До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” СтановищеДата06.02.2017
Размер55.84 Kb.
До МРРБ

МОСВ

ОБЩ. СЪВЕТ ЦАРЕВО

ДПП „СТРАНДЖА”

Становище

по Оценка за съвместимостта

на изменението на Общ устройствен план

на Община Царево

от д-р Росен Цонев,

Софийски университет, Биологически факултет,

Катедра Екология и ООС


Становището разглежда „Оценка за съвместимостта на изменението на Общ устройствен план на Община Царево”, изготвена според авторите, съгласно изискванията на Наредба, приета с ПМС № 201/ 11.09.2007 г., за оценка на влиянието на инвестиционни предложения върху предназначението на НАТУРА 2000 защитените зони. Автори на Оценката са: проф. дссн. Димитър Павлов, проф.д-р Екатерина Павлова, д-р Диньо Кючуков, и гл.ас. Николай Коджабашев.

В предоставената ни Оценка за съвместимост (нар. за по-кратко по-нататък ОС) има подробен анализ на инвестиционните намерения (вилни зони, ваканционни селища, голф-игрища, курортна територия), които са предвидени в проекто-защитени зони (нар. за по-кратко по-нататък ПЗЗ) „Босна”, „Караагач” и „Странджа”. Представени са подробни данни за предназначението на трите защитени зони и за тяхното голямо биологично разнообразие, изразяващо се в десетки природни местообитания, растителни и животински видове, които са предмет на опазване на зоните. В ОС обаче има много съществени празноти в аналитичната част на предвиденото влияние, липсва и крайно заключение доколко разширението на ОУП на община Царево е съместимо с предмета и целите на защитените зони, което да бъде обосновано с резултатите от аналитичната част. Към ОС на разширението на ОУП на Община Царево имам следните критични бележки:

1. Никъде не са посочени данни по какъв начин предвидените инвестиционни намерения ще се отразят на Благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и видовете в ПЗЗ, по повечето от критериите -естествено разпространение, популация в обхвата на естественото разпространение, местообитание на вида (структури и функции на местообитанието), бъдеща перспектива (вкл. заплахи и отрицателно влияние) - съгласно чл. 16 (4) на Наредбата. Разгледаното влияние се отнася само за площ, но не и за структурата и функциите на възможно повлияните популации на видове и местообитания, предмет на опазване в зоната. Напр. никъде не е разгледана загубата на екотонна зона за крайбрежни местообитания 1210, 1240, 2120, 2110, 2130. В картния материал, приложен към разширението на ОУП на община Царево, се вижда, че повечето от предвидените нови регулации са на брега на морето, в землищата на селата Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово и тази загуба може да се очаква да бъде драстична и да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ПЗЗ „Странджа”. В доклада за ОС не е оценено въздействието върху типа местообитание с код 1130 - Естуари - очаква се фрагментиране на 10-20 % от общата му площ в зоната, както и по отношение на морските местообитания - 1110, 1130, 1160, 1170, напр. в резултат на вероятност от замърсяването на водите, засилено антропогенно присъствие.

2. Изказано е твърдение, че ще бъдат засегнати предимно земеделски земи, но по НТП, земеделски земи са ливади и пасища, несъмнено част от които са местообитания, предназначение на опазване в зоната. Посочени са някои синтаксони, които много вероятно представляват такива местообитания. Никъде не е отразено процентно съдържание на загубената площ за такива местообитания. Ако 1.72% е площта на загуба на територията на цялата зона, доколкото зоната в огромната си част е горска територия, и малка загуба на ливади и пасища, може да превиши допустимото от ЕК 1% загуба, като ще постави тези местообитания в Неблагоприятно лошо състояние.

3., Дискутирането на предложения за намаляване за защитени територии ( в случая ЗМ „Устие на р. Велека” и ПП „Странджа”) не е обект на ОС. Оценка на тяхната целесъобразност се прави по друга нормативна база.

4. Допуснати са някои погрешни твърдения, напр. че горите от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) не се отнасят към местообитания, предмет на опазване в зона „Странджа”. Според последните поправки на Interpretation manual of habitats, към Директива 92/43 за 27 страни-членки, уникалните Евксински дъбови гори на Странджа са представени, като подтип на местообитание 91М0 - Балкано-панонски церово-горунови гори. Много от тях са представени в крайбрежната зона и се намират в непосредствена близост до предвидени за застрояване територии. За тях изобщо не е коментирано възможно влияние – загуба на екотон и буфери, кумулативен ефект, фрагментация, опасност от пожари, от навлизане на инвазивни и нетипични видове Не отговаря на истината и изказаното на стр. 38 твърдение, че усвояването на земеделски земи (вкл. и във вътрешността на зона Странджа), няма да се отрази на популациите на защитени растения, които са типични за дадено местообитание (по смисъла на §3 т. 1(в) от Допълнителните разпоредби на Наредбата). Трябва да бъде подчертано, че някои от най-редките и свързани с крайбрежни пасищни и скални местообитания растения в България, са локализирани именно в такива крайбрежни земеделски земи: Bromus lanceolatus, Orchis papylionaceae, Serapias vomeracea, Hymenocarpus circinatus, Scorpiurus subvillosus, Centaurium maritimum, Reichardia picroides, Urospermum picroides, Convolvulus lineatus и др.

5. В ОС практически липсва описанието на елементите на предлаганите в ОУП дейности и възможните въздействия на тези елементи върху биоразнообразието, като пряко унищожение, увреждане, на възможните рискове от аварии и пожари, на фрагментация, замърсяване на води, почви и въздух, прогонване, събиране на индивиди, смъртност от увеличения трафик, антагонистични въздействия със синантропни видове (с изключение на птиците), навлизане на екзоти и агресивни видове и т.н.

6. Напълно липсва оценка на въздействията върху видове от Приложение 2 на ЗБР, като обикновенната блатна костенурка –(Emys orbicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata), пъстър смок (Elаphe sauromаtes). От прегледа на информацията става ясно, че се унищожават или увреждат (посредством пряко унищожаване и събиране на индвиди, засилено човешко присъствие, фрагментиране на бреговия екотон) 2 находища на вида Mauremys rivulata (вероятност за близо 50% увреждане на местообитания и популация в зоната). Засяга се защитена територия, създадена с цел опазване на вида. Засягат се и местообитания на Elаphe sauromаtes посредством унищожаване или фрагментиране на екотона склопена растителност/открити местообитания (пасища, ливади и екстензивни земеделски земи), като има вероятност от значителни въздействия - намаляване общо с повече от 1 % на местообитанията. Оценката за сухоземните костенурки -Testudo hermanni и Testudo graeca - е непълна и в нея липсват ясни параметри за влиянието на предложеното Изменение на ОУП върху критериите за благоприятен природозащитен статус на двата вида. Не са оценени важни влияния като: увреждане или унищожаване на екотона склопена растителност/открити местообитания (пасища, ливади и екстензивни земеделски земи), засилено човешко присъствие и влиянието му върху популациите на видовете в резултат на засилено събиране. Вероятното въздействие значително надхвърля 1 % от местообитанията и екотоните в зоната.

6. Компенсационните мерки са с характер на „пожелания” и с нищо не задължават изпълнителят на ОУП (в случая – община Царево) да се съобрази с тях. Още повече, че те се прехвърлят към бъдещи ОС на конкретни ПУП в границите на зоната и са част от предвиденото разширение, при условие, че такива ОС не са задължителни при наличие на положителна ОС на ОУП на общината – вж. чл. 3 т.1 на Наредбата за оценка на влиянието на инвестиционни предложения върху предназначението на НАТУРА 2000 защитените зони, приета с ПМС № 201/ 11.09.2007 г.

7. В изготвения ОУП и оценка по чл. 31-33 на ЗБР липсва реална оценка на алтернативи, което е ключово изискване на тези оценки. Така например липсва оценка на нулевата алтернатива, както и оценка на алтернативни начини на ползване на предложените за застрояване земи, несвързани със застрояване, но имащи важно значение за развитите на туризма, например паркови зони.

Общият извод от СТАНОВИЩЕТО ми върху ОС на Изменението на ОУП на Община Царево е, че в нея има множество съществени празноти, в нея липсва конкретната обективна аналитична част и практически не е съобразена с приложените в националното законодателство Европейски практики за оценка на влиянето на всякакъв тип дейност, върху предмета и целите на зоните от НАТУРА 2000. Като цяло авторите не са се съобразили с критериите за Благоприятен статус, които изискват площта на местообитанията и популациите на видовете да не намаляват и да не се увреждат структурата и функциите на местообитанията. Прероръчвам на компетентните органи да не приемат този обхват и вид на Оценката за съвместимост.

03.01. 2007 г.

София
С уважение: ........................

/д-р Росен Цонев/


Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница