До общински съвет русе предложение пламен стоиловДата22.07.2016
Размер56.33 Kb.
#453
ТипАнализ
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе,
ОТНОСНО: стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за намаляване капацитета на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа гр. Русе

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА общински съветници,
В изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ приета от Правителството през месец декември 2009 г. и Плана за действие за нейното изпълнение, приет през м. февруари 2010 г. както и заложените мерки в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе 2010-2015 г. за намаляване на децата, отглеждани в специализирани институции, Община Русе планира намаляване капацитета на Дома за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Надежда“ през м. юли 2013 г.

В резултат на добрата координация и работа на институциите, имащи отношение към превенцията на изоставянето на децата и тяхната реинтеграция в биологичното семейство, броят на децата настанени в дома непрекъснато намалява. Със Заповед № PД 01 – 181/27.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане капацитетът на дома е намален от 75 на 60 места, считано от 01.01.2011 г. От началото на 2012 г. капацитетът отново е намален от 60 на 40 места със Заповед №РД 01- 11 от 04.01. 2012 г.

Анализът на заетостта на социалната услуга през 2012 г. отново показва целогодишно незапълване на определения капацитет. Средната годишна заетост за 2012 г. е 31 места. Тази тенденция е следствие от работата на служителите в отговорните институции – Дирекция “Социално подпомагане“, Регионална дирекция за социално подпомагане и Eкипа по приемна грижа на Община Русе за отглеждане на децата в биологичните им семейства, на роднини и близки, на осиновители и в приемни семейства. Така постепенно институционалния тип грижа за деца се замества от грижата в семейна среда. Това обуславя необходимостта от намаляване капацитета на специализираната институция и разкриване на нова социална услуга в общността за подкрепа на както на биологични и приемни родители, така и на осиновители на деца в полаганите ежедневни грижи.

Във връзка с процедурата за намаляване на капацитета на социалната услуга, съгласно чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Кметът на Община Русе внася настоящото предложение до Общински съвет – Русе за намаляване на капацитетът на ДДЛРГ “Надежда“ от 40 на 20 места, считано от м. юли 2013 г. Мотивът на настоящето предложение е свързан с изпълнение на Националната и Общинска политика за деинституционализация, намаления брой на настанени деца в дома и високата финансова издръжка за персонал и сграден фонд.

Анализът на финансовото състояние показва, че през 2012 г. утвърденият бюджет за обезпечаване дейността на дома е в размер на 260 901 лв. От тази сума 213 619 лв. са изразходвани за заплати и възнаграждения по трудови договори с персонала. За веществена издръжка за предоставяне на услугата са използвани 46 082 лв. Финансовата година е приключила с 3 073, 47 лв. неразплатените задължения към доставчици за 2012 г. От началото на тази година до 28.02.2013 г. са извършени разходи, които превишават с 4 879, 96 лв. предвидените по бюджет. За обгрижването на децата е нает персонал заемащ 22, 5 щатни бройки.

По данни на Дирекция “Социално подпомагане“ (ДСП) – Русе, към настоящия момент общият брой на децата в ДДЛРГ “Надежда“ е 26. От тях само 4 са трайно настанени, 4 ползват социална услуга „Дневна грижа“, 18 ползват “Седмична грижа“. С три от трайно настанените деца се работи за реинтеграция в биологичното семейство и едно дете е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване и е оценено като подходящо за настаняване в приемно семейство.

Две от децата, ползващи социална услуга „Седмична грижа“ са със здравословен проблем, като едното дете е с ЕР на ТЕЛК. Две от децата, които ползват социалната услуга „Дневна грижа“ също са със здравословни проблеми. Едното дете има издадено експертно решение на ТЕЛК.

В териториалният обхват на ДСП – Русе към 28.02.2013 г. са идентифицирани 442 деца с увреждания, в това число 435 се отглеждат от родителите си и 7 деца се отглеждат в семейства на близки и роднини по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Пет от настанените деца са на възраст от 1 до 12 години, две деца са на 16 години и едно е над 16 години. Само в шесто районно бюро на ДСП с териториален обхват на обслужване включващ кв. „Тракция“, района около ДДЛРГ „Надежда“, са установени 67 семейства, които отглеждат 69 деца с увреждания.

На територията на Община Русе функционират следните дневни центрове за деца с увреждания, в подкрепа на децата и семействата им.

Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“, който е с целогодишно запълнен капаците от 30 места през 2011 и 2012 година. Има 5 кандидат-потребители, които са оценени като нуждаещи се да ползват услугата. Поради липсата на свободни не могат да бъдат нейни ползватели.

Дневен център за деца и младежи с увреждания, управляван от Сдружение „РАЛИЗ”с капацитет 30 места, работи при пълна заетост в периода 01.01.2011 до 28.02.2013 г. В началото и края на учебната година нараства търсенето на социалните услуги, предлагане в центъра от родителите на деца с увреждания, навършили предучилищна възраст.

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, разкрит в ДМСГД гр. Русе е с капацитет 10 места и предоставя алтернативна грижа за деца от 0 до 3 години и техните родители. Центърът е разкрит от 01.05.2012 г. и в момента е със запълнен капацитет.

През 2012 г. 31 деца със специални образователни потребности са посещавали ЦДГ „Зора“, в това число 13 са били на ресурсно подпомагане. 6 от децата са завършили предучилищна група. За тях няма осигурен достъп до социални услуги в общността.

Отдел „Закрила на детето“ при ДСП – Русе работи с 24 деца, настанени в приемни семейство, от тях 4 деца са с увреждания.

Налага се извода, че работещите в момента дневни центрове не са достатъчни да задоволят потребностите на нуждаещите се деца с увреждания и полагащите грижа за тях. Изведена е необходимостта от ползване на социални услуги в дневен център за деца с увреждания от 3 до 16 години, отглеждани от своите родители, в семейства на роднини и близки и в приемни семейства.

В ДДЛРГ „Надежда“ има оборудвана рехабилитационна зала с уреди и пособия за рехабилитация на деца с увреждания. Обособено е помещение на първия етаж, обзаведено с нови мебели, съобразени с ръста на децата. Изграден е подстъп за инвалидни колички до залите за релационна психо-моторика и мулти-сензорната зала. Тази материално-дидактическа база може да бъде използвана за нуждите на дневен център за деца с увреждания – седмична грижа. В центъра ще се предоставя иновативна форма на краткосрочна грижа за деца при отсъствие на родителите им за различен период от време. Центърът би могъл да поеме временно грижите за деца с увреждания настанени в приемни семейства за периода, в който по обективни причини приемните родители са в невъзможност да полагат грижи за поверените им деца.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет- Русе да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 -2015 г.), Общински съвет Русе
Р Е Ш И:
1. Намалява капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда” гр.Русе от 40 места на 20 места, считано от 01.07.2013г.

2. Дава съгласие Община Русе да разкрие Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.07.2013 г.

3. Предоставя за дейността на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа част от сграда публична общинска собственост, намираща се на ул. „Искър“ № 41, гр. Русе, описана в АОС № 5661 от 06.02.2009 г., представляваща помещение в северен корпус на първи етаж – зала „Мечо Пух”, състояща се от коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, занималня, кухненски офис и тераса с обща площ 203,55 кв.м и помещение на втория етаж в северен корпус – зала „101 далматинци”, състояща се от коридор, умивалня, тоалетна, гардеробна, занималня, кухненски офис и тераса с обща площ 179,27 кв.м.

4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложения до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за намаляване капацитета на ДДЛРГ “Надежда“ и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа с капаците 20 места, считано от 01.07.2013 г.ПРЕДЛОЖИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе,
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница