До общински съвет гр. Е л Х о в о д о к л а д н а з а п и с к аДата02.02.2017
Размер46.01 Kb.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. Е Л Х О В О
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
О Т Н О С Н О : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В УПИ ХІІ КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. СТРОЙНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ НА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД ГР. ПЛОВДИВ.
Уважаеми общински съветници,

В община Елхово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от ЕВН България, КЕЦ гр.Елхово, относно изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.4 кV в с. Стройно, с искане за учредяване право на строеж. Като подходящ терен е посочен поземлен имот ХІІобщ в кв.3 по плана за регулация на с.Стройно.

УПИ ХІІобщ, кв.3 е частна общинска собственост, съгласно АОС № 3359 от 21.02.2014 година.


По действащия подробен устройствен план /план за регулация/ на с.Стройно, имотът попада в жилищна територия с преобладаващо нискоетажно застрояване.

Съгласно чл.140, ал.5 от Закона за устройство на територията, в населени места с действащ регулационен план , определени за ниско жилищно застрояване, инвестиционно проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояване и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За разрешаване на строителството не се изисква план за застрояване.

Предвид това, че съгласно чл.91, ал.1 от ЗУТ, трансформаторните постове се разполагат в свободни пространства по правилата за допълващо застрояване, за посочения имот е издадена виза от гл.архитект на община Елхово на основание чл.140 и чл.41 от ЗУТ, като застрояването за трансформаторен пост е ситуирано свободно в имота.

С акт № 3359/21.02.2014 г. за частна общинска собственост е актувано дворно място с площ 530 кв. м., представляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-общ. в кв. 3 по плана на с. Стройно одобрен със заповед № 197/14.11.1938 г., при граници : североизток – ПИ V-97, югоизток – ПИ V-97, югозапад - улица и северозапад – ПИ ІV-95.

Имотът е заведен като дълготраен актив в счетоводните книги на общината с балансова стойност 1 475,00 лв. и е деклариран в отдел „Местни данъци и такси”.

За имота няма вписани договорни ипотеки, наложени възбрани или други тежести и не са предявени претенции от бивши собственици по реституционните закони.

Имотът не се отдава под наем.

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2014 г. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост Програмата може да бъде актуализирана през годината и изхождайки от това предлагам в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде допълнена позиция № 5. “Учредяване право на страеж за трафопост в УПИ ХІІ-общ. кв. 3 по плана на с. Стройно”.

В уведомлението на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив отправено чрез ръководителя на КЕЦ – Елхово е посочено, че се предвижда изграждане на трансформаторен пост тип БКТП при застроена площ 7,8 кв. м. и сервитут на съоръжението 58,2 кв. м.

На основание чл. 37, ал. 4 т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 3 т. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на други лица, когато това е предвидено в закон.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти и съоръжения се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи, учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.

Съгласно чл. 64, ал. 1 ал. 8 от Закона за енергетиката, при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи за производство на електрическа енергия в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути и в случай, че сервитутната зона попада в имот за който в полза на титуляря на сервитута е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.

С изграждане на този трафопост ще бъде подобрено електрозахранването на абонатите в с. Стройно.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я :

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2014 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде допълнена позиция № 5. “Учредяване право на страеж за трафопост в УПИ ХІІ-общ. кв. 3 по плана на с. Стройно”.

2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал.1 и ал. 8 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 т. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и виза от гл. архитект на община Елхово на основание чл. 140 и чл. 41 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Елхово разрешава, да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на застройка за трафопост със застроена площ 7,8 кв. м. и сервитут с площ 58,2 кв. м. в урегулиран поземлен имот ХІІ-общ. в кв. 3 по плана на с. Стройно целия с площ 530 кв. м., при граници : североизток – ПИ V-97, югоизток – ПИ V-97, югозапад - улица и северозапад – ПИ ІV-95 на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив ул. Христо Данов” № 37 И. Н. 115552190.

3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.ПРИЛОЖЕНИЕ : АОС № 3359/21.02.2014 г. и уведомление за инвестиционно намерение на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив вх. № 53-03-40/25.02.2014 г.
С уважение,
ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница