До кмета на община благоевград у в е д о м л е н и еДата10.04.2018
Размер228.11 Kb.
#66176

ДО


КМЕТА НА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

(по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г.(обн. ДВ. бр.25/2003г., последно изм. ДВ. бр.3/2011г.)

и

съгласно чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) - ПМС № 201/31.08.2007г. (Обн. ДВ. бр.73/2007г., посл. изм. ДВ. бр.3/2011г.)Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1, част Б на Наредбата за ОС:
1. Данни за възложителя: „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД

(за физически лица – трите имена; за юридически лица - наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София 1715, район „Младост”, жк. „Младост 4”, ул. „Бизнес парк София” № 1, сграда 3, етаж 3.
Телефон: 0888300155 факс:……………………..е-mail: .............................................................

Управител/изпълнителен директор ……………………………………...................................................

………………………………………………………………………………………………………………

Лице за контакти/пълномощник: Любомир Марковски, гр. Благоевград 2700, ул. „Свети Димитър Солунски” № 62, телефон: 0882 887 269(име, адрес за кореспонденция, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че юридическото лице „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД има следното инвестиционно предложение (изписва се точното наименование на инвестиционното предложение): Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в имот с идентификатор 04279.619.77 на адрес бул. „Св. Димитър Солунски“ №64, гр. Благоевград, община Благоевград” се отнася до изграждане на ЛПСОВ за нуждите на пивоварна „Благоевград”. Предложението попада в обхвата на т. 11, буква „в” (пречиствателни станции за отпадъчни води невключени в приложение №1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Инвестиционното предложение има за цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на пивоварна „Благоевград”. В нея ще се пречистват формираните на територията на предприятието производствени отпадъчни води до степен, която предотвратява замърсяването на околната среда. За въвеждането в експлоатация на ЛПСОВ ще бъдат изградени и необходимите инфраструктурни съоръжения – довеждащ колектор за отпадъчните води и колектор за заустване на пречистените отпадъчни води в градската канализация, водопровод и електропровод. Достъпът до площадката, предвидена за изграждане на пречиствателната станция се осъществява по съществуващ път №04279.619.76.

2. Описание на процесите

Подлежащите на пречистване отпадъчни води се формират в производствения процес на предприятието и основно се отделят при осъществяване на процесите на: • обработка на суровините и материалите за производство на пиво,

 • при ферментацията на пивото

 • при измиване, стерилизация и опаковане на готовото пиво,

 • при почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите за производство

 • при миене и дезинфекциране на подовете на помещенията.

Допълнително се предвижда в ЛПСОВ да се включи и пречиства и потокът от условно чисти води – от сектор “Водоподготовка“, охладителна станция, станция за рекупериране на CO2 и Инсталация за производство на пара. От инсталацията за производство на пара се изпускат условно чисти води от промиване на йонообменните смоли при омекотяване на водата за производство на пара.

Предвижда се отделеният при анаеробното разграждане на замърсителите в отпадъчните води биогаз да се изгаря на площадката чрез горелка или да се използва при поддържане на процесите на площадката – подгряване на съдове и помещения Това е една от възможните алтернативи при проектното решение на ЛПСОВ с цел постигане на максимална степен на използване на ресурсите и опазване на околната среда (атмосферния въздух) от замърсяване.

Предвижда се капацитетът на пречиствателната станция да бъде 1 500 m3 на денонощие.

Предвижда се площадката на ЛПСОВ да бъде разположена в имот с класификатор 04279.619.77 по КК на Благоевград. Имотът е с обща площ от 14755 m2 и е собственост на „Карлсберг България” АД.

Заустването на пречистените отпадъчни води се предвижда да се осъществи в стопанисвана от ВиК Благоевград канализационна система на град Благоевград. Чрез нея водата ще достига до ГПСОВ - Благоевград и след съответното пречистване ще се влива в р. Струма.

Предлаганата точка на заустване на пречистените отпадъчни води в ГК е с координати:

42º 00' 11,9''

23º 05' 28,0''


Пречиствателна станция за отпадъчни води

С цел пречистване на отпадъчните води от площадката на пивоварна „Благоевград” се предвижда изграждането на пречиствателна станция (ЛПСОВ). В нея се предвижда да се пречистват следните потоци отпадъчни води:

 • Промишлени отпадъчни води;

 • Условно чисти води – от сектор “Водоподготовка“, охладителна станция, станция за рекупериране на CO2 и Инсталация за производство на пара;

 • Битово-фекални отпадъчни води.

Дружеството е предприело следните действия за реализиране на това инвестиционно намерение:


 • информирало е РИОСВ-Благоевград за инвестиционното си намерение;

 • определило е терен за реализиране на инвестиционното намерение;

 • изготвило е идеен проект и техническо задание за проектиране;

След реализиране на инвестиционното намерение площадковата канализационна система ще изглежда по следния начин:


Фигура 1. Схема на заустваните водни потоци след реализация на ПСОВ

Освен идейния проект за изграждането на ПСОВ Дружеството е изготвило и идеен проект за промяна на площадковата канализационна система, който включва:


 • преустановяване на изпускането на смесен поток производствени и битово-фекални води от площадката и отвеждането им по собствен канализационен колектор до новопроектираната локална ПСОВ;

 • изпускането на потока дъждовни води от площадката на Дружеството в канализационен колектор собственост на „ВиК“;

В изготвения идеен проект и техническо задание за проектиране се предвижда следната се схема на пречистване показана на приложение 2.

Отпадъчните води от пивоварната с помощта на довеждащ колектор се довеждат гравитачно до входа на помпена станция за входящи в ЛПСОВ отпадъчни води, преминават през сито за механично пречистване и след това постъпват в помпена станция за отпадъчни води. В схемата на пречистване на отпадъчните води има допълнителен утаителен резервоар. Предвидено е той да се използва в случаите на изпускане на по-голямо количество отпадъчна вода съдържаща неразтворени вещества (в случая – кизелгур, бирена каша или бирена мая). Този резервоар изпълнява ролята на съоръжение за допълнителни утаяване и отстраняване на твърди частици, които не са били задържани на решетката. Резервоарът се включва и изключва от схемата в зависимост от чистотата на отпадъчните води. Прехвърлянето към съда за неутрализация става с помпи. След помпената станция водите постъпват в буферен (неутрализационен) резервоар. Към този резервоар има система за дозиране на реагенти (NaOH и H2SO4) за неутрализация на отпадъчните води. Използва се единият от реагентите (NaOH или H2SO4) в зависимост от рН на постъпващата за пречистване вода. След това отпадъчните води постъпват отново гравитачно в резервоар за смесване и обезвъздушаване, а от там в система за анаеробна обработка. Основната част от тази система е реактор за анаеробно разграждане на органичните компоненти на отпадъчните води. Схемата на анаеробно пречистване дава възможност за използване на активната утайка в процеса на пречистване. Към системата за анаеробно третиране се предвижда модул за смесване и дегазификация. Предназначението на последния е да се отстрани CO2 от частично третираната отпадъчна вода от анаеробния реактор, за да се намали до минимум консумацията на натриева основа при следващите етапи на пречистване (в частност при третиране на утайките преди тяхното обезводняване). След това водата постъпва в аеробен реактор, в който се извършва процес на денитрификация (отстраняване на азота от отпадъчните води), аериране на пречистваната вода и нейното избистряне. След аеробния реактор водата постъпва в утаител, в който заедно с водата постъпва и плаващата утайка. Част от утайката от утаителя се подава за рециклиране в резервоара за денитрификация. Излишъкът от утайката се отстранява от утаителя само по време на дневната смяна. Утайките от аеробното и анаеробно третиране на водата се подават в помпена станция за утайки и след това в модул за уплътняване/обезводняване на утайките. Обезводнените утайки се извозват извън територията на пречиствателната станция. Пречистената в ЛПСОВ вода след утаителя се подава към колектора заустващ пречистената вода в градска канализация.

При анаеробното разграждане на органичните замърсители в отпадъчните води се получава биогаз. Предлага се той да се изгаря на площадката чрез горелка или да се използва при поддържане на процесите на площадката – подгряване на съдове и помещения. Преди използването на биогаза се предвижда преминаването му през скрубер за отстраняване на съдържащия се в него H2S и следващо изсушаване.

Проектът за завода би следвало да отчете, че натовареността на пречиствателното съоръжение зависи от производителността в пивоварната и по тази причина може да варира съществено през годината, с пиково натоварване през лятото и по-слабо натоварване през зимата. Предвижда се пречиствателната станция за работи 7 дни в седмицата през пиковия сезон, който е 3 месеца. През зимата съоръжението ще работи 3-4 дни в седмицата.

Инвестиционното предложение предвижда сега съществуващите три потока отпадъчни води:

1. Промишлени отпадъчни води;

2. Условно чисти води - от сектор “Водоподготовка“, охладителна станция, станция за рекупериране на CO2 и Инсталация за производство на пара; и

3. Битово-фекални отпадъчни води

да формират смесен поток промишлени и битово-фекални отпадъчни води, който чрез общ колектор за отпадъчни води да се отвежда до ЛПСОВ изграждана за нуждите на пивоварна „Благоевград”. На базата на сега съществуващото състояние на производствената дейност на дружеството този смесен поток ще се състои от следните количества отпадъчни води: 397 850 m3/годишно от инсталацията за производство на пиво, 3 650 m3/годишно от котелната инсталация за производство на пара и от 15 700 m3/годишно битово-фекални води.Очакваните количества пречиствани отпадъчни води и показателите на постъпващите в ЛПСОВ за пречистване отпадъчните води са показани в таблица 1.

Таблица 1. Характеристика на пречистваните отпадъчни води

№ по ред

Показатели

Мярка

Стойност

1.

Количество отпадъчна вода за пречистване вода

 • Дневно

 • Максимално часово

 • Средно часово

m³/d

m³/h

m³/h

1 500

90

45

2.

Химично потребен кислород (ХПК)

mgО2/l

3 200

3.

Биологично потребен кислород (БПК5)

mgО2/l

1 630

4.

Съдържание на разтворени вещества

mg/l

900

5.

Общ азот N

mg/l

25

6.

Общ фосфор P

mg/l

100

7.

Сулфати

mg/l

175

8.

Температура

ºС

13-37

9.

Активна реакция (pH)

рН единици

4-11

Заложените в проектната документация показатели на отпадъчните води подлежащи на пречистване (Таблица 1) са съобразени с колебанията на състава на тези води през различните сезони на производство (Таблица 3).

Натовареността на ЛПСОВ зависи от производителността в пивоварната и по тази причина може да варира съществено през годината, с пиково натоварване през лятото и по-слабо натоварване през зимата. Предвижда се пречиствателната станция за работи 7 дни в седмицата през пиковия сезон, който е 3 месеца. През зимата съоръжението ще работи 3-4 дни в седмицата.

Очакваният размер на емисиите на замърсяващи вещества в потока отпадъчни води след пречистването им в ЛПСОВ е показан в (таблица 2):

Таблица 2. Очаквани показатели на пречистените отпадъчни води


Параметри

Мярка

Изисквания

Активна реакция (pH)

рН единици

6,5 – 9,0

Химично потребен кислород (ХПК)

mgО2/l

250

Биологично потребен кислород (БПК5)

mgО2/l

700

Съдържание на неразтворени вещества

mg/l

300

Азот – амониев ()

mg/l

35

Фосфор

mg/l

15

Растителни масла и мазнини

mg/l

120

Температурата

°С

40°

Очакваните показатели на отпадъчните води на изход от пречиствателната станция са съгласно нормите ВиК Благоевград дадени на пивоварната (Приложение 13).

Изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води от пивоварна „Благоевград” има за цел да изпълни намеренията на дружеството да осъществи планирана мярка за привеждане качеството на отпадъчните води в съответствие изискванията на екологичното законодателство, а именно пречистване на отпадъчни води от производствени дейности до степен гарантираща опазването на околната среда и в частност основно подземните и повърхностни водни тела, както и почвите и прилежащите геоложки формации от замърсяване.


Капацитет: Предвижда се капацитетът на ЛПСОВ да бъде 1 500 m3/денонощие.

Обща използвана площ:

Посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност: Ново инвестиционно намерение

4. Необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)


За въвеждането в експлоатация на ЛПСОВ ще бъдат изградени и необходимите инфраструктурни съоръжения – довеждащ колектор за отпадъчните води и колектор за заустване на пречистените отпадъчни води в ГК, водопровод и електропровод - подземно. Не се предвижда изменение на стара или нова инфраструктура.
5. предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

Предвидените изкопни работи ще са на дълбочина 8-9 метра. Няма да се ползва взрив.

6. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности или друг план дейности в обхвата на въздействие на инвестиционното преложение

7. Местоположение на площадката:

- населено място: Община Благоевград

- община: Благоевград

- квартал: 11, “Промишлена зона“

- номер на поземлен имот/и: имот № 04279.619.77, „Хлебна промишленост“

- географски координати (по възможност във WGS 1984) .................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

- собственост: частна на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД

- близост до или засягане на защитени територии: В близост няма и няма да се засягат защитени територии.

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: В близост няма и няма да се засягат територии за опазване на обектите на културното наследство.

- очаквано трансгранично въздействие: Не се очаква трансгранично въздействие.

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Няма да се променя нито нова, нито стара пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: пясък, баластра, строителни разтвори и бетонови смеси, асфалтови смеси, стомана и други метали и др.

- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди : От обществено водоснабдяване /”ВиК” ЕООД/

- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) от ''ВиК'' ЕООД

- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект) ...................... .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови .................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/: По време на строителството и експлоатацията на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води на пивоварна „Благоевград” ще се генерират строителни отпадъци и отпадъци, по време на експлоатацията.Отпадъци, получени (генерирани) по време на строителството на обекта

Основните процеси, които ще съпътстват изграждането на ЛПСОВ са свързани с етапите на строителството: • изкопни и насипни работи;

 • подготовка на терена и изграждане на системата за отводняване;

 • фундиране и изграждане на съоръженията;

 • изолационни и насипни дейности при изпълнението сградите;

 • полагане на пътните настилки на площадката на ЛПСОВ;

 • монтаж на съоръженията;

 • рекултивация на засегнатите от строителството участъци;

 • извършване на озеленяване на предварително определени терени на площадката.

По време на строителството на обекта ще се генерират различни по вид отпадъци от отделните строителни дейности. Отпадъците ще се генерират на следните места:

 • на строителната площадка;

 • местата за складиране на строителни материали;

 • временните монтажни площадки;

По време на експлоатацията на пречиствателната станция за отпадъчни води, обект на настоящото инвестиционно предложение, се очаква да се генерират значително по-малко по количество отпадъци, отколкото по време на строителството. Тези отпадъци основно се разделят на производствени отпадъци (получени от механичното стъпало на пречиствателната станция, при работата на утаители, избистрители, уплътнители на утайки от биологичното стъпало на пречистване) и битови (генерирани от обслужващия персонал).

Точното количеството на генерираните отпадъци по време на експлоатацията на обекта ще може да бъде определено в работния проект на ЛПСОВ.
- предвиждания за тяхното третиране: Ще се третират до съответния табан на Община Благоевград. Местата за домуване и непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно – строителната и монтажна техника, в т. ч. и техническо обслужване на техниката;
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени) : Пивоварната „Благоевград” се намира в промишлената зона на гр. Благоевград. На територията на предприятието, в резултат на осъществяваната производствена дейност се формират следните потоци отпадъчни води:

 • Производствени отпадъчни води;

 • Условно чисти води – от сектор “Водоподготовка“, охладителна станция, станция за рекупериране на CO2 и Инсталация за производство на пара;

 • Битово – фекални отпадъчни води;

 • Повърхностно – дъждовни води.

Основните процеси, при които се формират отпадъчни води на територията на пивоварна „Благоевград” и общите им количествата са както следва:

 • Битови отпадъчни води се формират в администрация, лаборатория, битови помещения към производствените звена. Общото им количество е около 8 l/s.

 • Производствени отпадъчни води се формират на площадките “Варка”, “Ферментация и филтрация”, “Бутилиране” и помощните енергийни стопанства. Максималното количество по площадки е както следва:

  • Ферментация и филтрация – 42 l/s.

  • Варка – 48 l/s.

  • Бутилиране – 40 l/s.

 • Производствени отпадъчни води се формират в помощните стопанства – хладилно-въздушно отделение и парова централа – 20 l/s.

Посочените количества са максимални за съответната площадка. На базата на тези параметри е оразмерена цялата канализационна система. Останалите количества са доста по-малки – между 10-15 % от сумарния поток.

Площадковата канализация на Дружеството е изпълнена с разделна система за: • Смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води;

 • Дъждовни води.

План с разположението на площадковата канализационна система е показан на Приложение 1. Част от сега съществуващата канализация ще отпадне след реализацията на ЛПСОВ.

През територията на площадката преминава канализационен колектор, който се обслужва от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград и в който, в настоящия момент, заустват всички отпадъчни водни потоци, генерирани от площадката на Дружеството. Водите от този канализационен колектор се приемат и пречистват от ГПСОВ – Благоевград.


Точките на заустване на водите от площадката в канализационния колектор на „ВиК“, при така реализираната канализационна система са 4 бр. – две точки (ТЗ-3 и ТЗ-4) на заустване за потоци от дъждовни води и две точки (ТЗ-1 и ТЗ-2) за заустване на смесен поток от производствени отпадъчни води и битово-фекални отпадъчни води. В таблица 1 са представени координатите на точките на заустване.


Таблица 1: Точки на заустване на водите от площадката в канализационния колектор на „ВиК“

Точка на заустване №

N (север)

Е (изток)

Тип на водния поток

ТЗ-1

42о00‘13.8“

23о05‘31.6“

Производствени отпадъчни води

ТЗ-2

42о00‘11.9“

23о05‘28.0“

Смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води

ТЗ-3

42о00‘11.1“

23о05‘29.4“

Дъждовни води

ТЗ-4

42о00‘12.0“

23о05‘28.0“

Дъждовни води

На фигура 2 е представена блок-схема с посочени всички точки на заустване и източниците на отпадъчните води на територията на площадката
Фигура 2. Действаща схема на заустваните водни потоци

Количеството на производствените отпадъчни води при максимален капацитет на работа на инсталацията за производство на пиво е 397 850 m3/годишно (таблица 2), а от котелната инсталация за производство на пара е 3 650 m3/годишно (условно чисти води). Общото количество производствени отпадъчни води от цялата площадка при максималния капацитет, за който се кандидатства е 401 500 m3/годишно. В таблица 2 е посочен измереният дебит на отпадъчните води в пивоварния завод представен като часови, дневни и годишни стойности.

Таблица 2: Количества зауствани води от площадката в канализационния колектор на „ВиК“№ по ред

Поток отпадъчни води

Измерен дебит отпадъчни води

часов
m3

дневен
m3

годишен
m3

1.

Производствени отпадъчни води

42,8

1028

375 220

2.

Смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води

2,58

62

22 630

Съставът на отпадъчните води се колебае през отделните периоди на годината в зависимост от капацитета на пивоварната. В таблица 3 са показани резултати от мониторинг на отпадъчните води зауствани в градската канализация на гр. Благоевград.

От таблицата е видно, че през по-малко натоварения период в работата на пивоварната (месец ноември 2012 г.) количествата на замърсителите в отпадъчните води и по-точно неразтворени вещества, химично потребен кислород (ХПК) и биологично потребен кислород (БПК5) са няколко пъти по-малки отколкото в натоварения период.


№ по ред

Характеристика

Мярка

Резултати от изпитването, на дата

Стойност и допуск*

25.09.2012

26.11.2012

1.

Активна реакция -рН

рН единици

7,49

6,73

6,5-9,5

2.

Неразтворени вещества

mg/l

58

12,5

300

3.

Биологично потребен кислородо (БПК5)

mgО2/l

1206

94

700

4.

Химично потребен кислород (ХПК)

mgО2/l

2926

302

1500

5.

Общ азот

mg/l

42

6.

Общ фосфор

mg/l

2,6

1,427.

Мазнини

mg/l

76120

8.

Нефтопродукти

mg/l

<2,23

<2,23

15,0

Таблица 3. Състав на производствени отпадъчни води*Забележка: Максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа съгласно Договор за отвеждане на производствени отпадъчни води между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Благоевград и „Карлсберт България” АД.

- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др. : До съответния табан на Община Благоевград

8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 2 години на 2 етапа

9. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: Община Благоевград
Приложения:

□ 1. Актуални скици на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение – (Прил. 1). □ 2. Панорамна скица на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

□ 3. Документ/и за собственост на имота – Нотариални актове.

□ 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия – вид/бр. (Приложение 2).

□ 5. Технологична схема - вид/бр. (Прил. 3) ……...............................................................................................

□ 6. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите

□ 7. Координатен регистър на чупките на имота в който ще се реализира инвестиционното предложение /за свързани с добив на инертни мателиали/

□ 8. Координати на сградата на МВЕЦ /когато инвестиционното предложение се отнася до МВЕЦ/

□ 9. Координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система

□ 10. Координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатан система

□ 11. Пълномощно (Приложение 1)

□ 12.Удостоверение за наследници

□ 13. Норми за заустваните в ГК отпадъчни води от площадката на пивоварната – (Прил. 4).

□ 14. Договори за покупко-продажба на имота (Приложение 1).........................................................................


Дата:......................... Възложител/пълномощник: ...........................................................

(име , подпис и печат на възложителя)

Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница