бъде 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за тяхната доставка или минимален пробег от 40 000 км в зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи първо по време. За целта за всички нови гуми се предоставя гаранционна карта, надлежно подписана и подпечатана от изпълнителя.

 1. Не се допуска предлаганите гуми да са регенерат (пълен или частичен).

 2. Заявените нови автомобилни гуми се доставят на адрес посочен от Възложителя (работни площадки находящи се в градовете: Видин, Враца, Монтана, Плевен, София, Перник, Кюстендил и Благоевград). Приемането става, чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

 3. За изпълнение на дейностите по безвъзмездно приемане на бракуваните (излезли от употреба) гуми, натрупани до момента или при подмяната им с нови, в съответствие с изискванията по-горе, Изпълнителят трябва да е регистриран или да има сключен договор с лицензирана фирма, притежаваща разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране на неопасен отпадък с код 160103 „Излезли от употреба гуми“, в съответствие с чл. 67 /за разрешение/ или чл. 78 /за регистрация/ на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 66 от 26 юли 2013 г.) или лицензираната фирма да притежава актуално разрешение за извършване на дейности с отпадък с код 160103, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (действащ преди 13 юли 2012 г.) и валидно в момента на подаване на документите за участие в процедурата. В случай на изтичане на срока на Договора и/или Разрешителното, Изпълнителят се задължава своевременно да представи ново/и актуално/и договор и/или разрешително/регистрация или в случай на невъзможност, да уведоми Възложителя в срок от 30 (тридесет) работни дни.


7. Съдържание на офертата.

Офертата (заедно с всички изискуеми образци, приложения и документи към нея) се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва задължително “Оферта за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………….. (изписва се предмета на поръчката), идентификационен № ........... (изписва се идентификационния № на поръчката).


Офертата трябва да съдържа:

7.1. Представяне на участника, което съдържа:

 1. Оферта изготвена по образец от Приложение № 1 (оригинал), съдържаща посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, адрес за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка, включително електронен адрес. (ако има такъв)
 1. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност (заверени от участника копия);

Когато в офертата по т. а) не е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.

в) Пълномощно на лицето подписващо офертата и останалите документи към нея (оригинал). Представя се, когато офертата (или някой друг документ от нея) не е подписан от управляващия и представляващ участника по закон съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (и останалите документи към нея) и да представлява участника в обществената поръчка.

7.2. Декларация по чл. 47, ал. (9) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. (1), ал. (2), т. 1, т. 2, т. 2а и ал. (5) от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, Приложение № 2 към настоящата покана (оригинал).
7.3. Копие на разрешение за извършване на дейности с отпадък с код 160103, издадено по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (действащ преди 13 юли 2012 г.) и валидно в момента на подаване на документите за участие в процедурата или копие на договор с лицензирана фирма, притежаваща разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране на неопасен отпадък с код 160103 „Излезли от употреба гуми“, в съответствие с чл. 67 /за разрешение/ или чл. 78 /за регистрация/ на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 66 от 26 юли 2013 г.).
7.4. Списък на сервизните бази, в който да бъдат посочени адресите по съответните градове, имената на длъжностните лица, телефони и факсове, електронни пощи за подаване на поръчки (оригинал), изготвено по образеца от настоящата покана, Приложение № 5 към настоящата покана.
7.5. Предложения по проекта на договор (оригинал). Ако участникът има предложения по проекта на договор ги отразява в отделен писмен документ „Предложения по проекта на договор” и ги прилага към офертата. Предложенията на участника се обсъждат в процеса на договаряне и приемането и/или отхвърлянето им се отразява в протокола от договарянето.
7.6. Първоначално ценово предложение (оригинал), изготвено по образеца от настоящата покана, Приложение № 6 към настоящата покана.
8. Място на подаване на първоначалните оферти: Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД (възложител на процедурата) на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център (административен адрес на деловодството на възложителя). Върху плика участникът да посочи: идентификационен №, наименование на обществената поръчка, име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница