ДО: Иван Богданов ЦачевДата26.10.2018
Размер69 Kb.


ДО:

Иван Богданов Цачев

гр.София, ж.к.”Люлин”, бл.407, вх.Д, ет.5, ап.91


Цонка Богданова Панчева

гр.София, ж.к.”Люлин”, бл.435, ет.4, ап.11


Йорданка Методиев Димитрова

гр.София, ж.к.”Младост 1”, бл.62, ап.1, ет.1


Жанет Методиева Дедова

гр.София, ж.к.”Банишора”, бл.42А, вх.А, ет.5, ап.15


Станка Тодорова Димитрова

с.Бусманци, ул.”Крива Ливада” №21


Красимир Георгиев Димитров

с.Бусманци, ул.”Крива Ливада”№21


Венцислав Георгиев Димитров

с.Бусманци, ул.”Асен Игнатов” №1


Лиляна Стоянова Младенова

гр.София, ж.к.”Обеля-2”, бл.226, вх.А, ет.6, ап.18


Мая Атанасова Петрушинова

гр.София, ж.к.”Обеля”, ул.”266” №9


КОПИЕ:

Георги Василев Георгиев

с.Герман, ул.”Явор” №1Относно: „Самосрутвеащи се сгради: „ Югоизточна част” и „Северозападна част” на къща близнак, „Жилищна сграда” и „Стопанска постройка”, находящи се в УПИ XIV-627,628 от кв.13 по действащия регулационен план на с. Герман, с административни адреси: с. Герман, ул. „Явор” №1 и №3”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с образувана административна преписка в район „Панчарево” по повод искане на Георги Василев Георгиев с вх.№9400-4477/10.12.2011г. от комисия назначена на основание чл. 196, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ със Заповед №РД-20-111/01.11.2011г. на Директор Дирекция „Контрол по строителството” СО, на 09.02.2012г. е извършен оглед на място и по документи в УПИ XIV-627,628 от кв.13 по дей. рег. план на с. Герман, при който е установено, че в имота има наличието на сгради, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за живота и здравето на гражданите, негодни са за ползване и са застрашени от самосрутване.

За часа и датата на огледа – 09.02.2012г. от 11ч., сте били уведомени с писмо изх. №9400-4477/1 от 23.01.2012г., както и чрез залепване на вратата на имота на Съобщение №9400-4477/1 от 02.02.2012г, обявено по реда на §4 от ДР на ЗУТ.

На огледа е присъствал само молителя – Георги Василев Георгиев.

За резултатите от проверката Комисията е съставила подробни констативни протоколи. С Констативни протоколи №№ 1/9400-4477/09.02.21г, 2/9400-4477/09.02.12г. и 3/9400-4477/09.02.12г, Комисията предлага на Директор Дирекция „Контрол по строителството” СО, сега Директор Дирекция „Общински строителен контрол” СО, за обекти: „Северозападна част” и „Югоизточна част” на къща близнак, „Жилищна сграда” и „Стопанска постройка”, находящи се в УПИ -627,628, кв.13 по дей. рег. план на с. Герман, с адм. адреси: с. Герман, ул.”Явор” №1 и №3, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за живота и здравето на гражданите, негодни са за използване и са застрашени от самосрутване, да издаде заповед по реда на чл.195, ал.6 от ЗУТ – за премахването им.

Със съдържанието на констативните протоколи са запознати всички заинтересовани лица – получени на ръка и с писмо изх.№9400-4477/2/05.03.2012г.

С молба вх.№9400-4477/3/14.08.2012г. сте заявили своята готовност да премахнете опасните сгради за своя сметка в 60 (шейсет) дневен срок от подаването й, като районната администрация определи ден и час за премахването, както и да задължи Георги Василев Георгиев – Ваш съсобственик да подсигури средства за премахването им.

В предвид факта, че районната администрация не може да вземе отношение относно реда и начина по който да бъде извършено премахването на опасните сгради, с писмо изх.№9400-4477/4/27.08.2012г. преписката е изпратена до Директор Дирекция „Общински строителен контрол” /Д”ОСК”/ СО за издаване на заповед по реда на чл.195, ал.6 ЗУТ.

С писмо вх.№9400-4477/5/14.09.2012г. Директор на Д”ОСК” е отказал издаването на заповеди за премахването на опасните сгради, тъй като не са спазени задължителните условия вписани в чл.196, ал.2 ЗУТ – за изслушване на всички заинтересовани страни.

На 17.01.2013г. от комисията по чл.196, ал.1 ЗУТ, назначена със Заповед №РД-20-154/21.12.2012г. на Директор на Д”ОСК”, е бил извършен повторен оглед на опасните сгради, при който е установено, че югозападната стреха на „Северозападната част” на къщата близнак е провиснала, а коминът й е наклонен и напукан, което създава опасност от падане на тухли и керемиди минаващата до сградата улица – тупик и застрашава здравето и живота на преминаващите по нея граждани.

За часа и датата на огледа сте били уведомени с писмо изх.№9400-4477/6/14.12.2012г, както и чрез залепване на Съобщение №1/9400-4477/6/ 14.01.2013г. по реда на §4 от ДР на ЗУТ.

В предвид влошеното техническо състояние на сградите описани в съставените от комисията подробните констативни протоколи от 09.02.2012г. сгради, създаващи непосредствена опасност за здравето и живота, както на обитателите на имота, така и на преминаващите по разположената до имота улица – тупик граждани, влошените взаимоотношения между съсобствениците на имота и сградите и факта, че на огледа не са присъствали всички заинтересовани страни, което е задължително условие за издаване на законосъобразен административен акт, Ви каним на 09.04.2013г. и 10.04.2013г. от 8:30 до 12:00ч. в Район „Панчарево”, сектор „Контрол по строителството”, за да бъдете изслушани от комисията по чл.196, ал.1 ЗУТ.

Кмет на

Район „Панчарево”: ......................

/ ДИМИТЪР СИЧАНОВ /

Изготвил: .......................

/ инж. Ангел Каръпски – Гл. специалист „КС” /

Съгласувал: .....................

/ инж. Стела Благоева – Н-к отдел „КСКР” /6.12.206


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница