До комисията за финансов надзор управление “надзор на инвестиционната дейност”Дата14.01.2018
Размер23.19 Kb.
ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ

НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”ул. “Шар планина” № 33

гр. София 1303
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
КОПИЕ

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ” АДул. “Три уши” № 10

София 1303

УВЕДОМЛЕНИЕ

от “Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ, вписан в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Витоша, кв. Манастирски ливади- запад, бул.”България” №132, представлявано от Андон Николаев АтанадовОтносно: уведомяване по чл.27, ал.1 ,т.2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Уважаеми дами и господа,
На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, в законоустановения срок съгласно чл.28, ал.3 от същата наредба, Ви уведомяваме, че на 04.12.2009г. „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, закупи Пламен Христов Божков, ЕГН 7201284489, притежаващ лична карта № 624875610, издадена на 17.04.2008 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, ж.к. „Градина” бл.9, ет.2, ап.5 и Славка Колева Паничарска - Божкова, ЕГН 7403304391, пригежаваща л.к.№ 624854860, издадена на 10.04.2008г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, община Столична, ж.к. „Градина” бл.9, ет. 2, ап. 5, следният недвижим имот, а именно:

Апартамент №F 35 („еф” тридесет и пет), в секция F – „еф” на описаната по-долу сграда, със застроена площ от 69,20 (шестдесет и девет цяло и двадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от: антре, кухненски бокс с дневна, спалня, баня с тоалетна, склад и балкон, разположен на четвърти жилищен етаж (кота +5,50), при съседи: на изток – ап.F 34, на запад – ап. F 36, коридор; на север ап. F 34 и на юг – улица, както и съответните на апартамента 20,02 (двадесет цяло и две стотни) квадратни метра, като процент идеални части от общите части на жилищната сграда и съответния процент идеални части от правото на строеж върху описаното по-долу дворно място, находящ се в ТРИСЕКЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП от 6040,78 (шест хиляди и четиридесет цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., построена в УПИ V-2915, 2879, 2880, 2914(пети, отреден за имоти с планоснимачни номера две хиляди деветстотин и петнадесет, две хиляди осемстотин седемдесет и девет, две хиляди осемстотин и осемдесет, две хиляди деветстотин и четиринадесет) в квартал 139 (сто тридесет и девет) по ПУП на гр.Банско, област Благоевград, целият с площ от 2480 (две хиляди четиристотин и осемдесет) кв.м., при граници: от три страни – улици и УПИ І-2879, 2880, 2915, 2914 за цена в размер на 58 400 (петдесет и осем хиляди и четиристотин) лева.

Пламен Христов Божков и Славка Колева Паничарска - Божкова не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК.

С уважение:Андон Атанасов

Изпълнителен директор на

Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница