До г-н васил бонински управител на„три ес” еоодДата02.06.2018
Размер52.62 Kb.
#70833
ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


5868 гр.Искър, ул.”Г.Димитров”38, е-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код:06516, тел:24-24, факс:21-96

Изх. № ......................./ ......................... 2015 год.
ДО

Г-Н ВАСИЛ БОНИНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА„ТРИ ЕС” ЕООД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЧЕРКОВНА” № 37, ЕТ. 2

тел.: 02/442 59 94

tri_es@abv.bg
Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ИШЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ГР. СОФИЯ

Р-Н „ТРИАДИЦА“, Ж.К. „БОКАР“ № 29, ЕТ.1, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“

ТЕЛ.: 02/854 80 30

tke@abv.bg

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЗАРЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД

ГР. СОФИЯ 1619, БУЛ. ”ЦАР БОРИС III” № 257

ТЕЛ.: 02/957 05 10;  02/957 05 11;

office@pie.bg ; zarev@pie.bg


ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 31.07.2015 г. Община Искър, обл. Плевен обяви обществена поръчка чрез открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”.

В тази връзка Ви отправям покана за участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закон за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”.


І. Правно основание и прогнозна стойност

Общината ще се възползва от правната възможност на разпоредбата на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на услугата е 2500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС и съответно 3 000,00 лв. (три хиляди лева) с ДДС.


ІІ. Изисквания за изпълнението на поръчката

1. Място и срок за изпълнение на поръчката:

1.1. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България.

1.2. Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно техническото предложение на участника и започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.
Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съобразен със срока на действие на договора на изпълнителя на строително-монтажните работи, който ще се определи чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
В обявената открита процедура срокът за изпълнение на СМР е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни и не по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни.
2. Изисквания към Изпълнителя:

Изпълнителят, осъществяващ строителния надзор, е длъжен:

2.1. да притежава валиден лиценз/валидно удостоверение/, издаден/о от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРР (МРРБ) за упражняване на Строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ

2.2. да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за:

  • законосъобразно започване на строежа;

  • осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

  • спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3;

  • осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

  • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.


ІІI. Изискуеми документи и информация:

За да вземете участие в процедурата, е необходимо да представите в срок до 14.08.2015г. (петък) до 17:00 часа, следните документи и информация:  1. Попълнено и подписано Представяне на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закон за обществените поръчки – попълва се Образец № 1;

  2. Заверено копие от валидно/валиден към датата на подаване на офертата удостоверение/лиценз, издадено/издаден от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРР (МРРБ) по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор.

  3. Техническо предложение - попълва се Образец № 2.

  4. Ценово предложение - попълва се Образец №3.

  5. Проект на договор – НЕ СЕ ПОПЪЛВА (само за информация)


IV. Критерий за оценка на офертата: Оценяването на офертата се извършва по критерий „Най-ниска цена” (чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за общата стойност от трите обособени позиции, оферирани в ценовото предложение.
V. Начин на представяне на офертата
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка.

*Пликът се надписва по следния начин:
До

Кмета на Община Искър

ул. „Георги Димитров” № 38

гр. Искър, п.к. 5868
ОФЕРТА

За участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет:

Упражняване на Строителен надзор на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър

......................................................................................................................................................

/име на Участника /

............................................................................................................................................................/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава

............................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.
VI. Място и срок за подаване на оферти:

Офертата се представя на адрес: Област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, етаж втори, стая 207;


Срокът за подаване на офертите е до 14.08.2015 г. до 17:00 часа в деловодството на Община Искър !
Приложено, Ви изпращаме настоящата покана с цитираните по-горе образци като неразделна част от поканата за участие.

Искренно се надявам, да приемете направеното от нас предложение с отправената покана и ни предоставите изисканите от нас документи (оферта) в посочения срок на адрес: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38.Приложение: съгласно текста.

С уважение,
инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Съгласувал:Теменужка Василева

Директор на Дирекция ОППИТОСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница