До копие до: кмета на община кюстендил председателя на обс кюстендилДата25.10.2018
Размер134.5 Kb.
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ
Изх. № 08-00-36/04.08.2016 г.
ДО КОПИЕ ДО:
КМЕТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - КЮСТЕНДИЛ

Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ Г-ЖА МИХАЕЛА КРУМОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - БОБОВ ДОЛ

Г-ЖА ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА Г-Н КРАСИМИР ЧАВРАГАНСКИ

КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - КОЧЕРИНОВО

Г-Н ИВАН МИНКОВ Г-Н КАЛИН ВЕЗЕНКОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - РИЛА

Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ Г-ЖА ЦВЕТАНА ШУШКОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОШЕВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - БОБОШЕВО

Г-Н КРУМ МАРИНОВ Г-ЖА ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - НЕВЕСТИНО

Г-Н ДИМИТЪР СТАМЕНКОВ Г-Н РОСЕН АТАНАСОВ

КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС - ТРЕКЛЯНО

Г-Н РАДКО ПЕТРУНОВ Г-Н СТЕФАН БОРИСОВ
Относно: провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, на основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, свиквам извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 20.09.2016 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на четвърти етаж, в сградата на Областна администрация - Кюстендил, при следния дневен ред:  1. Регистрация на присъстващите на Общото събрание;

2. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4., (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК – Кюстендил и ВиКО – „Кюстендилска вода“ ЕООД, на Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.;

3. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Дупница.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиКО - „ВиК – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.;4. Приемане на решение, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителния размер за вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева).

Предвид заложеното в т. 3 от така предложения дневен ред, приемане на решение за присъединяване на община Дупница и съответно преразпределение на гласовете в Общото събрание, вноските на членовете на Асоциацията в проектобюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г. са преизчислени, съгласно новото преразпределение на гласовете им.Размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на препоръчителния размер на вноската на Държавата и процентното разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, е както следва:

по ред

Членове АВиК-Кюстендил

% съотношение на гласовете

размер вноски в лева 2017г.
ВСИЧКО:

100%

48 571 лв.

I.

Държавата - МРРБ

35%

17 000 лв.

II.

Общини :

65%

31 571 лв.

1

Община Кюстендил

30.54%

14 833 лв.

2

Община Дупница

22.64%

10 997 лв.

2

Община Бобов дол

4.56%

2 216 лв.

3

Община Кочериново

2.62%

1 274 лв.

4

Община Рила

1.45%

706 лв.

5

Община Бобошево

1.44%

701 лв.

6

Община Невестино

1.42%

690 лв.

7

ОбщинаТрекляно

0.32%

154 лв.

Ако заложеното в т. 3 от така предложения дневен ред, решение за присъединяване на община Дупница не бъде прието, размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на препоръчителния размер на вноската на Държавата и непроменено процентно разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, е както следва:

по ред

Членове АВиК-Кюстендил

% съотношение на гласовете

размер вноски в лева 2017г.
ВСИЧКО:

100%

48 571 лв.

I.

Държавата - МРРБ

35%

17 000 лв.

II.

Общини :

65%

31 571 лв.

1

Община Кюстендил

46.86%

22 760 лв.

2

Община Бобов дол

7.00%

3 400 лв.

3

Община Кочериново

4.03%

1 957 лв.

4

Община Рила

2.23%

1 083 лв.

5

Община Бобошево

2.21%

1 074 лв.

6

Община Невестино

2.18%

1 059 лв.

7

Община Трекляно

0.49%

238 лв.

5. Други;

Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциация по ВиК - Кюстендил, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва:1.

Държавата

35 %

2.

Община Кюстендил

46.86 %

3.

Община Бобов дол

7.00 %

4.

Община Кочериново

4.03 %

5.

Община Рила

2.23 %

6.

Община Бобошево

2.21 %

7.

Община Невестино

2.18 %

8.

Община Трекляно

0.49 %

 

 Общо:

100 %

На основание чл. 10 ал. 5, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Ви предлагам следните проекто-решения по точките от предложения дневен ред:

По точка първа от дневния ред: Да се пристъпи към регистрация, чрез попълване на списък по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват трите им имена, длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове;

По точка втора от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4., (д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между АВиК – Кюстендил и ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, Общото събрание на АВиК – Кюстендил съгласува Бизнес плана на оператора – „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил за следващия рерулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. – ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.;

По точка трета от дневния ред: На основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, чрез присъединяване на община Дупница и преминаването й към Асоциация по ВиК – Кюстендил.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на община Дупница от ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, същите да продължат да се извършват от действащия ВиКО - „ВиК – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.;По точка четвърта от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на АВиК – Кюстендил приема препоръчителния размер за вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г., в размер на 17 000 лв. (седемнадесет хиляди лева).

На основание приетото решение размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., определени въз основа на препоръчителния размер на вноската на Държавата и процентното разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, е както следва:  • с прието решение по т. 3 от дневния ред за присъединяване на община Дупница:по ред

Членове АВиК-Кюстендил

% съотношение на гласовете

размер вноски в лева 2017г.
ВСИЧКО:

100%

48 571 лв.

I.

Държавата - МРРБ

35%

17 000 лв.

II.

Общини :

65%

31 571 лв.

1

Община Кюстендил

30.54%

14 833 лв.

2

Община Дупница

22.64%

10 997 лв.

2

Община Бобов дол

4.56%

2 216 лв.

3

Община Кочериново

2.62%

1 274 лв.

4

Община Рила

1.45%

706 лв.

5

Община Бобошево

1.44%

701 лв.

6

Община Невестино

1.42%

690 лв.

7

Община Трекляно

0.32%

154 лв.  • ако решението за присъединяване на община Дупница по т. 3 от дневния ред не

бъде прието:

по ред

Членове АВиК-Кюстендил

% съотношение на гласовете

размер вноски в лева 2017г.
ВСИЧКО:

100%

48 571 лв.

I.

Държавата - МРРБ

35%

17 000 лв.

II.

Общини :

65%

31 571 лв.

1

Община Кюстендил

46.86%

22 760 лв.

2

Община Бобов дол

7.00%

3 400 лв.

3

Община Кочериново

4.03%

1 957 лв.

4

Община Рила

2.23%

1 083 лв.

5

Община Бобошево

2.21%

1 074 лв.

6

Община Невестино

2.18%

1 059 лв.

7

Община Трекляно

0.49%

238 лв.

По точка пета от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси, Председателя на Асоциация по ВиК - Кюстендил следва да приема предложенията към същата за информация.;

Моля да имате предвид, че съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, представител на Общината е Кметът, а при невъзможност той да участва, Общинският съвет следва да определи друг представител. Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, позицията и мандатът на представителя на съответната община за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет. Препис от взетото решение на съответния Общински съвет е необходимо да представите най-късно в деня на провеждане на Общото събрание, преди регистрацията.

На основание чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки член на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред, като следва същите да бъдат изпратени не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на общото събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, писмените материали за заседанието – проект на Бизнес план на ВиКО „Кюстендилска вода“ ЕООД за следващия регулаторен период 2017 г. – 2021 г, Решение № 102/24.06.2016 г. на ОбС – Дупница, проект на бюджет за 2017 г. на АВиК – Кюстендил, ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще са предоставени за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Същите ще бъдат публикувани и на интернет страницата на Областна администрация – Кюстендил, секция ВиК Асоциация. Припомням, че проекта на Бизнес план на ВиКО - „Кюстендилска вода“ ЕООД за следващия регулаторен период - 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., Ви бе изпратен за разглеждане с писмо изх. № 08-00-31/05.07.2016 г., а проекта за бюджет на АВиК – Кюстендил за 2017 г., с писмо изх. № 08-00-34/11.07.2016 г.

Ако решението по т. 3 от така предложения дневен ред, за присъединяване на община Дупница бъде прието, което води до преразпределение на гласовете в Общото събрание, съответно и вноските на членовете в проектобюджета на Асоциация по ВиК – Кюстендил за 2017 г. подлежат на преизчисление. Във връзка, с което Ви представям проект на бюджет на АВиК – Кюстендил за 2017 г. с включена община Дупница и преизчислени вноски на останалите общини – членове на Асоциация по ВиК – Кюстендил.

Предвид включената в дневния ред, т. 3 и спазване разпоредбите на чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите - решение за промяна на границите на обособената територия се приема с единодушие от членовете на АВиК, Моля да проявите необходимата отговорност и ангажираност, и при невъзможност лично да вземете участие в заседанието да осигурите присъствието на надлежно упълномощен представител, който да изрази позицията Ви определена от съответния Общински съвет.С уважение,
ВИКТОР ЯНЕВ /П/

Областен управител и Председател

на Асоциация по ВиК - Кюстендил


Кюстендил 2500, ул. „Демокрация“ № 44

e-mail: avik.kustendil@gmail.comтел: 0883 245 745; 0883 285 485Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница